ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

19. Łužyska filmowa pśeglědka: Zapódajśo Waše filmy!

Zasej jo tak daloko: Filmarje z Dolneje a Górneje Łužyce su pšosone, swóje filmy za 19. Łužysku filmowu pśeglědku – Łužisku filmowu přehladku – Lausitzer FilmSchau zapódaś. Pśinoski, ako deje byś maksimalnje 20 minutow dłujke, deje se až do njeźele, 3. oktobra, pśipósłaś.

Pśizwólone su jano filmy, kenž njejsu w profesionelnem konteksće nastali – wšojadno, lěc spontaniski žortny film z pśijaśelami, šulski filmowy projekt, lokalny dokumentariski film, wutšobu pśeźěsujucy drama abo eksperimentalny social-media-novel. A to su te myta, kenž kiwaju:

Za nejlěpšy krotkofilm k Łužyskej filmowej pśeglědce 2021 dajo głowne myto we wusokosći 1.500 euro, pósćonych wót APEX Immobilien.

Toś to wósebne myto móžo jano dostaś, chtož zapódajo film, kenž se pó wopśimjeśu ze Serbami we Łužycy a/abo z dwójorěcnosću we Łužycy zaběra. Dotěrowane jo na 1.000 euro, pósćonych wót Załožby za serbski lud.

Woglědarje Łužyskeje filmoweje pśeglědki 2021 wuzwóliju z głosowańskim lisćikom wjacor zarědowanja swójogo lubuška – dobyśarja myta publikuma. Z tym mytom dostanjoš nakupowański bon za 250 euro. Bon

pósćijo Sprjewina galerija/SpreeGalerie w Chóśebuzu.

Aby se dalej informěrowali a online-formular za pśizjawjenje filma wužywali, dajśo se na webbok www.filmfestivalcottbus.de/de/news/lausitzer-filschau-2021.html.

Terminy (16.09.21)

Chóśebuz/Cottbus

Finisaža wustajeńce w Serbskem muzeju

Pětk, 17. septembra, zeger 17:00, wugótujo Serbski muzej finisažu wustajeńce „Wejsne wobraze – hynacej žywy byś“ z fotami Thomasa Kläbera. Pód motom „Gaž słowa z fotami lubkuju“ budu zwězaś domacne teksty Matthiasa Körnera z tymi wobrazami.

Serbski rbb-koncert „SERBPOP 2.0“ w kulturnem centrumje

Za sobotu, 18. septembra, zeger 20:00, pśigótujo Serbska redakcija w rbb-studiju Chóśebuz koncert SERBPOP 2.0. W kulturnem centrumje Gladhouse buźo se na tom dnju wjele młodych serbskich kupkow prezentěrowaś. Mjazy nimi su Lena Hauptmannojc, Liveband Total a Kat Austen z projektom „This Land Is Not Mine“. Dalšne informacije namakajośo na webboce centruma pód www.glad.house.

Głowna a wólbna zgromaźina Maśice Serbskeje

Pśedsedaŕstwo Maśice Serbskeje informěrujo, až pśewjeźo głownu a wólbnu zgromaźinu pětk, 24. septembra, zeger 15.30 w Serbskem domje w Chóśebuzu. Cłonki a se wě teke gósći su wutšobnje witane.

Serbski ludowy ansambel pokažo balet w źiwadle Piccolo

Srjodu, 6. oktobra, pokažo Serbski ludowy ansambl (SLA) balet „Za Mariju – Wesrjejź nocy“ w měsćańskem źiwadle Piccolo. Zeger 18:30 kśě zapokazowaś do graśa a zachopiś zeger 19:00. Kórtki su do togo na pśedań w źiwadle abo w Serbskej kulturnej informaciji LODKA.

Janšojce/Jänschwalde

25 lět Serbsko-nimski domowniski muzej Janšojce

Sobotu, 18. septembra a a njeźelu, 19. septembra, dajo wjele dožywiś w Serbsko-nimskem domowniskem muzeju. Sobotu mógu se gósći wót zeger 18:00 do zeger 22:00, wobźěliś na premjerje 3d-filma „Vom Flachs zur Leinewand“ a na wóswěśenju wósebneje wustajeńce „feste feiern/mócnje swěśiś“ z fotografijami Andreasa Batkego. Za źiśi dajo wósebny program. Njeźelu, wót zeger 11:00 do 16:00, swěśi muzej swój 25lětny jubilej swójogo wobstaśa. To jo źeń za cełu familiju.

Bórkowy/Burg

Graśa za źiśi a dorosćone w bórkojskej Domowniskej śpě

Pśi góźbje stolětnego jubileja sportaŕskego towaristwa w Bórkowach mógu źiśi sobotu, 18. septembra, pokazaś swóju šykownosć. Wót zeger 14:00 do zeger 17:00 póbituju tam mjazy drugim štaplowańske a balancowe graśa za wšake starstwa.

Wugódnośiś a cesćiś dobyśarjow kśě zeger 17:30. Wót zeger 18:00 do zeger 21:00 mógu źiśi ze starjejšymi rozwězaś gódańko „Błudnik“ a graś z familijami. Dorosćone zapłaśe 2,50 euro a źiśi 1,50 euro.

Křesćan Krawc cyta ze swójich knigłow „Was wir in uns tragen“

Pětk, 24. septembra, cyta Křesćan Krawc w Domje zmakanjow/bibliotece „Mina Witkojc“ w Bórkowach ze swójich lětosa w nimskej rěcy wujźonych knigłow „Was wir in uns tragen“. To cytanje se zachopijo zeger 19:00.

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś