ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (27.09.17)

Chóśebuz/Cottbus

„Wót ideje k ilustraciji

W serbskem domje buźo stwórtk, 28.septembra, zeger 19:00 wótwórjenje wustajeńce „Von der Idee zur Illustration“. Twórby Lubinskeje awtorki a mólarki Ingrid Groschke budu se prezentěrowaś. Laudatio źaržy Christine Orphal, wjednica Muzeja Grodk Lubin a musikaliski pśewód garantěrujo „Spreewaldfrauenchor Lübben“.

Serbske blido

Pětk, 29. septembra, zeger 18:00, buźo 67. Serbske blido Serbskego muzeja w Chóśebuzu. Ten jo tuchylu namakaś we Měsćańskem muzeju na Dwórnišćowej droze 22. Tema buźo: „Co góni źinsa młodych luźi ku kreatiwnemu pisanju w dolnoserbskej rěcy?“ Rozgrono buźo z Jill-Francis Ketlicojc ze Žylowa, studentku pśirownujuceje literarneje wědomnosći na uniwersiśe Mjertyna Luthera Halle-Wittenberg.

Serbske kórtowanje – škótowy turněr

Wałtoru za tśi tyźenje, 17. oktober, zeger 18.00 zachopijo se škótowy turněr w klubowni Dolnoserbskego internata (Žylojska droga 39). Pśepšosone su wšykne lubowarje serbskego kórtowanja, jich znate a pśijaśele, teke gaž njewuměju serbski.

Serbski škót organizěrujo Kito Ela w nadawku Domowinskeje kupki Chóśebuz.

DEPSK/DÖBBRICK

Serbska pójsynoga

Stwórtk, 28. septembera, zeger 14:30 buźo serbska pójsynoga do Depska pśiś. Źo? Do stareje šule srjejź jsy (Alte Schule).

KÓZLE/CASEL

„Kokot za wšykne“

Kokot w Kózlem pśewjeźo se zasej raz se we jśmě, pśi swětłu lampow, sobotu, 30. septembera. Źiśecy kokot zachopijo se zeger 18:00 pšawy kokot buźo wót zeger 19:00. Organizatora stej na tej sobośe sportowe towaristwo Kózle a Tradiciske towaristwo Kózle. Pótom buźo reja z liveband „Scarlett“.

Budyšyn/Bautzen

Workshop seśi za historiske mjeńšynowe slěźenja

Pśiducy pětk, 29. september, buźo w Serbskem institutśe w Budyšynje prědny workshop seśi za historiske mjeńšynowe slěźenja – ta seś jo nadregionalny a interdisciplinarny forum za slěźarje, ako na tom pólu slěźe. Cłonki seśi budu wubrane referaty wót swójogo slěźenja źaržaś a diskutěrowaś, kak seś dej se dalej wutwariś.

Nadrobny program namakajośo na bokach instituta www.serbski-institut.de. Workshop zachopijo se zeger 9.30, kóńc buźo wokoło 16.30. Chtož kśěł se wobźěliś, togo pšose wó pśizjawjenje z mailom:

Serbske rybakarje, ako swěśe narodny źeń

Zjadnośeństwo serbskich błośańskich rybarjow Bórkowy a wokolina gratulěrujo wjelgin wutšobnje wšym swójim cłonkam, kenž swěśe w oktobrje swój narodny źeń.

Gerd Harting, kupka Kuparske Bórkowy   – 02.10.1962

Manfred Pluta, kupka Drjenow   – 02.10.1948

Horst Schiemenz, kupka Brjazyna   – 03.10.1960

Heinz Tschuck, kupka Dešno   – 04.10.1953

Michael Mütze, kupka Prizarske Bórkowy  – 05.10.1963

Helmfred Stoppa, kupka Myšyn   – 15.10.1965

Heinz Bossenz, kupka Drjenow   – 16.10.1932

Dieter Wolf, kupka Běła Góra   – 21.10.1955

Fritz Kullowatz, kupka Kuparske Bórkowy  – 25.10.1928

Mike Salomon, kupka Kuparske Bórkowy  – 26.10.1967

Harri Bagola, kupka Dešno   – 31.10.1936

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 28.09.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: Tradije a nałogi wokoło swajźby

– Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow/Gratulacije dnja

pětk, 29.09.

Muzika a pórucenja:

­– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady/Kulturne pokazki/Póglědanje na njeźelski program

njeźelu, 01.10.

Njeźelski program:

­– Aktualny magacin: powěsći, pśinosk wó žnjownem swěźenju we Witaj-źiśowni „Villa Kunterbunt“)

– Stawizny serbskeje rejowańskeje muziki (3)

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 02.10.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Rozpominanje na tyźeń

­– Dolnoserbski report

­– Powěsći/Póglědajomy do Nowego Casnika

wałtoru, 03.10.

Serbski program na Dnju nimskeje jadnoty:

– Słowa k dnju

– Zgromadny koncert chora Serbskego ludowego ansambla a chora „Łužyca“ (wót 17.9. w chóś. Nimskej cerkwi)

– Kulturne pokazki

– Gratulacije dnja

srjodu, 04.10.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći/Naša serbska rěc/Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś