ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (14.11.19)

Zły Komorow/

Senftenberg

Wót serbskeje tšojki

Stwórtk, 14. nowembra, buźo Katrin Urbańscyna w Serbskej cerkwi (Wobydlaŕski dom) na Baderowej droze (Baderstraße) 10 wót zeger 19:00 do 20:30 powědaś wót „Dolnoserbskego kwiśinowego łopjena“ (Das niedersorbische Kleeblatt). Mjenjone su Fryco Kitlaŕ, Hanzo Hühnchen a Wylem Šybaŕ. Zastup płaśi 4,50 euro.

Žylow/Sielow

Tradicionelne wušywanje

Stwórtk, 14. nowembra, buźo w Heinzojc drastwyšlodaŕni w Žylowje kurs wó běłem wušywanju. To buźo wót zeger 18:30 do 20:45. Pśinjasćo pšosym ramik za wušywanje, joli maśo. To buźo prědny termin, dalšne tśi pótom budu. Wobźělenje płaśi 24 €, dalšnych 10 € trjebaśo za musterowy tušk.

Janšojce/Jänschwalde

Pśěza w muzeju

Stwórtk, 14. nowembra, buźo wót zeger 18:00 pśěza w Serbsko-nimskem muzeju na Cerkwinej droze 11. Tam kśě se wumjenjaś k temje „wušywanje“. Kuždy dej pśinjasć swójo rucne źěło a swój material.

Wustajaju akwarele

Pětk, 15. nowembra, budu zeger 18:00 w Serbsko-nimskem muzeju wótwóriś wustajeńcu. K wiźenju budu wobraze Hansa Müllera pód titelom „Akwarele a wěcej“. Tam budu wiźeś stwórby togo picańskego mólarja, ako su nastali pód gołym njebjom abo w atelieju. To su pyšne wobraze, ako su wzete z reality abo su fikcionalne.

Chóśebuz/Cottbus

Błośańska zeleznica – kulturny a góspodaŕski pomnik regiona

Ten pětk, 15. nowember, pšosy Šula za dolnoserbsku rěc do Serbskego domu a kulturu na tśi pśednoski k temje Błośańska zeleznica. To su pó rědu: 1. Historija Błośańskeje zeleznice (zeger 9.00; referent: Harald Großstück); 2. Myslenja a plany k wótžywjenju Błośańskeje zeleznice pó padnjenju DDR (10.45; Jürgen Türk); 3. Błośańska zeleznica we swětłu serbskich wobydlarjow (13.00; Bernd Marx). Pśednoski budu w nimskej rěcy, płaśonk wunjaso 12 € za wšykne tśi, abo 4,50 € za jaden.

Wulicowanje pśi kafeju

Měsćańska kupka 53 Ludoweje solidarity pśepšosyjo ten pětk, 15. nowember, zeger 14.00 do gósćeńca „An den Tennisplätzen“, Pśi Pśerowje 8/Priorgraben) 53. Pcołkaŕ Reinhard Šołtka z Drjejc buźo wulicowaś wó žywjenju pcołki, togo nejwažnjejšego insekta za našo rolnikaŕstwo.

Literarny wjacork

W rěźe „Cytanje pód lampu“ pśe-pšosyjo Dolnoserbska biblioteka wutšobnje stwórtk, 21. nowember, zeger 18:00, do Serbskego domu. Ze Žylowa póchadajuca lyrikaŕka Źilka cyta ze swójich basnjow za dorosćonych a źiśi w dolnoserbskej a nimskej rěcy. Moderator wjacorka jo Bernd Pittkunings.

Kamjenej/Steinkirchen

Pśěza w Kamjenej

Błośańska Christla pśepšosyjo južo k pětemu razoju do Serbskego burskego dwóra (Dorfaue 2) na luštne wótpołdnjo z pśězu. Ga? Pśiducu njeźelu, 16. nowember, wót zeger 15.00 do 18.00. Pśěza ma w Kamjenej dłujku tradiciju. Pśěźenje gótujo wjasele, gaž tych pśěźaŕkow (a snaź pśěźarjow?) jo wjele, togodla su wšykne interesěrowane witane. „Pśinjasćo kólasko, a drugi rěd k wušywanju a źaśu, a my buźomy gromaźe pśi źěle spiwaś, se wulicowaś a smjaś“, dajo Christla k wěsći. Wó piśe a jězu njetrjebaju se te wobźělniki staraś. Płaśonk: 5 € za paršonu (inkl. kafej a tykańc). Pśipowěźćo se pjerwjej pla teje organizatorki, pód numerom 03546/8487 abo 0160/49 00 938.

LIPSK/LEIPZIG

Serbske blido

Studenty, ako studěruju na Instituśe za sorabistiku, organizěruju srjodu, 20. nowember, Serbske blido za wšykne lubowarje dolnoserbskeje rěcy. Wóni budu se zmakaś zeger 19.30 we Brauhausu.

Móst/Heinersbrück

Koncert

Prědnu njeźelu pśichoda (za dwa tyźenja, 1. december), zeger 16.00, buźo tudy w cerkwi koncert měšanych chorow ze Žylowa a Strobic, pód nawjedowanim Very Schmidtoweje ze Žylowa. Na njen pšosy mósćańsko-janšojska wósada.

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 16.11.2019, zeger 13:00 – 13:30, w rbb telewiziji

„Pušćiś a pśimjeś“

To serbske w Dolnej Łužycy maju wjele za zgubjone. Ale dajo luźi, kótarež se z tym identificěruju: zwiski k swójskim stawiznam, familija, powołanosć abo jadnorje domownja. Samo, gaž njejo jich direktna domownja.

Cołnik w Błotach, kótaryž ma serbske kórjenje, ale njepowěda serbski. Wucabnica, kótaraž njejo narosła ze serbskeju rěcu, ale ju angažěrowana rozšyrja. Reportaŕ, kótaryž dajo serbsku rěc dalej na swójich źiśi, ale cujo se cesto z tym sam wóstajony wót serbskeje gromadnosći. Linguist, kótaregož jo wjadł zajm za mjeńšynowe rěcy do Łužyce… Wobglědowanja we wšednem dnju a to pšašanje: Co to jo – to serbske? Rěc abo póchad? Roman Pernak jo pytał za wótegronami.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 14.11.

Łužyske impresije:

­– Drogostka ze serbskego

archiwa

– Dopołnjujomy muzikowe

žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 15.11.

Muzika a pórucenja:

– Naš póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju a do telewizijnego magacina „Łužyca“

– Gratulacije dnja

njeźelu, 17.11.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin z nowosćami a pśinoskami, mj. dr.: ludowy žałowański źeń

– Ducy w slěpjańskich stronach

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 18.11.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Aktualny telefonat

– Gratulacije dnja

wałtoru, 19.11.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

­– Producenty serbskeje muziki

– Gratulacije dnja

srjodu, 20.11.

Magacin k połdnju:

­– Bóže słowo

­– Aktualne z Łužyce

– Powěsći

– Naša dolnoserbska rěc

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś