ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

„Łužyca“ – serbski magacin

15.08.2020, 13:30 góź.

Srjejź lěśa jo Łužyca-team wence ducy a pódajo se na historiski nejwěcej zajmne městno Łužyce: na radušańske groźišćo. Wóno jo jadno wót něga raz 40 typiskich takich kulowatych groźišćow, kótarež jo natwarił rod Lusitzi w 9. a 10. stolěśu.

Comu su take twarili? Chto jo tam žywy był? Kake namakanki dajo z togo casa? Wó wšom tom informěrujo ceło nowo pśeźěłana wustajeńca w radušańskem groźišću a to wót kóńca awgusta. Łužyca-moderator Christian Matthée pśiźo tam do rozgrona ze šefrestawratorom. Tak zgónijośo ako prědne, kak nowy koncept wustajeńce wuglěda a na co mógu se gósći wjaseliś. K tomu dajo wjele informacijow k stawiznam archeologiskich namakankow we Łužycy.

W dalšnych pśinoskach rozpšawijomy wó serbskem žeńskecem chorowem projekśe a wó nowych projektach Serbskego instituta. Portretěrujomy młodego Dolnoserba a změjomy powěsći a kulturne pórucenja za Was. Pisany a informatiwny magacin pótakem, na kótaryž Was wutšobnje pśepšosyjomy.

Schowane słowa

W kuždem kašćiku jo słowo schowane. Prědny pismik jo wupokazany.

Temowy kóńc tyźenja we wobłuku „Starego luda“ w Dešnje

Z Dešna/Dissen. Tkanje z bardom (Weberkamm) jo srjejźowěkowa metoda za zgótowanje suknow. Kak se to gótujo, móžośo dožywiś sobotu, 15. awgusta, wót zeger 11:00 do 15:00 we wobłuku pód gołym njebjom „Stary lud“ w Dešnje. A źeń pózdźej, njeźelu 16. awgusta, móžośo tam zgóniś, kak se twarjenja z gliny twarje. To buźo wót zeger 12:00 do 16:00.

Serbska namša w Złem Komorowje

W toś tej pśipowěźeńce comy Wam teke korekturu pósrědniś. Smy w NC 31 (wudaśe wót 30. julija) w artiklu na drugem boce pisali, až buźo pśiduca serbska namša w Serbskej cerkwi w Złem Komorowje/Senftenberg dnja 13. septembra. To pak jo zmólka a my pšosymy wó wódaśe za to. Pšawje jo rozmjej tak: W Serbskej cerkwi w Złem Komorowje buźo serbsko-nimska namša dnja 30. awgusta, 12. njeźeli pó swětej Tšojosći. Prjatkowaś budu faraŕ Schwartz, faraŕ Dieter Schütt a Ginter Pawliš. Namša se zachopijo zeger 14:00.

Pśedstajenje wobrazowego zwězka z fotografijami Thomasa Kläbera

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. „Land.Leben – Na jsy“ jo titel w nalěśu w Ludowem nakładnistwje Domowina wózjawjonego wobrazowego zwězka z twóŕbami fotografa Thomasa Kläbera. Wudawaŕ Jürgen Maćij wjeźo z tym swój wuspěšny rěd wó łužyskich fotografach dalej. Pópšawem jo było pśedstajenje knigłow juž w měrcu k wótwórjenju aktualneje wustajeńce „Heimspiel“ fotografa Thomasa Kläbera we Wuměłstwowej zběrce Łužyca planowane. Dla korony jo wóne zarědowanje wupadnuło, ale termin móžo se krotko do zakóńcenja wustajeńce hyšći nachwataś. Ludowe nakładnistwo Domowina a Muzej krajnego wokrjesa Górne Błota-Łužyca pśepšosujotej wšych zajmcow na knigłowe pśedstajenje z Thomasom Kläberom a Jürgenom Maćijom stwórtk, 20. awgusta, zeger 19:00 do muzeja Zły Komorow. Zastup jo dermotny. Dokulaž licba woglědarjow jo wobgranicowana, maju do 19. awgusta zajmce se pśizjawiś. To jo telefoniski móžno pód numerom 035 73/870 24 00 abo pśez mejlku na .

Kokoty 2020

We wjele jsach su lětosa wótgronili kokot, dokulaž dla korona-pandemije a płaśecych póstajenjow njejo to lažko. How a tam smy pak zgónili, až tola kokota swěźe. Zwětšeg mimo reje, z mało publikumom (toś njerozmějśo našu lisćinu ako mócne wabjenje, skerjej ak informaciju!), ale něco małego na nogi stajaś kśě, aby tu rědnu nazymsku tradiciju tek lětosa woplěwali. Glejśo do lisćiny:

w Depsku: Njeźelu, 16. awgusta, buźo how kokot. Zeger 13:30 buźo wumarš wót cerkwje, zeger 14:30 buźo łapanje kokota za stareju šulu.

w Dešnje: Njeźelu, 23. awgusta, łapaju how kokota. Zachopjeńk buźo zeger 13:30.

w Hochozy: Sobotu, 5. septembra, buźo na najsy jich lětosny kokot wokoło zeger 14:30. Ale njejsu se wěste, lěc to se raźijo.

na Górach: Sobotu, 5. septembra, swěśe how zeger 15:00 zabijanje kokota – pópšawem 10. jubilejnego kokota, ale njebźo wjeliki event.

w Drjenowje: Sobotu, 12. septembra, kśě how kokota łapaś.

w Brjazynje: Njeźelu, 13. septembra, wumaršěruju wokoło zeger 14:00. Njejsu se wěste, lěc to se raźijo.

Muzeja w Kalawje se wótwórijotej

Z Kalawy/Calau. Dom domowniskich stawiznow (Haus der Heimatgeschichte) w Kalawje (Pśi sudnistwje/Am Gericht 1) a Domowniski muzej Kalawa (Kirchstraße/Cerkwina droga 38) wótwórijotej swóje wrota pětk, 14. awgusta, wót zeger 14:00 do 17:00, a tek sobotu, 15. awgusta, wót zeger do 12:00. Zastup płaśi dwa euro.

Wuměłstwo pód gołym njebjom

Z Lubnjowa/Lübbenau. Karikatury, skulptury a druge wuměłske twóŕby, ako su 2019 w „Tyźenju wuměłcow“ w Lubnjowje nastali, budu wustajone na Cerkwinem naměsće w Lubnjowje. Teke wuměłce a wuměłcowki sami budu pśibytne. Stwórtk, 20. awgusta, zeger 18:00, se wustajeńca, ako jo iniciatiwa LÜBBENAUBRÜCKE, pśed radnicu wótwórijo. Wóna buźo wiźeś až do kóńca oktobra.

Swěźenja we našych jsach

W Běłej Górje, na Běłogórjańskej wejsnej droze, buźo njeźelu, 16. awgusta, wót zeger 10:00, swětosne stajanje mlokoweje ławy (Milchrampe). Buźo dujaŕska muzika, a póbituju wšake jěze a piśa.

A w Smogorjowje wuswěśiju pětk, 21. awgusta, wót zeger 17:00 zmakanišćo „Jung trifft Alt“ na smogorjojskem sportnišću.

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen