ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (24.10.19)

Chóśebuz/Cottbus

Balet z muziku

Sobotu, 26. oktobra, buźo w źiwadle wót zeger 19:00 „Piccolo“ balet z muziku „Za Marju – Wesrjejź nocy“ wót Bohuslava Martinů. Tomu citěruju z listow Marje Grolmusec, ako wóna jo pisała swójej sotše z popajźeństwa. Wót zeger 18:30 budu zawjasć woglědarje do kusa. Ten kus pokažu balet, orchester a chor Serbskego ludowego ansambla.

Serbpop, koncert a folk-party

Sobotu, 26. oktobra, buźo wót zeger 20:00 live koncert a folk-party „Serbpop“. Pódla budu mjazy drugimi kupki Chor PopKon, Visual Artist Jakob Gruhl, TWO OF US feat. PAUL BAENS, folk studio projekt a serbska reja. To buźo w „Gladhouse“ na Droze młoźiny 16), zastup jo dermo.

Wopomnjeński koncert za Detlefa Kobjelu

Stwórtk, 31. oktobra, buźo wót zeger 16:00 wopomnjeński koncert za Detlefa Kobjelu w Komornem jawišću w Chóśebuzu. Pódla budu sopranistika Kobjelic Lara (enkelźowka Detlefa Kobjely), Ralf Zahrodnik na oboe, orchester a chor Serbskego ludowego ansambla a zjadnośone dolnoserbske chory. Wušej togo wustupijotej chor Dolnoserbskego gymnaziuma a młoźinski chor Studnja. Jej nawjedujo Gerald Šejn. Muzikaliski nawjedowaś buźo Judith Kubicec. Słyšaś budu owertěra „Błośańskeje operety“ abo „Koło sostenuto“ za wiolinowy orchester. Korty płaśe we pśedpśedani 15 euro (pónižone su dostaś za 11 euro) a na wjacornej kasy za 18 euro (pónižona płaśizna tom jo 13 euro). Korty dostanjośo w „Lodce“ a w chóśebuskem Statnem źiwadle.

Běłow/Behlow

Drogowanje w luboraskich stronach

Sobotu, 26. oktobra, buźo Jens Martin wót zeger 10:00 do 13:00 nawjedowaś drogowanje w luboraskich stronach. Tema jo „Zwěrjeta a rostliny wokoło starego groda pla Luboraza“. Zmakanišćo buźo srjejź Běłowa, to cełe płaśi 6 euro.

Rowne/Rohne

Kjarmuša/Kirmes

Njeźelu, 27. oktobra, swěśe wót zeger 15:00 kjarmušu na Njepilic dwórje.

Gołbin/Gulben

Pśiwěra Serbow

Srjodu, 30. oktobra, buźo Uta Henšelowa wót zeger 18:00 powědaś wót pśiwěry Serbow w zymskem casu. To buźo we Wejsnem domje (Dorfgemeinschaftshaus), zastup płaśi 4,50 euro.

Barliń/Berlin

Zmakanje młodostnych wšych mjeńšynow

Wót , 1. nowembra, do , 4. nowembra, buźo zmakanje narodnych mjeńšynow w Nimskej. Pódla budu młode Saterfrize, pódpołnocne Frize, Dolnoserby a Górnoserby, młode Dany w Nimskej, Sinti a Roma. Młodostne wót 16 lět mógu tam dojěś, se mjazy sobu spóznaś a glědaś, kak mjeńšynowa politika na zwězkowej rowninje se stawa. Wušej togo budu młodostne z mjeńšynow drugich europskich krajow. Kosty za jězd a nocowanje budu zapłaśone. Pšosym pśizjawśe se pód . Dalšne informacije pód www.minderheitensekretariat.de.

Namše

Luboraz/Lieberose

Namša a wustajeńce

Njeźelu, 27. oktobra, buźo w serbskej cerkwi (Landkirche, Na marku/Markt 19) wót zeger 10:30 Serbsko-nimska namša. Prjatkowanje a liturgiske nawjedowanje matej faraŕ Wolfgang Krautmacher a Cyril Pjech. Wót zeger 12:00 budu tamkor wótwóriś wustajeńcu „Śěło bydli w zemi, duch w gwězdach. Ten słowjańsko-nimski Luboraz, familija von der Schulenburg a dwě cerkwi“. Pódla budu dr. Madlena Norbergowa, decernent Carsten Saß, teologiski referent dr. Clemens W. Bethge a historikaŕ dr. Andreas Weigelt. Pótom buźo pśikusk a rozgrono na farje. Wustajeńca jo kooperacija luboraskeje ewangelskeje wósady a Towaristwa za spěchowanje serbskeje rěcy w cerkwi.

Chóśebuz/Cottbus

Nimska namša ze serbskim późělom

Stwórtk, 31. oktobra, (źeń reformacije) buźo w Nimskej cerkwi (Oberkirche) zeger 10:00 ekumeniska namša ze serbskim późělom.

Dešno/Dissen

Serbsko-nimska namša

Stwórtk, 31. oktobra, (źeń reformacije) buźo wót zeger 15:00 serbsko-nimska namša z Bóžym blidom. Prjatkowaś (ze słow „Pśeto drugi grunt njamóžo nicht załožyś, mimo togo załožonego, kótaryž jo Jezus Kristus“; 1 Kor 3,11) a namšu źaržaś budu lektor dr. Hartmut Leipner, faraŕka Katharina Köhlerowa a nowy chóśebuski promšt Georg Thimme.

Nowa Serbska rada buźo se konstituěrowaś

Z Pódstupima/Potsdam. Wałtoru za tyźeń, 29. oktober, zeger 14.30 we wjažy Bramborskego parlamenta (we jśpě E.070a) w Pódstupimje zachopijo se prědne, konstituěrujuce wobradowanje nowo wuzwóloneje Serbskeje rady. Na planje wobradowanja stoj wuzwólenje pśedsedarja abo pśedsedaŕki a zastupnego pśedsedarja/pśedsedaŕki.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 24.10.

Łužyske impresije:

­– Rozgrono wó dolnoserbskem basnistwje

– Muzikowe žycenja

pětk, 25.10.

Muzika a pórucenja:

– Naš póstrow za źiśi

– SERBPOP – workshop z

Jakobom Gruhlom

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

njeźelu, 27.10.

Program za cełu familiju:

­– Sktualny magazin z nowosćami a pśinoskami, mjazy drugim rbb koncert SERBPOP,

akcija „Jo!Za Tebje“

– Portrejowe wusćełanje:

Manfred Hermaš z Rownego

– Nabóžne wusćełanje

pónjeźele, 28.10.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Doškrabki rbb koncerta

SERBPOP w Chóśebuzu

– Powěsći

– Serbske w nocy kreatiwnych głowow

wałtoru, 29.10.

Kulturny magacin:

­– Towaristwo serbskich

gymnaziastow

­– Muzikowy portrej:

Feliks Brojer

srjodu, 30.10.

Magacin k połdnju:

­– Konstituěrujuce pósejźenje Serbskeje rady

­– Powěsći

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku

Kuždy źeń gratulěrujomy.


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen