Layout6

Layout6

Kśesćijany powědaju wót swójeje wěry

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Wóda běžy wó mójej głowje, słyšym, kak faraŕ Ingolf Kśenka powěda formulu na dupjenje „Ja Śi dupim na to mě togo Wóśca a Syna a sw...

Źož se kampli

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Na šulskem dwórje se kamplitej, wó małkosć. Ceptaŕ jich zastaja. Jaden groni: Wón jo zachopił. Drugi groni: Ně, ty! Ceptaŕ jej źěli. Ho...

Wó pśiměrjenju mjenjow rozsuźiju pó wuzwólenju

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Juž někotare lěta pominaju mjeńšynowe organizacije, až buźo Serbowkam dowólone, až swóje familijowe mjenja ...

Bronza za rejowaŕsku kafejownju Kral

stwórtk, 25 junij 2020 14:00
Z Města/Cottbus. Za tym, až jo dobyła w maju pśi krajnem „JUNIOR“-wuběźowanju, jo se wuknikojska firma Dolnoserbskego gymnaziuma „L...

Manuskripty za Pratyju 2021 su dopisane

stwórtk, 25 junij 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Zachopjeńk junija jo redakcija za Serbsku Pratyju 2021 wótedała w Budyšynje pla Ludowego nakładnistwa Domowina slědn...

Psy pśinjasu 32.000 euro do kase

stwórtk, 18 junij 2020 14:00
Z Města/Cottbus. Licba tych psow a psyckow wšakich rasow buźo w Chóśebuzu pśecej wětša. To njepłaśi jano za Žylow, Depsk, Škódow a...

Zasej pó Sprjewi z Dešna do Depska abo znak

stwórtk, 18 junij 2020 14:00

Z Depska a Dešna/ Döbbrick und Dissen. Slědnu wałtoru su to zwónoźeli, až sprjewina kólasowaŕska sćažka mjazy Depskom a Dešnom w...

Stipendije budu, ale z wokomuźenim

stwórtk, 18 junij 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. Až do kóńca januara su literaty a literatki se procowaś mógli wó Błośański literarny stipendium, kenž se wót lět...

Serbski sejm jo 13. junija wobradował

stwórtk, 18 junij 2020 14:00
Z Wórjejc/Hoyerswerda. Pó pśetergnjenju zjawnych pósejźenjow Serbskeg sejma jo se 13. junija wótměło nowe pósejźenje w tom měsće. E...

Žywjenje njejo carno-běłe

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Ceły swět jo pótrjefjony wót korona-pandemije, na wšaki part. Tšašna chórosć jo na pśikład mócnje trjefiła město Bnei Brak w Israelu....

„Som wjelgin nužony“

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

„Něnt ga se bjeŕ gromadu!“ Toś to napominanje kuždy wót nas znajo, lěc ze swójogo źiśetstwa abo gaž něchten za něco treněrujo, aby...

Za Nowy Miłoraz wše pódzemske pśewódy laže

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Na pódpołnoc wót Slěpego mjazy „Lěskowski puć“ (Lieskauer Weg) a „Dźěwinski puć“ (Groß Dübener Weg)...

Techniski niwow w Africe

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Cytanje śišćanych casnikow ma napśeśiwo cytanjeju internetowych medijow lěpšyny. Wósebnje njejo wopśimjeśe informacijow zaměrjone na ind...

Z nowym domom wobory źo doprědka

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Nowotwaŕ doma za rědy wognjoweje wobory słuša w slěpjańskem wejsnem źěle Rowne k nejwažnjejšym aktualnym twa...

Powěsći z wokrejsnego sejma Sprjewja-Nysa

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Z Baršća/Forst. Wokrejsne sejmy a měsćańske parlamenty, ako maju wjele cłonkow, njamaju se tuchylu zewšym tak lažko, pśewjasć swó...

Pósćenje mytow Maśice Serbskeje

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Z Budyšyna/Bautzen. Myta, ako jo Maśica Serbska w lěśe 2019 wupisała, su byli Myto Arnošta Muki za studentow a absolwentow/studentki a...

Skrotcenje personala w ABC

stwórtk, 04 junij 2020 14:00
Z Města/Chóśebuz. Wót 25. maja jo Statny šulski amt Chóśebuz źěl projektowych sobuźěłaśeŕkow ze Źěłanišća za serbske kubła...

Nejskerjej akle w nazymje wótwóriju

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Na zachopjeńku lěta jo plan Serbskego muzeja w Chóśebuzu hyšći tak wuglědał, až w drugem kwartalu togo lěta wót...

Co cyni ministaŕstwo za kubłanje w krizy?

stwórtk, 28 maj 2020 14:00
Z Pódstupima/Potsdam. Šulstwo jo w śěžkich casach, dla napšawow pśeśiwo rozšyrjenju korony. Šule su byli zacynjone, nadalej njeběžy...

Skóńcnje maju městno za nowy muzejowy depot

stwórtk, 28 maj 2020 14:00

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Južo někotare lěta stej Grod a měsćański muzej Wórjejce za se góźeceju chowaŕnju za swóje zběrkowe dobyt...

Pó swětkach zasej wšykne do źiśownje

stwórtk, 28 maj 2020 14:00

Z Baršća/Forst. Dobru powěsć, nic jano za źiśi, ale wósebnje za młodych starjejšych wjelgin zwjaseleca jo, su znate cynili slědny ...

Serbska rada: Serbšćina tek w casu korony wažna

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Kathrin Šwjelina, pśedsedaŕka Bramborskeje serbskeje rady, jo dnja 13. maja w Bramborskem sejmje wuwitała nowy za...

Pśed 65 lětami jo Žylow prědny serbski turněr dobył

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Z Budyšyna/Bautzen. Serbske balokoparje z Górneje a Dolneje Łužyce budu 2021 zgromadnje w mustwje na Europeaźe w Korutańskj (Kärnten)...

Su online filmowe projekty pśepowědali

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Z Łužyce/Lausitz. W lěśe 2015 su w ramiku Filmowego festiwala Chóśebuz załožyli „Łužycafilm|Serbsko-nimsku filmowu seś“ („...

My teke słušamy k tomu!

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

Dogromady jo wochylu 53 źiśi ze źiśownje a z horta w źiśowni „Spatzennest“ w Źěwinje (Groß Düben, Slěpjańska wósada) w nuznem w...

How bydlim ja!

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

Wót pónjeźelego sem chójźe někotare źiśi zasej do źiśownje „Wichtelland“ w Dešnje. How jo se kupka „Wjelike kobołty“ wobźě...

Wšo dobre, lube mamy!

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

Zachadna njeźela jo był źeń maśerjow. Wjele luźi, źiśi tak ako dorosćone, mysle toś na swóju maś: zazwóniju na nju, pśinjasu jej stru...

Starjejše su protestěrowali: „Źiśi maju pšawa!“

stwórtk, 14 maj 2020 14:00
Z Města/Cottbus. Slědne tyźenje su byli wupominanje za starjejše. To jo rozgóriło Juliu A. a Süßbrichojc Nadine, wónej stej wołałej ...

Kurowy park dej atrak- tiwnjejšy wordowaś

stwórtk, 14 maj 2020 14:00
Z Bórkow/Burg. Gmejnske zastupnistwo amta Bórkowy jo se na zgromaźinje 6. maja rozsuźiło, kak dej wuglědaś nowa wěcejzaměrowa hala w B...

Nowa sakska serbska rada

stwórtk, 07 maj 2020 14:00

Ze Sakskeje/Sachsen. W drježdźańskem Sakskem sejmje pśewjeźo sedymego maja Sakska rada za serbske nastupnosći swójo konstituěrujuce ...

Wótwórjeński swěźeń za rozglědny torm njejo był

stwórtk, 07 maj 2020 14:00

Z Kalawskeje Šwice/Calauer Schweiz. Dla koronoweje krize jo amt Stara Darbnja wótgronił wótwórjeński swěźeń za nowy rozglědny torm...

Hyšći njejsu se rozsuźili, ale konsens jo wiźeś

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. Srjodu tyźeń jo se wótměła zgromaźina gmejnskich zastupnikow amta Bórkowy, tež młoge wobydlarje su pśibytne byli a...

Suchota nadalej wjeliki problem za rolnikaŕstwo

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00
Z Bramborskeje/Brandenburg. Tuchylu kněžy se suchota, w aprylu jo se pśemało padało. Wšak jo se wót łońskeg‘ septembra do měrca kra...

Nowy pśebytk za gósći caka na kóńc korony

stwórtk, 23 apryl 2020 14:00

Ze Strjažowa/Striesow. Te tśi nowe bolane wjažki za turisty , ako stoje na kóńcu jsy ku Prjawozu, su gótowe. Jich wobsednikaŕ Carsten...

Walka a walkowanje z jajami

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

Z tymi barwjonymi warjonymi jajami wordujo wob swěźenje wence walkowane. Ta walka wordujo sobotu pśi wjacoru na jsy wuryta a pśigótowana a wug...

Dowěriś w śichem tyźenju

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

Jatšy su swěźeń dowěry. Zakład teje dowěry jo kśesćijanam górjejstawanje Jezusa Kristusa. Zwězkowy prezident Frank-Walter Steinmeier jo ...

Jatšowne spiwanje njebu- źo, lapy su weto gótowe

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Ze Zaspow/Saspow. 42-lětna Hochozaŕka Antje Lenickowa (Lehnitzke) źěła južo 18 lět ako šlodaŕka za serbske drastwy. W Zaspach ma sw...

Lětosne wótběgi su sebje hynac pśedstajili

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Z Hochoze/Drachhausen. Wšykne su te lětosne wótběgi sebje hynac pśedstajili, to se wě. Glědajucy na Hochozu móžo se na pśikład p...

Pśicyny se wjaseliś we casu corona-wirusa

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00
We casu corona-wirusa a běgoty njewjasele se jano producenty toaletoweje papjery, ale teke naša mama. Wóna bydli něnto w centrumje za seniory, w n...

Ja njesćerpnje cakam, ga buźo kóńc teje pandemije

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00

Awtor bydli w Nižozemskej. Wón jo we slědnem literarnem wuběźowanju LND a Załožby za serbski lud dobył tśeśe myto kategorije C („dlejš...

Kosykowe basni – motiwy wuměłca Latka

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Anka mója roža

Ja śi stawnje njasu

w mójich myslenjach;

ja śi wobrukuju

w nocnych cowan...

Amt pomina wót nich płaśonk za wužywanje śpy

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Amt pomina wót nich płaśonk za wužywanje śpy

Do grona jo na zgromaźinje pśišło teke to: Kupka jo kśěła oficielnje wuswěś...

Su spominali na fararja Haußiga w Gołkojcach

stwórtk, 27 februar 2020 13:00
Njeźelu su spominali na zasłužoneg fararja Karla Haußiga, z namšu w Gołkojcach. Prjatkował jo faraŕ Natho, lektor Leipner jo serbski a nimski ...

Powěsći z wokrejsa Sprjewja-Nysa

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Z Baršća/Forst. Srjodu, 19. februara, jo wokrejsny sejm Sprjewja-Nysa pósejźenje měł. Wót tych wažnych temach, ako su se tam pśepowěd...

28 balokoparjow buźo se pśigótowaś na EUROPEADU

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Z Dešna/Dissen. Za pśigótowanje EUROPEADY 2020 – to groni europske mejstaŕstwa narodnych mjeńšynow w balokopanju – jo se łoni za...

Uta Körnerowa se stara wó serbske nastupnosći

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

Z Wětošowa/Vetschau. Město Wětošow (a wokolny jsy) ma wót decembra 2019 nowu zagronitu za serbske nastupnosći. To jo Uta Körnerowa, ...

Sakska wabi za serbsku rěc z „image-kampagne“

stwórtk, 20 februar 2020 13:00
Z Budyšyna/Bautzen. Zachopjeńk mjaseca jo Sakska zachopiła image-kampagne za serbsku rěc pód motom „Sorbisch? Na klar“. Sakska kulturn...

Jatšowne spiwaŕki a drastwynosaŕki maju seś

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Tudy su 16. februara załožyli „Seś jatšownych spiwaŕkow a drastwynosaŕkow“. Nałog jatšownego spiwanja j...

Dolna a Górna Łužyca by dejałej lěpjej byś gromaźe

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Ze Serbskego domu. Mimo zwězkowego pśedsedaŕstwa ma Domowina hyšći gremium, ako ma wjeliku zagronitosć za běžne a aktualne źěło cełe...

W „Laborach na cas“ su ideje za Łužycu zběrali

stwórtk, 06 februar 2020 13:00
Łužyca/Lausitz. Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) jo koncipěrował, pśewjadł a moderěrował styri „Labo...

Jich strategija: Wjele wugbaś za mało pjenjez

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Z Groźišća/Grötsch. Mósćańska gmejna musy góspodarjowaś kradu za konceptom k wurownanju etata. Za Groźišćo jo było we gmejnskem...

Šoseja do Baršća njebuźo pśez wjas hyś

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Groźišćańske wobydlarje cakaju njesćerpnje na to wobzamknjenje, źo buźo nowa šoseja do Baršća hyś. Wóni póžedaju, aby wóna njewjadł...

Źiśi deje móc we jsy do źiśownje chójźiś

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Wobydlarjam jo na woklapnicy jo se njezdało, až za źiśownju jo wustajony zakaz pśiwześa nowych źiśi. Jadna pśiduca mama jo se wobśěžka...

Sportowe towaristwo pšosy južo něnto na wjeliki jubilej w lěśu

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Turjańske sportowe towaristwo buźo swěśiś lětosa 100 lět swójogo wobstaśa. To se stanjo na wjelikem sportowem swěźenju na prědnem kóń...

„Status quo? – Sto pro!“

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Komentar ku komentaroju „Jo DSG šula ze serbskim profilom?“ z pjera Friederike Vos­kampojc, wuknice DSG (NC 1/2019)

Jo Dolnoserbski gym...

Wjasele se, dokulaž maju spěšny internet

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Z cym jo gmejnska rada była łoni zabrana? To wětše pólěpšenje ma cyniś z internetom. Něnto maju we jsy wšuźi spěšny internet. To pśiz...

Pytaju awtora za Noc powěsćow

stwórtk, 23 januar 2020 13:00
Z Budyšyna/Bautzen. Za produkciju Błośańskeje powěsćoweje nocy ku swětkam 2021 pyta Serbski ludowy ansambel w Budyšynje nowy kus. Zajmo...

Erfolgreicher Stammtisch

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Daniel Troppa, Abgeordneter im Kreistag Spree-Neiße, Gemeindevertreter und Vorsitzender des Werbener Kultur- und Sozialausschusses führte im Jahr...

SLA: Dogrono Pabsta njebuźo pódlejšone

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Z Budyšyna/Bautzen. Andreas Pabst dirigěrujo orchester a nawjedujo chor Serbskego ludowego ansambla, wót lěta 2016. Wón groni, až jo p...

Prědny pad ptaškoweje mrětwy w Nimskej

stwórtk, 23 januar 2020 13:00
Sprjewja-Nysa/Spree-Neiße. Su dopokazali pad ptaškoweje mrětwy we wokrejsu Sprjewja-Nysa blisko pólskeje granice. Njaboga źiwa gus jo se n...

Statnik jo pśedsedaŕ Mjeńšynoweje rady 2020

stwórtk, 23 januar 2020 13:00
Z Barlinja/Berlin. Dawid Statnik jo wót 2011 pśedsedaŕ Domowiny - Zwězka Łužyskich Serbow z.t. a z tym tek cłonk Mjeńšynoweje rady tyc...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

stwórtk, 16.01.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharj...

Comy papriku wuseś? Źijmy pśez lěto z papriku :-)

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Lube źiśi,

Změju tśi wjeraški 2020

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Z Města/Cottbus. Sobotu tyźeń su cłonki Spěchowańskego towaristwa Serbskego muzeja se lětosa k prědnemu razoju zmakali....

Wót gódownego koncerta wuknikow zakładneje šule

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Ze Tšupca/Straupitz. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien fand in der Schinkelkirche in Straupitz ein Weihnachtskonzert der Von-Hou...

Gódowny mark w źiśowni „Lutki“

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. 13. december su źiśi, starjejše a wótkubłarje našeje źiśownje rědny gódowny swěźeń na našom grajkani...

Su swěśili narodny źeń Theodora Fontanego

stwórtk, 09 januar 2020 13:00
Z Lubina/Lübben. Kronujuce dokóńcenje lěta Fontanego a jubilej w pópšawnem zmysle jo był 30. december 2019, pśeto na tom dnju by ten s...

Nadalej wójuju wó cazojsku gólu

stwórtk, 09 januar 2020 13:00
Z Cazowa/Zahsow. Juž wót lěta 2008 woboraju wobydlaŕski zwěstk Cazow a šćitarje pśirody rodowanjeju góle pśi terenje něgajšnego wó...

Peter Handke jo cytał basni Kita Lorenca

stwórtk, 09 januar 2020 13:00
Z Barlinja/Berlin. Łoni jo nakładnistwo Suhrkamp pšosyło na cytanje. Tam su Peter Handke (lětosny nosaŕ Nobelowego myta), Elke Lorencowa ...

Su na farje powědali wót temow wósady

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Pónjeźele jo faraŕ Kśenka pšosył na faru, na rozgranjańsku rundu. Do togo jo nam gronił, až jo pó cesćen...

Na pódpołnocnem boku dwórnišća budu twariś

stwórtk, 09 januar 2020 13:00
Z Města/Cottbus. Pódpołnocny bok dwórnišća ma mjaztym ako kulturny centrum młoge bitowaś: Do něgajšnego Großenhainskego dwórnišća...

Wie soll das Herz von Dissen neu gestaltet werden?

stwórtk, 02 januar 2020 13:00

Dissen/Dešno. Nachdem es für Dissen im Sommer 2019 die Goldmedaille im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gegeben hat, wird das...

Jo Dolnoserbski gymnazium šula ze serbskim profilom?

stwórtk, 02 januar 2020 13:00

Gaž glědamy na situaciju Serbow jo jaden fakt widobny. Serbski lud jo jano mała mjeńšyna w Nimskej. Za mójim zdaśim nichten njamóžo to zm...

W nowej šuli w Slěpem zachopijo se skóro wucba

stwórtk, 02 januar 2020 13:00

Ze Slěpego/Schleife. Ned pó zymskich ferijach, 24. februar, buźo prědny šulski źeń w nowem Nimsko-serbskem šulskem kompleksu dr. Mar...

Turizm wóstanjo w rukoma cełego amta

stwórtk, 02 januar 2020 13:00
Z Bórkow/Bórkowy. Gmejny amta Bórkowy su se pilnowali wó to, aby zasej sami mógali wó swójich turistiskich pšašanjach rozsuźiś. Te, ...

Kšac do pśichoda bźez fosilnych palidłow

stwórtk, 02 januar 2020 13:00
Z Grodka/Spremberg. W Industrijowem parku Carna Plumpa dej na wóźiku (Wasserstoff) bazěrujuca mustrowa milinaŕnja nastaś. To buźo drje ja...

Serbska namša gódy: Źiśi su zaswěśili swěcku

stwórtk, 02 januar 2020 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Wěcej ako 80 namšari jo pśišło gódownicu na tradicionelnu serbsku namšu do Serbskeje cerkwje. Tu samu jo źar...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 26 december 2019 13:00

stwórtk, 26.12.

Serbski program na

2. gódownem swěźenju:

­– Nabóžne wusćełanje

– Gódowny koncert ze Se...

Nowy krajny zagronity za serbske nastupnosći

stwórtk, 26 december 2019 13:00
Z Pódstupima/Potsdam. Tobias Dünow, statny sekretaŕ w ministaŕstwje za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborska, jo nowy zagronit...

Z bogom a Bogom do Indiskeje a slědk

stwórtk, 19 december 2019 13:00

Ku gódam jo pla nas nałog, až luźe se něco wobraźiju. Pótom gronimy, až „něchten někomu rědnego boga wobraźijo“ abo „něco k bogo...

Naźeja – mysli do adwenta

stwórtk, 19 december 2019 13:00

Mógu kśesćijany źinsa wó naźeji powědaś? Naźeja gój. Gój luźe, pśirodu a to, což Bog stwórił jo. Tak pišo Jezaja:

Glědajśo...

Wón jo se nam naroźił

stwórtk, 19 december 2019 13:00

Kuždy lěto swěśimy gódy, až Jezus Christus jo se nam naroźił. Serbske kśesćijany se togodla gódy (25. december) namšy zgromaźiju w Ser...

To wšykno njejo cynił za sebje, ale za to serbske

stwórtk, 19 december 2019 13:00

Njeźelu, 8. decembra, jo Měto Pernak zamrěł. Zgubijomy z nim jadnogo Serba, kenž jo se wjelebocnje za swój lud angažěrował, a to z dalokeg...

Lěwica co rozšyrjenje mjeńšynowych pšawow

stwórtk, 19 december 2019 13:00

Z Pódstupima/Potsdam. Srjodu tyźeń jo Lěwica w krajnem sejmje rozšyrjenje mjeńšynowych pšawow w krajnej wustawje Bramborskeje naraź...

Forum wót FUEN jo impulse dał

stwórtk, 19 december 2019 13:00
Z Podstupima/Potsdam. Federalistiska unija europskich narodnosćow (FUEN) jo zarědowała srjodu a stwórtk tyźeń w krajnem sejmje stwórte w...

Mjertynowy swěźeń w źiśowni „Villa Kunterbunt“

stwórtk, 12 december 2019 13:00

Dnja 21. nowembra smy we źiśowni prědny raz swěśili swěźeń swětego Mjertyna. Źiśi su pokazali starjejšym, starym starjejšym a gósćam...

Pśiduca głowna zgromaźina župy Dolna Łužyca buźo w Rogowje

stwórtk, 12 december 2019 13:00

Ze Serbskego domu. Domowinska župa Dolna Łužyca pśewjeźo swóju głownu zgromaźinu w lěśe 2020 w Rogowje/Horno pla Baršća. To su c...

Cesć za masterske źěło na pólu komparatistiki

stwórtk, 12 december 2019 13:00

Z města Halle. Wědomnostne spěchowańske myto (wissenschaftlicher Förderpreis) pósłańca Pólskeje republiki w Nimskej ­– tak se gr...

Maju 1.500.000 euro za serbski projekt

stwórtk, 12 december 2019 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. To jo prědny serbski projekt tak pomjenjoneje „strukturneje změny“: Gódnosć serbskego imaterielnego kulturneg...

Hubertusowa góńtwa: Su stśělili sarnju a lišku

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Z Hochoze/Drachhausen. Hochoske jagarje su zachopjeńk nowembera, na dnju swětego Hubertusa, patrona jagarjow, měli zasej Hubertusowu gó...

Wokrejsny parlament dej hyšći zgłosowaś

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Z Lubina/Lübben. Zastojns­two wokrejsa Damna–Błota jo se južo rozsuźiło, chto dej byś skóro pśistajony ako zagronity abo zagronit...

Serbski sejm: „Źěło na nowem wujadnanju ze statom jo se zachopiło“

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Z Bórkow/Burg. Na wobradowanju Serbskego sejma pśed tśimi tyźenjami (Casnik jo gano krotko pisał) jo se ako gósć wobźělił a grono ...

17 towaristwow a komunow jo dobyło w serbskem wuběźowanju

stwórtk, 28 nowember 2019 13:00

Ministaŕstwo za kulturu, slěźenje a wědomnosć w Bramborskej běšo lětosa napominało do wuběźowanja „Serbski pśichod: Łužyca – sorb...

Nejžwažnejše njejo reprezentatiwny Bóžy dom

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

Njejsom pśijaśel cerkwjow, takich za wjele pjenjez restawrěrowanych chromow, źož se zgromaźijo njeźelu gjarstka luźi, ale howacej su prozne...

Wót zmakanja kupki „Serbska namša“

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00
Z Dešna/Dissen. Dnja 4. nowembra jo se kupka „Serbska namša“ zmakała na dešańskej farje. Pśišli su fararje a angažěrowane kśesći...

Tužyca dej byś

stwórtk, 21 nowember 2019 13:00

Rońśo se, móje łdzy, stupajśo z mójeju wócowu! Njeźela zamrětych jo slědna njeźela cerkwinego lěta a nježli swět dej se wjaseliś na ...

Serbski pasus we nowej kazni felujo

stwórtk, 14 nowember 2019 13:00

Z Budyšyna / Bautzen. Źinsa (stwórtk) dopołudnja jo planowana demonstracija zastupnikow łužyskich komunow w Barlinju pśed Kanclaŕski...

Karlina Lotrina z Majberka jo 100 lět stara

stwórtk, 14 nowember 2019 13:00

Z Hochoze/Drachhausen. Karlina Lotrina (roźona Kubic), nejstarša wobydlaŕka Majberka, jo we Złośanem plonje swěśiła srjodu tyźeń 1...

Gaśe nadalej wódu, aby jeje dosć měli w lěśu

stwórtk, 14 nowember 2019 13:00

Situacija we Sprjewi jo se pó źělach pólěpšyła – k prědnemu pśez to, až temperatura lufta jo spadnuła, a wóda se njewuparjujo (how: v...

Ta „Winklaŕka“ jo se wejsanarjam źěkowała

stwórtk, 14 nowember 2019 13:00

Z Drjenowa/Drehnow. Maria Elikowska-Winklerowa, laureatka Myta Ćišinskego, jo sobotu we kjarcmje Jagdhof dała wjasołu gósćinu z kafejo...

Něnt tśo zastupniki Domowiny w měsćańskich wuběrkach

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00

Lětosa we februarje jo měsćański parlament w Chóśebuzu wobzamknuł nowe serbske wustawki (Satzungen) za město, pó kótarychž ma se serbske...

Domowina: Zběraju ideje, co dej se pśeměniś

stwórtk, 07 nowember 2019 13:00

Z Budyšyna/Bautzen. Kak dej Domowina wobchadaś z luźimi, kótarež kśě Domowinje pśistupiś, ale bydle zwenka Łužyce? Doněnta jo Do...

Zmócnjenje Serbstwa notne ako pśed 30 lětami

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Spominamy lětosa na 30 lět měrnje rewolucije w DDR, na wótwórjenje granice mjazy wobyma nimskima statoma, na dłujkožyconu lichotu. Tejerowno...

Gaž južo kjawcaś, ga jano dla małkeje licby kandidatow

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Nic licba wuzwólowarjow, ale licba kandidatow, z kótarychž wuzwólowaŕ móžo wuzwóliś, jo za mnjo pšawa měra za raźenje wuzwólowanja Ser...

„Našo měnjenje pódpěra se na wědomnostne argumenty“

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Ze Serbskego sejma. Serbski sejm njeakceptěrujo to rozkłaźenje nimskego kněžaŕstwa, až ILO-konwencija 169, kótaruž Nimska co ratifi...

Serbski muzej buźo se nejskerjej w lěśu wótcyniś

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Wałtoru tyźeń jo wobradowało župne pśedsedaŕstwo dolnołužyskeje Domowiny. Cłonki pśedsedaŕstwa su za pow...

Prědna serbska wucba zwenka šule jo była

stwórtk, 31 oktober 2019 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. W Šuli za dolnoserbsku rěc a kulturu su pónjeźele prědny raz měli serbsku wucbu zwěnka šule za źiśi z famil...

Co stoj we nowem Rozglěźe?

stwórtk, 24 oktober 2019 14:00

Naše lazowarje namakaju we oktoberskem wudaśu Rozglěda (wódajśo, až smy wašo mě pó našom napisali!) zasej licbu artikelow, ak maju cyniś...

Myto Ćišinskego: Su pócesćili Mariju Elikowsku-Winklerowu z Chóśebuza a młoźinsku redakciju górnoserbskego radija Satkula

stwórtk, 24 oktober 2019 14:00

Z Pančic-Kukowa w Górnej Łužycy/Panschwitz-Kuckau. „To myto jo rownocasnje cesćenje gódnoty našeje dolnoserbskeje identity. Na to p...

Budu Serby płaśeś ako indigeny lud?

stwórtk, 24 oktober 2019 14:00

Ze Serbskego sejma. Nimske kněžaŕstwo ma to wótglědanje, ILO-konwenciju 169 k woplěwanju indigenych ludow ratificěrowaś. Taku powěs...

Wjednik šulskego amta jo woglědał do ABC

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Ako Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) pišo, jo stwórtk 12. septembra było jich prě...

„Pówójnska proza za w ruinach lažecy stat“

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Myslenja k 70lětnemu jubilejoju zakładneje kazni Zwězkoweje republiki Nimska

„Pówójnska proza za w ruinach lažecy stat“ – tak ...

Dešć jo padnuł, ale wódy jo dalej mało

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Rownož we slědnem casu jo se někotare dny padało, jo dalej trjeba wódu žariś a kradu glědaś, kak pójźo to dalej. To jo dała k wěsći ...

Wjelike cesćenje za Mariju Elikowsku-Winklerowu

stwórtk, 17 oktober 2019 14:00

Pśiducu sobotu dostanjo se něgajšnej wjednicy Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu Mariji Elikowskej-Winklerowej wjelike pócesćenje: My...

Serbska kupcycka na politiskem jawišću

stwórtk, 10 oktober 2019 14:00

Ako smy mógali w NC wót 3.10.2019 cytaś, jo se jano 651 Serbow wobźěliło na wólbach za Serbsku radu kraja Bramborskeje, což jo 50,9% tych g...

To su lawreaty Cesnego znamuška

stwórtk, 10 oktober 2019 14:00

Z Budyšyna/Bautzen. Na tom cesćenju zasłužonych luźi Domowiny srjodu tyźeń (glej artikel na boce 1 a 2) su wordowali teke Cesne znamu...

Spominaj na sabat! 3. kazń

stwórtk, 03 oktober 2019 14:00

W lutolskej cerkwi jo dała pśed 40 lětami barlinska kupka „Diakonoi“ koncert. Mjazy drugim su spiwali „Móje dny su pśekrotke, njamam že...

Nejwěcej wuzwólowarjow we Markojskej góli

stwórtk, 03 oktober 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Wuběrk za wuzwólowanje Serbskeje rady jo wózjawił statistiku lětosnego serbskego wu­zwólowaŕskego zapisa. Za ...

Dr. Bartels: Nejpjerwjej wuslěźiś, kaki potencial za rewitalizaciju mamy

stwórtk, 26 september 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Zagronita za nastupnosći Serbow w Bramborskej dr. Ulrike Gutheilowa jo wałtoru tyźeń pśišła do Serbskego do...

Co w „Der Spiegel“ stoj wó Mósće a Mósćanaŕce

stwórtk, 26 september 2019 14:00

Z Mósta/Heinersbrück. K temje „Serby a AfD“ smy južo pśi góźbje komunalnych wólbow (NC 22/2019) a wót wuspěchow teje partaje wu...

Hintergrund

stwórtk, 19 september 2019 14:00

Das IBA-Studierhaus stellt eine räumliche Hinterlassenschaft der Internationalen Bauausstellung IBA 2000 bis 2010 in Großrä-schen ...

Serbski wjacor w Groźišću

stwórtk, 19 september 2019 14:00

Z Groźišća/Grötsch. Slědny stwórtk su Domowina, Bramborski krajny sejm a Załožba za serbski lud pšosyli tudy na Serbski wjacor. Pś...

Serbska swajźba –kak su pjerwjej ju swěśili?

stwórtk, 19 september 2019 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Kak jo generacija našych starych starjejšych pśed 100 lětami swajźbu swěśiła? To se dajo derje wuznaś z nowej...

Swětło

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Som namakał swětło. Nic tegdy, ako som studěrował a wšo wědomnostnje analyzěrował. Ako som staršy bywał, jo se mě zaswitało: Swětło ...

Nowy Rozhlad jo how!

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Septemberske wudaśe kulturnego casopisa Rozhlad jo wujšło. Co móžo dolnołužyski lazowaŕ we njom namakaś?

Maksimilian Hasacki ...

„Cas dobyty, pjenjeze dobyte!“

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Bramborski Casnik, 50/1850, srjodu, 11. dezember 1850. (Pśipósłane). Co dobre drogi na se maju (2. źěł). Cesto namakajo se pśibližu...

Pśedsedaŕstwo Maćice Serbskeje jo se zmakało

stwórtk, 12 september 2019 14:00
Z Chóśebuza/Města. Dnja 9. septembra jo se pśedsedaŕstwo wšoserbskeje „Maćice Serbskeje“ zmakało w Serbskem domje (k towaristwoju s...

Serbska wucba – obligatoriska za wšych?

stwórtk, 12 september 2019 14:00

Z Gołbina/Gulben. W Gołbinje, we tej jsy we wjelikej gmejnje Gołkojce, jo se w slědnem tyźenju wjele tšojło, což ma cyniś ze serbsk...

Wuglowa jama na pólskem boce nejskerjej njepśiźo

stwórtk, 05 september 2019 14:00

Z pólskego Gubina/Gubin. Pólski energijowy koncern PGE njekrydnjo wót pśisłušnego wobswětowego zastojnstwa pśizwólenja za planowanu...

We wokrejsu SPN: Nowy Serbski wuběrk jo wuzwólony

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Z Baršća/Forst. Něnto jo jasne, chto buźo w lětach 2019 do 2024 cłonk w wuběrku za serbske nastupnosći (krotko: Serbski wuběrk) pś...

Dominik zasej 1. kral w Hochozy

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Z Hochoze/Drachhausen. Teke w Hochozy w picańskem amśe su na kóńcu slědnego tyźenja kokota łapali, a to sobotu. Mjazy 8 rejtarjami su...

Rucnikaŕska komora jo pócesćiła źowćo z Turjeja

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Z Turjeja/Tauer. 18lětna Anna Kosakojc z Turjeja jo wordowała pócesćona wót chóśebuskeje rucnikaŕskeje komory ako „wucbnica (how: ...

Su załožyli serbske familijowe towaristwo

stwórtk, 22 awgust 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Stwórtk tyźeń jo se załožyło nowe towaristwo z mjenim Serbske familijowe towaristwo „Gromaźe“. Wóno jo se...

„Łužyca“ – serbski magacin

stwórtk, 15 awgust 2019 14:00

Sobotu, 17.08.2019, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

„Buźćo witane na naš magacin w awgusće a to tenraz ze srjejźneje ...

Wandrowanje we Bóžem mjenju

stwórtk, 15 awgust 2019 14:00

Jo dowolowy cas a wěm, až wandrowanje jo woblubowana zaběra. Znate a pśijaśele raźi wandruju, na eksotiskich městnach ale teke doma. Wu nas ...

Wó pšawdosć a měr na swěśe

stwórtk, 15 awgust 2019 14:00

Mój měr ja wam dawam. Ja njedaju wam, ako swět dawa.

Jo, Jezus dawa měr. To njejo měr, kenž swójo žrědło ma we wóttšašenju. Logi...

Župa Dolna Łužyca jo šesćoch kandidatow nominěrowała

stwórtk, 15 awgust 2019 14:00

Mimo togo wuzwólowanja nowego bramborskego parlamenta, nowego krajnego sejma 1. septembra, móžomy někak w samskem casu teke hyšći wóliś 5 c...

Zeleznica: Gaz pśi wutwarjenju do Barlinja

stwórtk, 08 awgust 2019 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Bramborski kabinet jo slědny tyźeń jadnomyslnje witał plany ministaŕki za wobchad Kathrin Schneider. Wóna co ze...

Ein neuer sorbischer Familienverein

stwórtk, 01 awgust 2019 14:00

In Cottbus wird sich im August ein Verein gründen, der die Belange sorbischer Familien im Blick hat. Die Vereinsgründung wird am 15. August (Donn...

LEAG: Dajo zwězujucy brunicowy plan

stwórtk, 01 awgust 2019 14:00

Smy pšosyli LEAG wó statement glědajucy na wugrona Serbskego sejma (glědajśo na lěwy bok).

„Grundlage für den Tagebau Nochten...

Nowy zwěstk: Kśě wšykne juristiske móžnosći wupóceraś, aby Miłoraz wóstał

stwórtk, 01 awgust 2019 14:00

Z Drježdźan/Dresden. Zastupniki Serbskego sejma, Łužyskeje aliance, Zelenych a Lěwice su gromaźe z wobswětowymi organizacijami a n...

Tšugi w Błotach su wuschnuli (1885)

stwórtk, 25 julij 2019 14:00

Tšugi w Błotach su wuschnuli (1885)

Z Błotow. Tudy wopokažo se ta suš nejwěcej w rěkach, pśeto te njamaju změstymi žednu wó...

Gazowy kombinat jo pśinjasł źěło, ale teke skazenje wobswěta

stwórtk, 25 julij 2019 14:00

Pśi góźbje jubilejnego tyźenja „600 lět Sprjejce/Spreewitz“ kóńc junija (Casnik jo pisał) jo tradiciske towaristwo „Glück auf Car...

Felicitas: Zasłužbowy rěd Bramborskeje

stwórtk, 25 julij 2019 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Pónjeźele jo pśepódał ministaŕski prezident Dietmar Woidke dogromadu 14 bergaŕkam a bergarjam zasłužbowy rě...

Nowy modul za fonetiku serbskeje rěcy

stwórtk, 25 julij 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Internetowy portal Serbskego instituta dolnoserbski.de jo wó nowu resursu bogatšy. Wužywarje serbskeje rěcy namak...

25 lět a dalej

stwórtk, 18 julij 2019 14:00

Jo derje znate, až Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. swěśi lětosa 25 lět swójogo wobstaśa. Ako pśedsedarja se mě ce...

Zwěstk za nimjernosć

stwórtk, 18 julij 2019 14:00

„Pójźćo sem, kótarež sćo głodne a łacne. How pśi mnjo dostanjośo. Pójźćo how, teke gaž pjenjeze njamaśo. Kupśo k jěźi, njekóš...

Zwada dla serbskich kandidatow za krajny sejm we Sakskej

stwórtk, 18 julij 2019 14:00

Z Drježdźan/Dresden. 1. septembra njejsu jano w Bramboŕskej wuzwólowanja krajnego sejma, ale na pśikład teke w Sakskej. Tam su tradici...

250 hektarow góle jo se wótpaliło, góda se na pódpalowarja

stwórtk, 18 julij 2019 14:00

Z Bělina/Byhlen. Ten wjeliki wogeń, ak jo tśi tyźenje dłujko se tudy palił, jo nejpjerwjej wugasony – jo nam wulicował wałtoru bě...

Erst auf einer großen Versammlung – jetzt mit Briefwahl

stwórtk, 11 julij 2019 14:00

Am 20. August 1992 beschloss der Landtag Brandenburg die Verfassung für das Land Brandenburg. Zuvor hatte sich die Bevölkerung im Juni des Jahres...

Pšose ministaŕku, aby chopiła realizěrowaś, což studija pśiraźijo

stwórtk, 11 julij 2019 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Domowina a bramborska Serbska rada stej formulěrowałej swójo oficielne měnjenje k ewaluaciji serbskeje wucby, ...

Wjeliki elefant a rbb

stwórtk, 04 julij 2019 14:00

Temje, kótaraž wšykne druge temy wustarkujo, gronje Englandarje: „Wjeliki słon (Elefant) we jśpě“.

W sporśe jo ten elefant balokop...

Kśě towaristwo serbskich starjejšych załožyś

stwórtk, 04 julij 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Starjejše, kótarychž źiśi wótrostu ze serbskeju rěcu, su njespokojne z móžnosćami serbskeje wucby w našych...

Starstwo – kiblija?

stwórtk, 27 junij 2019 14:00

Naš hobraz wó starstwje póchada z rozswětlaŕstwa (Aufklärung). Znate su kreslanki, kenž pokazuju žywjeńske schójźeńki luźa. Góletko s...

Domowina jo wuwołała „Serbske kulturne lěśe“

stwórtk, 20 junij 2019 14:00
Z Chóśebuza/Cottbus. W lěśu wabi wjele serbskich zarědowanjow luźi do našych jsow a do města. Domowina, župa Dolna Łužyca, jo je zgr...

Su zasej wukšadnuli toflu do jsy – ten raz w Pśiłuku

stwórtk, 20 junij 2019 14:00

Z Pśiłuka/Preilack. Pśed tyźenjami su złoźeje wukšadnuli jadnu wejsańsku toflu w Janšojcach (NC 22/2019). Něnto felujo jadna wejsa...

Vorstandsitzung der Spreewaldfischer

stwórtk, 13 junij 2019 14:00

Die nächste Vorstandsitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 20. Juni, um 19.00 Uhr i...

Torsten Symula prědny raz pódla

stwórtk, 13 junij 2019 14:00

Dlejšy cas jo mustwo Serbske koparje pytało někogo, ako by mimo teju dweju trenarjowu se sobu starał wó mustwo, na pśikład wó tu drastwu. N...

Wobej trenarja stej spokojom

stwórtk, 13 junij 2019 14:00

Wobej trenarja stej spokojom: Trenaŕ Serbskich koparjow Horst Krawcyk jo pó graśu nam gronił, až jo z wugbanim swójich wuknjeń...

Wandern in der Gegend der „Plinsdörfer“

stwórtk, 13 junij 2019 14:00

Seit 2016 zählt Calau (Kalawa) offiziell zum sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet. Das Städtchen lädt ebenso wie die Umgebung zu Ausflügen ein...

Vorstandsitzung der Spreewaldfischer

stwórtk, 06 junij 2019 14:00

Die nächste Vorstandsitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 20. Juni, um 19.00 Uhr i...

Ten wócuśejucy Serbski kral

stwórtk, 30 maj 2019 14:00

Na bórkojskem groźišću wordujo njeměrnje, jo ganjanje a wołanje, chójźe luźe źiwnje woblacone, kjarliska skokaju how a tam, kśikajucy, a...

Peter Kroh: Pšawa mjeńšynow deje se zapisaś do zakładneje kazni

stwórtk, 30 maj 2019 14:00

Serbski sejm a Grundtvigowa załožba za politiske kubłanje (Grundtvig-Stiftung) stej zachopjeńk apryla organizěrowałej we Złem Komorowje k...

Bevor sich der Vorhang hebt ...

stwórtk, 30 maj 2019 14:00

Ein herzliches „Witajśo k nam“ – Willkommen“ erwartet die Sagennacht-Besucher, schon bevor sich der „Vorhang hebt“. Zu einer neuen Leg...

My dejmy groniś, co my comy!

stwórtk, 23 maj 2019 14:00

Ze Serbskego domu. Kužde lěto dwójcy se zmakajotej prezidium Domowiny a pśedsedaŕstwo Domowinskeje župy Dolna Łužyca ku zgromadnemu ...

Lubinske su wjele źěka a chwalby dostali

stwórtk, 23 maj 2019 14:00

Z Lubina/Lübben. „Město Lubin a z nim cełe Błota su se prezentěrowali ako strony z bogatymi tradicijami, źož se nosy ludowa drastwa...

„Łužyca“ – serbski magacin

stwórtk, 16 maj 2019 14:00

Sobotu, 18.05.2019, zeger 12:40 – 13:10, w rbb telewiziji

W našom majskem wudaśu Was wuwitamy ze serbskeje jsy Hochoza w picańsk...

Žeden Bog mimo tebje

stwórtk, 16 maj 2019 14:00

Ochranojske gronko za rozhelony jo: „Nicht njejo ako ty, a njejo žeden Bog mimo tebje.“ (2. Sam 7,22). Take słowa krala Dabita zně nejpjerwe...

23 wójckow

stwórtk, 16 maj 2019 14:00

Naše domacne zwěrjeta lubujomy, ale jich mjenja cesto wužywamy ako gódła: Drjewjana gus, głupa kóza abo stara krowa – to su mócne zranjen...

Premjera: Serbske źiwadło w Radušu

stwórtk, 16 maj 2019 14:00

Z Raduša/Raddusch. Ga su w Radušu, w tej wjelikej nimsko-serbskej jsy mjazy Wětošowom a Lubnjowom, na kšomje Błotow, raz źiwadło gra...

Źěk za konstruktiwne a wěcowne źěło

stwórtk, 16 maj 2019 14:00

Z Dešna/Dissen. Do Dešna jo pšosył Fred Kaiser, pśedsedaŕ serbskego wuběrka wokrejsa Sprjewja-Nysa (SPN), cłonki togo wuběrka a gó...

Rěcny certifikat – terminy 2019

stwórtk, 09 maj 2019 14:00

Za pśespytowanja za RĚCNY CERTIFIKAT DOLNOSERBŠĆINY su lětosa slědujuce terminy póstajone: schójźeńk A1 a A2 07.09.2019 a schójź...

Ceptarjam to słowo daś

stwórtk, 09 maj 2019 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Na pósejźenju Rady za nastupnosći Serbow pśi krajnem sejmje w Bramborskej 30. apryla w Pódstupimje su wažne temy na...

Wuzwólowanje za nowu Serbsku radu se zachopijo

stwórtk, 09 maj 2019 14:00

Z Města/Cottbus. Wót 23. apryla běžy wuzwólowanje za nowu Serbsku radu. Toś ten naš nejwažnjejšy politiski gremium w Bramborskej de...

SPN: Wuwiśe wokrejsa sobu wobwliwowaś

stwórtk, 02 maj 2019 14:00
Z Baršća/Forst. Wokrejs Sprjewja-Nysa (SPN) tuchylu pśigótujo nowu koncepciju za wuwiśe wokrejsa (Kreisentwicklungskonzeption, KEK). KEK 2...

Serbski sejm w Mrocnej

stwórtk, 02 maj 2019 14:00

Z Mrocneje/Pretschen. 14. apryla jo Serbski sejm w Mrocnej wobradował. Wjas lažy w gmejnje Markojska góla/Märkische Heide we wokrejsu Da...

SPN: Pjenjeze za kólasowe drogi

stwórtk, 02 maj 2019 14:00

Z Baršća/Forst. 30. apryla su pśišli ministarje z Pódstupima do wokrejsa Sprjewja-Nysa (SPN). Njejsu se jano z krajnym raźcom a zastoj...

Waleien in Casel

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Nicht nur das Johannisreiten kann sich in Casel sehen lassen, auch das Waleien wird hier am Ostermontag durchgeführt und erfreut sich großer Beliebt...

Jatšowna namša a serbski rub

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Z Picnja/Peitz. Z 59 namšarjami su swěśili na drugem jatšownem swěźenju, 22. apryla, w Picnju serbsku namšu. W swójom prjatkowanju j...

Rozwězanje gódańka

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00
Slědny tyźeń smy pšašali, lěc wiźiśo sedym rozdźělow mjazy wobrazoma z kurjetkom. How su wiźeś te rozdźěle.

Wót januara bio-tony

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Mimo tych tonow za njerěch, papjeru a druge wótpadki (Abfälle) w domacnosćach stoje wót 1. januara togo lěta něnto we wokrejsu SPN teke nowe...

Partnarje w styrich krajach

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Jo to było w lěśe 1999, ako jo wokrejs Sprjewja-Nysa stupił do kšutego partnarstwa z jadnym wokrejsom w Šotiskej a krotki cas za tym z jadnym...

Wuzwigaju jězdny plan busa 21 do Hochoze

stwórtk, 25 apryl 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Pó jatšownych ferijach (wót 29. apryla) buźo rane zwězanje na busowej liniji 21 z Luboraza, Drjenowa, Hochoze a ...

Jatšy w kraju „gronjakow“

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Z našogo nowego rěda wózjawimy drugi źěl. Měto Nowak-Njechorński jo gromaźe z kumpanom ako młody muski kólasował pśez Dolnu Łužycu...

Serbska namša

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Picnjo/Peitz

Drugi źeń jatš, 22. apryla, buźo zeger 9:30 serbska jatšowna namša w Picańskej cerkwi pśi marku. Prjatkowaś buź...

„Centrum za dialog a změnu“ bźez wjednika

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Pśed dwěma lětoma su Krajna ewangelska cerkwja (EKBO) a łužyske cerkwine wokrejse załožyli „Centrum za dialo...

Ewangelium groni „dobra powěsć“

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Ale ten Kněz jo pśi mnjo kaž mócny ryśaŕ

Atentat w Christchurch. Utrecht. Pólejnicu w Mosambik. Teje namócy a togo znicenja nj...

Konsens jo był, až serbska rěc dej dalej wobstaś

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Rěcny centrum Witaj jo srjodu tyźeń na póžedanje dolnołužyskeje župy pśewjadł we kafateriji Dolnoserbskego ...

Europeada: Nic njejo se gibało, smy dejali rozsuźiś

stwórtk, 18 apryl 2019 14:00

Z Chrósćic/Chrostwitz. Franciska Albertowa, pśistajona Domowiny za serbske młoźinske źěło w měsće, jo na głownej zgromaźinje Dom...

Dokubłanje za ceptarjow

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

14. maja zeger 8:00-16:00 pśewjeźotej Statny šulski a amt Chóśebuz a Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) w...

Jatšy w kraju „gronjakow“

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

Lube cytarje, bliže se jatšy. Nalěto kiwa a wšykno wabi nas wen. Cośo jaden wulět gótowaś do rědneje natury? Snaź sebje pasionske abo ...

Zwěstk serbskich šulow dej se załožyś. Nic jano wucenje rěcy, ale teke serbski duch jo wažny

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

Něgajšny pśedsedaŕ Domowiny Jan Nuk jo Domowinu nagranjał, aby se procowała wó mócowanje serbskego ducha w šulach. To dej byś srě...

Strukturna změna: Jo, ale ...

stwórtk, 11 apryl 2019 14:00

K artikeloju „Zachopjeńk rozgronow jo wažny był“ na 1. boku.

Kontrowersna tema jo strukturna změna wót swójogo zachopjeńka. A to b...

Pjerwjej Saul, pótom Pawoł

stwórtk, 04 apryl 2019 14:00

Z Janšojc/Jänschwalde. W ramiku serbskego bibliskego krejza su se zmakali 21. měrca šesćo serbske kśesćijany na rozgrono w janšojske...

Serbska namša w Janšojcach

stwórtk, 28 měrc 2019 13:00

Buźćo wutšobnje kazane na serbsko–nimsku namšu do Janšojc 31. měrca (pěta njeźela spótnego casa) zeger 10.00. Prjatkowaś buź...

Bóže blido

stwórtk, 28 měrc 2019 13:00

Pśedstajśo se: Wam jo kazane na wósebnu gósćinu a jaden gósć hustupujo tam hejnak by był pśi sebje doma. Njehustupujo hejnak gósć, ale a...

Klěb žywjenja

stwórtk, 28 měrc 2019 13:00

„Naš wšedny klěb daj nam źinsa.“

Dieser Tag …

stwórtk, 28 měrc 2019 13:00

Seit Wochen wusste ich von der Aufführung eines Theaterstückes. Sie hat es mir doch gesagt! Wieder vergessen. Im Alltag etwas nebenbei absprechen...

Cerkwine krejze budu skóro fuzioněrowaś

stwórtk, 28 měrc 2019 13:00

Z Drjowka/Drebkau. Synoda cerkwinego krejza Zły Komorow–Grodk jo sobotu na swójom wobradowanju zwóliła, až jich krejz dej se pśibiś...

Lěwica: Europska unija dej se mócnjej wó mjeńšyny staraś

stwórtk, 21 měrc 2019 13:00

Lěwica lubi, až co na europskej rowninje se wó nastupnosći etniskich mjeńšynow staraś. Lětosa buźo wuzwólowanje do parlamenta Europske...

Wuzwólowanje Serbskeje rady: Wuběrk pówołany

stwórtk, 21 měrc 2019 13:00

Z Chrósćic w Górnej Łužycy/Chrostwitz. Pśigótowanja na głownu zgromaźinu Domowiny, ako buźo sobotu za tyźeń (30. měrc, zeger 9....

Gołkojce maju nowu serbsku zagronitu

stwórtk, 21 měrc 2019 13:00
Z Gołkojc/Kolkwitz. Wjelika gmejna Gołkojce z dogromadu 17 wejsnymi źělami ma wót 1. měrca nowu zagronitu za nastupnosći Serbow. To jo D...

Dłujki puś krotkich kšoceńkow

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Na nowy mjasec swěśi Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z.t. jubilej: Wót 14. apryla hobstoj wóno 25 lět....

Spěchowańske towaristwo 25 lět

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Dolnoserbska rěc w cerkwi ­– to jo TEN zaměr Towaristwa za spěchowanje serbskeje rěcy w cerkwi. A toś to našo towaristwo swěśi n...

Moller ako botanikaŕ

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Albin Moller jo zestajał we lěśe 1582 lisćinu ze 240 zelami a rostlinami: „NAMENN DER VORNEMBSTEN ARTZNEYKRÄUTER IHNN LETEINISCHER, DEUTZ...

Argument skjaržecych gmejnow: Kultura sama njejo dosć, teke serbska rěc dej byś wopokazana

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Tśi gmejny wokrejsa Damna−Błota – Gojacki Jazor (Schwielochsee), Stara Niwa–Wózwjerch (Alt Zauche-Wußwerk) a Markojska Góla (Märkische ...

Skóro budu zagronitego za serbske nastupnosći połnje pśistajiś

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Z Lubina/Lübben. Parlament wokrejsa Damna−Błota (Dahme-Spreewald) jo srjodu pśed dwěma tyźenjoma wobzamknuł pśeměnjone głowne wus...

Prezidium Domowiny: za FUEN kandiděrowaś

stwórtk, 14 měrc 2019 13:00

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Prezidium Domowiny jo na swójom pósejźenju 6. měrca we Wórjejcach wabił za kandidaturu za prezidium FUEN, Fede...

Haben keine mächtigen Fürsprecher

stwórtk, 07 měrc 2019 13:00

Als Měto Nowak in seinem Vortrag zu den anderen Minderheiten in Brandenburg auf die Sinti und Roma zu sprechen kam, wurde es bedrückend still im ...

Nowe šulske wustawjenje njepśiźo jěsnjej nježli 2020

stwórtk, 07 měrc 2019 13:00

Z Póstupima/Potsdam. Nowe wustawjenje dla serbskeje wucby (Sorben-Wenden-Schulverordnung) njebuźo lětosa gótowe, dej-li ministaŕstwo se ze ...

Kubłańske klawzura – we wšakich formach

stwórtk, 07 měrc 2019 13:00

Ze Serbskego domu. Na swójom pósejźenju 15. februra w Budyšynje běšo Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny mjazy drugim dwě wěcy wobzam...

Styrjo kandidaty za wólbny wuběrk naraźone

stwórtk, 07 měrc 2019 13:00

Ze Serbskego domu. W nazymje togo lěta deje se w Bramborskej wuzwólowaś cłonki noweje Rady za serbske nastupnosći, krotko: Serbskeje ra...

Diskussion der Strukturwandel-Projekte sollte öffentlich geführt werden

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Der Strukturwandel in der Lausitz hat gravierende Auswirkungen auf die Lausitz. Im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen wird auch an neue Quellen der W...

Za Serbsku radu a nic za wólbny wuběrk

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

We artikelu wót župneje zgromaźiny (NC 8/2019, Wuzwólowanje Serbskeje rady – Nowak: „Dla cogo tak pózdźe?“ Župan: „My lažymy weto h...

Dolnoserbska rěcna komisija wuzjawijo: Pismik ŕ se něnto cesćej wužywa

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Srjejź slědnego lěta jo Dolnoserbska rěcna komisija wobzamknuła pšawopisnu změnu, kótaraž pó-trjefijo pismika ŕ, r. Wót togo casa jo se...

„Wjelika Domowina“ njoco Koparje pósłaś

stwórtk, 28 februar 2019 13:00
Z Budyšyna/Bautzen. Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny njoco dolnoserbske balokoparske mustwo „Koparje“ na europske mejstarstwo Europeada p...

Gmejna nadalej njoco kosty za muzej pśewześ

stwórtk, 28 februar 2019 13:00

Z Dešna/Dissen. We raźe dešańskeje gmejny kněžy se myslenje, až gmejna njebuźo pśewześ personalne kosty za dešański muzej we wus...

Chude gmejny pominaju wót Dešna solidaritu a njekśě we swójej nuzy płaśiś za muzej

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Z Gór/Guhrow. Personalne kosty za dešański muzej we wusokosći 45.000 euro by dejała wótněnta dešańska gmejna njasć – nanejmje...

Głownoamtske zagronite za serbske nastupnosći: Dobry kóńc zastajoneje reformy

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Wjednik domowinskego běrowa w měsće Marcus Końcaŕ jo we rozpšawje wuzwignuł, až ta zastajona wokrejsna reforma jo weto měła dobry ...

Derje jo, až spiwaju k jatšam a swěśe kjarmušu

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Župan Wylem Janhoefer jo we kulturnem źělu rozpšawy pomjenił nowe tšojenja kulturnego žywjenja. K nim słuša rěd „kjarmušny kulturny ka...

Kśe mysliś na ciwilnu towarišnosć

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Strukturna změna jo wobzamknjona, něnto kśě wšake aktěry to sobu wugótowaś. Mjazy nimi jo towaristwo „Lausi...

W Trjebjecach kśě měś w kita wěcej serbskego

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Z Trjebjec/Trebendorf. W Trjebjecach w gmejnje Łukojce/Wiesengrund (Trjebjece su mjazy Baršćom a Derbnom) dej dalej hyś z tym serbskim.<...

Domowina: Sejm dej nas akle raz pśipóznaś

stwórtk, 21 februar 2019 13:00

Z Budyšyna/Bautzen. Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny jo na swójom wobradowanju 15. februara w Budyšynje głownje se zaběrał z pśigót...

„Łužyca“ – serbski magacin

stwórtk, 14 februar 2019 13:00

Sobotu, 16.02.2019, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

Wuwitajomy Was tenraz z uniwersitnego města Lipska. Moderator Christian ...

Serbska rěc a wósada słušatej gromadu

stwórtk, 14 februar 2019 13:00

Tuchylu se diskutěrujo na wšakich městnach zjawny list cerkwinego towaristwa. 1. februara jo pśedsedaŕ Spěchowańskego towaristwa za serbsku ...

Leipner: „Śicha tragedija na městnje“

stwórtk, 14 februar 2019 13:00

Pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi dr. Hartmut Leipner jo we swójom gronje pokazał na wótwórjony list, kótaryž jo towaris...

Wuzwólowanje Serbskeje rady – Nowak: „Dla cogo tak pózdźe?“ Župan: „My lažymy weto hyšći we planje“

stwórtk, 14 februar 2019 13:00

Lětosa buźo se wuzwólowaś Rada za nastupnosći Serbow w Bramborskej (krotko: Serbska rada). Pśedsedaŕstwo dolnołužyskeje Do­mo­winy de...

Unterricht und Förderung von Regional- und Minderheitensprachen soll verbessert werden

stwórtk, 14 februar 2019 13:00

Z Barlinja/Berlin. Der Sachverständigenausschuss der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen begrüßt in seinem sechs...

Ausschreibung zum Wettbewerb SORBIAN STREET STYLE

stwórtk, 14 februar 2019 13:00

Neue zeitgemäße Mode und Lausitzer Design aus Elementen der traditionellen sorbischen Trachten und der Lausitzer Volkskunst sind kein Widerspruch...

Pśipósłane: Kukojske pšašaki – 95 procentow jo groniło „ně“

stwórtk, 14 februar 2019 13:00

Ze slědnym dnjom starego lěta jo se teke zakóńcyła akcija Kukojskich pšašakow. Wuslědki comy how wózjawiś: Na pšašanje „Cu ja TOŚ TE...

Chóśebuz co serbske wustawki

stwórtk, 14 februar 2019 13:00

Z Města/Cottbus. W Chóśebuzu pśigótuju se tuchylu serbske wustawki. To by był wjeliki nowum. Do togo daniž město Chóśebuz daniž w...

A Domowina?

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Skóńcna rozpšawa Komisije za rosćenje, strukturowu změnu a źěło pśedlažy. Smy pšašali Domowinu, co k tomu měni. Pśedsedaŕ Dawid Stat...

Tšuga pjenjez za projekty we Łužycy, teke na serbske pótrjebnosći buźo se nejskerjej glědaś

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Slědna wuglowa elektraŕnja dej se nanejpózdźej wótšaltowaś w lěśe 2038, a pótrjefjonym wuglowym stronam dej se dostaś zarownanje a po...

Pó ewaluaciji jo cas za kubłańsku klawsuru

stwórtk, 07 februar 2019 13:00

Z Bórkow/Burg. Lětosa dej se pśewjasć ta dłujko póžedana klawsura k temje „serbske kubłanje“. To jo wobzamknuła dolnołužyska ...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

stwórtk, 31.01.

Łužyske impresije:

­– Zymske nałogi w Pólskej

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow...

Dwa pola we jsy

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

Rozgrono z wjednikom chóśebuskego Domowinskego běrowa Marcusom Końcarjom.

Nowy Casnik: Na źinsajšnej woklapnicy jo se wjele powěda...

Klawsura dla serbskeje wucby jo wjelgin notna

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

Gaž změjo Domowinska župa Dolna Łužyca ze swójimi pśisamem 2400 cłonkami w 40 kupkach a 25 towaristwach ten tyźeń pětk, 1. februara, w B...

Móžośo se pśizjawiś na źeń rejowanja

stwórtk, 31 januar 2019 13:00
Z Baršća/Forst. Šula za muziku a wuměłstwo wokrejsa Sprjewja-Nysa pšosy wše generacije na źeń rejowanja, dnja 4. maja do baršćańske...

Pišo wó górnoserbskem duchownstwje

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

W rěźe „Spisy Serbskego instituta“ jo wušjła študija wó historiji serbskego ewangelskego duchownstwa. To jo disertacija Friedricha Pollac...

Budu Pasćelinoju wódu dolaś daś

stwórtk, 31 januar 2019 13:00
Doł Sluby/Schlaubetal. Pasćelinoju (blisko Grabka) budu lětosa dalšnu wódu dopušćaś, su gronili we Wobswětowym wuběrku wokrejsa Sprje...

Domowina w Bramborskej 70 lět

stwórtk, 31 januar 2019 13:00

Z Pódstupima/Potsdam. Domowina w Bramborskej jo wórdowała 20. januara 1947 wót nutśikownego ministarstwa Bramborskeje pśipóznata. Pó...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

stwórtk, 24.01.

Łužyske impresije:

­– Rozgłosowa woklapnica

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

Su kupili muzejoju ławki ze Serbskeje cerkwje

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Spěchowańske towaristwo za Serbski muzej jo měło srjejź januara lětnu zgromaźinu. Co su wóni łoni wugbali?

Móžoš w Sakskej lichu šulu załožyś?

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

Wšake saksojske iniciatiwy, ako su kśěli swóju lichu šulu załožyś, njejsu spokojne z něntejšneju praksu w Sakskej, což nastupa pśizwól...

Pśigótuju kniglicki wó pócesćenju Kita Šwjele

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

W Bramborskej mamy wšake gremije a luźe, ako źěłaju cesnoamtski (ehrenamtlich) za to serbske. Mimo Serbskeje rady pśi bramborskem parlamenśe...

Transport wuknikow njejo rědowany

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

Z Pódstupima/Potsdam. 35. pósejźenje Rady za nastupnosći Serbow w Bramborskej njejo wobraźiła zjawnosći wjelicke sensacije. Ale jadna...

Jadnaju se wó dalšne financěrowanje załožby

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

Jadnaju se wó dalšne financěrowanje załožby

Załožba za serbski lud jo wótwisna wót statnych financow. Wóna ga njama swójske...

Kśě twariś nowy dom na terenje wětošojskeje šule

stwórtk, 24 januar 2019 13:00

Z Wětošowa/Vetschau. Na terenje šulskego centruma „Dr. Albert Schweitzer“ (to su zakładna a wuša šula a hort) planuju dalšne twar...

Serbski sejm: Serby deje měś w załožbowej raźe wětšynu

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Z Wětošowa/Vetschau. Serbski sejm póžeda, až wobsajźenje rady Załožby za serbski lud dej se reforměrowaś. Měra za to deje byś in...

Amt: Swinjeca mrětwa nam grozy, ale źiwjakowe měso jo strowe

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Z Baršća/Forst. Tuchylu wobstoj tšach dla afrikańskeje swinjeceje mrětwy, ako pśima změstymi we groźach w pódzajtšnej Nimskej. Pś...

ABC pyta sobuźěłaśerja za bilingualny material

stwórtk, 17 januar 2019 13:00
Z Města/Cottbus. Statny šulski amt pyta za Źěłanišćo za kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) nowego sobuźěłaśerja/sobuźěłaśeŕ...

Młode wrośaju se slědk, a licba wobydlari pśiběra

stwórtk, 17 januar 2019 13:00

Z Myšyna/Müschen. Myšyn słuša k tym mało jsam, źož licba wobydlari pśiběra. Pśi kóńcu 2018 su měli 360 wobydlarjow, 10 wěcej ...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 09 januar 2019 13:00

stwórtk, 10.01.

Łužyske impresije:

­– Ze serbskego archiwa

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

<...

Nicht se njanamakajo, kenž pjero do ruki wzeł

srjoda, 09 januar 2019 13:00

Kaž we zachopjeńku jo było wiźeś, až Casnik njej njekśesćijańske łopjeno, ale kśesćijańske pismo, tak jo wón hyšći źinsa, a njama ...

Druge gronje tym grabam draby

srjoda, 09 januar 2019 13:00

Awtor wukładujo we swójom intresantnem nastawku slěpjańsku legendu wót grabow, měnjecy, až se we njej chowa spomnjeśe na cas 30lětneje wó...

Dalej tak jo slěpa gasa!

srjoda, 09 januar 2019 13:00

K artikeloju „Wjednik RCW: ‚Zmys-lenje towarišnosći we cełem jo wina‘“ (NC 51/2018, 2. bok)

Rěcny centrum Witaj jo zawod (Betrieb...

„My musymy serbsku rěc we wucbje wěcej powědaś“

srjoda, 09 januar 2019 13:00

Ewaluacija serbskeje wucby ‒ taku temu su sebje wuzwólili we serbskej wucbje 10. lětnika w Dolnoserbskem gymnaziumje. Wucabnica za serbsku rěc...

Sedymjo bramborske na pśiwitanju pla prezidenta

srjoda, 09 januar 2019 13:00
Z Barlinja/Berlin. Dnja 10. januara jo Frank-Walter Steinmeier, zwězkowy prezident Nimskeje, pšosył na nowolětne pśiwitanje do groda Belle...

Wótpokažo „Budyšyński centralizmus“

srjoda, 09 januar 2019 13:00

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Marcel Brauman (55) jo wót oktobra 2018 župan Domowinskeje wórjejskeje župy „Handrij Zejler“. Wón jo...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 02 januar 2019 13:00

stwórtk, 03.01.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłuchar...

Powědaju w Taiwanje jano chinski?

srjoda, 02 januar 2019 13:00

Taipeh. Jadnab 200 zajmcow jo „Mjazynarodna konferenca wó rewitalizaciji rěcy Hakka a mjeńšynowych rěcow“ 15. a 16. decembra w Taip...

Źo hyn z gódownym bomom pó gódach?

srjoda, 02 januar 2019 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Hyšći jo gódowny cas, nanejmjenjej až do 6. januara. Weto comy Wam južo něnto k wěsći daś, źo Wy ako chóś...

Jo tank z gylu skazył wódu a zemju?

srjoda, 02 januar 2019 13:00

Z Tarnojska/Tornitz. W Tarnojsku (wjas słuša k Łazoju/Laasow a jo stakim źěl Wětošowa) maju wjeliku kjarmjarnju za swinje. Za powěs...

Naš Casnik – co wón co? A jogo lazowarje – co te kśě?

srjoda, 26 december 2018 13:00

Někotare artikele ze starego Casnika zdaju se teke źinsa aktualne. We rědu Ze starych Casnikow wótśišćijomy we tśich źělach intresantn...

Cłonk Serbskego sejma co do Domowiny, ale...

srjoda, 26 december 2018 13:00

Pśedsedaŕstwo župy Dolna Łužyca jo na wobradowanju 13. decembera se zaběrało z póžedanim Hanza Wylema-Kella: Wón co Domowinje pśistup...

Sejm: Awtonomija ako zarownanje škódow

srjoda, 26 december 2018 13:00

Z Njebjelčic/Nebelschütz. Sobotu tyźeń jo tudy we wjažy gmejnskego zastojnstwa ceły źeń wobradował Serbski sejm. Za powěsću Hanza...

Huzbytk

srjoda, 19 december 2018 13:00

Smy žywe w našom kraju z duchownym a materielnym huzbytkom. Duchowny huzbytk pokazujo se na pśikład we tom, až smy w aprylu diskutěrowali wó...

Něnto jano hyšći styri wólbne wokrejse

srjoda, 19 december 2018 13:00

Gaž budu znowa 26. maja w gmejnach, městach a wokrejsach w Bramborskej wuzwólowaś nowe komunalne parlamenty a ludowe zastupnistwa, pón wěcej ...

Maju nowego amtskego direktora w Bórkowach

srjoda, 19 december 2018 13:00
Z Bórkow/Burg. Pónjeźele su bórkojske wuzwólili nowego amtskego direktora. To buźo w pśiducych wósym lětach Tobias Hentschel (43) z Go...

Kandidaty za załožbowu radu su pśedstajili

srjoda, 19 december 2018 13:00
Z Města/Cottbus. Na pósejźenju Rady za nastupnosći Serbow w Bramborskeje 17. decembra w Chóśebuzu su se pśedstajili kandidaty za radu Za...

Projektowy dny na DSG „Wót wuknikow za wukniki“

srjoda, 12 december 2018 13:00

W slědnych tśich šulskich dnjach do gódownych ferijow buźo Dolnoserbski gymnazium kreatiwna źěłarnja za wuknjenje. Rozmjej: we tom casu zm...

Comy wěźeś, co stoj w ewaluaciji serbskeje wucby

srjoda, 12 december 2018 13:00

W měsće Chóśebuz se napšawdu wjele cyni, tšoj a gibjo w serbskem žywjenju. Młoge z togo jo znate a se wó tom pišo a powěda, wšake pak s...

Su se rozžognowali z Bjarnatom Rjentšom

srjoda, 12 december 2018 13:00

Z Města/Chóśebuz. Wušej 100 serbskich a nimskich luźi z Dolneje a Górneje Łužyce jo pśišło zachadnu wałtoru do katolskeje cerkwj...

M. Jedrowa a M. Kliche pócesćonej

srjoda, 12 december 2018 13:00

Z Pódstupima/Potsdam. Statna kanclaja bramborskego kněžarstwa jo pśepšosyła sobotu dogromady 100 žeńskich a muskich z cełeje Brambo...

Nowy śěg do Pólskeje njejězdźi pśez Chóśebuz

srjoda, 12 december 2018 13:00

Z Barlinja/Berlin. Wót zachadneje njeźele jězdźi nowy direktny nocny śěg z Barlinja pśez Wrocław, Opole a Ostravu do Wiena. Wón wó...

Serbske koparje tam a how

srjoda, 05 december 2018 13:00

Ku komentaroju I. Neumanojc „Su naše Koparje te, ako móle? Abo te, kótarež maju samske pšawo?“ w NC 47/2018

Z komentara I. Neumannoj...

Pó 24 lětach su we Huštanju zas góle dupili

srjoda, 05 december 2018 13:00

Pśed 24 lětami jo faraŕ Dieter Chlopik dupił małego Daniela a Enrica we Huštańskej cerkwi, pśiduce dupjenje jo akle 2018 było we tej cerkw...

Pśiduca „głowna“ buźo w Bórkowach

srjoda, 05 december 2018 13:00

Pśiduca „głowna“ buźo w Bórkowach

Domowinska župa Dolna Łužyca pśewjeźo swóju pśiducnu głownu zgromaźinu pětk, 2. fe...

Muzejowy pedagog dej pśiś za pór lět

srjoda, 05 december 2018 13:00

Muzejowy pedagog dej pśiś za pór lět

Na pšašanje, lěc dostanjo Serbski muzej w Chóśebuzu muzejowego pedagoga, jo wótegronił...

srjoda, 28 nowember 2018 13:00

Ewangelska, stolětna a stawizniska pratyja 2019; Wó gójawkach a gójadłach

Gołbin/Gulben

Fotowa reportaža: Gołbins...

Pokutny źeń tež za łužysku krajinu

srjoda, 28 nowember 2018 13:00

Srjoda pśed njeźelu zamrětych swěśi se pó cerkwinskem kalendarju pokutny a bjatowański swěźeń. Pokuta słuša do wšyknych religijow a jo...

Nimjerna lubosć

srjoda, 28 nowember 2018 13:00

„Pśeto lubosć jo mócna kaž ta smjerś.“

Wusoki kjarliž, 8. staw, 6

We Wusokem kjarližu Salomona, we tom małem, ale pśeliš ...

Su lazowali a spiwali Kósykowe basni

srjoda, 28 nowember 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Pětk pśed dwěma tyźenjoma jo Spěchowańske towaristwo za Serbski muzej pśewjadło we wjažy Měsćańskego muze...

Etablierung eines Serbski sejm ein Luxusproblem

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Zu den Überlegungen von Dr. Fabian Kaulfürst in Bezug auf die Initiative Serbski sejm (NC 46/2018)

Ich bin nicht in allem der selben Aufffa...

Cakamy dalej na serbski grajny film

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

We ramiku filmowego festiwala jo se zachopjeńk nowembera zmakała wjelika mań filmarjow z cełego swěta w Chóśebuzu. Wóni su se wuměnili wó...

Reja.Wjasele! – Ceło wósebny rejowański workshop

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Serbski ludowy ansambel zarědujo sobotu za tyźeń, 1. decembra, rejowański workshop. Kurs jo zjawny za kuždego, nic jano za cłonki rejo...

„Gaž jo był not, jo rad pomagał“. Luźe se dopomnjeju na Bjarnata Rjentša

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Katja Mencelowa (roźona Donatojc) z Prjawoza, spiwarka w Dolnoserbskem źiśecem chorje

To jo wjelgin tužne, až jo...

Su mytowali Sylviu Panošynu a drugich

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Ze Slěpego/Schleife. Slěpjańska wejsna rada jo pócesćiła wjednicu Serbskego kulturnego centruma we jsy, Sylviu Panošynu, ze „Slěpj...

Pśedstajenje kandidatow za Załožbowu radu

srjoda, 21 nowember 2018 13:00

Z Pódstupima/Potsdam. Za nowu legislaturnu periodu Rady Załožby za serbski lud jo se dogromadu 12 luźi pśizjawiło, jo informěrowała ...

Minority Film Festival: Wjelike filmy małych ludow

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Wót 15. do 17.11. buźo filmowy festiwal ze stwórbami, ako su wjerśeli we rěcach minoritow. Pód motom „Wjelike filmy małych ludow“ pokazu...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

stwórtk, 15.11.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucha...

Dospomnjenje

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Dospomnjenje w žywjenju

Wjeźo mě až k rowoju;

wjasoły ab‘ tužny cas

w myslenjach se wrośi zas.

Rědne lěta młody...

Młode luźe deje měś wěcej zdaśa, co Domowinske kupki cynje

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Dopomnjejmy se: Lětosa w nalěśu jo to była wjelika tema na zgromaźinje dolnołužyskeje Domowiny. Młoźina organizěrujo se rada spód ban...

Antworten der Sejm-Initiative

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

„Willst Du DIESEN Serbski Sejm?“ fragen die Kuckauer aktuell im sorbischen Kernland. Mit der folgenden Beantwortung der 12 Kuckauer Fragen woll...

Gedanken, Fragen und Bedenken zum Serbski Sejm

srjoda, 14 nowember 2018 13:00

Ich kenne kaum jemanden, der die Idee eines wendischen/sorbischen Parlaments grundsätzlich für falsch halten würde. Das gleiche gilt für die...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00

stwórtk, 08.11.

Łužyske impresije:

­– Drogostki ze serbskego archiwa – Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow<...

Serbski narodny wuběrk 1918, „Sserbski ßejm“ 1919, knigły „Łužyza“ Josefa Páty a Mina Witkojc 1922

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00

Kulturnostawizniski kalendarij spomnjejo na załoženje SNW dnja 13. nowembera 1918. Pátowe knigły k tencasnym tšojenjam wujdu 1919, su wědomno...

Schleifer Ensemble ist gut eingebunden in CIOFF-Jugend

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00

Ze Slěpego/Schleife. Am vergangenen Wochenende fand in Salzwedel die CIOFF-Jahreshauptversammlung der Sektion Deutschland statt. Die Teilne...

908 luźi jo Serbski sejm wuzwóliło. Napśeśiwne głose se hyšći zběraju

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00

Zachadnu sobotu jo wordował Serbski sejm wuzwólony. Pśedsedaŕ wuzwólowańskego wuběrka Hagen Domaška jo nam slědujuce licby k wěsći dał:...

Strukturne pśeměnjenje: Serby dwójcy pomjenjone

stwórtk, 08 nowember 2018 13:00

Zwězkowe ministarstwo za góspodarstwo jo gano wózjawiło mjazyrozpšawu (Zwischenbericht) strukturneje komisije, ak wuwija strategiju, kak dej s...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 01 nowember 2018 13:00

stwórtk, 01.11.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – naš młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłuch...

„Kužda chrapcycka pomaga Sprjewi“

stwórtk, 01 nowember 2018 13:00

Wót lětosneje suchoty a górcoty se źěłowa kupka „Extremsituation Spree“ (ze zagronitymi z Barlinja, Bramborskeje a Sakskeje) kuždy drugi...

Kak dej se město Chóśebuz wuwijaś?

stwórtk, 01 nowember 2018 13:00

Chóśebuz/Cottbus. W měsće tuchylu wjele planuju a wugótuju, což nastupa (twarske) wuwijanje města. Wšake wěcy, ako maju prědk, su ...

Zwězkowe pśedsedarstwo jo wobradowało

stwórtk, 01 nowember 2018 13:00

19. oktobra togo lěta jo se zejšło Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny k swójomu 8. pósejźenju pó łońskej 18. głownej zgromaźinje Domow...

Nowej sobuźěłaśerja na Serbskem instituśe

stwórtk, 01 nowember 2018 13:00

Budyšyn/Bautzen. Wótźělenje kulturne wědomnosći Serbskego instituta ma wót 1. oktobra noweju sobuźěłaśerjowu. Archeologowka Katha...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 25 oktober 2018 14:00

stwórtk, 25.10.

Łužyske impresije:

­– „Mjertyn Gryz, dolnoserbski ceptaŕ, casnikaŕ, kjarližaŕ“

– Dopołnj...

Mamy nowu superintendentku

stwórtk, 25 oktober 2018 14:00
Theresa Rinecker (54) jo nowa generalna superintendentka wósady (Sprengel) Zgórjelc našeje krajneje cerkwje. Wóna jo sobu za serbsku wósadu zagro...

Sorbisch wird im Unterricht nicht genug gesprochen

stwórtk, 25 oktober 2018 14:00

Burg/Bórkowy. Die Evaluierung des Sorbisch-/Wendischunterrichts in den Grundschulen der Niederlausitz ist nach drei Jahren abgeschlossen...

Naraźćo kandidatow za Załožbowu radu

stwórtk, 25 oktober 2018 14:00

Wólbna perioda Rady Załožby za serbski lud se dokóńcujo w měrcu 2019. Serbska rada napomina wšykne serbske towaristwa a zjadnośenstw...

Pšašaki: Wětšyna Serbow pśeśiwo Sejmoju

stwórtk, 25 oktober 2018 14:00

Z Górneje Łužyce/Aus der Oberlausitz. W serbskich jsach Górneje Łužyce běžy tuchylu pódpismowa akcija kupki „Kukowske pšašaki...

Wylem-Kell: Lěpjej jo małku kšoceń doprědka stupiś a se na drogu zgnuś

srjoda, 17 oktober 2018 14:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Iniciatiwa za Serbski sejm jo tudy wabiła k wuzwólowanju Serbskego sejma. Jeje powědaŕ H...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 17 oktober 2018 14:00

stwórtk, 18.10.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow...

Pomnik k cesći Kita Šwjele a nowa biografija

srjoda, 17 oktober 2018 14:00
Ze Skjarbošća/Schorbus. Na 3. nowem­beru budu tudy stajiś a wótekšyś pomnik k cesći Kita Šwjele, serbskego wucabnika, kantora, měška...

Pśetwaŕ ma dobre rezultaty

srjoda, 17 oktober 2018 14:00

Z Města/Cottbus. We wjelikej pyšnosći su se prezentěrowali 10. oktobra rumnosći Serbskego muzeja na Młyńskej droze. Tam su pśisamem ...

Sakska: Pšawy nadpad na Serbow zatajiś?

srjoda, 17 oktober 2018 14:00

Ze Šunowa/Schönau. Kjarmuša wuknikow górnoserbskego gymnaziuma 5. oktobra jo měła kradu njerědny kóńc. Wót zeger 22:00 jo tam był...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

stwórtk, 11.10.

Łužyske impresije:

­– „Burski dwór něga – wejsanarje se dopomnjeju“/Dopołnjujomy muzikowe žycenj...

„Kuždy serbski luź dej měś swój głos“

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

To wuzwólowanje Serbskego sejma trajo. Wetom ako te jadne se za to zewšym njeinteresěruju abo su zjawnje pśeśiwo, wabje druge lud k wuzwólowa...

Hanzo Pšuskel – južo 20 lět w parlamenśe

srjoda, 10 oktober 2018 14:00

Mjazy tymi něźi 45 cłonkami měsćańskeje zgromaźiny w Chóśebuzu su teke žedne, ako južo wjele lět w toś tom wažnem gremiumje sobu źě...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

stwórtk, 04.10.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow<...

„Bratšowa“ Miny Witkojc? Nina njejo měła bratša

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Komentar k artikelu „Melodije jo wóna teke skomponěrowała“ w NC 27/2018, b. 1 (pśikrotcone)

Chto dej byś ta namakarka Mininych wěco...

Kabinet jo wobradował w Lubnjowje

srjoda, 03 oktober 2018 14:00
Z Lubnjowa/Lübbenau. Dnja 25. septembra jo bramborske kněžarstwo wobradowało w Lubnjowje, a jo se zmakało z wjednikami wokrejsa Górne Bł...

Chto co sobu źěłaś w raźe Załožby za serbski lud?

srjoda, 03 oktober 2018 14:00

Rada za nastupnosći Serbow kraja Bramborska (Serbska rada) pyta tuchylu za kandidatami za radu Załožby za Serbski lud.

A to su te wuměnje...

Serbska rada: To njejo wěrno, až se njestaramy

srjoda, 03 oktober 2018 14:00
Pśedsedaŕ Serbskeje rady Torsten Mak wobora se wumjetowanju, až Serbska rada njestara se dosć wó wejsne šule [take jo jim wumjetował w Casniku ...

Luboraska góla: Njejězdźiśo do góle

srjoda, 26 september 2018 14:00

Z Luboraza/Lieberose. Slědny tyźeń pónjeźele su woborniki starcyli zasej na nowy wogeń we bliskosći Bělina. Wóni su tam kontrolěro...

Casnik pśiźo k wam wótněnta źeń pózdźej!

srjoda, 26 september 2018 14:00

Z našeje redakcije. Wótněnta buźo Nowy Casnik jaden źeń pózdźej k wam pśichadaś ‒ nic srjodu, ale stwórtk. (Lazowarje, ako bydl...

To njejo była bratšowa, ale sotśinego syna źowka

srjoda, 26 september 2018 14:00

W pśedslědnem Casniku (NC 12 wót 12. septembra) smy pśinjasli rozpšawu wót prezentacije melodijow, ak Mina Witkojc jo napisała. Akle pó wó...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 26 september 2018 14:00

stwórtk, 27.09.

Łužyske impresije:

­– „burski dwór něga“

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow<...

Kleines Staatsbegräbnis für Mina

srjoda, 26 september 2018 14:00

Im Zusammenhang mit unserer Berichterstattung zum 170. Jubiläumsjahr des „Nowy Casnik“ erreichten uns einige Erinnerungen von Lesern. Diese m...

Žedna rěcna wóda za gumna

srjoda, 19 september 2018 14:00

Wokrejs Sprjewja-Nysa jo reagěrował na něntejšnu suš a jo póstajił , až nicht njedej wužywaś pówjerchowu wódu (Oberflächenwasse...

Su protestěrowali pśeśiwo rodowanjeju Hambachskeje góle

srjoda, 19 september 2018 14:00

Tuchylu pódrubuju Hambachsku gólu za jamu Hambach, to jo njedaloko města Köln (Nordrhein-Westfalska). Zbytki teje wjelgin stareje góle su wobs...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 19 september 2018 14:00

stwórtk, 20.09.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenjapśisłucharjow

Głowny wuběrk: Serbske zagronite budu

srjoda, 19 september 2018 14:00

Z Potsdama/Potsdam. Wjelike wjasele jo se kněžyło 12. septembra we Serbskej raźe a mjazy drugimi, kenž wójuju za hyšći lěpše pšaw...

Budu glědaś na pśichod góspodarstwa w Łužycy pśez „serbsku brylu“

srjoda, 12 september 2018 14:00

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. Domowina organizěrujo pśiducy stwórtk a pětk na BTU w Złem Komorowje, we kooperaciji z projektom Zukunf...

Kśě stabilizěrowaś Sprjewju z wódu

srjoda, 12 september 2018 14:00

Góruce a suche jo lěśe było a dłujko jo warnowało. Tšachota jo, až Sprjewja njezmějo dosć wódy. Toś jo se ad-hoc kupka „Extremsituati...

SLA: Skóro zachopiju nowu grajnu sezonu

srjoda, 12 september 2018 14:00

Z Budyšyna/Bautzen. Serbski ludowy ansambel wusći se pó lěśojskej pawzy na nowu grajnu sezonu w Dolnej Łužycy. Srjejź oktobera budu ...

Gmejna co Błośańsku noc powěsćow dalej pódpěraś

srjoda, 12 september 2018 14:00

Z Bórkow/Burg. Gmejnska rada jo na slědnem wobradowanju se wobjadnała, až Błośańska noc powěsćow dej se teke we lětoma 2019 a 2020...

Pśiźćo do Dešna!

srjoda, 05 september 2018 14:00

Kužde druge lěto swěśe błośańske wósady swój cerkwiny źeń. A lětosa jo zasej tak daloko. Pótom, až jo był slědny raz we Wjerbnje, b...

Wšojadno? Wšo płaśi.

srjoda, 05 september 2018 14:00

„Wójuj dobru wójnu wěry, zapśim to nimjerne žywjenje, ku kótaremuž ty tež sy pówołany, a sy póznał to dobre póznaśe pśed wjele zna...

W Łužycy njejo lažko w źiśownjach

srjoda, 05 september 2018 14:00

Rozdźěle mjazy stronami su wjelike, což nastupa źiśownje a góletkownje. To jo měriś na personalnem klucu. Wón groni, za wjele źiśi jadna...

Wukniki su pśišli do rozgrona z institucijami

srjoda, 05 september 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Wukniki sedymego lětnika Dolnoserbskego gymnaziuma su zachadny tyźeń wałtoru a srjodu woglědali do Serbskego dom...

Łužyska alianca jo wumjeniła 11 kandidatow

srjoda, 05 september 2018 14:00

Z Huštanja/Wüstenhain. Partaja Łužyska alianca jo na zgromaźinje njeźelu pśed dwěma tyźenjoma wumjeniła 11 kandidatow za Serbski s...

Žylojske kśě, aby jim dalej gratulěrowali

srjoda, 05 september 2018 14:00

Ze Žylowa/Sielow. Pětk pśed dwěma tyźenjoma jo tudska Domowinska kupka gromaźe grillowała. „To jo mjaztym naša nowa tradicija, až...

Serbske zarědowanja 1. septembra

srjoda, 29 awgust 2018 14:00

Drjowk/Drebkau 14:00 do 21:00

Serbska tkajarska śpa pokažo nowu wustajeńcu ze starymi póstowymi kórtkami z Drjowka. Móluju t...

Was ist die Geschichte des Nowy Casnik?

srjoda, 29 awgust 2018 14:00

Den Namen „Nowy Casnik“ (Neue Zeitung) hatte unsere Wochenzeitung in niedersorbischer/wendischer Sprache nicht vom Beginn an. Erst seit 1948 he...

Gołbinska Domowinarka w serbskem wuběrku

srjoda, 29 awgust 2018 14:00
Z Gołbina/Gulben. Astrid Šramowa, wjelgin aktiwna w serbskem a Domowinskem źěle w Gołbinje, jo pśewzeła nowy wažny nadawk w serbskem ž...

Maju nowego Serbskego krala w Bórkowach

srjoda, 29 awgust 2018 14:00
Z Bórkow/Burg. W Bórkojskem amśe maju nowego „Serbskego krala“ a kralowku, to stej Mertingojc Maria a Max Leubauer. Lěto dłujko buźot...

Mógu bury skóro wěcej penjez na bok stajiś?

srjoda, 22 awgust 2018 14:00

Z Pódstupimje/Potsdam. Bramborska jo Zwězkowu radu zapódała nowu iniciatiwu. Z teju kśě buram pomogaś, ako bramborski agrarny minista...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 15 awgust 2018 14:00

stwórtk, 16.08.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow<...

„Jemand, der uns unterstützt“

srjoda, 15 awgust 2018 14:00

Mir sind in jüngster Zeit Stimmen aufgefallen, die da tönen, Deutschsprachige können/sollten sich nicht für den Serbski Sejm (oder gar in ih...

Serbski komponist w Běłoruskej

srjoda, 15 awgust 2018 14:00

Aby nawězał kontakt do Běłoruskeje, k tomu jo jogo Detlef Kobjela pógnuł. Jo jomu wulicował, až jo za cas Nimskeje demokratiskeje republiki...

Rejowarski pedagog jo něnto głownoamtski

srjoda, 15 awgust 2018 14:00
Chóśebuz/Cottbus. Kulturne towaristwo „Studnja“ jo informěrował NC, až ma wót 1. julija głownoamtskego rejowańskego pedagoga z poł...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 08 awgust 2018 14:00

stwórtk, 09.08.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: Carl Blechen 220 lět

– Dopołnjujomy muzikowe...

Pó jubileju a hudaśu Biblije pójźo dalej

srjoda, 08 awgust 2018 14:00

Gaž se w pśiducych tyźenjach wšo derje raźi a Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z.t. hudajo w pśiducem mjasecu ako digitalne...

Studnja teje žyweje wódy

srjoda, 08 awgust 2018 14:00

„Ja cu tomu łacnemu daś z teje studnje teje žyweje wódy dermo.“ (Husoke zjawjenje swětego Jana w 21. stawje)

Werš jo ...

Wuspěch za minority safepack něnto wěsty

srjoda, 08 awgust 2018 14:00

Flensburg. Slědny tyźeń jo rozšyrjał FUEN tu wjelgin dobru powěsć, až jo něnto wuspěch wót Minority Safepack (MSPI) wěsty. MSPI ...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 01 awgust 2018 14:00

stwórtk, 02.08.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucha...

Wutšobne glukužycenje! Abo Swójźbne kontakty w digitalnem casu

srjoda, 25 julij 2018 14:00

W lěśe 1969 jo chopił w DDR źěłaś 2. telewizijny program DFF (Nimski teliwizijny rozgłos). Chtož jo se k tomu ekstra antenu kupił, jo mó...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 25 julij 2018 14:00

stwórtk, 26.07.

Łužyske impresije:

­– Portrej: Annamarja Měš-kankowa

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłu...

Stadt Cottbus/Chóśebuz sucht Ehrenamtler für Migrationsbeirat

srjoda, 25 julij 2018 14:00

Die Stadt Cottbus/Chóśebuz ruft dazu auf, sich als Mitglied des Beirates für Integration und Migration zu bewerben. Interessenten müssen das 18...

Serbski sejm: Barbucke njebudu žednogo kandidata wustawiś

srjoda, 25 julij 2018 14:00

Z Barbuka/Bärenbrück. Tudska Domowinska kupka njebuźo to wuzwólowanje Serbskego sejma pódpěraś. Wóni njebudu žednogo kandidata za n...

DSG: wuglědy za kompromis su dobre

srjoda, 25 julij 2018 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Dolnoserbski gymnazium (DSG) jo pśišeł w slědnem casu do starosćow. Zawinu su měli plany kubłańskego minsitarstw...

Cotej se staraś, aby Załožba za serbski lud dosć pjenjez dostała

srjoda, 18 julij 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Dwa wótpósłanej CDU nimskego parlamenta – dr. Klaus-Peter Schulze z Grodka a Marian Wendt z Torgaua w Sakskej ...

Prědkstojaŕ Miłoraza: „To jo wažne znamje, ak nas mócujo“

srjoda, 11 julij 2018 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Nowy Miłoraz dej se twariś na gruntach pódpołnoc wót Slěpego – mjazy Lěskojskeju drogu, Dźěwinskeju drogu a...

„Ten škobrjonk se tam pózwiga...“(Duchowne kjarliže 324, 3)

srjoda, 11 julij 2018 14:00

Pśed 50 lětami jo měła mója wjas jano 150 wobydlarjow. Weto su wót jatš do kóńca kulkowych žnjow źiśownju wótcynili, aby źiśi byli w...

Pśez co sy kśesćijan?

srjoda, 11 julij 2018 14:00

Chtož do togo syna wěri, ma to nimjerne žywjenje. Chtož pak tomu synoju njepósłušny jo, ten njebuźo to žywjenje wiźeś. Jan 3, 36

P...

Immer aktuell?

srjoda, 11 julij 2018 14:00

Wer am Samstag, dem 07.07.18 mittags die Sendung Wuhladko im RBB (Übernahme vom MDR) verfolgen konnte, war sicherlich überrascht von der „ausf...

Wjednik RCW: To jo znate, co jo za rewitalizaciju trjeba

srjoda, 11 julij 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Njepowěda-li se mjeńšynowa rěc wěcej we familijach, kaž serbska rěc w Dolnej Łužycy, ga pśipadnjo šuli šy...

DSG: Pótrjebamy ceptarje za bilingualnu wucbu muziki. Stipendium dej pomoc

srjoda, 11 julij 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Wósebny stipendium za studenty, kótarež kśě studěrowaś na ceptarske serbsku rěc we kombinaciji z muziku – t...

Co buźo LND skóro wudaś?

srjoda, 04 julij 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Ludowe nakładnistwo Domowina buźo lětosa nagromadu šesć knigłow a drugich publikacijow w dolnoserbskej rěcy wu...

Wó Witaj, rěcnych rumach a starjejšych

srjoda, 04 julij 2018 14:00

Komentar k artikloju „Na kupje DSG žywy byś“ w NC 26/27.6.2018, na prědnem boce

Wót lěta 2006 dawam Witaj-wucbu, wót lěta 2016 tek...

Ciwilna njepósłušnosć: abitura w bretoniskej rěcy

srjoda, 04 julij 2018 14:00

Z města Carhaix (Karaez) w Bretoniskej. 15 wuknikow tudskego Diwan-gymnaziuma jo wótpołožyło abiturne pisne pśespytowanje we matematic...

Startschuss für Mina-Witkojc-Preis

srjoda, 27 junij 2018 14:00

Die Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden des Landes Brandenburg, Kultur- und Wissenschaftsstaatssekretärin Ulrike Gutheil, hat den S...

„Serbske koparje“ su dobyli w Dańskej

srjoda, 27 junij 2018 14:00

Wětša delegacija z Domowinskimi cłonkami a dalšnymi serbskimi luźimi z Dolneje Łužyce jo póbyła wót 21. do 24. junija w Dańskej. Wobźě...

Faraŕ Dieter Schütt změjo 80. burstak

srjoda, 27 junij 2018 14:00
Ze Žylowa/Sielow. Faraŕ na wumjeńku Dieter Schütt změjo 30. junija swój 80. narodny źeń. Wjele serbskich namšow jo wón južo z nami s...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 20 junij 2018 14:00

stwórtk, 21.06.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

Wěcej śěgow do Pólskeje? Jo, ale nic pśez Chóśebuz

srjoda, 20 junij 2018 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Kulturny śěg z Barlinja do Wrocława pśez Chóśebuz dej dalej jězdźiś, a to teke na pětkach – a nic jano na...

Njezjadnosć: Pójsynoga a rěcna šula źotej roztyla

srjoda, 20 junij 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Zmakanja Pójsynogi z maminorěcnymi luźimi we jsach njebudu se wěcej organizěrowaś ako tšojenje Šule za dolnos...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 13 junij 2018 14:00

stwórtk, 14.06.

Łužyske impresije:

­– Ze serbskego archiwa: wó dudach a dudakowej muzice  – Dopołnjujomy muzikowe ...

Słowjańska elita: župany, kněze, starosty a druge

srjoda, 13 junij 2018 14:00

We serbskich familijowych mjenjach kaž Kněz, Župan a Starosta su se wuchowali stare pomjenjenja wjednikow serbskich rodow z pśednimskego cas...

Słynice sami tergaś a pjenjeze žariś

srjoda, 13 junij 2018 14:00

Pšyne/Missen. Słynice su na pśedań droge, wótergi teke njejsu fryšne abo njejsu hyšći zdrjałe. Nejžlěpša pomoc jo: Sam tergaś, ...

Japańska telewizija jo filmowała Błota

srjoda, 13 junij 2018 14:00

Japańska statna telewizija NHK jo we zachadnem tyźenju wjerśeła film wót Błotow. Jadna filmarka, asistentka a zukowy mejstaŕ su ceły tyźe...

Šułśic Richard jo swěśił 92. narodny źeń

srjoda, 13 junij 2018 14:00

Z Depska/Döbbrick. Richard Matuš, na serbske Šułśic pomjenjony, jo tudy njeźelu swěśił 92. narodny źeń. Jubilar jo wótpołdnja k...

Nowy Rozhlad

srjoda, 13 junij 2018 14:00

Nowy Rozhlad za mjasec junij jo wujšeł. W dolnoserbskej rěcy stej pódla recenzija ku kusoju „Wjelika wutšoba“ wót Nimsko-serbskego ludowe...

Engelske knigły wó Malešecach su wujšli

srjoda, 13 junij 2018 14:00
Z nakładom Wendish Press, ediciskeje wótnožki towaristwa Texas Wendish Heritage Society, su w Texasu wujšli knigły pód titelom „Malschwitz/Mal...

Njezabyńśo góspódliwosć

srjoda, 06 junij 2018 14:00

„Njezabyńśo góspódliwosć; pśeto pśez nju su někotare njewěźece, janźelow góspódowali“

(List na Hebrejarjow 13, 2)

Gron...

„My to zwónoźijomy“

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Gronim to spšawnje: partaja, kótaraž se „kśesćijańska“ pomjenijo, njedostanjo mój głos. Ale kněni Merkel by ja, gaby we jeje wólbnem ...

Serbski sejm: Budu pśewjasć tśi regionalne forumy

srjoda, 06 junij 2018 14:00

Z Chósebuza/Cottbus.We pśiducych mjasecach co Iniciatiwa za Serbski sejm tśi regionalne wuzwólowarske forumy organizěrowaś: w Budy...

Kak daloko su ze šulu we Slěpem?

srjoda, 30 maj 2018 14:00

Twaŕ pśichodnego nimsko-serbskego šulskego kompleksa we Slěpem póstupujo. Wót togo jo se Techniski wuběrk pśeznanił, kótaregož cłonki s...

Rěcny centrum WITAJ co se na rewitalizaciju serbskeje rěcy koncentrěrowaś. Dujo jim togodla wótšy wětš do woblica?

srjoda, 30 maj 2018 14:00

Wót julija změjo Rěcny centrum WITAJ (RCW) w Dolnej Łužycy nowego projektowego sobuźěłaśerja a rěcnego pedagogu – to buźo 54lětny ...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 16 maj 2018 14:00

stwórtk, 17.05.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

„Togodla źiśo tam, wucćo wšyknych...“ (Mt. 28, 19)

srjoda, 16 maj 2018 14:00

W běgu zachadnych tśiźasća lět jo se licba kśesćijanow w pódzajtšnem źělu Nimskej wó połojcu pomjeńšyła. Kuždy wě, až kśesćija...

Reje z tereminom

srjoda, 16 maj 2018 14:00

Prědny źeń swětkow (20. maja) buźo noc wótwórjonych cerkwjow. We Nimskej (Wušej) cerkwi w měsće buźo pśi tej góźbje muzikaliske zarě...

Co ga wěriš?

srjoda, 16 maj 2018 14:00

Cesto słyšymy: „Ja jano wěrim, což wiźim!“ Za fyzikarja ako mnjo njejo tak lažko z wiźenim. Jo zemja płonina abo kula? Dłujko su se my...

Wušej 30 muzikarjow a 13 pśiglědari!

srjoda, 16 maj 2018 14:00

Gaž sejźim w koncerśe z klasiskeju muziku, pón ja zacynijom casy swóje wócce, aby mógał pšawje póžywaś te kšasne melodije. Tenraz, na ...

5. źeń serbskego antikwariata w Chóśebuzu

srjoda, 09 maj 2018 14:00
K pětemu razoju organizěrujo budyšyńska Smolerojc knigłarnja pśi Ludowem nakładnistwje Domowina tyźeń serbskego antikwariata. Wót 14. do 18....

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 02 maj 2018 14:00

stwórtk, 03.05.

Łužyske impresije:

­– Bubak – ten młody magacin – Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

– G...

Kśě nowu kazń za pšawny měr

srjoda, 02 maj 2018 14:00
Krajna synoda Ewangelskeje cerkwje EKBO jo we aprylu wobzamknuła to słowo wót „Krajneje cerkwje na droze ku cerkwi pšawnego měra“. Synoda pom...

Měr buźi z wami!

srjoda, 02 maj 2018 14:00

Jezus groni swójim wuknikam: „Měr buź z wami: Rowno ako mnjo mój Wóśc pósłał jo, tak sćelu ja tež was.“ (Jan 20, 21)

Leipner: „My njebuźomy se na wuzwólowanju wobźěliś“

srjoda, 02 maj 2018 14:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Dolnołužyske cłonki Rady starostow su na wobradowanju zachadny tyźeń hyšći raz wobwěsćili, až njejsu wob-ja...

Wokrejs jo 10.000 euro za serbske projekty zwólił

srjoda, 02 maj 2018 14:00

Z Lubina/Lübben. Parlament wokrejsa Damna–Błota jo pśizwólił 120.000 euro za kulturne projekty. Mjazy tymi 47 projektami namakaju se ...

Serbska rěc we socialnej seśi

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

Tuchylu se pišo wšake wó „facebooku“ w medijach, dla wužywanja datow wužywarjow.

Komuž se to njespódoba a weto co ducy byś we soc...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

stwórtk, 26.04.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa – Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

– Gr...

Parlamentariarje su zmakali Łužysku rundu

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

Z Wjelceje/Welzow. 12. apryl su se tudy zastupniki Łužyskeje rundy zmakali z łužyskimi wótpósłańcami zwězkowego parlamenta (Bundest...

EFA pódpěra Iniciatiwu za Serbski sejm

srjoda, 25 apryl 2018 14:00

Europska partaja EFA (Europska licha alianca, ak jo w Europskem parmalenśe z 11 wótpósłanymi zastupjona) jo na głownej zgromaźinje w Landshu...

„Łužyca“ – serbski magacin

srjoda, 18 apryl 2018 14:00

Sobotu, 21.04.2018, zeger 13:05 – 13:35, w rbb telewiziji

Tema magacina:

Jatšowne nałogi w Dolnej Łužycy

Se...

Źo jo „Słyńco“?

srjoda, 11 apryl 2018 14:00
„K słyńcu“ jo stara kjarcma w měśce. Hyšći łoni jo tek stojało to serbske mě na fasaźe. Mjaztym su renowěrowali, a jano „Zur Sonne“...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

stwórtk, 05.04.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

...

Žeńske dominěruju źinsa na wjelich pólach

srjoda, 04 apryl 2018 14:00

Pśi góźbje Bramborskego tyźenja žeńskich (a Dnja žeńskich) jo Serbski muzej kazał zachopjeńk měrca na Serbske blido, ak jo stojało pód...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 28 měrc 2018 14:00

stwórtk, 29.03.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa – Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

– Gr...

Ten serbski nuglišk we našej cerkwi

srjoda, 28 měrc 2018 14:00

Kuždy grajaŕ „Serbskich koparjow“ jo cłonk Domowiny a mimo togo teke cłonk swójogo wejsnego sportowego towaristwa. Chtož se zasajźujo, ...

Co jo dopołnjone?

srjoda, 28 měrc 2018 14:00

„Jezus źaśo: Wóno jo dopołnjone.“ (Jan 19, 30)

Tasku skerjej połniš abo napołnijoš. Formular musyš hupo...

Pśigótuju błośański cerkwiny źeń

srjoda, 28 měrc 2018 14:00
Z Dešna/Dissen. Tudy pśigótuju błośański cerkwiny źeń, kenž dej byś lětosa 9. septembra. Śesć błośańskich wósadow Gołkojce, W...

„Akle wuwołanje wuzwólowanja pśiśěgnjo interesu zjawnosći“

srjoda, 21 měrc 2018 13:00

Kak reagěrujo Iniciatiwa za Serbski sejm na dr. Leipnerowe słowa? Dr. Martin Krawc z Budyšyna jo nam gronił, až to buźo tema pśiducego wobra...

H. Leipner: Wóno jo pśejěsno wuzwólowanje Serbskego sejma wuwołaś

srjoda, 21 měrc 2018 13:00

Z Rownego/Rohne. Cłonki Rady starostow pśi Iniciatiwje za Serbski sejm su sobotu tyźeń na wobradowanju wu Pjeńkojc se rozgronili, až n...

Jo naźeja, až budu gmejnam dank pónižyś

srjoda, 21 měrc 2018 13:00

Z Baršća/Forst. Landrot wokrejsa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger jo šołtam pśilubił, až buźo se wó to pilnowaś, aby ten „wokrej...

Su załožyli we starej šuli knigłownju

srjoda, 21 měrc 2018 13:00

Z Depska/Döbbrick. Wót januara maju tudy we starej šuli knigłownju abo lazowarnju – śpu z knigłami, źož kuždy móžo je sebje zad...

Smy nowe serbske drastwy dostali!

srjoda, 14 měrc 2018 13:00

Lube źiśi,

ja tak rada pišom za Was, a cakam na pśiducu góźbu. Źinsa pak ale zasej mam list z jadneje našych serbskich źiśownjow. J...

Zagronite za serbske nastupnosći we wokrejsach deje byś połnje pśistajone, Bramborska buźo kosty njasć

srjoda, 14 měrc 2018 13:00

Z Pódstupima/Potsdam. Bramborski parlament jo stwórtk se wob­jadnał, až zagronite za serbske nastupnosći we wokrejsach serbskego se...

Dolnołužyska župa jo měła głownu zgromaźinu

srjoda, 14 měrc 2018 13:00

Z Depska/Döbbrick. „Pomogajśo luźi pśeznaniś, aby słali swóje źiśi do serbskeje wucby. Wulicujśo luźam, cogodla jo to gódne se...

Jo naźeja, až budu wokrejsny dank pónižyś

srjoda, 14 měrc 2018 13:00

Z Baršća/Forst. Landrot wokrejsa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger jo šołtam pśilubił, až buźo se wó to pilnowaś, aby ten „wokrej...

Ze swójich łoni w tśeśem nakłaźe wujźonych knigłow „Ufer der Hoffnung“ jo cytała Trudla Malinkowa

srjoda, 07 měrc 2018 13:00

Ze swójich łoni w tśeśem nakłaźe wujźonych knigłow „Ufer der Hoffnung“ jo cytała Trudla Malinkowa zachadny stwórtk w slěpjańskem Se...

Chto pyta dolnoserbske źiśece knigły?

srjoda, 07 měrc 2018 13:00

Na swěźenju k 20lětnemu wobstaśeju Witaj slědny tyźeń stwórtk w Měsćańskem domje jo měło Serbske šulstwe towaristwo ako organizator z...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 07 měrc 2018 13:00

stwórtk, 08.03.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: žeńskecy portrej

– Dopołnjujomy muzikowe ž...

Pśigranja sakske kněžarstwo Serbam, až su nimske?

srjoda, 07 měrc 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. „K našej domowni słušaju Serby. My se wjaselimy, až mamy w Nimskej taku ceło wósebnu mjeńšynu. Wóni su nim...

Krajny sejm wobradujo wó serbskich zagronitych

srjoda, 07 měrc 2018 13:00

Z Pódstupima/Potsdam. Pozitiwne signale słyšymy tuchylu z bramborskego parlamenta. Tam maju ten tyźeń zasej plenarnej pósejźeni srjod...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 28 februar 2018 13:00

stwórtk, 01.03.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow<...

„To smy byli my w lěśe 1954!“

srjoda, 28 februar 2018 13:00

We slědnym wudaśu Nowego Casnika (na 7. boce) smy wótśišćali stare foto wót zapusta. Smy kśěli wěźeś: póznajośo tu wjas? Jo ten wótm...

Gmejnska załožba jo wuźěliła łoni wěcej ako 112.000 euro

srjoda, 28 februar 2018 13:00

Z Husa/Maust. To załoženje Gatojskeje załožby we lěśe 2009 jo se wopokazało ako wjelgin mudry a dobry statk. Wóna pódpěra cesnoamt...

Glědajśo se prědk, gaž se wudajośo na lod něźi!

srjoda, 28 februar 2018 13:00

We slědnych dnjach jo wjelgin zyma było. Młogi co toś rad šuflitowaś. Ale glědajśo se prědk! Chóśebuske zastojnstwo pišo, až njebuźo ...

To grono jo było wó Domowinskej pawšali

srjoda, 28 februar 2018 13:00

Z města/Chóśebuz. Teke w Dolnej Łužycy dostanjo wětšy źěl 40 Domowinskich kupkow a 25 towaristwow, ako pśisłušaju župje Dolna ...

Domowina organizěrujo góspodarsku konferencu

srjoda, 28 februar 2018 13:00

Z Chóśebuza/Cottbus. Domowina buźo w septemberu pśewjasć góspodarsku konferencu w Złem Komorowje. Na njej budu diskutěrowaś, kak p...

„Serbske koparje“ se zmakaju w Dešnje

srjoda, 21 februar 2018 13:00

Z Dešna/Dissen. Nowe serbske towaristwo „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ pśewjeźo srjodu, 21. měrca, swóju prědnu głownu zgrom...

Bobojski bio-bur co zasej z lanom źěłaś

srjoda, 21 februar 2018 13:00

Bobow/Babow. Błota a lany wólej, to jadno njedajo se źěliś wót drugego. Ale pópšawem njejo ten lany wólej błośański: źo ga ros...

Kótare kazni su płaśece?

srjoda, 21 februar 2018 13:00

Lětosa som narski se raz dojěł do Tšupca, źož běšo łoni rědny serbski cerkwiny źeń. Som se dał załapiś wót wabjenja, až swěśe 19...

Co jo lubosć?

srjoda, 21 februar 2018 13:00

W lětosnem bibliskem tyźenju zaběramy se z Wusokim kjarližom. Cogodla stoj wón we bibliji, pšašaju luźe. Njejźo tam wó lubosći mjazy mus...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 21 februar 2018 13:00

stwórtk, 22.02.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: „Ducy pó Balkanje“

– Dopołnjujomy muzikow...

Serbsko-nimska w Wjerbnje / Kśě pśewjasć skóro „serbsku klawsuru“

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Pśiducu njeźelu, 18. februar, zeger buźo serbsko-nimska namša we Wjerbnje we tamnem domje za sotšy (Schwesternhaus). Prjatkujo faraŕ n...

Bemüht Euch mehr um das Niedersorbische, bitte

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Komentar ku Ptaškowej swajźbje Serbskego ludowego ansambla

Gerne wollte ich mit meinem Kind die „Vogelhochzeit“ des Sorbischen National...

Es sind Bog und dźěćetko, die den Segen bringen. „Bescherkind“ ist da nicht ganz passend

srjoda, 14 februar 2018 13:00

Kommentar zu „Eine geniale Wortschöpfung, die im deutschen Wörterbuch nicht vorkommt“ von Pětš Janaš (NC 03) und zu „Die Bescherung mit ...

Kśě napóraś napisma na gmejnskich twarjenjach

srjoda, 07 februar 2018 13:00

Z Turjeja/Tauer. Turjańska gmejna buźo se wobźěliś na akciji Serbska rěc jo žywa. To jo na woklapnicy pětk srjejź januara w kjarcmj...

Mógu ideje za rewitalizaciju wótedaś

srjoda, 07 februar 2018 13:00

Hyšći až do 5. měrca togo lěta mógu komuny, towaristwa, kupki a amty w Bramborskej zapódaś na krajny sejm Bramborskeje (Serbsku radu) swój...

Comy nowu CDeju nagraś

srjoda, 07 februar 2018 13:00

Pópšawem mamy my cłonki chora Łužyca pónjeźele wjacor kšuty termin w „Serbskem domje“ w Chóśebuzu – tam ga jo pśecej ta proba. Ale...

Budu dalšne zastanišća na serbske pśipowědaś

srjoda, 07 februar 2018 13:00

Ako firma „Cottbusverkehr“ jo pónjeźele k wěsći dałq, budu wót februara we busach teke dalšne zastanišća we serbskej rěcy pśipowěda...

Spiwanje – jo medicina

srjoda, 31 januar 2018 13:00

To nowe lěto jo mjaztym južo bejnje doprědka kšacało, a kak wuglěda z wašymi pśedewześami za nowe lěto? Sćo se něco prědk wzeli? Ja wa...

Wóda a wino

srjoda, 31 januar 2018 13:00

Swajźba musy derje pśigótowana byś. Njamóžomy se pśedstajiś, co by se stało, gaby raz piwo na serbskich swajźbach hubrachowało. Nad pśi...

Die Bescherung mit dem Bescherkind

srjoda, 31 januar 2018 13:00

Kommentar zum Artikel „Eine geniale Wortschöpfung, die im deutschen Wörterbuch nicht vorkommt“, NC 03/17.01.2018

Wie ich dem Artikel vo...

Kśě pomagaś nowym „serbskim“ gmejnam

srjoda, 31 januar 2018 13:00

Łoni su pśistupili žedne komuny we wokrejsach Sprjewja/Nysa (SPN), Górne Błota/Łužyca (OSL) a Dubje/Błota (LDS) serbskemu sedleńskemu rumo...

Jatšowny wogeń pśiźo do tšacha

srjoda, 24 januar 2018 13:00

Z Turjeja/Tauer. Młoźina ma tudy wobuzu z wobydlarjami, kótarež wopytuju kšajźu pśi góźbje jatšownego wognja na tom wognišću sw...

Maš wódu w piwnicy? To njejo wěc wobory

srjoda, 24 januar 2018 13:00

Amt za porěd (Ordnungsverwaltung) Bórkojskego amta jo na to pokazał, až wognjowa wobora njejo za wšykno zagronita. Konkretnje źo wó to, až ...

Kejžor jo pśiglědował zwónow-laśu

srjoda, 17 januar 2018 13:00

Z Bramborskego Casnika 28/1893.

Nimska. Naš kejžor pśiglědowašo na 3. juliju zwónow-laśoju we Zelendorje pla Barlinja. Tam bydl...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 17 januar 2018 13:00

stwórtk, 18.01.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłuchar...

Eine geniale Wortschöpfung, die im deutschen Wörterbuch nicht vorkommt

srjoda, 17 januar 2018 13:00

Ein Wörterbuchautor – wie auch ein Verlag – werden für ihr Vorhaben wohl überlegen, ob sie nicht logischerweise eines für den gegenwärtige...

Zapustowaś budu tenraz we wušej 50 jsach

srjoda, 17 januar 2018 13:00

Na kóńcu togo tyźenja se zachopijo w Dolnej Łužycy zasej cas zapusta a camprowanja. Ten prědny wjasoły ruš buźo toś sobotu, 20. januara, ...

Pšašaju se za tym, kak luźe su kuždy źeń ducy

srjoda, 17 januar 2018 13:00
Z Lubnjowa/Lübbenau. Kak su luźe kuždy źeń ducy? Wužywaju awta, buse abo zeleznicu? Wjele luźi maju jězdnu dowólnosć, wjele casa trje...

Kśišojske towaristwo ma nowe pśedsedarstwo

srjoda, 17 januar 2018 13:00
Z Kśišowa/Krieschow. Na lětosnej głownej zgromaźinje tudskego Młoźinskego a tradiciskego towaristwa 5. januara su pó dwěma lětoma zas...

Kśě Miłoraz wumóc a nic wótbagrowaś

srjoda, 10 januar 2018 13:00

Zwěstk „Strukturwandel jetzt – kein Nochten II“ jo se załožył w měrcu 2013 w Rownem. K załožarjam słušaju pótrjefjone wobydlarje...

Te złožone pjenjeze njejsu pśepili – prědny raz!

srjoda, 10 januar 2018 13:00

Z Gór/Guhrow. Górjańska woklapnica pětk wjacor jo we jadnom nastupanju hynac wótběgnuła ako howacej. Šołtowka Kerstin Jaserowa jo r...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 03 januar 2018 13:00

stwórtk, 04.01.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

...

„Mojen!“ zazně mě do wušowu

srjoda, 03 januar 2018 13:00

Z Bramborskego Serskego Casnika 1873/44

„Spomnjeśa na młode lěta“

srjoda, 03 januar 2018 13:00

Hanzo Hühnchen, ze Serbskeje Pratyje 1972

Gaž nowe lěto pśichada, a ja w slědnej nocy starego lěta w mójej śpicce sejź...

Kśě byś woplěwane pśed zogolom a prochom

srjoda, 03 januar 2018 13:00

Slěpe/Schleife. Gmejnska rada jo zachopjeńk decembera wobzamknuła oficielne stojnišćo (Stellungnahme) k planoju za Wochožańsku jamu 2...

Łužyska namša ze serbskim późělom

srjoda, 03 januar 2018 13:00
Tśeśu njeźelu pśichoda, 17. decembra, jo se swěśiła tradicionalna Łužyska namša w chóśebuskej Nimskej cerkwi z mócnym serbskim późělom...

„Naš Casnik buźo teke dalej pisany a buźo serbskemu ludoju słužyś“

srjoda, 03 januar 2018 13:00

Pó swěśe ganjaju wšake zwěsćelowanja wokoło a luźe słuchaju raźi na nje. Młogi cłowješk njesłyšy jano rad něco nowego, ale nejlubje...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 27 december 2017 13:00

stwórtk, 28.12.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 20 december 2017 13:00

stwórtk, 21.12.

Łužyske impresije:

­– Adwentski kalendaŕ

– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy ...

Spiwajśo źins wjasele

srjoda, 20 december 2017 13:00

Wšuźi smy źinsa wobdane wót muziki, w kupnicach, w gósćeńcach a nic naslědku na gódownych wikach. Njama-lic spiwaŕ wjele wuspěcha, wudaj...

„Naša wjas ma pśichod“: Dešno jo dobyło!

srjoda, 20 december 2017 13:00
Baršć/Forst. Wuběźowanje „Naša wjas ma pśichod“ ma we wokrejsu dobywarja, a to jo Dešno. Na pósejźenju wokrejsnego sejma zachadny ...

Nichten Domowinu njespušćijo

srjoda, 20 december 2017 13:00

Ze 90 cłonkami jo lisćina Domowinskich cłonkow na Górach bejnje dłujka. Pó kupkoma w Janšojcach a w Chóśebuzu jo wóna mjaztym ta tśeśa ...

Póžedaju wót statu, až dej wuzwólowanje pódpěraś

srjoda, 20 december 2017 13:00

Nosarske towaristwo Smy, kótarež zastupujo iniciatiwu Serbski sejm, póžeda něnto wót Nimskeje, Sakskeje a Bramborskeje, aby stat jim pśizwó...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 13 december 2017 13:00

stwórtk, 14.12.

Łužyske impresije:

­– Adwentski kalendaŕ

– Drogostka z archiwa: wó darjenju ku gódam

–...

LEAG jo se zalubił, až buźo serbske žywjenje dalej z pjenjezymi pódpěraś

srjoda, 13 december 2017 13:00

Dešno/Dissen. Koncern LEAG jo zlubił, až buźo dalej serbski lud w brunicowych stronach pśi zeźaržanju etniskeje a socialneje identity...

Nowe myto za statki k lěpšemu serbskeje rěcy

srjoda, 13 december 2017 13:00

Pódstupim/Potsdam. Bramborske kněžarstwo co znowa nowe myto wustawiś: krajne myto (how: Preis) za angažement k lěpšemu serbskeje rěc...

Njepomožo-li tšašenje, ga budu móc do wjelkow stśělaś

srjoda, 06 december 2017 13:00

Pódstupim/Potsdam. Kubłarje zbóža w Bramborskej budu směś „problemowe wjelki“ źěsyś, a gaž to njepomožo, ga budu jagarje móc...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 06 december 2017 13:00

stwórtk, 07.12.

Łužyske impresije:

­– Adwentski kalendaŕ

– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy žyce...

Změju 1,1 milion euro za projekty

srjoda, 06 december 2017 13:00

Wórjejce/Hoyerswerda. Rada załožby za serbski lud jo wobradowała pětk we Wórjejcach. Znowa wunjaso jich etat 18,725 milionow euro. Ins...

Rada załožby jo pšosbu towaristwa „Smy“ wótbiła

srjoda, 06 december 2017 13:00

Wórjejce/Hoyerswerda. Załožba za serbski lud njebuźo daś žednych pjenjez towaristwoju „Smy“ za pśigótowanje wuzwólowanja prědn...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

stwórtk, 30.11.

Łužyske impresije:

­– Z muziku w rozgronje: Frank Kosyk/Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/ Gratulac...

Wobgrozone duchne wědomnosći – konferenca k rewitalizaciji a dokumentaciji mjeńšynowych rěcow jo se wótměła we Waršawje

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

W organizaciji Waršawskeje uniwersity a jeje wótźělenja „Artes Liberales“, Leidenskeje a Londonskeje uniwersity jo se wót 15. do 16. nowem...

To namakajośo w nowem Rozhlaźe

srjoda, 29 nowember 2017 13:00

W decembrje změjo kulturny casopis Rozhlad styri głowne temy. Jadna z nich su stawizny dolnoserbskich kśesćijanow w 20. stolěśu. W pókšacow...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

stwórtk, 23.11.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa – Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

– Gr...

Módlenje słuša k wěrje

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

„Ty pak, gaž se módliš, źi do swójeje komorki a zamkni swóje źurja a módli se k swójomu Wóścoju.“

Wobspomnjej, až ta guba, kenž něnto se waźi, buźo raz mjelcaś

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

Na smjertnu njeźelu: Z Bramborskego Casnika, 47/1913, 20. novembera 1913, Kito Šwjela

W Lutolu bydli chóry šlodaŕ, ma suchośinu juž na...

To a druge

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

­§ Wšykne filmy– jich jo było wušej 200 – su byli dogromady 230 góźinow dłujke.

­§ Na 1. takem festiwalu 1991 běchu 19 filmow ...

Bei den Herrnhutern soll der Herr den Hut auf haben

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

Auf historischen Exkurs begaben sich kürzlich unter Führung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus Dr. Alfred Roggan und K...

Kleist a serbske źiwadło

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

Gaby lětos nazymu woglědali do Gołbina abo do Frankobroda/Odra, by zasej wjele wó dramatikarju Heinrich von Kleist (1777-1811) słyšali, ga jo...

„Serbske koparje“ su stupili do Domowiny

srjoda, 22 nowember 2017 13:00

Domowinska župa Dolna Łužyca ma wót slědnego tyźenja dalšne towaristwo za nowego cłonka. Jo to towaristwo „Serbske koparje/Wendische Ausw...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 15 nowember 2017 13:00

stwórtk, 16.11.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

...

We srjejźi jsy dej se pokazaś to serbske

srjoda, 15 nowember 2017 13:00

Rowne/Rohne. Wjas Rowne jo se ako źěł slěpjańskeje gmejny wuspěšnje wobźěliła na lětosnem wokrejsnem wuběźowanju „Naša wjas ...

„Rěcny management“. Tak jo kuždy na wuwiśu rěcy wobźělony, nic jano elity

srjoda, 15 nowember 2017 13:00

Chóśebuz/Cottbus. Prof. Roland Marti, slawist z Pósaarskeje uniwersity w Saarbrückenje, jo kóńc oktobera w klubowni Dolnoserbskego int...

Moderny dom za rěd w Slěpem a Rownem

srjoda, 15 nowember 2017 13:00

Slěpe/Rowne. Dobrowólna wognjowa wobora w Slěpem a Rownem dej skóro dostaś nowy a moderny dom za rěd. Tak jo to póstajone w pótrjebo...

Wšykne styri „Lubiny“ du do Pólskeje

srjoda, 15 nowember 2017 13:00

Z města/Chóśebuz. 27. festiwal pódzajtšno-europejskego filma wót 7. do 12. nowembra jo se wjelgin derje raźił. Dogromady wušej 21.0...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 08 nowember 2017 13:00

stwórtk, 09.11.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa – Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

– Gr...

Kuždy źeń namakajom w bibliji nowe parle

srjoda, 08 nowember 2017 13:00

Ku komentaroju Bernda Pittkuningsa „Nowa stara biblija“ w NC 43/2017 (pśed dwěma tyźenjoma)

Nowe bramborske póstajenja ze serbske šulstwo kritizěrowali

srjoda, 08 nowember 2017 13:00

Město Chóśebuz derje a běžnje pódpěrujo wše procowanja a aktiwity Serbow za woplěwanje a zdźaržanje jich rěcy a kultury. Za to se zasaj...

Chóśebuski jazor: Nowe planowanje jo trjebne

srjoda, 08 nowember 2017 13:00
Pśiducy Chóśebuski jazor musy se pó źělu pśeplanowaś, dokulž pśisłušny amt za wódy (Wasserbehörde) jo doněntejšne plany LEAG wótbił....

Kjarmuša: „Kólasko“ jo spiwało w Žylowje

srjoda, 08 nowember 2017 13:00

Domowinskej kupce Chóśebuz a Žylow stej na lětosnu zgromadnu Serbsku kjarmušu w gósćeńcu „Nordstern“ w Žylowje slědnu sobotu wjacor p...

Nowy Rozhlad

srjoda, 01 nowember 2017 13:00

Nowemberske wudaśe kulturnego casopisa Rozhlad wusměrijo se tenraz na Dolnu Łužycu. Z někotarymi pśinoskami glědamy na slědne jubileje, z n...

Der Vergangenheit auf der Spur

srjoda, 01 nowember 2017 13:00
Vom 10. bis 13. Oktober fand im Rahmen des Politikunterrichts ein Projekt über das Ende der DDR statt. Daran nahmen 47 Schüler teil, auch das Nieder...

Dejśo kradu glědaś na pótrjebnosći Miłoraza!

srjoda, 01 nowember 2017 13:00

Trjebin pla Slěpego/Trebendorf. Pśi dalejpisanju brunicowego plana za wochožańsku jamu dej se na kuždy part glědaś na pótrjebnosći ...

Wabjenje nowych ceptarjow: Wjele se cyni, ale to njedosega, aby se nuzy wótpomogło

srjoda, 01 nowember 2017 13:00

Pódstupim/Potsdam. Na gromadnem wobradowanju sakskeje a bramborskeje Serbskeje rady pśed dwěma tyźenjoma (Casnik jo pisał) su jeju cło...

trjebny kaž trjeba, (na) wole kaž woł – nowe wobzamknjenja rěcneje komisije

srjoda, 01 nowember 2017 13:00

Žywa rěc se wuwija. Słowa a formy se zgubuju, nowe se dostawaju do grona. Raz něco se wótžywjejo, raz słowko změnijo swój wóznam. Take se...

Ministarka pśiźo woglědat do gymnaziuma

srjoda, 01 nowember 2017 13:00

Chóśebuz/Cottbus. Nowa ministarka za kubłanje, młoźinu a sport Britta Ernstowa pśijěźo pětk za tyźeń, 10. nowember, na woglědy d...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 25 oktober 2017 14:00

stwórtk, 26.10.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: „Witajśo do Poznanja“

– Dopołnjujomy žyc...

Božena Němcowa: Źiwa Bara, 13. a slědny źěl

srjoda, 25 oktober 2017 14:00

„Njespim, tato, ale ned budu spaś. Cogodla ga sćo how pśišli? Ja se njebójm.“ – „No derje, źowćo, jan spij; ja budu spaś how, noc g...

Lěto reformacije a reformaciski źeń

srjoda, 25 oktober 2017 14:00

Skóńcnje jo wón how, ten pšawy swěźeń reformacije – ten 31. oktober. Na toś tom dnju pśed 500 lětami jo wjelgin zmužny mnich z mjenim ...

Serbska rada a Domowina: Wokrejsna reforma njepśinjaso Serbam nic lěpšego

srjoda, 25 oktober 2017 14:00

Tak ako něnto wuglěda, co bramborski parlament w nowembrje wobzamknuś wokrejsnu reformu, pó kótarejž wót lěta 2019 změjomy pón jano hyš...

Myto Ćišinskego za Jura Mětška

srjoda, 25 oktober 2017 14:00

Za jogo wjelicke twórjenje su serbskego komponista Jura Mětška sobotu cesćili z lětosnym Mytom Ćišinskego Załožby za serbski lud. Wobtwar...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 18 oktober 2017 14:00

stwórtk, 19.10.

Łužyske impresije:

­– Bubak – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

Božena Němcowa: Źiwa Bara, 12. źěl romana

srjoda, 18 oktober 2017 14:00

„A gaž sebje kněza zastojnika njebjerjoš, ga žedneje nitki wóte mnjo njedostanjoš!“ – grozašo Elsce, ale ta jano ramjeni póśěgnu. K...

Božena Němcowa: Źiwa Bara, 11. źěl romana

srjoda, 11 oktober 2017 14:00

Kněžna Karlinka warjašo a pjacešo južo wót switanja, aby togo gósća nanejlěpjej cesćiła, teke wino pśiźe na blido k wuswěśenju togo ...

Serbska Pratyja jo měła premjeru w Radowizy

srjoda, 11 oktober 2017 14:00

Z Radowize/Radewiese. W Serbskej Pratyji za lěta 2018, ako jo južo srjejź septembra wujšła, stoj serbska wjaska Radowiza we srjejźiš...

Chóśebuske a Žylojske na slědach Luthera

srjoda, 11 oktober 2017 14:00

Z města/Cottbus. Za lětosny zgromadny wulět stej se Domowinskej kupce Chóśebuz a Žylow wupytałej woglěd w měsće Wittenberg, źož ...

Nowy nimsko-serbski šulski centrum nastanjo

srjoda, 11 oktober 2017 14:00

Slěpe/Schleife. Stwórtk tyźeń su tudy cesnje rozny kamjeń k nowemu Nimsko-serbskemu šulskemu centrumoju załožyli. Šołta Reinhard B...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 04 oktober 2017 14:00

stwórtk, 05.10.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

<...

Božena Němcowa: Źiwa Bara, 10. źěl romana

srjoda, 04 oktober 2017 14:00

„Take zewšym njesmějośo; Bog by se na was rozgniwał, gaž sćo dali zlub knězoju Hyndraškoju a njeby jogo źaržali. Wěsćo, kak se groni:...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 27 september 2017 14:00

stwórtk, 28.09.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: Tradije a nałogi wokoło swajźby

– Dopołnjuj...

Derje wuseś

srjoda, 27 september 2017 14:00

„To pak ja gronim: Chož rědko sejo, buźo teke rědko žněś“.

(2. Kor. 9,6)

Kuže lěto swěśimy w Dolnej Łužycy kokot a ser...

Božena Němcowa: Źiwa Bara, 9. źěl lěśnego romana

srjoda, 27 september 2017 14:00

Elska zaprědka nic to nejmjeńše njewěźešo wó tom, co jo se śota Karlinka z njeju wumysliła, słyšašo jano ceło wuchwalowanje, kak dobry...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 20 september 2017 14:00

stwórtk, 21.09.

Łužyske impresije:

­– Bubak – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

Božena Němcowa: Źiwa Bara, 8. źěl lěśnego romana

srjoda, 20 september 2017 14:00

„To jo weto rědna wěc, gaž cłowjek něco nawuknjo, ja njeby mógała togo wucyniś.“

„Och, to by lažko nawuknuła“, měnjašo El...

Župne pśedsedarstwo: Jo wokrejsna reforma na škódu Serbow?

srjoda, 20 september 2017 14:00

Hyšći se wšuźi mócnje diskutěrujo, lěc dej byś ta wokrejsna reforma w Bramborskej, lěc trjebamy napšawdu wětše wokrejse. To zwaźenje a...

Chto cyni nejwěcej za to serbske?

srjoda, 13 september 2017 14:00

Pódstupim/Potsdam. Rada za nastupnosći Serbow w Bramborskej jo wobradowała 5. septembra w Pódstupimje. Wjasoły wjerašk do pósejźenja...

Skóro wěcej serbskeje rěcy na dwórnišćach

srjoda, 13 september 2017 14:00
Pódstupim/Potsdam. Na pósejźenju Rady za nastupnosći Serbow 5. septembra jo informěrowała krajna zagronita za nastupnosći Serbow wó akt...

Serbska rada: Nowy tšach za DSG

srjoda, 13 september 2017 14:00

Pódstupim/Potsdam. Na wobradowanju Serbskeje rady wałtoru tyźeń (5. septembra) jo dla kubłańskich nastupnosćow referěrowała za kub...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 06 september 2017 14:00

stwórtk, 07.09.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

Božena Němcowa: Źiwa Bara, 7. źěl lěśnego romana

srjoda, 06 september 2017 14:00

„A hyšći njamóžo śi Wjelkowa wustojaś?“ pšašašo se Elska.

„Ně! Jo tak, aby jej něcht sol do wócow sypał, gaž mě wiźi, a...

Kandidat, co coš dojśpiś za serbski lud?

srjoda, 06 september 2017 14:00

Co maju kandidaty prědk, ako stoje na głosowańskich lisćikach dnja 24. septembera? To co Domowina do togo wuzgónjowaś a jo sformulěrowała p...

Dla cogo jo tam była serbska fona?

srjoda, 06 september 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. 29. awgusta jo była w Chóśebuzu zasej demonstracija zwězka „Pśichod domownja z. t.“ (Zukunft Heimat e. V.). W s...

Mjeńšynowa rada: Wěcej za safepack wabiś

srjoda, 30 awgust 2017 14:00

Barliń/Berlin. Slědny tyźeń pětk jo wobradowała w Barlinju mjeńšynowa rada Nimskeje. Wót boka Serbow su se wobźělili cłonki zwě...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 30 awgust 2017 14:00

stwórtk, 31.08.

Łužyske impresije:

­– Drogostki ze serbskego archiwa: 65 lět Dolnoserbski gymnazium

– Dopołnjuj...

30 lět mamy zasej serbske namše

srjoda, 30 awgust 2017 14:00

Pśed 30 lětami jo se prědna serbska namša w Dešnje swěśiła.

Grjarstka serbskich kśesćijanow jo se zwěriła to cele jadnorje do ruk...

Se módliś we našej rěcy

srjoda, 30 awgust 2017 14:00

„A gaž ty se módliš...“ (Mt. 6,5)

Prjatkowanje na górje jo połne pśedpisow, kótarež dawa Jezus swójim wuknikam, mjazy nim...

Serbski ewangelski źeń jo był wjelgin rědny

srjoda, 30 awgust 2017 14:00
Serbski ewangelski źeń we Wuježku/Wuischke nad Čornebogom jo južo wjele lět dobra tradicija. Lětosa su se zmakali 12. awgusta dolnoserbske a g...

Božena Němcowa: Źiwa Bara, 6. źěl

srjoda, 30 awgust 2017 14:00

Kalašku suwnuchu zasej do kólnje na wótpócynk, kněžna Karlinka wunjase swój kłobyk zasej na najśpu tak njewobškóźony, ak běšo jen do...

Serby we Wendlanźe

srjoda, 23 awgust 2017 14:00
W lěśe 1756 jo wumrěła we wendlandskem Dolgowje w Dolnosakskej slědna powědarka drawenopolabiskeje rěcy (Wendisch). Z togo casa jo tam wobchadn...

Schadowanka

srjoda, 23 awgust 2017 14:00

Besondere Geburtstage sollen auf besondere Weise gefeiert werden. Das 65. Jahr des Bestehens einer Schule der niedersorbischen Minderheit ist ein s...

Pjenjeze za Serbski sejm? Rada załožby buźo wobradowaś

srjoda, 23 awgust 2017 14:00

Budyšyn/Bautzen. Towaristwo Smy, ako jo zwězane z Iniciatiwu za Serbski sejm a se pilnujo wó nastaśe demokratiski wuzwólonego serbskego...

Źeń serbskeje poezije a lichego słowa

srjoda, 23 awgust 2017 14:00

Wórjejce/Hoyerswerda. „Źěkujom se za góźinu wuknjenja a k cowanju, jo było wjasele Wam pśisłuchaś.“ Z takimi słowami jo pśeds...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 16 awgust 2017 14:00

stwórtk, 17.08.

Łužyske impresije:

­– Bubak – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/ Gra...

Kerstin Antonius wěcej njekandiděrujo

srjoda, 16 awgust 2017 14:00

Kerstin Antonius wěcej njekandiděrujo

Trjebin/Trebendorf. Gmejna Trjebin/Trebendorf – Miłoraz/Mühlrose wuzwólujo 24. sep...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 09 awgust 2017 14:00

stwórtk, 10.08.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: Albinus Mollerus

– Dopołnjujomy žycenja pśi...

Krajny raźc pódpěrujo dalšnu šulu z abituru

srjoda, 09 awgust 2017 14:00

Baršć/Forst. W Gołkojcach su južo wěcej lět starjejše skjaržyli, až njedajo tam wěcej šulu, źož mógu źiśi až do abitury ch...

Ten tyźeń jo Witaj-camp – młoźina jo pśipódla

srjoda, 09 awgust 2017 14:00
Jarješk/Jerischke. Wót 6. do 9. awgusta jo lětosny Witaj-camp. Źiśi su zasej w Jarješku – w tamnem nakrajnem šulskem domje (Schullandh...

Wótkul pśiźo film dizela na Góramśicy?

srjoda, 09 awgust 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. W nocy do 1. awgusta do zeger 2:00 jo wucuł Žylowkaŕ wóń dizela a jo póinforměrował wognjowu woboru. Ta jo napó...

Serbska rada: wokrejsna reforma njedej byś tšach

srjoda, 09 awgust 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Smy gano pisali w Casniku, až jo měła Rada za nastupnosći Serbow wósebne wobradowanje dla wokrejsneje reformy. Slě...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 02 awgust 2017 14:00

stwórtk, 03.08.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/

Max. 7.900 źěłowych městnow pśez brunicu

srjoda, 02 awgust 2017 14:00

Barliń/Berlin. Zelene w Zwězkowem sejmje su gano dostali aktualne pówoblicenja źěłowych městnow pśez brunicowu industriju. Žrědło...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 26 julij 2017 14:00

stwórtk, 27.07.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa – Dopołnjujomy žycenja

pśisłucharjow

...

Serbske UFO

srjoda, 26 julij 2017 14:00

Na zachopjeńku mójogo studija w Praze smy gnali do science fiction filma wót Stevena Spielberga „Close encounter of the third kind“ (Bliske ...

Lubosć za wšyknych

srjoda, 26 julij 2017 14:00

„A za to ja pšosym, aby waša lubosć hyšći wěcej a wěcej pśiběrała, we wšakem huznaśu a nazgónjenju.“ (Fil. 1,9)

Lubosć jo n...

Popšawjenje: Wjelcej njoco njeskjaržyś

srjoda, 26 julij 2017 14:00

W NC 27 wót 5. julija smy pisali na 2. boce wó tom, kak se serbski sedleński rum wuwija. Mjazy drugim smy nalicyli komuny, kótarež njejsu wobj...

We Nowej Niwje njedej byś wěcej Witaj

srjoda, 26 julij 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Na wobradowanju serbskeje akciskeje seśi 11. julija jo se wukopała tužna powěsć, až nejskerjej buźo južo lětosa...

Klicken für den Spielplatz in Werben und Briesen

srjoda, 19 julij 2017 14:00

Am 10. Juli startete zum sechsten Mal die Fanta-Spielplatz-Initiative und die Gemeinden Werben und Briesen kämpfen um eine Förderung für die San...

Neue Förderrichtlinie der Stiftung für das sorbische Volk gültig

srjoda, 19 julij 2017 14:00

Bautzen/Budyšyn. Seit dem 10. Juli gilt eine neue Richtlinie zur Förderung von Projektvorhaben durch die Stiftung für das sorbische Volk....

Serbska wucba: Co ministarstwo něnto planujo, to nicht njewě

srjoda, 19 julij 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Wałtoru tyźeń w klubowni Dolnoserbskego internata jo wobradowała serbska akciska seś. To jo gremium, kótaremuž pśis...

Serbske nałogi – mócna misionska komponenta

srjoda, 19 julij 2017 14:00

Zgórjelc/Görlitz. Superintendent ewangelskeje cerkwje EKBO (Barliń–Bramborska–šlazyńska Górna Łu­žyca) Martin Herche wiźi we n...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 12 julij 2017 14:00

stwórtk, 13.07.

Łužyske impresije:

­– Serbski cerkwiny źeń 2017: wurězki ze serbskego – live-wusćełanja z Tšupca<...

Dolnoserbska šulska konferenca jo wjelgin notna

srjoda, 12 julij 2017 14:00

Z města/Chóśebuz. Nanejmjenjej jaden raz se zmakajotej wob lěto prezidium Domowiny a pśedsedarstwo Domowinskeje župy Dolna Łužyca k zgro...

Chóśebuski ansambel TEF zasej rejujo

srjoda, 12 julij 2017 14:00

Hochoza/Drachhausen. W juliju 2015 smy musali w NC tužnu powěsć wózjawiś, až jo se TEF (Rejowański ansambel „Pśijaśelstwo“/Tanz...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 05 julij 2017 14:00

stwórtk, 06.07.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja

pśisłucharjow...

Aplaws za dolnoserbskej źiśecej kupce na festiwalu

srjoda, 05 julij 2017 14:00
Chrósćicy/Chrostwitz. Chor dolnoserbskego źiśecego a młoźinskego ansambla a rejowarska kupka Dolnoserbskego gymnaziuma stej wustupiłej n...

Folklorny festiwal pśez livestream

srjoda, 05 julij 2017 14:00
Chórosć njejo pópšawem nic dobrego, ale casy pśez chórosć teke něco pśinawuknjoš. Dokulaž som ceły junij była chóra pisana dla mójeje t...

Nowe skjaržby dla sedleńskego ruma

srjoda, 05 julij 2017 14:00

Pódstupim/Potsdam. Cas za skjaržby dla serbskego sedleńskego ruma jo slědny tyźeń wótběžał. We slědnej minuśe su dostali w Póds...

Rogozno jo dobyło Domowinski pokal

srjoda, 05 julij 2017 14:00
Hochoza/Drachhausen. Južo 20. raz za sobu jo Domowinska župa Dolna Łužyca pśewjadła swój balokoparski turněr wó Domowinski cup. Sedym ...

Źiśeca namša – co ga to jo?

srjoda, 28 junij 2017 14:00

Lube źiśi, sobotu a njeźelu buźo Serbski cerkwiny źeń w Tšupcu. Kuždy jo witany, teke Wy sćo wutšobnje pśepšosone. Njeźelu buźo namš...

Jěźmy do Tšupca na Serbski ewangelski źeń

srjoda, 28 junij 2017 14:00

Nimski ewangelski cerkwinski źeń jo mimo. My Serby smy byli pśipódla, smy jen z našymi póbitowanjami sobu wugótowali. A něnt budu se Serby ...

Wzejomy se pósła Pětša a Jana ako pśikład

srjoda, 28 junij 2017 14:00

„Musymy Bogu wěcej pósłušne byś, nježli luźam“

Pósołske statki 5, 29

Pó swětkach stoj to grono za mjasec junij w ...

Serbski ewangelski źeń w Tšupcu 1. a 2. julija

srjoda, 28 junij 2017 14:00

Lube serbske wósadniki, wjaselśo se na pśiducy kóńc tyźenja. Tam buźo njeźelu w Tšupcu serbski ewangelski cerkwiny źeń z wjelikim progra...

Deutschlandfunk live wót festiwala „Łužyca“

srjoda, 28 junij 2017 14:00
Chrósćicy/Chrostwitz. Jaden źeń do wótwórjenja XII. mjazynarodnego folklornego festiwala „Łužyca“ jo sćelak Deutschlandfunk z fars...

Wustajenje dla wjelkow: Burski zwěstk měni, až dejali jo pórěźiś

srjoda, 28 junij 2017 14:00

Pódstupim/Potsdam. We bramborskich gólach jo tuchylu 21 wjelkowych rědownjow žywych, to jo tśeśi źěł wšyknych wjelkow w Nimskej. P...

Nimski zwěstk dej Łužycy pomogaś

srjoda, 28 junij 2017 14:00

Rań/Großräschen. Sakski ministarski prezident Stanisław Tilich (CDU) a jogo bramborski kolega Dietmar Woidke (SPD) stej pósłałej nims...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 21 junij 2017 14:00

stwórtk, 22.06.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: – Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/ Gratulujo...

Serbska wubranka juž wót lěta 1956

srjoda, 21 junij 2017 14:00

Móžomy byś wjasołe, až jo se załožyło towaristwo „Serbske koparje/Wendische Auswahl“ a až dej nastaś dolnoserbska wubranka (Wendische...

Pśinosk za Maśicu: 4 mk. Płaśćo pśez serbsku banku

srjoda, 21 junij 2017 14:00

Pśi góźbje togo wobspomnjetego tšojenja smy póglědali do Serbskego Casnika z 1920tych lět. A namakali wjele interesantnych artikelow wót Se...

Mit Spucke gegen das Gerstenkorn

srjoda, 21 junij 2017 14:00

Über 30 Natur- und Heimatfreunde trafen sich am Donnerstag im Calauer Heimatmuseum zum Vortrag „ Was die schwarze Kuh scheißt, das nimm“ v...

Nowe medije: Serbska rěc njedej za nimskeju slězy wóstaś

srjoda, 21 junij 2017 14:00

We ramiku togo zwjercha wobspomnjetego projekta Serbska rěc w nowych medijach (glej powěsć górjejce) źěła se teke na serbskem online-kursu. ...

Ortografiska kontrola za górno- a dolnoserbsku rěc jo gótowa

srjoda, 21 junij 2017 14:00

Budyšyn/Bautzen. Aby serbska rěc we modernem swěśe nowych medijow wobstała, dostawa Załožba za serbski lud wót nimskego stata pśidatne ...

Česke wukniki na woglěźe na DSG

srjoda, 21 junij 2017 14:00
Chóśebuz/Cottbus. Ten tyźeń su zasej wukniki českeje partnarskeje šule na Dolnoserbskem gymnaziumje (DSG). Južo njeźelu, 18. junija, su...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 14 junij 2017 14:00

stwórtk, 15.06.

Łužyske impresije:

­– Bubak – ten młody magacin

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/Gratul...

Buźćo rozglědniwe w góli!

srjoda, 14 junij 2017 14:00
Chtož do góle źo, dej rozglědniwy byś. Teke zwěrjeta njedejśo móliś – góla njejo diskoteka.Landesbetrieb Forst Brandenburg

Wjele awtow su wukšadnuli

srjoda, 14 junij 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Kriminalita w Chóśebuzu jo w slědnych lětach někak ta samska wóstała, glědajucy na licby njestatkow a złoźejst...

Šesć fachowych wuběrkow buźo

srjoda, 14 junij 2017 14:00

Rowno tak ako pśi bramborskem parlamenśe a pśi wokrejsnych sejmach, pśi měsćańskem parlamenśe a drugich wuzwólonych komunalnych gremijach ...

W měsće wěcej pólskich turistow

srjoda, 14 junij 2017 14:00

Łoni su wuwitali w měsće wokoło 800 kupkow z turistami z něźi 31.000 luźimi. Mjazy nimi jo było wušej 50 kupkow ze susedneje Pólskeje a j...

Šulska namša se pśigótujo

srjoda, 14 junij 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Wałtoru pó swětkach jo se zmakała k dalšnemu razoju pśigótowańska kupka za šulsku namšu. Beate Höppnerowa, ce...

Aktiwne młodostne su pytane!

srjoda, 07 junij 2017 14:00

Ty se cesto z dolnoserbskeju rěcu zaběraš, pišoš dolnoserbske basni, wulicowańka, gódańka abo spiwy? Ty se staraš w towaristwje abo młoź...

Bramborske serbske radio rbb

srjoda, 07 junij 2017 14:00

stwórtk, 08.06.

Łužyske impresije:

­– Drogowanje wokoło bucyńskego bagna

– Dopołnjujomy žycenja pśisłuchar...

Teke powědarje dolnonimskeje rěcy deje měś swój sekretariat

srjoda, 07 junij 2017 14:00

Barliń/Berlin. Teke powědarje dolnonimskeje rěcy deje dostaś swój sekretariat w Barlinju, ak buźo tam wugbaś politiske źěło k lěp...

Europska iniciatiwa co milion pódpismow nazběraś

srjoda, 07 junij 2017 14:00

Brüssel. Domowina buźo pódpěraś europsku ludowu iniciatiwu Minority Safepack, ak jo myslona k lěpšemu etniskich a ludowych mjeńšyno...

Kśě se problemam Domowiny mócnjej pśiwobrośiś

srjoda, 07 junij 2017 14:00

Chóśebuz/Cottbus. Pśedsedarstwo dolnołužyskeje Domowiny jo wobradowało wałtoru tyźeń w Serbskem domje. Cłonki su se rozgranjali, k...

W Janšojcach pytaju cesnoamtsku pódpěru

srjoda, 07 junij 2017 14:00

Janšojce/Jänschwalde. Ako picański amt pišo na swójich internetowych bokach, pytaju za Serbsko-nimski domowniski muzej cesnoamtsku pód...

Kśě załožyś serbske familijowe towaristwo

srjoda, 31 maj 2017 14:00
Ku swětkam kśě serbske familije nowe towaristwo załožyś. Za tym stojtej Stefanie Krawcojc a Franciska Šulcojc. Zaměr dej byś, až mógu se w...