ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (22.09.22)

Chośebuz/Cottbus

25. Łužyski mark

Stwórtk, 29. septembra, buźo na Starych wikach w měsće wjeliki burski ruš, a to w casu wót zeger 10:00 do zeger 18:00. Chtož howko pśiźo, móžo dožywiś cełe burske žywjenje we Łužycy, to něgajšne stare rowno tak ako to nowe, źinsajšne. Rucnikarje a handlarje póbituju how swóje produkty a wóry – kórbiki a kórby, keramiku, wšake z drjewa, nazymske wěnce, struski a młoge druge. Z noweje Niwy pśijěźo ten źeń do Města tamna serbska drastwowa kupka a co mjazy drugim pokazaś, kak wóni lan pśeźěłaju.

Bórkowy/Burg

Woglědaś do starego historiskego domu

Chtož co raz wiźeś stary historiski dom w Bórkowach a do njogo teke zastupiś, ten dej pśiś sobotu a njeźelu, 24. a 25 septembra, do Bórkow. W casu wót 12:00 do 17:00 góźin móžośo se tam woglědaś błośański dom, w kótaremž stej bydlenje a groź pód jadnym kšywom. Ten jo se docełego wobnowił. Dom stoj na Běłogórjańskej droze 17.

Nowa Niwa/Neu Zauche

Superkokot 2022

Něnt sobotu, 24. septembra, zmakaju se w Nowej Niwje blisko Tšupca nejlěpše kokotowe krale togo lěta z cełeje Dolneje Łužyce. Wóni budu how wójowaś pśi superkokośe wó prědne městno. Wšykno se zachopijo zeger 14:00 na póli blisko tamnego młoźinskego kluba (to jo pśi droze do Zakrjowa/Sacro). Za dobru muziku budu se staraś picańske měsćańske gercy. Wjacor budu pón reje pó muzice PSM & ELEKTRA68 a DJ Uwe.

Drjowk /Drebkau

Serbske z Drjowka

Muzeum „Serbska tkajarska śpa“ w Drjowku ma za sobotu, 24. septembra, za źiśi a za dorosćonych něco wjelgin rědnego pśigótowane. Zeger 15:00 su źowća a gólcy kazane na „Schnitzeljagd“ w muzeju. Z tym mógu woglědarje wšake zgroniś ze žywjenja znatego dolnoserbskego fararja a casnikarja Kita Šwjele, a to pśi cytanju z jogo biografije. A na kóńcu buźo koncert z jazz – kupku „LeDazzo“ a z Lenu Hauptmannoweju. Za źiśecy program a za cytanje njemusyśo nic zapłaśiś, za koncert pak 6 euro.

Budyšyn/ Bautzen

Diskusija wó serbskej hymnje

Towaristwo Maćica Serbska a redakcija Serbskich Nowin pśepšosyjotej na dalšnu diskusiju wo serbskej narodnej hymnje „Rědna Łužyca“. Ta buźo stwórk, 22. septembra, zeger 19:00, w Serbskem domje w Budyšynje. Južo w januarje togo lěta běšo Maćica Serbska na teke rozgrono pśepšosyła, něnto se to dalej wjeźo.

Pódstupim/Potsdam

Serby we filmje

Filmowy muzeum w Podstupimje pokažo njeźelu, 25. septembra serbske filmy ze studija něgajšnego Tekstilnego kombinata Chóśebuz. To se zachopijo zeger 11:00.

Lausitzer FilmSchau Łužyska filmowa pśeglědka

Filmarje glědajśo! Jo zasej tak daloko, zapódajśo hyšći až do 1. oktobra waše filmy za Łužysku filmowu pśeglědku. Wšojadno lěc z handyjom filmowane abo z kameru wjerśone, wšykne krotkofilmy su witane!

Lausitzer FilmSchau – Łužyska filmowa pśeglědka – Łužiska filmowa přehladka jo kraje pśesegajuca a toś su teke wšykne filmarje z Górneje a Dolneje Łužyce napominane, swóje filmy zapódaś.

Wót šćita klimy pśez strukturnu změnu, wót serbskich tradicijow až k modernje, wšedne starosći, fantazija abo lubosć – tematiski njez-najo Łužyska filmowa pśeglědka žedne granice. Jadnučke wuměnjenja: filmy njesměju w komercielnem konteksće nastaś a njesměju dlejše ako 20 minutow byś.

Až do 01. oktobra móžośo filmy how zapódaś: https://www.filmfestivalcottbus.de/de/festival/lausitzer-filmschau.html

Pónjeźele, 7. nowembra 2022, zeger 19:00 zachopijo Lausitzer FilmSchau – Łužyska filmowa pśeglědka – Łužiska filmowa přehladka, pótom tradicionelnje festiwalny tyźeń 32. filmowego festiwala Chóśebuz (8.-13.11.2022) w filmowem źiwadle „Weltspiegel“ w Chóśebuzu.

Mimo sławy a cesći maju wšykne wobźělniki šansu na tśi myta:

Za nejlěpšy film pósćijo se głowne myto we wusokosći 1.500 euro, pósćone wót APEX projekta Chóśebuz. Wó pósćenju myta rozsuźijo njewótwisna jury, ako wobstoj z tśich wósobow.

Wósebne myto Załožby za serbski lud, kótarež se bźezwuwześnje filmoju ze serbskeju tematiku pósćiwa, serbsku rěc zapśimjejo a toś tu pó móžnosći direktnje nałožujo, jo dotěrowane z 1.000 euro. Wó mytowanju rozsuźijo tejerownosći jury.

Mimo togo wótgłosuju woglědowarje Łužyskeje filmoweje pśeglědki ned na zarědowanju wó dobyśarju publikumowego myta: nakupowański bony w gódnośe 250 euro. Ten kenž se wót nakupowańskego centruma SpreeGalerie w Chóśebuzu pósćiwa. Dobyśaŕ publikumowego myta jo film z nejwěcej wótedanymi głosami. Wón se pśez wulicenje zwěsćijo.

Auf der größten Baustelle in Schleife

Schleife/Slěpe. An der „Grenze“ von Schleife und dem neuen Mühlrose wird gegenwärtig die zukünftige gemeinsame Feuerwache errichtet. Aktuell ist es die größte Baustelle in der Verwaltungsgemeinschaft. Am 3. Juni war Richtfest, die Krone flattert noch immer im Sommerwind. Wenn alles gut geht, wird noch in diesem Jahr das Bauvorhaben abgeschlossen. Laut dem Mühlrose-Vertrag ist vorgesehen, dass hier auch die Mühlroser Kameraden ihr neues Domizil erhalten und gemeinsam mit den Schleifer Feuerwehrleuten zu einer stets einsatzbereiten Truppe werden. Das neue Feuerwehrdepot erfüllt alle Anforderungen: vier Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge, eine Kfz- und Werkstatt für die Feuerwehrausrüstungen, einen modernen Schulungsraum, zeitgemäße Sanitäranlagen und natürlich wird auch das Außengelände gestaltet. Die Baukosten belaufen sich auf über zwei Millionen Euro.

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś