ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (23.05.24)

Chóśebuz/Cottbus

Wałtoru, 28. maja, móžośo w chóśebuskem nutśikownem měsće prědny raz festiwal ze serbskim titelom „Klěb a sol“ dožywiś. Jo to zmyslony ako wuwitański swěźeń za studěrujuce, acubije a pśiśěgnjone ze cełego swěta kaž teke za wšykne Chóśebuzarje a Chóśebuzaŕki. Wót zeger 16:00 buźo pśi Měsćańskej studni zmakanišćo z temami wokoło demokratije, z kafejowym blidom a šachowym pórucenim. Na Starych wikach buźotej mjazy drugim blidowy balokopaŕski turněr a „infotainment“ wokoło wukubłanja a źěła.

Zeger 19:00 buźo akcija ze swětłom a kurjawu na Starych wikach, pótom kjarcmaŕska noc z live-muziku na wšakich městnach, wót zeger 22:00 „Klěb a sol aftershowparty“ w Käfig (Pód murju).

Źiśi a Carl Blechen

Stwórtk tyźeń jo se we jśpě „Chamois“ w groźe Rogeńc wótwóriła wustajeńca „Źiśi zmakaju Blechena“, gromaźe z wuknikami zakładneje šule Carla Blechena. W ramiku wuměłstwowego wuběźowanja su se dali źiśi wót mólbow a wólejowych skicow ze zběrki Carla Blechena w rogeńskem groźe inspirěrowaś. Wuslědk jo 46 zwěrjecych wobrazow, kótarež móžośo se hyšći až do 30. junija, mimo wałtory wšednje wót zeger 10:00 do 17:00 w rogeńskem groźe woglědaś. Chóśebuske towaristwo Carla Blechena jo tu wustajeńcu pódpěrało.

Dešno/Dissen

Temowy kóńc tyźenja

Na wobłuku pód gołym njebjom „Stary lud“ Domowniskego muzeja Dešno Was zasej docakajo temowy kóńc tyźenja. To buźo sobotu, 25. maja, wót zeger 11:00 do 15:00, a njeźelu, 26. maja, wót zeger 12:00 do 16:00.

Wětošow/Vetschau

Koncert z Witaj-źiśimi

Njeźelu, 26. maja, sćo pšosone do wětošojskeje Serbsko-nimskeje cerkwje, na koncert Witaj-źiśi wót horta móžnosćow. Koncert se zachopijo zeger 16:00.

Móst/Heinersbrück

Rockband „Karussell“ pśiźo do mósćańskeje cerkwje

Stwórtk, 1. junija, se wótmějo rockowy koncert w mósćańskej cerkwi, a to z band „Karussell“ (www.karussell-rockband.de). Zastup buźo wót zeger 18:00, zachopjeńk koncerta wót zeger 19:00. W pśedpśedani dostanjośo kórtki za 29 euro w Turistiskem amśe Picnjo abo w cerkwi w Mósće. Pśi wjacornej kasy zapłaśijośo 34 euro.

Lubnjow/Lübbenau

Mark tradicijow, teke ze serbskimi bajkami a rejami

Město Lubnjow pšosy sobotu, 25. maja, a njeźelu, 26. maja, na jaden wjerašk lubnjojskego kulturnego lěśa, ga na mark tradicijow. Toś móžośo na łuce pśi Wjelikem pśistawje dožywiś wuměłstwo, rucnikaŕstwo, tradicije a programowe pórucenja za cełu familiju. Muzikaliski zachopk maju sobotu, 25. maja, wót zeger 11:00 Gójacke dujarje na starosći. Tradiciske a drastwine towaristwo Rubiško buźo wugótowaś wšakorake programowe dypki, mjazy drugim budu wótpołdnja serbske powěsći a bajki wulicowaś.

Lubin/Lübben

„Europske fabulowe stwórjenja“ we styri rěcach

Ku góźbje „Europskego mjaseca maj“ pokažo se něnto wustajeńca „Europske fabulowe stwórjenja“ z 22 wobrazami, ako se prezentěruju w serbskej, pólskej, nimskej a francojskej rěcy. Wustajeńca jo wuslědk łońskego mjazynarodnego zmakanja młoźiny, ako jo se wótměło w „KIEZ Frauensee“ (Dubja-Błota).

Wobźělniki su se zaběrali z kulturu Serbow. Fabelowe póstawy su stwórili z lubinskim wuměłcom Sebastian Franzka. Wustajanišćo jo nejpjerwjej Horicontalna galerija w krajnej raźcowni (až do 7. junija – Reutergasse 12) a pótom Wertikalna galerija w krajnej raźcowni (wót 7. junija do 5. julija – Beethovenweg 14).

Wjeliki Wóseńk/

Groß Oßnig

Brožniny wjacor za Kita Šwjelu

Sobotu, 25. maja, zeger 17:00, wótwóriju se wrota brožnje na Šulskej droze/Schulstraße 7 we Wjelikem Wóseńku za zarědowanje, ako jo žywjenjeju a statkowanjeju Kita Šwjele pósćone. Wobrubjone wót wustajeńce pśedstajijotej domowniskej slěźarja Regina Schulzowa a Dietmar Schulze swóju biografiju wuznamnego serbskego ceptarja, kantora, awtora a pśełožowarja Kito Šwjela (1836–1922) z wjelikeju licbu wobrazow.

Ako dalšny gósć jo teke stwóriśel w Skjarbošcu stajoneje bisty Kita Šwjele, chóśebuski tśasaŕ Hans-Georg Wagner pśepšosony. Daś ten wjacor pśi rozgronach a ze šmałcowymi skibami a piśami spódobnje wuklincyjo. Zastup jo dermo.

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen