Layout6

Layout6

Kak wěcej serbskeg do modernych muzikowych festiwalow pśinjasć?

stwórtk, 17 september 2020 14:00

Z Chóric/Göritz. Łužyski institut za strategiske wobradowanje zarědujo sobotu, 26. septembra, workshop, w kótaremž dej se pśe...

Lětosne myto Zejlera źo na Chrystu Meškankowu

stwórtk, 17 september 2020 14:00

Z Kamjeńca/Kamenz. Slědnu sobotu jo Chrysta Meškankowa w Kamjeńcu dostała Myto Zejlera z rukowu saksojskeje ministaŕki za kulturu, Bar...

Pśispomnjeśe redakcije k interviewoju z Nancy M.

stwórtk, 17 september 2020 14:00
Lube cytarje a cytaŕki, redakcija „Nowego Casnika“ pódpěra lichotu měnjenjow. A togodla dajomy teke tenraz wšake dalšne napśeśiwne měnjen...

Wójowanje za ignorancu

stwórtk, 17 september 2020 14:00

Maks Bagańc z Lipska jo napisał: Pód sugestiwnym pšašanim, lěc „Su jano [...] ,Reichsbürger‘ na tej demonstraciji“ Querdenken w...

K interviewoju z Nancy M.

stwórtk, 17 september 2020 14:00

W slědnem wudaśu Noweg Casnika smy wózjawili rozgrono z Nancy M., ako jo wulicowała, cogodla jo se wobźěliła na „Querdenken“-demonstraci...

Derje, až Nancy rozpšawja

stwórtk, 17 september 2020 14:00
Tu demonstraciju dnja 29. awgusta w Barlinju jo wjele medijow reducěrowało na manifestaciju pśi Zwězkowem sejmje (Reichstagsgebäude). Pśi tom ta...

Dobre rozpšawjenje dej wuwažone byś

stwórtk, 17 september 2020 14:00

Dr. Měto Balašk z Barlinja pišo: Rozgrono z wobźělnicu demonstracije „Querdenken“ Nancy M. jo za mnjo pógóršne było. Ako biolog...

Wjelike diskusije dla teje Querdenken-demonstracije

stwórtk, 17 september 2020 14:00

Lazowaŕka Regina K. z Janšojc jo napisała list ako reakcija na ten interview: „Som lazowała rozgrono z Nancy M. Njamógu wobjadna byś...

Njejsu hyšći mógli te dro- gotne staśiwy wóswěśiś

stwórtk, 17 september 2020 14:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Wjele źěła jo štycało we pśigótowanjach, ako su se zwónoźeli w Serbsko-nimskem domowniskem muzeju Janšojc...

„To jo serbski a kśesćijański dwór“

stwórtk, 03 september 2020 14:00

Worduju lětosa 77 lět stary a bydlim w Barbuce, na Hobližojc dwórje. Cełych 400 lět smy my Hobližowe južo na tom flacku. 1620 jo Hanzo Hobl...

Kokot na Górach wótpowěźony

stwórtk, 03 september 2020 14:00

Z Gór/Guhrow. Dnja 5. septembrja su na Górach kśěli swójogo źasetego kokota zabijaś. Ale Domowinska kupka z wjednicu Lysann Rybackojc...

2021 buźo w Domowinje „Lěto župow“

stwórtk, 27 awgust 2020 14:00
Z Budyšyna/Bautzen. Dnja 18. awgusta jo se w budyšyńskem Serbskem domje pśigótowański wuběrk Domowiny za planowanje „Lěta župow“ k...

Jamy dejali se pómjeńšyś a wótstawk k jsam zwušyś

stwórtk, 27 awgust 2020 14:00
Z Města/Cottbus. Pó woblicenjach zwězkowego ministaŕstwa za góspodaŕstwo by dejał LEAG nic jano se wzdaś nowych stron k wótbagrowanju,...

Wugódanje „Schowane słowa“ NC 33

stwórtk, 20 awgust 2020 14:00

Wugódanje:

1 turistika, 2 Dolnoserb, 3 dokumenty, 4 balokopaŕ (pśi tom słowje jo w gódanku nastała z...

Ty sy mała pucijuska!

stwórtk, 20 awgust 2020 14:00

Lube źiśi,

rada pśedstajijom Wam słowa. Zasej som se něco wótsłuchała. To jo słowo „pucijuska“. To jo słowo za małe źowća. T...

Njebuźo festiwal, ale medijowa kampanja

stwórtk, 20 awgust 2020 14:00

Z města Sighișoara/Schäßburg/Segesvár. W měrcu, w 10. wudaśu Nowego Casnika, smy na sedymem boce wabili za mjeńšynowy festiwal ProE...

Nazymski program „Rěcneje šule“ jo wujšeł

stwórtk, 20 awgust 2020 14:00

Dypkownje k zachopjeńkoju semestera pśedlažy nowy programowy zešywk Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu. W njom se wěcej ako 50 rěcnych kurs...

To a druge ze župy Dolna Łužyca

stwórtk, 13 awgust 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Na pósejźenju pśedsedaŕstwa Domowinskeje župy Dolna Łužyca slědny tyźeń w Serbskem domje buchu pśibytne teke inform...

Kśě załožyś šulske spěchowańske towaristwo

stwórtk, 13 awgust 2020 14:00

Z Gołkojca/Kolkwitz. Starjejšyna iniciatiwa Gołkojce za cełkownu šulu njejo spokojom z tym, kak se situacija nastupajucy cełkownu šul...

Starstwo se bližy

stwórtk, 06 awgust 2020 14:00

Mam znatego, kenž se južo wjele lět na pólu politiskego kubłanja a kultury procujo. Wóngano jo se mě pšašał, lěc by na festiwalu serbske...

Gódnośenje stawa rěcy online-prezencow

stwórtk, 06 awgust 2020 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Serbska akciska seś jo wugódnośiła 27. julija aktualny staw serbskorěcnych internetowych prezencow serbskich ins...

Gizela Christlowa śěgnjo pozitiwnu bilancu

stwórtk, 06 awgust 2020 14:00

Z Lubina/Lübben. Ta błośańska pśewóźowaŕka Gizela Christlowa móžo pozitiwnu bilancu śěgnuś, teke gaž jo se licba turistow w ne...

Pśemało luźi namšu chójźi

stwórtk, 30 julij 2020 14:00

Ja som Hans-Joachim Rocha. Móst jo mója rodna wjas. Mój foter Erwin jo roźony Drjejcanaŕ. Som gronił „foter“, ale wón jo swójomu nanu h...

Běda w Picnju

stwórtk, 30 julij 2020 14:00

We picańskem wósadnem lisće 25 (do teje wósady słušaju teke serbske jsy) spomina faraŕ Malk na Stuttgartske wuznaśe wót oktobera 1945, źo...

Pśesedlarje mógu něnt w Nowem Miłorazu twariś

stwórtk, 30 julij 2020 14:00
Ze Slěpego/Schleife. Twarjenje nowego sedlišća za pśesedlarje Nowy Miłoraz na połnocu Slěpego mjazy Lěškojskim a Dźěwinskim puśom m...

Dogrono we wjelikej měrje dopołnjone

stwórtk, 16 julij 2020 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Pśed dwanasćo lětami jo se wótzamknuło dogrono mjazy gmejnu Slěpe a Vattenfallom (Slěpjańske dogrono 2008) k z...

„Łužyca“ – derje jo se raźiła

stwórtk, 16 julij 2020 14:00

Chtož jo kśěł poł góźiny dłujko wiźeś a słyšaś, kak su serbske luźe w Dolnej Łužycy z teju koronu žywe byli a dalej źěłali su, ...

Swójźbne kanclarja nimskeg rajcha Bismarcka

stwórtk, 09 julij 2020 14:00
Z Bórkow/Burg. Źinsa som pśi Bismarkowem tormje zmakał Feikowych z něgajšnego pódwjacornego Barlinja. Roźonej Bórkowarja stej južo da...

Wuzjawjenje pśeśiwo wótbagrowanjeju

stwórtk, 09 julij 2020 14:00
Z Drježdźan/Dresden. Pśed krajnym sejmom w Drježdźanach jo se 30. junija wótměło wuzjawjenje wobswětowych zwězkow za zdźaržanje wó...

Wótstupowanje wót wugla k lěpšynje Serbow

stwórtk, 09 julij 2020 14:00

Z Barlinja/Berlin. Za tym, až jo se w slědnych lětźasetkach 137 jsow w serbskem sedleńskem rumje wótbagrowało za statnu energijowu po...

Kśesćijany powědaju wót swójeje wěry

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Wóda běžy wó mójej głowje, słyšym, kak faraŕ Ingolf Kśenka powěda formulu na dupjenje „Ja Śi dupim na to mě togo Wóśca a Syna a sw...

Źož se kampli

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Na šulskem dwórje se kamplitej, wó małkosć. Ceptaŕ jich zastaja. Jaden groni: Wón jo zachopił. Drugi groni: Ně, ty! Ceptaŕ jej źěli. Ho...

Wó pśiměrjenju mjenjow rozsuźiju pó wuzwólenju

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Juž někotare lěta pominaju mjeńšynowe organizacije, až buźo Serbowkam dowólone, až swóje familijowe mjenja ...

Bronza za rejowaŕsku kafejownju Kral

stwórtk, 25 junij 2020 14:00
Z Města/Cottbus. Za tym, až jo dobyła w maju pśi krajnem „JUNIOR“-wuběźowanju, jo se wuknikojska firma Dolnoserbskego gymnaziuma „L...

Manuskripty za Pratyju 2021 su dopisane

stwórtk, 25 junij 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Zachopjeńk junija jo redakcija za Serbsku Pratyju 2021 wótedała w Budyšynje pla Ludowego nakładnistwa Domowina slědn...

Psy pśinjasu 32.000 euro do kase

stwórtk, 18 junij 2020 14:00
Z Města/Cottbus. Licba tych psow a psyckow wšakich rasow buźo w Chóśebuzu pśecej wětša. To njepłaśi jano za Žylow, Depsk, Škódow a...

Zasej pó Sprjewi z Dešna do Depska abo znak

stwórtk, 18 junij 2020 14:00

Z Depska a Dešna/ Döbbrick und Dissen. Slědnu wałtoru su to zwónoźeli, až sprjewina kólasowaŕska sćažka mjazy Depskom a Dešnom w...

Stipendije budu, ale z wokomuźenim

stwórtk, 18 junij 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. Až do kóńca januara su literaty a literatki se procowaś mógli wó Błośański literarny stipendium, kenž se wót lět...

Serbski sejm jo 13. junija wobradował

stwórtk, 18 junij 2020 14:00
Z Wórjejc/Hoyerswerda. Pó pśetergnjenju zjawnych pósejźenjow Serbskeg sejma jo se 13. junija wótměło nowe pósejźenje w tom měsće. E...

Žywjenje njejo carno-běłe

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Ceły swět jo pótrjefjony wót korona-pandemije, na wšaki part. Tšašna chórosć jo na pśikład mócnje trjefiła město Bnei Brak w Israelu....

„Som wjelgin nužony“

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

„Něnt ga se bjeŕ gromadu!“ Toś to napominanje kuždy wót nas znajo, lěc ze swójogo źiśetstwa abo gaž něchten za něco treněrujo, aby...

Za Nowy Miłoraz wše pódzemske pśewódy laže

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Na pódpołnoc wót Slěpego mjazy „Lěskowski puć“ (Lieskauer Weg) a „Dźěwinski puć“ (Groß Dübener Weg)...

Techniski niwow w Africe

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Cytanje śišćanych casnikow ma napśeśiwo cytanjeju internetowych medijow lěpšyny. Wósebnje njejo wopśimjeśe informacijow zaměrjone na ind...

Z nowym domom wobory źo doprědka

stwórtk, 11 junij 2020 14:00

Ze Slěpego/Schleife. Nowotwaŕ doma za rědy wognjoweje wobory słuša w slěpjańskem wejsnem źěle Rowne k nejwažnjejšym aktualnym twa...

Powěsći z wokrejsnego sejma Sprjewja-Nysa

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Z Baršća/Forst. Wokrejsne sejmy a měsćańske parlamenty, ako maju wjele cłonkow, njamaju se tuchylu zewšym tak lažko, pśewjasć swó...

Pósćenje mytow Maśice Serbskeje

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Z Budyšyna/Bautzen. Myta, ako jo Maśica Serbska w lěśe 2019 wupisała, su byli Myto Arnošta Muki za studentow a absolwentow/studentki a...

Skrotcenje personala w ABC

stwórtk, 04 junij 2020 14:00
Z Města/Chóśebuz. Wót 25. maja jo Statny šulski amt Chóśebuz źěl projektowych sobuźěłaśeŕkow ze Źěłanišća za serbske kubła...

Nejskerjej akle w nazymje wótwóriju

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Na zachopjeńku lěta jo plan Serbskego muzeja w Chóśebuzu hyšći tak wuglědał, až w drugem kwartalu togo lěta wót...

Co cyni ministaŕstwo za kubłanje w krizy?

stwórtk, 28 maj 2020 14:00
Z Pódstupima/Potsdam. Šulstwo jo w śěžkich casach, dla napšawow pśeśiwo rozšyrjenju korony. Šule su byli zacynjone, nadalej njeběžy...

Skóńcnje maju městno za nowy muzejowy depot

stwórtk, 28 maj 2020 14:00

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Južo někotare lěta stej Grod a měsćański muzej Wórjejce za se góźeceju chowaŕnju za swóje zběrkowe dobyt...

Pó swětkach zasej wšykne do źiśownje

stwórtk, 28 maj 2020 14:00

Z Baršća/Forst. Dobru powěsć, nic jano za źiśi, ale wósebnje za młodych starjejšych wjelgin zwjaseleca jo, su znate cynili slědny ...

Serbska rada: Serbšćina tek w casu korony wažna

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Z Pódstupima/Potsdam. Kathrin Šwjelina, pśedsedaŕka Bramborskeje serbskeje rady, jo dnja 13. maja w Bramborskem sejmje wuwitała nowy za...

Pśed 65 lětami jo Žylow prědny serbski turněr dobył

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Z Budyšyna/Bautzen. Serbske balokoparje z Górneje a Dolneje Łužyce budu 2021 zgromadnje w mustwje na Europeaźe w Korutańskj (Kärnten)...

Su online filmowe projekty pśepowědali

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Z Łužyce/Lausitz. W lěśe 2015 su w ramiku Filmowego festiwala Chóśebuz załožyli „Łužycafilm|Serbsko-nimsku filmowu seś“ („...

My teke słušamy k tomu!

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

Dogromady jo wochylu 53 źiśi ze źiśownje a z horta w źiśowni „Spatzennest“ w Źěwinje (Groß Düben, Slěpjańska wósada) w nuznem w...

How bydlim ja!

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

Wót pónjeźelego sem chójźe někotare źiśi zasej do źiśownje „Wichtelland“ w Dešnje. How jo se kupka „Wjelike kobołty“ wobźě...

Wšo dobre, lube mamy!

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

Zachadna njeźela jo był źeń maśerjow. Wjele luźi, źiśi tak ako dorosćone, mysle toś na swóju maś: zazwóniju na nju, pśinjasu jej stru...

Starjejše su protestěrowali: „Źiśi maju pšawa!“

stwórtk, 14 maj 2020 14:00
Z Města/Cottbus. Slědne tyźenje su byli wupominanje za starjejše. To jo rozgóriło Juliu A. a Süßbrichojc Nadine, wónej stej wołałej ...

Kurowy park dej atrak- tiwnjejšy wordowaś

stwórtk, 14 maj 2020 14:00
Z Bórkow/Burg. Gmejnske zastupnistwo amta Bórkowy jo se na zgromaźinje 6. maja rozsuźiło, kak dej wuglědaś nowa wěcejzaměrowa hala w B...

Nowa sakska serbska rada

stwórtk, 07 maj 2020 14:00

Ze Sakskeje/Sachsen. W drježdźańskem Sakskem sejmje pśewjeźo sedymego maja Sakska rada za serbske nastupnosći swójo konstituěrujuce ...

Wótwórjeński swěźeń za rozglědny torm njejo był

stwórtk, 07 maj 2020 14:00

Z Kalawskeje Šwice/Calauer Schweiz. Dla koronoweje krize jo amt Stara Darbnja wótgronił wótwórjeński swěźeń za nowy rozglědny torm...

Hyšći njejsu se rozsuźili, ale konsens jo wiźeś

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. Srjodu tyźeń jo se wótměła zgromaźina gmejnskich zastupnikow amta Bórkowy, tež młoge wobydlarje su pśibytne byli a...

Suchota nadalej wjeliki problem za rolnikaŕstwo

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00
Z Bramborskeje/Brandenburg. Tuchylu kněžy se suchota, w aprylu jo se pśemało padało. Wšak jo se wót łońskeg‘ septembra do měrca kra...

Nowy pśebytk za gósći caka na kóńc korony

stwórtk, 23 apryl 2020 14:00

Ze Strjažowa/Striesow. Te tśi nowe bolane wjažki za turisty , ako stoje na kóńcu jsy ku Prjawozu, su gótowe. Jich wobsednikaŕ Carsten...

Walka a walkowanje z jajami

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

Z tymi barwjonymi warjonymi jajami wordujo wob swěźenje wence walkowane. Ta walka wordujo sobotu pśi wjacoru na jsy wuryta a pśigótowana a wug...

Dowěriś w śichem tyźenju

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

Jatšy su swěźeń dowěry. Zakład teje dowěry jo kśesćijanam górjejstawanje Jezusa Kristusa. Zwězkowy prezident Frank-Walter Steinmeier jo ...

Jatšowne spiwanje njebu- źo, lapy su weto gótowe

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Ze Zaspow/Saspow. 42-lětna Hochozaŕka Antje Lenickowa (Lehnitzke) źěła južo 18 lět ako šlodaŕka za serbske drastwy. W Zaspach ma sw...

Lětosne wótběgi su sebje hynac pśedstajili

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Z Hochoze/Drachhausen. Wšykne su te lětosne wótběgi sebje hynac pśedstajili, to se wě. Glědajucy na Hochozu móžo se na pśikład p...

Pśicyny se wjaseliś we casu corona-wirusa

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00
We casu corona-wirusa a běgoty njewjasele se jano producenty toaletoweje papjery, ale teke naša mama. Wóna bydli něnto w centrumje za seniory, w n...

Ja njesćerpnje cakam, ga buźo kóńc teje pandemije

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00

Awtor bydli w Nižozemskej. Wón jo we slědnem literarnem wuběźowanju LND a Załožby za serbski lud dobył tśeśe myto kategorije C („dlejš...

Kosykowe basni – motiwy wuměłca Latka

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Anka mója roža

Ja śi stawnje njasu

w mójich myslenjach;

ja śi wobrukuju

w nocnych cowan...

Amt pomina wót nich płaśonk za wužywanje śpy

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Amt pomina wót nich płaśonk za wužywanje śpy

Do grona jo na zgromaźinje pśišło teke to: Kupka jo kśěła oficielnje wuswěś...

Su spominali na fararja Haußiga w Gołkojcach

stwórtk, 27 februar 2020 13:00
Njeźelu su spominali na zasłužoneg fararja Karla Haußiga, z namšu w Gołkojcach. Prjatkował jo faraŕ Natho, lektor Leipner jo serbski a nimski ...

Powěsći z wokrejsa Sprjewja-Nysa

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Z Baršća/Forst. Srjodu, 19. februara, jo wokrejsny sejm Sprjewja-Nysa pósejźenje měł. Wót tych wažnych temach, ako su se tam pśepowěd...

28 balokoparjow buźo se pśigótowaś na EUROPEADU

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

Z Dešna/Dissen. Za pśigótowanje EUROPEADY 2020 – to groni europske mejstaŕstwa narodnych mjeńšynow w balokopanju – jo se łoni za...

Uta Körnerowa se stara wó serbske nastupnosći

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

Z Wětošowa/Vetschau. Město Wětošow (a wokolny jsy) ma wót decembra 2019 nowu zagronitu za serbske nastupnosći. To jo Uta Körnerowa, ...

Sakska wabi za serbsku rěc z „image-kampagne“

stwórtk, 20 februar 2020 13:00
Z Budyšyna/Bautzen. Zachopjeńk mjaseca jo Sakska zachopiła image-kampagne za serbsku rěc pód motom „Sorbisch? Na klar“. Sakska kulturn...

Jatšowne spiwaŕki a drastwynosaŕki maju seś

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Tudy su 16. februara załožyli „Seś jatšownych spiwaŕkow a drastwynosaŕkow“. Nałog jatšownego spiwanja j...

Dolna a Górna Łužyca by dejałej lěpjej byś gromaźe

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

Ze Serbskego domu. Mimo zwězkowego pśedsedaŕstwa ma Domowina hyšći gremium, ako ma wjeliku zagronitosć za běžne a aktualne źěło cełe...

W „Laborach na cas“ su ideje za Łužycu zběrali

stwórtk, 06 februar 2020 13:00
Łužyca/Lausitz. Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) jo koncipěrował, pśewjadł a moderěrował styri „Labo...

Jich strategija: Wjele wugbaś za mało pjenjez

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Z Groźišća/Grötsch. Mósćańska gmejna musy góspodarjowaś kradu za konceptom k wurownanju etata. Za Groźišćo jo było we gmejnskem...

Šoseja do Baršća njebuźo pśez wjas hyś

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Groźišćańske wobydlarje cakaju njesćerpnje na to wobzamknjenje, źo buźo nowa šoseja do Baršća hyś. Wóni póžedaju, aby wóna njewjadł...

Źiśi deje móc we jsy do źiśownje chójźiś

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Wobydlarjam jo na woklapnicy jo se njezdało, až za źiśownju jo wustajony zakaz pśiwześa nowych źiśi. Jadna pśiduca mama jo se wobśěžka...

Sportowe towaristwo pšosy južo něnto na wjeliki jubilej w lěśu

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Turjańske sportowe towaristwo buźo swěśiś lětosa 100 lět swójogo wobstaśa. To se stanjo na wjelikem sportowem swěźenju na prědnem kóń...

„Status quo? – Sto pro!“

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Komentar ku komentaroju „Jo DSG šula ze serbskim profilom?“ z pjera Friederike Vos­kampojc, wuknice DSG (NC 1/2019)

Jo Dolnoserbski gym...

Wjasele se, dokulaž maju spěšny internet

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Z cym jo gmejnska rada była łoni zabrana? To wětše pólěpšenje ma cyniś z internetom. Něnto maju we jsy wšuźi spěšny internet. To pśiz...

Pytaju awtora za Noc powěsćow

stwórtk, 23 januar 2020 13:00
Z Budyšyna/Bautzen. Za produkciju Błośańskeje powěsćoweje nocy ku swětkam 2021 pyta Serbski ludowy ansambel w Budyšynje nowy kus. Zajmo...

Erfolgreicher Stammtisch

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Daniel Troppa, Abgeordneter im Kreistag Spree-Neiße, Gemeindevertreter und Vorsitzender des Werbener Kultur- und Sozialausschusses führte im Jahr...

SLA: Dogrono Pabsta njebuźo pódlejšone

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Z Budyšyna/Bautzen. Andreas Pabst dirigěrujo orchester a nawjedujo chor Serbskego ludowego ansambla, wót lěta 2016. Wón groni, až jo p...

Prědny pad ptaškoweje mrětwy w Nimskej

stwórtk, 23 januar 2020 13:00
Sprjewja-Nysa/Spree-Neiße. Su dopokazali pad ptaškoweje mrětwy we wokrejsu Sprjewja-Nysa blisko pólskeje granice. Njaboga źiwa gus jo se n...

Statnik jo pśedsedaŕ Mjeńšynoweje rady 2020

stwórtk, 23 januar 2020 13:00
Z Barlinja/Berlin. Dawid Statnik jo wót 2011 pśedsedaŕ Domowiny - Zwězka Łužyskich Serbow z.t. a z tym tek cłonk Mjeńšynoweje rady tyc...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

stwórtk, 16.01.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharj...

Comy papriku wuseś? Źijmy pśez lěto z papriku :-)

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Lube źiśi,

Změju tśi wjeraški 2020

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Z Města/Cottbus. Sobotu tyźeń su cłonki Spěchowańskego towaristwa Serbskego muzeja se lětosa k prědnemu razoju zmakali....

Wót gódownego koncerta wuknikow zakładneje šule

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Ze Tšupca/Straupitz. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien fand in der Schinkelkirche in Straupitz ein Weihnachtskonzert der Von-Hou...

Gódowny mark w źiśowni „Lutki“

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. 13. december su źiśi, starjejše a wótkubłarje našeje źiśownje rědny gódowny swěźeń na našom grajkani...

Su swěśili narodny źeń Theodora Fontanego

stwórtk, 09 januar 2020 13:00
Z Lubina/Lübben. Kronujuce dokóńcenje lěta Fontanego a jubilej w pópšawnem zmysle jo był 30. december 2019, pśeto na tom dnju by ten s...

Nadalej wójuju wó cazojsku gólu

stwórtk, 09 januar 2020 13:00
Z Cazowa/Zahsow. Juž wót lěta 2008 woboraju wobydlaŕski zwěstk Cazow a šćitarje pśirody rodowanjeju góle pśi terenje něgajšnego wó...

Peter Handke jo cytał basni Kita Lorenca

stwórtk, 09 januar 2020 13:00
Z Barlinja/Berlin. Łoni jo nakładnistwo Suhrkamp pšosyło na cytanje. Tam su Peter Handke (lětosny nosaŕ Nobelowego myta), Elke Lorencowa ...

Su na farje powědali wót temow wósady

stwórtk, 09 januar 2020 13:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Pónjeźele jo faraŕ Kśenka pšosył na faru, na rozgranjańsku rundu. Do togo jo nam gronił, až jo pó cesćen...

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś