ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (12.12.18)

Drježdźany/Dresden

Serbske blido

Teke tudy jo něnto Serbske blido nastało. Na rozgrono we serbskej rěcy su serbske wobydlarje Drježdźan a wokolnosći pšosone źinsa (stwórtk, 13. december), zeger 19.00, do kjarcmy „Altes Weltbüro“ na Antonowej droze 8 (blisko dwórnišća Drježdźany–Nowe Město). Witane su wšykne, ako powědaju abo wuknu górno- abo dolnoserbsku rěc.

Chóśebuz/Cottbus

Gódownicka na DSG

Srjodu, 12. decembra, buźo hyšći na Dolnoserbskem gymnaziumje gódownicka. Na to su wuknice a wukniki ze starjejšymi, ceptarki a ceptarje, absolwenty a něgajšne kolegowki a kolegi pšosone do awli šule. Awlu budu zasej źewjetkarje wugótowaś. Solisty wšych lětnikow wugótuju program. Zachopiś budu zeger 16:00.

Serbska rada – pśedstajenje kandidatow

Pśiduce póśejźenje Rady za nastupnosći Serbow buźo pónjeźele, 17. decembra, zeger 17:00 w klubowni Rěcnego centruma Witaj w Chóśebuzu. Na tom zjawnem wobradowanju pśedstajiju se te 12 bramborske kandidaty za radu za Załožbu za serbski lud.

Janšojce/Jänschwalde

Adwentski kalendaŕ

W janšojskej wósaźe změju lětosa adwentski kalendaŕ: Na jadnotliwych dnjach su wrota dwórow abo drugich městnow wótcynjone za chylu. Tak budu stwórtk, 13. decembra, wót zeger 15:00 do 17:00 w tamnem Serbsko-nimskem domowniskem muzeju pśedstajiś serbsku gódownu muziku a nałogi.

Bórkowy/Burg

Źeń zakładneje šule

Pśepšosone su wukniki 6. lětnika pětk, 14. decembra, wót zeger 8:00 do 13:00. Prědny raz pokazuju Witaj-wukniki serbsku wucbu gromadu ze swójim Witaj-ceptarjom. Starjejše maju swóje źiśi w šuli telefoniski pśizjawiś pód cysłom 035603/333. Wšykne šulske fachy se pśedstajaju. Za pór serbšćinarjow abo wukniki, ako kśě serbski wuknuś z města, ze Žylowa abo ze Tšupca jo hyšći městno. Kuždy dostanjo wobjed dermo.

Slěpe/Schleife

Adwentski koncert

Njeźelu, 16. decembra, buźo Serbski ludowy ansambl wustupowaś w Serbskem kulturnem centrumje. To buźo scenisko-koncertantny concert z orchestrom, chorom a balletom. Kórty su jano we Slěpem na pśedań, we Serbskem kulturnem centrumje, a to za 12 euro w pśedpśedanju a za 14 na wjacornej kasy. Chtož jo młodšy nježlic 14 lět, njemusy nic zapłaśiś. Chtož njamóžo do togo do Slěpego jěś zastupnickow dla, móžo se korty teke telefoniski rezerwěrowaś pód cysłom 035 773/77 230.

Picnjo/Peitz

Adwentske wiki

Pśi picańskej paśe (Festtungsturm) budu wót 14. do 16. decembra gódowne wiki. Tam cakaju tradicionelne rucnikarstwo, wikowarje, hollandske speciality, program na jawišću. Za źiśi jo karusel a wóni mógu teke rejtowaś na ponyjach. Pětk budu te wiki zeger 15:00 wótcyniś, zeger 15:30 budu wukniki zakładneje šule „Mozaik“ program pokazaś, pózdźej rejuju mósćańske źiśi a wót zeger 17:15 buźo pśeśěg z lampionami. Sobotu a njeźelu su te wiki wótcynjone wót zeger 13:00. Kóńc buźo njeźelu pó wognjowej show akrobatikarjow.

Raduš/Raddusch

Źeń serbskeje historije a serbskeje kultury

Pónjeźele, 17. decembra, buźo w radušańskem domje Błośańskego turistiskego zwězka Źeń serbskeje historije a serbskeje kultury. Na to pšosytej towaristwo Błośański turistiski zwězk a Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu. To jo dalejkubłanje jo za wšykne zajmce a buźo wót zeger 9:00 do 17:00. Na kóńcu budu teke wót drastwow wulicowaś a buźo praktiski rěcny kurs.

Trachtenausstellung in Lübben

In Vorbereitung auf das Deutsche Trachtenfest in Lübben (17.- 19.05.19) wurde im Lübbener Rathaus durch den Bürgermeister der Stadt Lars Kolan eine Fotoausstellung zum Thema „Tracht und Landschaft“ eröffnet. Sieben Fotografen, darunter Andreas Traube, Frank Knorr aus Maust und Peter Becker aus dem Spreewald sowie Charles Koppehele aus dem Fläming, zeigen ihre Arbeiten zum Thema. Die Trachtenfotos stammen aus ganz Deutschland. Die Fotos stammen von Fotografen, die dem Trachtenwesen stark verbunden sind.

Der Eröffnung war ein Programm der Kita „Spreewald“ vorangegangen, die Kinder zeigten sorbische/wendische Tänze.

Geöffnet ist die Ausstellung zu den üblichen Zeiten der Verwaltung, die Fotos sind bis zum Trachtentag im nächsten Jahr zu sehen.

„Łužyca“ – serbski magacin

15. decembra 2018 by było pśiduce wudaśe telewizijnego magacina na rěźe. Dokulaž pak rbb na tom dnju změjo „bajkowe dny“ w swójom programje, jo se to wudaśe doprědka pśepołožyło a južo 24. nowembra pokazało. Móžośo ale to monotematiske wusćełanje – siluetowy film „Lan Łužyce ¨– ze žywjenja drogujucego kšamarja“ – hyšći w interneśe wiźeś: www.rbb-online.de/luzyca/

Pśiducy magacin buźo 19. januara 2019.

Wustajeńca w Dešnje

W Domowniskem muzeju w Dešnje maju wót 2. decembra gódownu wustajeńcu z gódowny eksponatow z papjery a papy.

Projektowy dny na DSG „Wót wuknikow za wukniki“

W slědnych tśich šulskich dnjach do gódownych ferijow buźo Dolnoserbski gymnazium kreatiwna źěłarnja za wuknjenje. Rozmjej: we tom casu změju wuknice a wukniki rědownjow 7 do 10 zasej projektowe dny. Na prezentaciju wuslědkow su wukniki wót źewjeś zakładnych šulow pšosone. To buźo dnja 20. decembra, a tam mógu se wóne wukniki informěrowaś wó móžnosćach wuknjenja na tom gymnaziumje. Za 2018 jo se za to jadnab 400 luźi pśizjawiło.

Gymnaziasty wužywaju wšake tematiske śěžyšća, aby mógali gósćam šyroke póbitowanje daś. Wšak kśě moto „Wuknuś, to napórajo wjasele“ ze žywjenim wupołniś. We srjejźi stoje tenraz tšachoty z interneta, globalizacija a jeje slědy abo nastaśe barwow a fyzikaliske eksperimenty we wšednem dnju. Wšykne te projekty su wuknice a wukniki sami naraźili. Wobźělniki je sami pśigótuju. Cel jo, gósći pśiwabiś, aby wóni aktiwnje sobu gótowali.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 13.12.

Łužyske impresije:

­– Adwentski kalendaŕ

– Ze serbskego archiwa

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulujomy

pětk, 14.12.

Muzika a pórucenja:

– Adwentski kalendaŕ

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulujomy

njeźelu, 16.12.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin

– Warianty ludowych

melodijow: adapcije

– Nabóžne wusćełanje – Adwentske tšojeńko

­– Gratulujomy

pónjeźele, 17.12.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Adwentski kalendaŕ/Aktualny telefonat/dolnoserbski report/Powěsći/Gratulujomy

wałtoru, 18.12.

Kulturny magacin:

– Adwentski kalendaŕ

­– Kulturny pśinosk

­– Gaž muzika zagrajo

– Gratulujomy

srjodu, 19.12.

Magacin k połdnju:

– Adwentski kalendaŕ

– Aktualne z Łužyce

– Powěsći

– Póglěd do aktualnego wudaśa

Nowego Casnika

– Rěcne wobroty pó

dolnoserbsku rozkłaźone

– Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś