Zjawne wupisanje městna

W redakciji NOWEGO CASNIKA ma se k 1.1.2021 městno šefredaktora (m/ž/d) nowo wobsajźiś.

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta kreatiwnu a angažěrowanu wósobinu, aby dolnoserbski tyźenik pó wopśimjeśu, organizatoriski a góspodaŕski nawjedowała a pśi tom nawězała na něntejšny profil a tradicije wušej 170 lět dłujkego wuwiśa Casnika.

Nadawki:

 • njasć głownu redakcisku zagronitosć za tyźenik Nowy Casnik
 • nawjedowaś redakciju a jeje zaměrne źěło pśi planowanju, zestajanju a wudawanju Nowego Casnika w śišćanej a digitalnej formje
 • kšuśiś a dalej wuwijaś zgromadne źěło z cytarjami, awtorami a dopisowarjami; ze serbskimi institucijami a towaristwami ako teke z nimskimi institucijami, kenž su wažne za mjeńšynowu politiku na wšych rowninach; ze śišćaŕnju a z institucijami, kenž su zagronite za rozšyrjenje Nowego Casnika
 • woplěwaś a dalej wuwijaś zgromadne źěło z partnarjami we wukraju
 • efektiwnje wužywaś financielne a druge srědki za pólěpšenje kwality Nowego Casnika a pówušenje licby cytaŕstwa śišćanego a digitalnego wudaśa

Wuměnjenja za pśistajenje su:

 • wótzamknjone wusokošulske wukubłanje na žurnalistiskem abo drugem wótpowědnem fachowem pólu abo dłujkolětne praktiske nazgónjenja w žurnalistiskem źěle
 • wjelgin dobre wobkněženje wustneje a pisneje dolnoserbskeje a nimskeje rěcy
 • wjelgin dobre znaśa historije, kultury a casnikaŕstwa serbskego luda a mjeńšynoweje politiki
 • nazgónjenja w nawjedowańskem źěle
 • dobre znaśa na pólu nowych medijow a awtorskich pšawow, jězdna dowólnosć
 • wuske zwiski ze serbskeju ludnosću w Dolnej Łužycy
 • zwólniwosć a fleksibelnosć za dalšne profilěrowanje Nowego Casnika, wósebnje na pólu nowych medijow, a jogo redakcije

Na Was caka wótměnjate źěło w serbskej instituciji z wusokeju swójeju zagronitosću. Fleksibelny źěłowy cas maka se z pótrjebnosćami familijow. Źěłowe městno jo Chóśebuz.

Zajmce daś zapódaju swóju pšosbu a swóju koncepciju za wudawanje Casnika až do 8. junija 2020 pisnje na jadnaŕstwo Ludowego nakładnistwa Domowina, 02625 Budyšyn/Bautzen, Sukelnska/Tuchmacherstraße 27 abo z mailom na .


 

Wissenswert

 

 

 
 • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
 • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
 • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

 • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
 • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
 • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen