ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Groźišćo/Grötsch Serbski wjacor Stwórtk, 12. septembra, buźo wót zeger 18:30 w Halkojc gósćeńcu „Landgasthaus“ serbski wjacor. Na to pšose Domowina, bramborska Serbska rada a Załožba za serbski lud. Temy budu: Pśedstajenje kandidatow a kandidatow za Serbs

Groźišćo/Grötsch

Serbski wjacor

Stwórtk, 12. septembra, buźo wót zeger 18:30 w Halkojc gósćeńcu „Landgasthaus“ serbski wjacor. Na to pšose Domowina, bramborska Serbska rada a Załožba za serbski lud. Temy budu: Pśedstajenje kandidatow a kandidatow za Serbsku radu; Oktoberski swěźeń versus kjarmuša; wótcakowanja luźi což nastupa to serbske kulturne žywjenju. Gósć su wuraznje pśepšosone sobu diskutěrowaś.

Barlin/Berlin

Serbske blido

Serbske blido buźo stwórtk, 12.09.2019, zeger 16:00 w gósćeńcu EINSTEIN KAFFEE, Friedrichowa droga 206, rožk Zimmerowa droga, 10969 Berlin.

Wětošow/Vetschau

Wjelicne twórby choroweje muziki

Serbski ludowy ansambel prezentěrujo pětk, 13. september, zeger 19.00, w Serbsko-nimskej cerkwi we koncertowem rěźe „Wjelicne twórby choroweje muziki“ serbskich, nimskich a mjazynarodnych komponistow wót baroka až k modernje. Pód nawjedowanim chorowego direktora SLA, Andreasa Pabsta, zazněju twórby znatych serbskich komponistow ako Jan Pawoł Nagel a Helmut Fritsche. Dalej zazněju wurězki z cyklusa za chor a smyckaŕski orchester „I eat the sun and drink the rain“ wót komponista Sven Helbiga. Wušej togo wjeźo chor ze šwedskimi, bulgarskimi a českimi titlami do mjazynarodnych zukowych swětow. Spiwaŕki a spiwarjow pśewóźujotej smyckaŕski orchester SLA a Soyoung Kim, pianistka SLA.

Kórtki płaśe 10 euro pśi wjacornej kasy, docasa kupjone 8 euro (pónižone 8 euro a 6 euro). Program warnujo jadnab 70 minutow bźez pawze.

Dešno/Dissen

Lubosć, lušt a rozžagłosć

Sobotu, 14. septembra, wótwórijo Domowniski muzej Dešno wót zeger 18:00 do 21:00 źurja a pokažo wót zeger 19:00 program „lubosć, lušt a rozžagłosć“. Wustupijo spiwaŕ lubosći, kenž ze spiwami srjejźowěkowego spiwarja Waltera von der Vogelweide swóju lubku wobspiwajo. Wulicowaŕka bajkow Monika Auer rozluštujo publikum z erotiskimi bajkami a kupka „Drjewjanki“ buźo z jědernymi lubosćinskimi spiwami k temje pśinosowaś. Zastup płaśi 4 euro.

Hochoza/DrachHausen

Historiske fotografije

W ramiku nocy muzejow pokažo Domowniski muzej „Kólasko“ sobotu, 14. septembra, wót zeger 18:00 do 21:00 historiske fotografije z Hochoze, kótarež dokumentěruju tudejše žywjenje wót kóńca 19. stolěśa až do 1960tych lět. Woglědarje směju teke swójske stare fota z Hochoze sobu pśinjasć, aby zgromadnje wejsne stawizne wuzgónili. Zastup jo dermo.

Premjera knigłow

Hochoski Erwin Hanuš jo zasłužony serbski ceptaŕ, awtor a słownikaŕ a wjele absolwentam SRWŠ a DSG derje znaty. Wón jo absolwent budyšyńskeje Serbskeje wušeje šule a Lipšćańskeje uniwersity. W běgu lětźasetkow jo wjele pśe-stajił, był redaktor pratyje a wucbnicow. Wón jo nazgónił wjele w tśich politiskich systemach a jadnej wójnje. Wšake swójich dopomnjeśow jo napisał a nazběrał w knigłach „Wósłonki mójogo žywjenja“. Wóne knigły buźo srjodu, 18. septembra, zeger 18:00 pśedstajiś w sportaŕskem domje Hochoza.

Turjej/Tauer

Serbski familijowy swěźeń

Sobotu, 14. septembra, změjośo wót zeger 15:00 do 19:00 lichy zastup do Domowniskego muzeja Turjej, źož sćo pśepšosone do Kabineta Fryca Rochy na historisku šulsku góźinu, aby tam wšake zajmnego wó tom serbskem wucabniku a spisowaśelu nazgónili. Teke wó serbskich nałogach a stawiznach Turjeja móžośo se informěrowaś, mimo togo kulinariske chłošćonki z historiskego pjaca proběrowaś.

Mały Kólsk/Klein Kölzig

„Stara cyglownja“ pśepšosyjo

Sobotu, 14. septembra, zarědujo Stara cyglownja w Małem Kólsku wót zeger 17:00 do 24:00 wjeleseraki program pód motom „Žeden kamjeń njejo kaž drugi!“. Woglědarje mógu pśi awtentiskem zgótowanju cyglow pó historiskej wašni pśiglědaś, z noweju pólneju zeleznicu tu krajinu póžywaś a wustajone geologiske namakanki z wokolnych wuglowych jamow wiźeś. Mógu se rozšyrjonu domownisku śpu „Stareje cyglownje“ woglědaś tak ako – zeger 18:30 a hyšći raz zeger 21:30 – prezentaciju filma „Willis Rumpelkammer“. Z piśami a chłošćonkami teke buźośo zastarane. Towaristwo wjaseli se wó indiwidualne pósćenje za zastup.

Klinka/Klinge

Chmjel a słod, zdźarž nam Bog!

Muzeum pód gołym njebjom „Casowy skok“ organizěrujo sobotu, 14. septembra, zeger 20:00 program, kenž se piwoju pśiwobrośijo. Buźośo wjeleserake ideje wokoło temy piwo póznawaś a, se wě, wšakorake piwa móc wopytowaś. Za rozwjasenje buźo „Herr Schmidt on Tour“ se staraś. Zastup płaśi 3,00 euro, z póniženim 1,50 euro.

Góry/Guhrow

Wejsny jubilej

Góry swěśe sobotu, 14. septembra, a njeźelu, 15. septembra, swój 550. lět wobstaśa. Njeźelu buźo wót zeger 14:00 pyšny program. Luźe mógu se woglědaś wótwórjone dwóry, źiśi mógu se šminkowaś daś a wót zeger 17:30 buźo pyšny program na jawišću. Wót zeger 20:00 buźo reja. Njeźelu buźo namša w swěźeńskem stanje, pótom zajtšne piwko a program gósći. Zeger 14:00 buźo swěźeński pśeśěg a kokot. Wót zeger 18:00 buźo reja. Luźe mógu se rozluštowaś, wšake nakupowaś a se najěsć na tyma dnjoma.

Slopišća/Schlepzig

Pytko a Jan Řepka w koncerśe

Srjodu, 18. septembra, změjotej serbski pěsnikaŕ Pittkunings a česki muzikaŕ Jan Řepka (slědny jo teke w Schweiz doma) zgromadny wustup. Pód motom „Dwa spiwarja - styri rěcy“ buźotej wót zeger 19:00 w kjarcmje „Gasthof zum Unterspreewald“ wustupiś.

Žylow/Sielow

Familijowe a wobsednikaŕske mjenja w Žylowje

Stwórtk, 19. septembra, buźo Gregor Wieczorek wót zeger 18:00 pśednosowaś wó temje „Familien- und Hofbesitzernamen in Sielow“. Pśednosk buźo w sportarskem domje, trajo dwě góźinje a zastup płaśi 4,50 euro.

Horno/Rogow

Pytko a Jan Řepka w koncerśe

Njeźelu, 15. septembra, změjotej serbski pěsnikaŕ Pittkunings a česki muzikaŕ Jan Řepka zgromadny wustup. Pód motom „Dwa spiwarja – styri rěcy“ buźotej wót zeger 15:00 w kjarcmje „Hornoer Krug“ wustupiś.

Lubin/Lübben

Pytko a Jan Řepka w koncerśe

Stwórtk, 19. septembra, změjotej serbski pěsnikaŕ Pittkunings a česki muzikaŕ Jan Řepka zgromadny wustup. Pód motom „Dwa spiwarja – styri rěcy“ buźotej wót zeger 18:00 w woponem zalu (Wappensaal) groda wustupiś. Dalšne terminy namakajośo pód www.janrepka.cz.

Kokoty kóńc tyźenja

W Prjawozu/Fehrow

Sobotu, 14. septembra, buźo młoźina how kokota łapaś. Zmakanišćo buźo zeger 14:00 pśed Lucasojc kjarcmu. Zeger 15:00 budu wumaršěrowaś, swěźenišćo jo rola pśi góli blisko Běłogórjańskeje drogi. Pódla budu pěśo rejtarje a jadnasćo źowćow. Pó łapanju kokota budu kokota na městnje na pśesajźowanje pśedawaś.

Reje budu wjacor blisko swěźenišća na łuce.

Na Górach/Guhrow

Njeźelu, 15. septembra, buźo zabijanje kokota wšych generacijow na górach. To buźo lětosa pitśku wětše, dokulaž na tom kóńcu tyźenja swěśe Górjańske 550lětne wobstaśe swójeje jsy. Zachopiś budu zeger 13:30 na swěźenišću pśi sportnišću. Zeger 16:30 buźo kokot źiśi, ako změju swóje wuběgowanje. Pótom budu kokota łapaś we wšakich disciplinach. Pótom budu kokota na pśesajźowanje pśedawaś.

Serbske blido „Slědna šansa – tak buźomy serbsku rěc wótžywiś“

We wjažy Měsćańskego muzeja w Chóśebuzu (Dwórnišćowa droga 22) buźo źinsa (stwórtk, 12. september), zeger 18:00 Serbske blido na temu: „Slědna šansa ‒ tak buźomy dolnoserbsku rěc wótžywiś“. Gósća buźotej Maksimilian Hasacki a Šarlota Kušcyc. Wobej stej se wobźěliłej lětosa w juniju w Kanaźe w staśe Victoria na mjazynarodnej konferency „Dajśo rěcam žywe byś!“ Wónej stej ako zastupnika Serbow słušałej k něźi 1.000 wobźělnikam z cełego swěta. We workshopach stej se zaběrałej a rozestajałej z wšakimi modelami k zdźaržanju rěcy małych ludow.

Maksimilian Hasacki jo student zeleneje chemije/green chemistry w Londonje. Wón słuša do prědnego lětnika Witaj-źiśi w Chóśebuz-Žylowje, jo absolwěrował Dolnoserbski gymnazium, powěda serbski a woplěwa aktiwnje wejsańske nałogi. Wón jo cłonk Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny.

Šarlota Kušcyc jo zachopiła wuknuś serbsku rěc na lipšćańskej uniwersiśe, źož sorabistiku studěrujo. Lětosa co wótzamknuś studij z bachelerom. Doma w Dešnje jo wjednica wejsańskeje młoźiny, pódpěra dešański muzej a spótne spiwanje we wósaźe na njeźěli palmarum. Wóna se rad woblaco serbsku drastwu.

Serbski sejm buźo wobradowaś

Serbski sejm buźo wobradowaś sobotu, 14. september, wót zeger 13.30 do 18.00 w Měsćańskem domje w Chóśebuzu, we wobradowaŕni měsćańskich wótpósłanych (Naměsto Ericha Kästnera 1). Pósejźenje jo zjawne, a kuždy gósć změjo móžnosć, swóje nastupnosći a naraźenja wugroniś.

Pśedewšym buźo sejm we rozgronje z wobydlarjami se pśiwobrośiś iniciatiwam starjejšych k bilingualnej maminorěcnej wucbje a zakładnym juristiskim pšašanjam, ako nastupaju pšawo Serbow na samopóstajenje; pominanja Serbskego sejma na pśiducnych koalicionarjow krajneju kněžaŕstwowu Sakskeje a Brambor- skeje (tenraz tema: strukturna změna ‒ wuběrk wuwiśe a góspodaŕstwo).

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 23.05.

Łužyske impresije:

­– Zmakanje dolnoserbskich abiturientow pó 52 lětach

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 13.09.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Serbske blido w Chóśebuzu

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 15.09.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacinz nowosćami a pśinoskami

– Kak rewitalizěrowaś serbsku rěc: SMILE-projekt

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 16.09.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– 550 lět Góry

– Powěsći

– 2. nimsko-pólska berza

– Gratulacije dnja

wałtoru, 17.09.

Kulturny magacin:

­– Kantor Pawkaŕ w Janšojcach

­– Rozgrono wó dolnoserbskem basnistwje

– Gratulacije dnja

srjodu, 18.09.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce, powěsći

– Póglědnjomy do Casnika

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku rozkłaźone

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen