ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (01.06.23)

Chóśebuz/Cottbus

Utopija kulturelne kubłanje

W „Gladhouse“ buźo to zejźenje „Utopija kulturne kubłanje“, a to stwórtk, 22. junija, zeger 10:30 do 18:30, pšaša se za potencialom estetiskeje a utopiskeje prakse w transformaciskich procesach we Łužycy. Tam naceriju z pśednoskami, diskusijami a filmami alternatiwne „pśichody“ Łužyce. Wušej togo pokažu filmy Petera Rochy a Maje Nagloweje. Pśizjawśo se až do 5. junija pśez webbok: https://bit.ly/3z0Zw3N

Nimsko-serbski-pólski swěźeń

Pśi góźbje wótwórjenja wustajeńskego rěda „Wšykno jo krajina – Serbski mólaŕ Jan Buk“ a „Hommage á Jan Buk (II): wiźeli smy městno“ buźo pětk, 2. junija Nimsko-serbski-pólski swěźeń wót zeger 11:00 do 18:00. Zeger 11:00 wótwórijo se to w Serbskem muzeju, zeger 13:00 jo serbski měsćański wobchójźenje z woglědom triptychona Jana Buka wót Serbskego muzeja, zeger 14:15 buźo zmakanje w Starej płachtaŕni (Droga Wilhelma Külza 15). Pón móžo se kuždy tu wustajeńcu „Hommage á Jan Buck (II)“ zeger 15:00 we „Wuměłskej hali Łužyca/Wědomnostny forum“ (Güterzufuhrstr. 7) woglědaś.

Dešno/Dissen

Wuměłce pód gołym njebjom

Sobotu, 3. a njeźelu, 4. junija, zeger 11:00 do 17:00 prezentěruju wuměłce w Domowniskem muzeju swóje źěła na Wuměłstwowem gumnyškowem festiwalu. Zastup płaśi 6,50 euro.

Budyšyn/Bautzen

Psycholinguistiske zakłady wěcejrěcnosći

Pónjeźele, 8. junija, zeger 18:00, w zalu Serbskego doma powěda prof. B. Mertins wó „Psycholinguistiske zakłady wěcejrěcnosći“. To słuša k zjawnemu rědoju pśednoskow Serbskego instituta.

Něgajšny wokrejs Grodk we srjejźi

Z Chóśebuza/Cottbus. Wałtoru, 6. junija budu w Serbskem muzeju zeger 17:00 pśedstajaś nowe knigły z rěda „Sorbische Kostbarkeiten/Serbske drogotki“. We srjejźi stoj „Wokrejs Sprjewja-Nysa a jogo serbska kulturna historija. Něgajšny wokrejs Grodk“. Ta nowa publikacija z rěda Serbske drogotki (což jo Spis Serbskego muzeja) pśedstajijo slěźenja k znankstwam serbskeje kultury w něgajšnem wokrejsu Grodk. Projektowa kupka Serbskego instituta – awtory Pětš Šurman, Alfred Roggan a Katja Atanasowa – su wuslěźili bejnu licbu awtentiskich, ideelnych kaž materielnych znankstwow serbskeje žywjeńskeje a twaŕskeje kultury, pśedstajiju wažnych wósobow kaž teke wósebnosći grodkojskeje regiony.

Prezentacija jo w Serbskem muzeju w Měsće na Młyńskej droze (Mühlenstr.) 12. Zastup jo dermo, pśizjawśo se pód 0355/79 49 30 abo z mail na info@wendisches- museum.de.

Wokrejs Sprjewja-Nysa a jogo serbska kulturna historija. Něgajšny wokrejs Grodk (Sorbische Kostbarkeiten/Serbske drogotki) EDITION WENDISCHES MUSEUM Ausgabe 10; 2022/23, ISBN 978-3-869-295-28-2. To jo na pśedań w Serbskem muzeju a w Lodce za 19,90 euro.

Serbski ewangelski cerkwinski źeń buźo lětosa w Slěpem

Ze Slěpego/Schleife. Lětosa buźo Serbski ewangelski cerkwinski źeń pód motom „Ty sy Bog, což mjo widźi.“ w Slěpem swěśiś, a to sobotu, 10. a njeźelu, 11. junija, z wótměnjatym programom.

Prědny źeń, to groni sobotu, se zachopijo zeger 14:00 z kólasowej turu pó slěpjańskich stronach. Zmakanje buźo na slěpjańskej farje. Zeger 17:00 se wótmějo koncert z organistom Janom Kralom a chorom SLA w cerkwi, zeger 19:00 slědujo rozwjaselecy wjacor ze spiwanim w farskej brožni.

Njeźelu, 11. junija, zeger 10:00 wóswěśiju serbsku swěźeńsku namšu. Tam wustupiju projektowy chor a spiwarja wokalnego ansambla „Kóleska“. Zeger 12:00 pśi wobjeźe caka rozwjaselecy program na Njepilic dwórje w Rownem na wobźělnikow a zeger 15:30 se skóńcyjo cerkwinski źeń z drogowańskim žognowanim. Wěcej informacijow namakaśo pód www.ev-kg-schleife.de.

Bramborska landpartija 2023

Južo 28. raz wótwóriju gósćinarje z rolnikaŕstwa, gólnikaŕstwa, źaržanja skóta a rybnistwa w ramiku Bramborskeje landpartije swóje wrota za zajmcow, pśedstajaju swóje produkty a póbituju pisany program. Toś buźo lětosa na kóńcu tyźenja 10. a 11. junija. Někotare wobźělniki z Dolneje Łužyce pśedstajijomy Wam how. Wěcej namakaśo pód www.brandenburger-landpartie.de.

> Agrarne drustwo Dolne Błota, Lubinska Droga 7A, Markojska Góla/Dwóry (Dürrenhofe), sobotu, zeger 10:00 do 24:00: regionalne jěze, źiśecy program, dwórowy swěźeń, rolnikaŕska technika, zeger 18:00 band NaUnd

> Drjowkojski zelowy a jagodowy dwór & kafejownja, Gumnyškowa Droga 55, Drjowk njeźelu, zeger 10:00 do 17:00: regionalne jěze, zelowe produkty, pcołkaŕnja

> Wobydlaŕske drustwo Terpje, 03130 Grodk/Terpje sobotu, zeger 10:00 do 17:00: historiske a moderne rolnikaŕske rědy, ekskursije, imbis, wino, rogowe dujarje

> Agrarne drustwo Pśedbłota & Verdie, Frankobrodska Droga 1, Turnow njeźelu, zeger 10:00 do 17:00: graśe za źiśi, live-muzika, woglěd rěznikaŕnje, wopytowanje produktow, wustajeńca rolnikaŕskeje techniki

> Zelowa lodka w zelowem hotelu, Bórkojska Droga 1, Wjerbno njeźelu a sobotu, zeger 10:00 do 18:00: wopytowanje zelowych produktow, pśedstajenje receptowych knigłow, tej, górkowy bar

> Najsowy dwór Wótšowc (Bischdorf), Wejsna Droga 14A, Lubnjow/Wótšowc sobotu zeger 11:00 do 24:00 a njeźelu zeger 10:00 do 18:00: dujaŕska muzika a live-band, źiśecy program, tombola, šlachtowanje

> Słynicowy dwór Pšyne, Głowna Droga 1, Wětošow/Pšyne njeźelu, 10:00 do 17:00: terganje słynicow, kólaso gluki, grilowe jěšnicki, słynicowa bowla a źiśece graśe

Programowa diskusija

Domowina pśepšosyjo wšyknych zajmcow na prědne zmakanje, źož budu wó programje Domowiny diskutěrowaś, a to pětk, 9. junije zeger 17:00 w Zejlerjowej brožni we Wórjejcach. Za co jo program trjebny? Chto jo „Program DOMOWINA 2025“ nacerił? Jo jen aktualny dosć? Co felujo?

Pśizjawśo se pšosym až do 2. junija w zastojnstwje Domowiny abo pla wuběrka za nutśikownu demokratiju a serbsku ciwilnu towarišnosć pód .

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen