ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Su wjerśili w našej redakciji

Z Města/Cottbus. Srjodu tyźeń stej do redakcije Nowego Casnika w Chóśebuzu dwa gósća na woglěd pśišłej, ako stej kameru a wšen ten „ekwipment“ za filmowanje sobu pśinjasłej: Roman Pernak (kamera) a Mirko Francheschina (zuk) wót RBB. Tak dej se za nowu epizodu RBB-wusćełanja ŁužycaTV jaden krotki pśinosk pśigótowaś, w kótaremž se źěło serbskego tyźenika Nowy Casnik w casu korony tematizěrujo. Stej nas wšyknych filmowałej a interviewowałej, a wósebnje wjele pšašanjow, to se wě, jo musał naš nowy šefredaktor dr. Viktor Zakar wótegroniś.

Głowne pšašanje wót RBB jo było, kak se korona na nas ako redaktory a teke wósobinski wustatkujo, lěc dajo homeoffice a tak dalej. A dokulaž stej srjodu pśišłej, stej teke mógłej filmowaś, kak Heiko Lobert, pla nas za wótbywanje zagronity, te „nowe“ Nowe Casniki za wótpósłanje na abonentow zwenka Łužyce pśigótujo. Pśinosk dej byś pokazany 20. junija zeger 13:30 na RBB. Zašaltujśo, my smy teke narske, kak to buźo.

Gaž dojěźoš do Běłeje Górki (Neu-Byhleguhre), pówitajotej tebje na łuce dwě słomjanej póstawje, tak woblaconej stej kaž zapustojski pórik. Serbska drastwa žeńskeje jo wósebnje rědnje wugótowana, ma šorcu z pšawymi cańkami. Wjele lubosći za pódrobnosći se

Gaž dojěźoš do Běłeje Górki (Neu-Byhleguhre), pówitajotej tebje na łuce dwě słomjanej póstawje, tak woblaconej stej kaž zapustojski pórik. Serbska drastwa žeńskeje jo wósebnje rědnje wugótowana, ma šorcu z pšawymi cańkami. Wjele lubosći za pódrobnosći se how pokažo. Nejwěcej nadpadna pódrobnosć pak jo se wě ten nagubk, kenž jo kuždy słomjak na se dostał. Tak se z nima aktualna korona-situacija pó serbskej wašni zwobraznijo. Stojtej pak pśeblisko k sebje, to njejo pšawy wótstawk! Foto: Anna Günikerowa

Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět

W nowych knigłach z titelom „Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět“ póznajo małe góle na 14 wjelikich wobrazach z krotkimi tekstami swój swět: źiśownju a supermark, žywnosć a twaŕnišćo, wognjowu woboru a policiju, chórownju, wótpóranje wótpadkow, zwěrjeńc, dwórnišćo, pśistaw a lětanišćo, mórjo a gólu. Pśi tom póznajo teke trjebne pomjenjenja luźi, zwěrjetow, rostlinow a wěcow a rozšyrja na taki part swój słowoskład. Knigły su z kšuteje papy a toś pśetraju młoge drogowanje. Co wšykno trjebaju rucnikarje? Kak wuglěda we wognjaŕni? Z kótarymi instrumentami pśepytujo tebje gójc? Co gótujo se z wótpadkami? Co wšykno se stanjo, nježli smějoš do lětadła zastupiś? Wótegrona na te a dalšne pšašanja su napisane a namólowane w tych barwnych kniglickach. Wjele wjasela pśi póznawanju swěta we wobrazach a słowach!

ISBN 978-3-7420-2613-2

Papowe knigły

Rěc: dolnoserbski

Płaśizna: 9,90 €

www.domowina-verlag.de


NOWOSĆI Z LND
Ilustrěrowała Katja Senner, z nimšćiny pśestajiła Margot Hašcyna

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen