ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (27.02.20)

Chóśebuz/Cottbus

Serbske blido Serbskego muzeja

Srjodu, 4. měrca, pšosy Serbski muzej zeger 18:00 do Měsćańskego muzeja na rozgrono pśi góźbje Bramborskego tyźenja žeńskich. Pód motom „Kak se kuražěrowana rowniska žeńska cesnoamtski zasajźujo za zdźaržanje slěpjańskich stronow!“ se pśedstajijo ceptaŕka, wótkubłaŕka, šćitaŕka wobswěta a politikaŕka Edith Pjenkowa. Dalšne zarědowanja w ramiku tyźenja žeńskich su na www.cottbus.de.

Koncert w Serbskej cerkwi

Pětk, 6. měrca, buźo koncert „Wild-Romantisch“ w Serbskej cerkwi (Klosterkirche), wót zeger 20:00. Graś buźo Łužyski rogowy kwartet (Dörthe Schröterowa, Micha Hänel, Manfred Dippmann, Stephan Gümbel). Zastup płaśi 10 euro, pónižony 7 euro, za źiśi do 14 lět jo dermo. Kórty su do togo pětka zeger 18:00 dostaś pla Cottbus Service.

Pśedstajiju Podstupimske pśinoski

Srjodu, 11. měrca zeger 15:00, pśedstajiju w Serbskem domje 12. zwězk serije „Podstupimske pśinoski k Sorabistice“, ako ma titel „Sorbische / Wendische Spuren in der nördlichen Niederlausitz“. Wudawarja serije, Madlena Norbergowa a Peter Kosta, pśepšosyjotej na tu prědnu prezentaciju „Podstupimskich pśinoskow“ docełego. W nowem zwězku su styri artikle k dolnołužyskim kulturnym stawiznam kulturnego wědomnostnika Tobiasa Preßlera a wótwardowarja pomnikow Alfreda Roggana. Wše publikacije serije budu na pśedań, nowe knigły póbituju ten źeń za wósebnje moderatnu płaśiznu. Zastup jo dermo.

Lubnjow/Lübbenau

Pśednosk a rozwjaselenje

Sobotu, 3. měrca zeger 16:00, informěruju w Błośańskem muzeumje pód motom „Stadtfein! Feierabend anno 1900“ wó tom, kak jo wuglědała tudska kjarcmowa kultura w lěśe 1900. Pśi piwje abo limonaźe móžośo pótom w muzeumowej kjarcmje kórtowaś abo kóstkowaś. Wobźělenje płaśi 10 euro, pónižony 8,50 euro.

Lubin/Lübben

Rozgrono wó rownostajenje

Stwórtk, 5. měrca, móžośo wót zeger 17:00 pśi kulowatem bliźe we woponowem zalu w Lubinskem groźe sobu diskutěrowaś, kak jo se tema „rownostajenje“ w slědnych 30 lět w Lubinje wuwiła.

Bórkowy/Burg

Rucne źěło

Stwórtk, 5. měrca, sćo pšosone do Domowniskeje śpě, aby na zachopjonem rucnem źěle dalej źěłali a se do gromadneje wuměny dali, a to wót zeger 18:00 do 20:00.

Budyšyn/BAutzen

Finisaža Sorbian Street Style

Njeźelu, 1. měrca, pšosy Serbski muzej na skóńcne zarědowanje wustajeńce „Sorbian Street Style“. Wót zeger 15:00 buźo nimske wjeźenje pó wustajeńcy, zeger 15:30 w serbskej rěcy. Wjerašk finisaže jo performance designerow „My smy moda“ wót zeger 17:00. Tam prezentěruju modle drastwy a kolekcije z wustajeńce a du z nimi „do swěta“.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 27.02.

Łužyske impresije:

­– Marijank – ptašk lěta

– Dopołnjujomy muzikowe

žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 28.02.

Muzika a pórucenja:

– Naš póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski

njeźelski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 01.03.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin:

powěsći a pśinoski

– Tematiske wusćełanje:

moderna technika na

jsy - prědne motorske

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 02.03.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Aktualny telefonat

– Gratulacije dnja

wałtoru, 03.03.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

­– Muzikowy portrej:

Czerwone Gitary

– Gratulacije dnja

srjodu, 04.03.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Naša serbska rěc (serija)

– Rěcne wobroty pó

dolnoserbski

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

Zmakanje serbskego sejma

Pśiduce pósejźenje Serbskego Sejma buźo sobotu, 29. februara, wót zeger 13:00 do 18:00 w pensionje „Kśišowka - Kzschischoka“ (Huš-tańska głowna droga/Wüstenhainer Hauptstr. 7a, 03226 Wětošow/Vetschau). Pósejźenje jo zjawne.

Serbsko-nimska namša

Njeźelu, 1. měrca – to jo njeźela do spótnego casa – buźo zeger 10:00 serbsko-nimska namša w bórkojskem Ewangelskem wósadnem domje na Cerkwinej droze (Kirchweg) 22. Prjatkowaś buźotej wósadny faraŕ Michael Heimann a serbski lektor Hartmut S. Leipner.

Jatšowny program

Sobotu, 29. februara zeger 18:00, buźo Serbski folklorny ansambel Slěpe z gósćimi serbski jatšowny program w Serbskem kulturnem centrumje w Slěpem prezentěrowaś. Buźo se wšykno wjerśeś wokoło jaja.

Załožba: Jano do kóńca měrca jo cas

31.03.2020 – to jo slědny termin za stajenje pšosbow wó pjenjeze Załožby za serbski lud za projekty we drugej połojcy togo lěta. To cyni załožba něnto znate. Pšosby, kótarež pśidu k załožbje pózdźej, njebudu wěcej wobźěłane – groni běrow załožby. Dalšne informacije, formulary a regule za spěchowanje projektow su k namakanju na internetowem boce załožby pód adresu:

stiftung.sorben.com.

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen