ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Kokoty 2021

Sobotu, 7. awgusta

Sobotu, 14. awgusta

Sobotu, 14. awgusta. Jo jich źasete zabijanje kokota.

Njeźelu, 15. awgusta

Sobotu, 21. awgusta

Njeźelu, 22. awgusta

Sobotu, 28. awgusta

Sobotu, 28. awgusta

Njeźelu, 29. awgusta

Sobotu, 4. septembra

Sobotu, 4. septembra

Njeźelu, 5. septembra

Sobotu, 11. septembra

Njeźelu, 12. septembra

Sobotu, 25. septembra, Superkokot!

Terminy (29.07.21)

Chóśebuz/Cottbus

Wustajeńca z fotami Kläbera

Za tym až w Serbskem muzeju jo wósebna wustajeńca „WOBRAZE KRAJINY“ 11. julija na kóńc šła, slědujo tam pětk, 30. julija, nowa wósebna wustajeńca. Ta buźo z fotografijami łužyskego fotografa Thomasa Kläbera pód titelom „Wejsne wobraze – hynacej žywe byś/Dorfbilder – anders leben“. Wustajeńca buźo wiźeś až do njeźele, 19. septembra. Na dnju wótwórjenja pšose zeger 19:00 na wernisažu do Serbskego muzeja. Powědaś buźo tam Carmen Schliebowa, kustodowka zběrki fotografijow BLMK w Chóśebuzu. K wustajeńcy su wujšli knigły Thomaas Kläbera „Land.Leben – Na jsy“ (1968–2018), wudane wót Jürgena Maćija pla LND, Budyšyn 2020.

Serbske blido w Serbskem muzeju z Thomasom Kläberom

Srjodu, 11. awgusta, sćo pšosone do Serbskego muzeja na Serbske blido. Wót zeger 19:00 buźo we tom ramiku rozgrono z fotografom Thomasom Kläberom.

Dešno/Dissen

Muzika srjejźowěka

Dnja 7. a 8. awgusta buźo zasej kóńc tyźenja z wósebnym programom na kompleksu pód gołym njebjom „Stary lud“ wót Dešańskego muzeja. Muzejowy pedagog Torben Schmeiduch buźo pokazaś a rozkłasć wšakore instrumenty, ako su Słowjany w srjejźowěku znali, mjazy drugim lawtu, šwikałku (šalmaju), dudy, brumejzu (Maultrommel), flejtu z kósći abo z krowinego roga. Teke buźo demonstrěrowane, kak toś te instrumenty klince. Wótwórjeński cas buźo wót zeger 12:00 do zeger 15:00.

Bórkowy/Burg

Noc wuměłstwa a rucnikaŕstwa

Łoni jo dejała se wótměś 10. Dłujka noc wuměłstwowych a rucnikaŕskich dwórow w Bórkowach. Korony dla njejo to móžno było, tak až to źasete wudaśe teje akcije buźo lětosa, a to 7. awgusta. Wót zeger 18:00 do połnocy budu wuměłce a rucnikarje do swójich ateljejow a źěłaŕnjow pšosyś, na něźi źaseś stacijach we Bórkowach.

W ramiku programa buźo na pśikład Christa Dziumblina wšake pśeraźiś wó zgótowanju serbskich drastwow a bur Lutz Duška buźo pokazaś, kak górki se nasajźaju. Z głažkoweju wuměłcowku Maritu Kušelinu móžośo sami wósebny głažk wugótowaś, w Jańkojc Błośańskej mostaŕni zgónijośo puś sada wót bomow do mězgi. To a wjele wěcej buźo k dožywjenju.

Powěsćowa dožywjeńska tura

Wukniki a wuknice wót wuknikojskeje firmy Dolnoserbskego gymnaziuma pśewjedu teke lětosa zasej, w lěśu a w nazymje, projekt „Lutki-Tours“. We tom ramiku póbituju powěsćowe dožywjeńske wobejźenje („Sagentour“) pó Bórkowach. Pśi wjeźenju zgóniju wobźělniki mjazy drugim wjele wó nałogach we Błotach, změstymi w dolnoserbskej rěcy. Pśiduce terminy za tu turu su njeźelu, 31. julija, sobotu, 14. awgusta a sobotu, 28. awgusta. Jich wjeźenja, kenž startuju a se zakóńcyju pśi Domje gósća w Bórkowach, se zachopiju pśecej zeger 14:30 a traju něźi połtera góźinje. Wjeźenja z kupkami wót sedym wósobow su pó dogranjanju teke zwenka naspomnjetych terminow móžne. Se pśizjawiś a kórty dostaś móžośo pśi Domje gósća w Bórkowach, Pśi pśistawje 6, tel.: 035 603 750 160. Dorosćone płaśe šesć euro, źiśi pód źaseś lět směju se dermotnje wobźěliś.

Rowne/Rohne

Lěśojski swěźeń na Njepilic dwórje

Pětk, 30. julija, swěśe na Njepilic dwórje jich mjaztym 13. lěśojski swěźeń, se wě, z muziku a jězami. Zachopjeńk buźo zeger 15:00.

Měrowy pal za Chóśebuz

Z Města/Cottbus. K dnju wopomnjeśa na Hiroshima sajźijo se w Chóśebuzu měrowy pal ako znamje žycenja za měr. Pal změjo na se měrowe pósołstwo do wšych styri njebjaskich směrow we nimskej, dolnoserbskej, japańskej a engelskej rěcy.

Mjaztym stoj pó wopusćenjach Drugeje swětoweje wójny a pó wótchytanju atomoweju bombowu na japańskej měsće Hirosima a Nagasaki 250.000 měrowych palow we 196 krajach swěta.

Měrowy pal w Chóśebuzu sajźiju pětk, 6. awgusta, zeger 16:00 pśi Wósekojskem dwórnišću (Großenhainer Bahnhof). Město wiźi ten měrowy pal ako zgromadny projekt wobydlaŕkow a wobydlarjow města a pšosy wó pódpěru za financěrowanje. Na tofli budu te pósćenja spomnjete. Pósćiś móžośo na slědujuce konto:

DIE LINKE. LAUSITZ

IBAN DE48 1805 0000 3305102780. Gronidło: „Friedenspfahl“.

Jo wujšła nowa brošurka wó serbskej Łužycy

Ze Slěpego/Schleife. Zwězk za Serbski kulturny turizm (Sorbischer Kulturtourismus e.V.) jo wózjawił nowu wobšyrnu brošurku za woglědarjow serbskeje Łužyce. Wóna ma titel „Wo die sorbische/wendische Lausitz begeistert“ a wopišo wšake towaristwa, městna a turistiske cile w Dolnej a Górnej Łužycy.

Spěchowanje w ramiku wuběźowanja „Sächsischer Mitmach-Fonds 2020“ jo zmóžniło tu wobrazojtu a wjelgin informatiwnu brošurku. Wóna jo zadermo k namakanjeju w serbskich institucijach a we wšakich turistiskich informacijach.

Na www.sorben-tourismus.de namakajośo dalšne informacije k źěłoju turistiskego towaristwa a k drogowańskim cilam brošurki.

65. kongres FUEN buźo w italskem měsće Trieste

Z Barlinja/Berlin. Federalistiska unija europskich mjeńšynow a ludowych kupkow (FUEN) planujo swój 65. kongres w Italskej. Tamna słowjeńska mjeńšyna pśepšosyjo do zmakanja w měsće Trst/Trieste wót 9. do 12. septembra. Wót 26. julija jo móžno se pśizjawiś ku kongresoju. Pód congress2021.fuen.org su dalšne informacije namakaś.

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen