ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (29.02.24)

Chóśebuz/Cottbus

Wótwóriju jatšownu wustajeńcu

„Ja()jo wiźim – Ei, ich seh‘ dich“ – to jo titel jatšowneje wustajeńce, ako se wótwórijo stwórtk, 29. februara, zeger 18:00 w Serbskem muzeju. Pśedstajiju tam kšasnje wupyšnjone jatšowne jaja ludowego wuměłca Huberta Bartša z Rěčic (Rietschen). Muzikaliski to wobrubiju wukniki chóśebuskego konserwatoriuma.

Rucne źěło na serbski

Stwórtk, 29. februara, wót zeger 17:00 w klubowni w Serbskem domje (Droga Augusta Bebela 82) wótmějo se zasej zmakanje za rucne źěło. To buźo južo dwanasty raz, ak se gromaźe zejźomy, aby nazgónjenja wuměnili, pśi źěle se serbski rozgranjali a teke nowe słowa a wobroty wuknuli. Wšykne su wutšobnje pśepšosone na tu modernu pśězu! Mejlowa adresa za kontakt: .

Literariske cytanje

Pětk, 1. měrca, zeger 18:00 wótmějo se w klubowni Serbskego doma zgromadne cytanje Dolnoserbskeje biblioteki a Lichotnego nimskego awtorskego zwězka Bramborska pód motom „Wót gluki źiśetstwa“. Cytaju Justyna Michniuk, Tracy Neumann, Wolfgang Hoffmann, Daniel Ratthei a Hannelore Schmidt–Hoffmann. Bernd Pittkunings muzicěrujo. Rezerwěrujśo pšosym městna pód .

Lubnjow/Lübbenau

23. wiki jatšownych jajow

Błośański muzej Lubnjow pśepšosyjo 2. a 3. měrca na wiki jatšownych jajow. Sobotu a njeźelu móžośo wót zeger 10:00 do 17:00 wuměłcam z Bramborskeje, Sakskeje a Barlinja pśi wupyšnjenju jajow pśiglědowaś a sebje jatšowne jaja kupiś. Wy abo waše źiśi smějośo teke sami se pśi wupyšnjenju jatšownych jajow wuproběrowaś. Mimo togo pśedstajiju nalětne nałogi a póbituju błośańske kulinariske speciality. Wěcej informacijow namakajośo pód cysłom 03542 / 24 72 abo na internetowem boce museums-entdecker.de.

Drjowk/Drebkau

Wiki jatšownych jajow

Serbska tkajaŕska śpa pśewjeźo swóje wiki jatšownych jajow njeźelu, 10. měrca, zeger wót 10:00 do 17:00. Móžośo tam wuměłcam pśiglědowaś, sebje jaja kupiś, wupyšnjenje jajow wopytaś a walkowaś. Na dwórje muzeja buźo nalětny mark.

Luboraz/Lieberose

Majka Stockowa cyta ze swójich knigłow „Sprjewja“

Kulturny tśirog Dubja-Błota (Kulturdreieck Dahme-Spreewald) pšosy stwórtk, 29. februara, zeger 19:00 do gósćeńca „Darre“ (Schloßhof 3) na cytanje chóśebuskeje awtorki Majka Stockowa. Wóna cyta ze swójogo fantasy-romana „Sprjewja: Blutmond“, kenž zapśimjejo figury a elementy serbskeje rěcy a kultury: Na kontinenśe Sprjewja wójujo janźel Vega wó pśežywjenje cłowjestwa a zmakajo Kita, kogož wobdawa něco śmojtego...

Łaz/Lohsa

Nalětny koncert

Serbski folklorny ansambl Slěpe buźo njeźelu, 9. měrca, zeger 18:00 w cerkwi graś. Zastup jo dermo.

Zapust 2024

– Nowa Wjas/Neuendorf

Sobotu, 2. měrca, zeger 13:30

w gósćeńcu „Kastanienhof“

– Górnej /Milkersdorf

Sobotu, 2. měrca, zeger 13:30

w stanje pśi športnišću

(110. zapust)

– Dešank /Dissenchen

Sobotu, 2. měrca, zeger 14:00

w športaŕskem domje

– Zaspy/Saspow

Sobotu, 2. měrca, zeger 13:00

(180. zapust)

 – Tšadow /Stradow

Sobotu, 2. měrca, zeger 13:00

pśi wognjowej woborje

– Dubje /Eichow

Sobotu, 2. měrca, zeger 14:30

 – Cazow/Zahsow

Sobotu, 2. měrca, zeger 15:30

pśi zgromadnem wejsańskem

domje

– Husoka /Märkischheide

Sobotu, 2. měrca, zeger 14:30

pśi gósćeńcu Grisk

 – Bobow/Babow

Sobotu, 2. měrca, zeger 14:00

pśi gósćeńcu „Zum Bergchen“

 – Barbuk/Bärenbrück

Sobotu, 9. měrca, zeger 13:00

pśi športnišću

 – Brjazyna /Briesen

Sobotu, 9. měrca, zeger 13:30

pśi balowem domje „Eiche“

– Kśišow/Krieschow

Sobotu, 9. měrca, zeger 13:00

pśi gósćeńcu „Hahn“

 – Hus/Maust

Sobotu, 9. měrca, zeger 13:00

am Gemeindezentrum

– Kózle/Casel

Sobotu, 9. měrca

(camprowanje)

– Turnow/Turnow

Njeźelu, 10. měrca, zeger 13:00

pśi gósćeńcu „Zum Goldenen

Krug“

 – Radowiza /Radewiese

Sobotu, 16. měrca

 – Rogow /Horno

Sobotu, 16. měrca

– Majberk /Maiberg

Sobotu, 16. měrca

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś