ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Fotowettbewerb „Herbstzauber“/ Fotowe wuběźowanje „Nazymske gusło“ – wobźělśo se!

Lube cytaŕki a cytarje, liebe Leserinnen und Leser,

naša redakcija wupišo fotowe wuběźowanje k temje „Nazymske gusło“. Die Blätter verfärben sich, Pilze gedeihen, malerische Herbstlandschaften erfreuen den Betrachter. Bis Donnerstag, den 19. November, können Sie uns Ihr schönstes Herbstfoto schicken. Über einen regen Fluss von Einsendungen würden wir uns sehr freuen! Die schönsten Fotos werden natürlich im Nowy Casnik veröffentlicht. Und für den ersten Platz – für jenes Herbstfoto, welches uns am meisten herbstlich verzaubert – gibt es einen tollen Preis: Den Foto-Kalender „Spreewald 2021“ von Peter Becker im Wert von 17,90 Euro, der mit reizvollen Spreewald-Impressionen in hochwertigem Digitaldruck (Format 45 x 30 cm) durch das Jahr führt.

Herausgegeben und vertrieben wird der Kalender vom K4-Verlag Dresden. Interessenten können den Kalender auch direkt beim Verlag erwerben (k4verlag.de/Kalender-Spreewald-2021).

Toś: Žycymy Wam gusła połne nazymy a wjaselimy se na Waše pśipósłane fota!

Cogodla jano słodkosći k halloweenoju? Teke ze sady mógu se rědne tšašece wěcki guslowaś. Na pśikład móžośo z fazerakami take pó luštnej wašni tšašece woblicka na mandarinki mólowaś! AA1Foto: A. Günikerowa1AAA (29.10.20)

Cogodla jano słodkosći k halloweenoju? Teke ze sady mógu se rědne tšašece wěcki guslowaś. Na pśikład móžośo z fazerakami take pó luštnej wašni tšašece woblicka na mandarinki mólowaś! AA1Foto: A. Günikerowa1AAA

Jurij Koch cyta z „Grubenrandnotizen“

Stwórtk, 19. nowembra, cyta Jurij Koch w Serbskem domje w Měsće ze swójich aktualnych knigłow „Grubenrandnotizen“. Cytanje se zachopijo zeger 17:00, buźo muzikaliski pśewóźone wót akordeonista Daniel Grunsky.

Zastup jo dermo, ale licba gósći jo wobgranicowana. Pšose wó pśedpśizjawjenje na numer 0355 485 76 473 abo 485 76 461, abo z mejlku na . Dalšne cytanje se planujo 22. měrca 2021 w Regionalnej bibliotece w Měsće.

Serbska namša w Prjawozu

Serbska namša z Bóžym blidom na swěźenju reformacije buźo sobotu, 31. oktobra, zeger 14:00 w prjawoskej cerkwi. Prjatkowaś buźo faraŕ Helmut Hupac.

Za bilingualnu wucbu stawiznow w 11. lětniku

Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) jo pśedstajiło na ceptaŕskem dokubłanju wucbny material za bilingualnu wucbu stawiznow. Wałtoru, 6. oktobra, su prezentěrowali testowy material za prědne połlěto 11. lětnika. Awtorka Ines Neumannojc jo pśedstajiła te tśi segmenty pó wopśimjeśu a metodiski. W źěłowych łopjenach źěła se wjele z originalnymi žrědłami z 18. a 19. stolěśa.

K dispoziciji stoj něnto 22 źěłowych łopjenow, k tomu ceptaŕske pórucenja a zapis literatury na 228 bokach. Temy su wobchadanje z mjeńšynami w Pšuskej a wustatkowanja na serbsku rěc, wuwiśe pismojstwa a prědne zjawy narodnego gibanja pla Dolnoserbow. W jadnom segmenśe stoj dopisowanje gołkojskego fararja Jana Bjedricha Fryca w srjejźišću, kenž jo Stary testament do dolnoserbskeje rěcy pśestajił.

Źěłowe łopjena deje se něnto we wucbje testowaś a pó wobźěłanju na online-platformje ABC wózjawiś.

30. jubilejne wudaśe Filmowego festiwala Chóśebuz buźo dualne

Z Města/Cottbus. Pśedań tiketow za 30. wudaśe Filmowego festiwala Chóśebuz jo se južo slědny tyźeń startowała. Lětosa ten festiwal se dualnje wótměwa: Wót wałtory, 3. nowembra, až do stwórtka, 8. nowembra, wótmějo se program w „pšawych kinach“ w Chóśebuzu, Pśibrjogu/Eisenhüttenstadt, Barlinju, Görlitz/Zgórjelcu, Zgorzelcu a w Zielonej Górze. Dodatnje móžośo festiwal wót 3. nowembra do 21. nowembra teke w digitalnem rumje dožywiś. Z tym se prědny raz pśez webbok festiwala wěcej ako połojca programa festiwala pó cełej Nimskej k streamingoju póbitujo. Wjele tych pokazanych filmow jo nimska abo mjazynarodna premjera. Dogromady wopśimjejo jubilejny program 201 jadnotliwych filmowych pśinoskow, a namakaś móžośo ten program pód www.filmfestivalcottbus.de/festival/programm.html. Tikety dostanjośo jano online na www.festivalcottbus.de abo w tiketowych shopach Reservix, ale nic wob festiwal we kinach. Kapacity su wobgranicowane, zacasna kup se pórucyjo.

Mjazy drugim wopśimjejo program filmowy rěd k 30lětnemu wobstaśu Bramborskeje a sekciju „Heimat/Domownja/Domizna“, kótaraž ma zwětšego filmy z Łužyce a wó Łužycy bitowaś, a tradicionelnje lažy how śěžyšćo na serbskich temach.

We styrich kategorijach te filmy na festiwalu se wuběźuju. Myta dajo we cełkownej gódnośe wót 72.000 euro, mimo togo kiwa dobyśarjam mytowa skulptura LUBINA.

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen