ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (16.01.20)

Chóśebuz/Cottbus

Koncert studentow a absolwentow BTU Chóśebuz-Zły Komorow

Sobotu, 18. januara, buźo zeger 19:30 koncert studentow a absolwentow BTU Chóśebz-Zły Komorow z fachowego wobłuka instrumentalneje a spiwańskeje pedagogiki w Bramborskem krajnem muzeju za moderne wuměłstwo.

Glědajśo! Informaciske zarědowanje se pśesunjo

Stwórtk, 23. januara, njebuźo informaciske zarědowanje wó nowych celach a nadawkach zagronitych za nastupnosći Serbow w serbskem sedleńskem rumje Bramborskeje. Casnik jo to w zachadnem wudaśu pśipowěźeł, ale termin jo se pśesunuł, nejskerjej na kóńc apryla. Nowy termin buźo Wam zacasa k wěsći dany.

Lubin/Lübben

Nowolětny koncert orchestra „grenzenlos“

Sobotu, 18. Januara, prezentěruju nimske a pólske muzikarje orchestra „grenzenlos“ k mjaztym dwanastemu razoju koncert k nowemu lětoju w Lubinje. Koncert buźo zeger 16:00 w awli Gymnaziuma Paula Gerhardta. Źeń pózdźej, zeger 11:00, wustupiju ze swójim koncertom w klubje „Schlossberg“ we Łukowje/Luckau. 

Žylow/Sielow

Srjodu, 22. januara, buźo žylojska zakładna šula „Lutki“ wót zeger 15:30 do zeger 18:00 za zajmowanych starjejšych wótwórjona.

Dešno/Dissen

Wustajeńca wuměłcowki Ingrid Groškoweje se wótwórijo

Njeźelu, 19. januara, se wótwórijo w Domowniskem muzeju wustajeńca z twóŕbami błośańskeje wuměłcowki Ingrid Groškoweje, ako pokazuju powěsćowe póstawy a jich tšojenja. Zarědowanje buźo wót zeger 15:00 do 17:00.

Picnjo/Peitz

Picańske orgele – pśednosk

Sobotu, 25. januara zeger 16:00, se wótwórijo w ewangelskej cerkwi pśednoskowy rěd towaristwa „Krejz pśijaśelow picańskich regionalnych stawiznow“. Twarjaŕ orgelow Dirk Redies buźo powědaś wó stawiznach picańskich orgelow a pśedstajijo jich wšake zukowe wariacije. Picański kantor Dietmar Schoene pón wobogaśijo zarědowanje z małym orgelowym koncertom. Zastup jo lichy, ale pšose wó kolektu.

Błobošojce/Bloischdorf

Spiwanje tśoch kralow

W gromadnem źěle z katolskeju faru „St. Benno“ w Grodku pšosy Muzeumowa brožnja Błobošojce njeźelu, 19. januara, zeger 15:00 na spiwanje tśoch kralow do katolskeje wejsneje cerkwje „St. Benno“ w Błobošojcach. Pó spiwanju žognuju dom wejsnego muzeuma. Ku kóńcoju su gósći na gromadne towarišenje pšosone.

LipsK/Leipzig

Serbske blido w Lipsku

Srjodu, 22. januara, se zmakajo lipšćańske Serbske blido zeger 19:30 w Beyerhausu.

ŁUŽYCA, serbski magacin Tema: „Łužyca“ we kinje

18.01.2020, zeger 13:30

„Łužyca“ we kinje

Christian Matthée Was wuwitajo tenraz z chóśebuskego kina „Weltspiegel“. Tam su pśedstajili na Łužyskej filmowej pśeglědce w ramiku chóśebuskego filmowego festiwala w nowembrje 14 filmow. Mjaz nimi stej byłej teke dwa filma w dolnoserbskej rěcy: „Zymske prozniny“ a „Źiwa žeńska“. „Łužyca“ wam prezentěrujo tej filma a k tomu pśiźomy do rozgrona ze serbskeju wucabnicu Angelu Šurmanoweju a z młodeju filmowaŕku Hellu Stoletzkojc.

Woklapnice

w Dešnje/Dissen: pětk, 17. januara, zeger 18:00 w Serbskem dwórje/Wendischer Hof.

— w Groźišću/Grötsch: pětk 17. januara, zeger 19:00 w Gmejnskem centrumje.

we Wjerbnje/Werben: pětk, 17. januara, zeger 19:00 w hotelu „Zum Stern“.

w Drjenowje/Drehnow: pětk, 24. januara, zeger 19:00, w kjarcmje „Jagaŕski dwór/Jagdhof“.

w Prjawozu/Fehrow: pětk, 31. januara, zeger 19:00, w Sportaŕskem domje Prjawoz.

Zapust

w Mósće/Heinersbrück: sobotu, 18. januara, se zachopijo 133. zapust młoźiny w Mósće zeger 14:00.

w Rubynje/Ruben: njeźelu, 19. januara, startuju zeger 13:00 Uhr wót stareje šule.

w Bórkowach/Burg: sobotu, 25. januara, buźo 127. zapust bórkojskeje młoźiny. Zeger 14:00 startujo pśeśěg wót swěśenišća. Zeger 19:00 tam w swěśeńskem stanje rejuju z „Lutzketaler Musikanten“. Zastup płaśi 8 euro. Źeń do togo, 24. januara, „wugrěju se“ za zapust zeger 20:00 w swěśeńskem stanju z kupku „naUnd Liveband“.

w Prjawozu/Fehrow: sobotu, 25. januara, zmakaju se póriki w kjarcmje „Lucas“ zeger 12:30 a wumaršěruju zeger 13:30. Wjacor buźo reja w kjarcmje „Lucas“.

w Pśiłuku/Preilack: sobotu, 25. januara zeger 20:00, buźo zapustowa reja w swěśeńskem stanje pśi „Freizeittreff“. Njeźelu, 26. januara, wujźo pśeśěg k 135. jubilejnemu zapustoju w Pśiłuku wót „Freizeittreff“. Zeger 19:00 rejuju z kupku „Neo Party Band“ w swěśeńskem stanje pśi „Freizeittreff“.

Zapustojski program SLA

Južo ten tyźeń pśijěźo k nam Serbski ludowy ansambel ze swójim lětosnym programom k zapustoju a potaškowej swajźbje „Chtož se zwažyjo, tomu se raźijo“.

Wóni budu wustupiś pó rědu:

pětk 17.01.2020, zeger 19:30, w Hochozy/Drachhausen, zmakański dom „Złoty plon“ (premjera)

sobota 18.01.2020, zeger 19:30 , Chóśebuz, komorne jawišćo

njeźela 19.01.2020, zeger 16:00, Nowa Niwa/Neu Zauche, gósćeńc „Ku górnym Błotam“/„Zum Oberspreewald“

Serbske koparje graju

Něnto sobotu, 18. januara, buźo w sportowej hali „Łužyca“ w Chośebuzu wjeliki turněr w balokopanju. Tam grajo teke mustwo „Serbske koparje / Wendische Auswahl“, tenraz gromaźe ze žedhnymi grajarjami Górnejě Łužyce. Budu graś mjazy drugim pśeśiwo mustwam z Picnja, Strobic, Běłeje Wódy a Grodka.

Turněr se zachopijo zeger 14.00.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 16.01.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 17.01.

Muzika a pórucenja:

– Naš póstrow za źiśi

– Dawamy do rady (pśinosk)

– Kulturne pokazki

– Póglěd do telewizijnego

magacina „Łužyca“

– Gratulacije dnja

njeźelu, 19.01.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: mj. dr. wó premjerje zapustojskego programa SLA

– Muzikowe wusćełanje: nowa CD chora „Łužyca“

– Nabóžne wusćełanje (słowa k dnju: Manfred Hermaš)

– Gratulujomy

pónjeźele, 20.01.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Aktualny telefonat

– Gratulacije dnja

wałtoru, 21.01.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

­– Serbska žurnalistka Juta Kaiserowa

– Gratulacije dnja

srjodu, 22.01.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku (serija)


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś