ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Bloischdorf/Błobošojce

Adwentski wjacor

Njeźelu, 15. decembra, pšosy tudejše muzeumowe towaristwo na adwentski wjacor do gódownje wupyšnjonego muzeuma.

Kalawa/Calau

Wótwórjone muzeje

Srjodu, 18. decembra, změjośo wót zeger 10:00 až 12:30 lichy zastup do muzejow w Kalawje.

Adwentske wiki

Grodk/Spremberg: Wót 13. do 15. decembra móžośo woglědaś na Grodkojske adwentske wiki, ako maju teke kumštne šuflitowanišćo bitowaś. Wósebnej wjeraška buźotej naceśe kołaca (Stollenanschnitt) ze šołtowku Christine Herntier pětk zeger 15:30 a 16. Grodkojska noc warjonego wina sobotu wjacor.

Picnjo/Peitz: Wót 13. až 15. decembra móžośo w Picnju pśi twardnicowem tormje gódowne wiki z wjelerakim programom dožywiś. Na pśikład wustupiju tam pětk zeger 15:00 wukniki zakładneje šule z Janšojc z gódownym programom.

Lubnjow/Lübbenau: W lubnjojskem starem měsće budu wót 14. až 15. decembra gódowne wiki. W jich ramiku móžośo se wót Małego pśistawa „Am Spreeschlösschen“ na adwentske źiwadłowe cołnowanje wupóraś. Za to wzeju 25 eurow, za źiśi pód 11 lět 10 eurow.

Bórkowy/Burg: Sobotu, 14. decembra, buźo we Bórkowach wót zeger 14:00 až 20:00 „Adwent na dwórach“ z lichym zastupom. W drastwowej wušywaŕni Dziumbla buźo k tej góźbje tek Marga Morgensternowa gódowne tšojeńka „pód drejbomom“ wulicowaś.

Depsk/Döbbrick: Tudejše adwentske wiki budu sobotu, 14. decembra, wót zeger 15:00 k prědnemu razoju pśi cerkwi. K tej góźbje pśedstajiju depsćańske źiśi w cerkwi žłobikowe graśe, žeńskecy chor buźo spiwaś, a pozawny budu pśed cerkwju zazněwaś. Pód kšywom cerkwje budu ze źiśimi basliś a jim pśedcytaś.

Wjelcej/Welzow: Sobotu, 14. decembra, wót zeger 14:00 až 19:00, změju tek we Wjelceju gódowne wiki. K wótwórjenju budu šołtaŕka, ruprajcht a wognjowa wobora gódowny bom pyšniś.

Lubnjow/Lübben: W tormje Lubinskego groda se zarěduju 15. decembra wót zeger 11:00 až 17:00 gódowne wuměłstwowe wiki.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 12.12.

Łužyske impresije:

– Ze serbskego archiwa: gódy we Łužycy a hynźi

– Dopołnjujomy muzikowe

žycenja pśisłucharjow

pětk, 13.12.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Źěłowa mobilita a „braindrain“ – wót FUEN foruma

w Pódstupimje

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju a tv „Łužyca“

njeźelu, 15.12.

Program za cełu familiju:

­­– 25 lět Serbska rada w

Bramborskej

– Juro Surowin zamrěł pśed

115 lětami

– Nowe dolnoserbske muz. produkcije – Kurt Karnauke

– Nabóžne wusćełanje

pónjeźele, 16.12.

Łužyca cora a źinsa:

– Dolnoserbski report:

Wětšniki – pro a kontra

– Powěsći

– Telefonat z ruprajchtom

wałtoru, 17.12.

Kulturny magacin:

– Kulturne noticki: fromny Mjertyn Lejman

­– Gaž muzika zagrajo: prof. Dieter Brauer

srjodu, 18.12.

Magacin k połdnju:

– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Naša serbska rěc: „Woko jo se wośěgnuło“

Kuždy źeń: Adwenski kalendaŕ


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen