ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (13.01.22)

Zakrjejc/Wadelsdorf

Cytanje z Majku Stokoweju

Majka Stokowa (Stock) cyta sobotu, 22. januara, ze swójogo fantasy-romana „Sprjewja – Blutmond“. To buźo wót zeger 17:30 do 18:30 w Zakrjejskem groźe na Šulskej droze 33 w 03130 Lěšće-Zakrjejc (Hornow-Wadelsdorf).

Budyšyn/Bautzen

Wustajeńca Alojsa Šołty

Južo wót 3. januara a hyšći do kóńc togo mjaseca jo w Serbskej kulturnej informaciji wiźeś wustajeńca z drjewjanym wuměłstwom tšasarja Alojsa Šołty. Wóna jo wótcynjona wót zeger 10:00 do 16:30.

Pód wódu...

Z Brězkowki/Halbendorf. Pódnurjaŕske towaristwo „Aqua-Team“ w Běłej Wóźe jo klub za pódnurjenje, šport a lichy cas. Nurjarje treněruju pśecej pónjeźele w běłowóźańskej plěwańskej hali abo w kupaŕni „Jahnbad“. Pód www.aqua-team-ev.de/kontakt mógu se zajmce pśizjawiś.

Łoni jo zas było jich gódowne nurjenje, 11. decembera w Brězańskem jazorje. Dla korony su se w štaflach pódnurili.

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 15.01.2022, zeger 13:30 do 14:00, w bramborskem rbb- kanalu (we interneśe pód www.rbb-online.de/luzyca).

Reportaža „Graby - pótajmstwo źiwych kjarlow“

Serbski magacin „Łužyca“ pódajo se w januarje na wósebne pytanje za slědami starych, mało znatych powěsćowych póstawow: tych „grabow“. W dalejdawanju wóni se wopisuju ako źiwe póstawy, wěcej pótajmne ako druge. Wóni maju cłowjesku formu, ale z kónjecymi kopytami. Groni se, až maju te kósmate kjarle gigantiske mócy, až mógu zabiś kónje a samo zjěsć poł zwěrjeta naraz.

Wjelikany z kónjecymi nogami w mužakojskej góli se teke procuju wó pśichylnosć serbskich źowćow. Skerjej pśipódla wulicujo powěsć, až su wóni za to samo wuknuli serbski, dokulaž zazdaśim njejo to była jeje mamina rěc.

Zwótkul pśidu toś te mytiske póstawy, kótarež se pomjeniju teke ako „centaury serbskich ludowych powěsćow“? Kak su wóni namakali městno w swěśe serbskich powěsćow? Na take pšašanja „Łužyca“ pyta za wótegronami z pomocu ekspertow, mjazy drugim Wernera Měškanka ze Serbskego muzeuma w Chóśebuzu. Wón wukładujo mytos na nowu a njewócakanu wašnju: Demoniska powěsćowa bytosć grabow jo zazdaśim wěcej cłowjeska, ako jo se pśez stolěśa zdało…

Reportage „Die Graben – Das Geheimnis der wilden Kerle“

„Łužyca“ begibt sich im Januar auf Spurensuche einer alten, eher im Schatten stehenden Sagengestalt. Woher kommen diese mythischen Wesen und wie fanden sie einen Platz in der sorbischen Sagenwelt? „Łužyca“ ist diesen Fragen in seinem Film mit Hilfe von Experten nachgegangen.

Wuběźowanje za pśedewześaŕki

Z Pódstupima/Potsdam. Procowanja za nowu rundu wuběźowanja za pśedewześaŕki a załožaŕki eksistence kraja Bramborskeje mógu se zapódaś až do 28. februara 2022. Ministaŕstwo za źěło wupišo to wuběźowanje kužde druge lěto. Tenraz jo moto: „Mócne žeńske. Mócne góspodaŕstwo“. Tak dej se wuwědobniś pśinosk bramborskich pśedewześaŕkow za góspodaŕske wuwiśe we kraju. Mytowanje dej byś 9. junija w pódstupimskej Schinkelowej hali. Online-formular za zapódaśe procowanjow jo na ugt-brandenburg.de.

Zapódajśo pśinoski za Stog 2023!

Z Rubyna/Ruben. Za nowe wudaśe błośańskego kalendarja „Stog – Der Schober“ za 2023 směju se hyšći pśinoski – w nimskej abo w serbskej rěcy – zapódaś, až do 31. januara. Gaž něcht trjeba wěcej casa za swój pśinosk, móžo to z redakciju pśepowědaś – take něco źo, gaž redakcija jo wobjadna z pódaneju temu a wobšyrnosću pśinoska.

Dotychměst jo planowane, Stog 2023 pśedstajiś 25. awgusta 2022, w zalu kjarcmy „Stern“ we Wjerbnje. To jo stwórtk pśed planowanym pśiducym Domowniskim a drastwinym swěźenim we Wjerbnje. Lěc wobstojnosći pandemije budu to wšo dowóliś, to se pokažo...

Z wjelikeju tužycu jo team Stoga pśiwzeł powěsć, až redakciski cłonk Beno Pětška (Benno Pötschke) jo wumrěł. Jogo su 7. januara zakopali. Tejerownosći jo Richard Rumpel ze žywjenja wujšeł, kenž jo „Stog“ wěcej raz financielnje pódpěrał. Redakcija wobej w nejlěpšem spomnjeśu wobchowa a co wótpowědnej nekrologa w nowem Stogu wótśišćaś. Chtož signalizěrujo, až by dostojny tekst pśinosowaś mógał, jo witany. Dojśpijośo redakciju domowniskego kalendarja Stog pśez numer 035606 40479, abo z mejlku na .

ZJAWNE WUPISANJE w redakciji Nowego Casnika pytamy wót 21.02.2022 nachylu ako zastup za cas starjejšynego casa redaktora (m/ž/d) Array Kótare nadawki na Tebje cakaju? – žurnalistiske źěło w redakciji Nowego Casnika Slědujuce kakosći trjebaš: – wótzamknjon

ZJAWNE WUPISANJE

w redakciji Nowego Casnika pytamy wót 21.02.2022

nachylu ako zastup za cas starjejšynego casa

redaktora (m/ž/d)

Kótare nadawki na Tebje cakaju?

– žurnalistiske źěło w redakciji Nowego Casnika

Slědujuce kakosći trjebaš:

– wótzamknjone wusokošulske wukubłanje ako žurnalist/

žurnalistka abo we drugich humanistiskich wědomnosćach

– wjelgin dobre pisne a wustne wobkněženje dolnoserbskeje

a nimskeje rěcy

– wjelgin dobre znaśe serbskeje historije a serbskeje kultury,

pśedewšym w Dolnej Łužycy

– znaśa casnikaŕstwa a awtorskego pšawa

– wobkněženje computerowych programow (Word, Outlook)

– nazgónjenja z digitalneju komunikaciju w socialnych seśach

– swójska iniciatiwa, dobre organizatoriske zamóžnosći,

samostatne źěło, fleksibelnosć, spušćobnosć, wobśěžabnosć

Co Śi bitujomy?

– wótměnjate źěło z wusokeju zagronitosću

– myto pó tarifje, 30 dnjow dowola wob lěto

– źěłowe městno w Chóśebuzu w pśijaznem a nazgónitem teamje

– fleksibelny źěłowy cas kaž teke móžnosć mobilnje źěłaś

– móžnosć góźbow, se dalej kubłaś

– dlejdobnu perspektiwu

Źěłowy cas wucynijo 39 góźinow na tyźeń. Skrotcenje źěłowego

casa jo w mjazsobnem dorozměśu móžne.

Nagranjamy tejerownosći kandidaty, kótarež wšykne pomjenjone

kriterije njedopołniju, aby se weto wó toś te městno procowali. Gaž změjośo pšašanja, ga wobrośćo se pšosym na Stefanie Krawcojc pód telefoniskim numerom 03 55 / 49 94 32 20.

Wjaselimy se na twóje digitalne procowańske pódłožki kaž teke na pśikłady doněntnych źěłowych wugbaśow.

Smy-li Twój zajm zbuźili, procuj se pla nas až do 25. januara 2022.

Ludowe nakładnistwo Domowina, jadnaŕ Syman Pětr Cyž

Sukelnska 27, 02625 Budyšyn

abo pó elektroniskej droze na adresu:

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś