ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (28.09.23)

Chóśebuz/Cottbus

Cytanje a rozgrono z awtorom

Pětk, 6. oktober, cyta Thomas Hartwig ze swójich knigłow „HOYWOJ“ a wótmějo se teke rozgrono z nim. To buźo zeger 18:00 w Serbskem domje (Droga Augusta Bebela 82, Chóśebuz) ako gromadne zarědowanje Dolnoserbskeje biblio- teki a Zwězka lichych nimskich awtorow Bramborska w ramiku rěda „Literarne pśinoski z prowince“.

Wjeźenje pśez wustajeńcu

Sobotu, 7. oktobra, wjedu kuratory pśez nowu wustajeńcu „Co ga ma to groniś – mjeńšyna?“ w Serbskem muzeju w Chóśebuzu. To buźo zeger 15:00.

Łužyski rejowański dom

W Meldevilla Chóśebuz (Awgust-Bebelowa droga 24) se wótmějo kužde pónjeźele, wót zeger 19:00, reja. Kontakt: 0157 / 848 261 42 abo .

Wjeźenje pó Pódpołnocnem kjarchobje

Sobotu, 30. septembra, pśewjeźo Wobydlaŕske towaristwo z.t. Chmjelow wjeźenje pó Chóśebuskem pódpołnocnem kjarchobje, źož su teke někotare za serbstwo wuznamne wósobiny zakopane kaž Kito Šwjela, Bogumił Šwjela abo slawist Clemens Ruff, kenž jo se intensiwnje z dolnoserbskeju rěcu zaběrał. Wó nich a dalšnych zajmnych zakopanych buźo Michael Meyer wulicowaś. Daś zajmce se pśinamakaju zeger 14:00 pśi obelisku (pomnik za padnjonych Cerwjeneje armeje w Drugej swětowej wójnje). Zastup jo dermo.

Picnjo/Peitz

Twardnicowy torm dožywiś

Sobotu, 30. septembra, se wótmějo pód titulom „Pśechowane pókłady w tormje twardnice“ muzeumowa noc w picańskem twardnicowem tormje. Program buźo wót zeger 16:00 do 21:00; až do 18:00 budu wjeźenja w tormje z „kanoněrom“. Źiśi mógu w piwnicowej wjelbje torma hyś pókłady w pěsku pytat. Zeger 19:00 buźo w zalu pśednosk wó regionalnych stawiznach. Zastup jo dermo.

WDR-Myška w Serbskem muzeju

Z Chóśebuza/Cottbus. Na dnju wótwórjonych źuri, njeźelu, 3. oktobra, buźo WDR-wusćełanje z myšku (Sendung mit der Maus) na woglěźe w Serbskem muzeju:

Lětosa pyta Myška z wami pó cełem kraju „Drogotne pókłady“! A te njedrěmju w starych lodkach. Lěc pókład nazgónjenjow, rozpalonosć, inowaciski lušt, wósebne ressource, njepśetrjefjony team, wobšyrna wěda, póstupowanje pśi šćiśe wobswěta, inkluziwnje ideje, historiske wjelby – wšo to móžo wjeliki pókład gódnoty byś.

Wy cośo na akciju woglědaś? Wšykne źurja, kótarež se za woglědowarjow wótcyniju, namakajośo na našej kórśe pód www.wdrmaus.de/extras/tueren_auf/index.php5.

Smy napněte a wjaselimy se na akciski źeń 2023!

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen