ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Nowa wósebna wustajeńca w Měsćańskem muzeju

Z Města/Cottbus. Nowa wósebna wustajeńca w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu ma titel „Ankunft auf Zeit“. Wóna dajo póglědy do kapitela chóśebuskich stawiznow, kótaryž jo pśisamem zabyty – to stej lěgwje wójnskich popajźonych w Žylowje a Žylowku w casu Prědneje swětoweje wójny a pótom, ga mjazy 1914 a 1924. Wušej 200 fotografijow (wót lěgwowego fotografa Paula Tharana) a wjele citatow z fundusa Měsćańskich zběrkow informěrujo we tej wustajeńcy wó žywjenju we wónyma lěgwoma, wó zwiskach z Městom a wó dalšnem wuwiśu lěgwowu pó kóńcu wójny. A pódla fyziskeje wustajeńce w muzeju wobstoj južo wót junija teke digitalna wersija teje wustajeńce, ju móžośo se nadalej online woglědaś, na pśikład, gaž dla tuchylneje 2-G-regule do muzeja njesmějośo: https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/lager-cottbus/. Nowa wósebna wustajeńca w Měsćańskem muzeju jo až do 13. měrca 2022 wiźeś.

Dalšne zarědowanje w nowej wustajeńcy w Serbskem domje

Z Města/Cottbus. Wót zachopjeńka nowembera witaju twóŕby wuměłcowki Ute Gruneroweje we wustajeńcy „mólowaś ako slěd žywjenja – Malen als Lebensspur“ woglědarjow klubownje Serbskego domu w Chóśebuzu. Za tym až 25. nowembra jo wuměłcowka sama pó tej wustajeńcy wjadła a wó swójom twórjenju powědała, slědujo sobotu, 18. decembra, dalšny termin we wustajeńcy „mólowaś ako slěd žywjenja – Malen als Lebensspur“,ga zeger 10:00. Tenraz buźo to wjeźenje a rozgrono z wuměłcom Klausom Bramburgerom. Daś zajmce se za to zarědowane pśizjawiju pód numerom 0355/485 76 468 abo z mejlku na . Wustajeńca jo wiźeś až do 28. januara, wót pónjeźelego do pětka wót zeger 10:00 do 16:30, na kóńcach tyźenjow a na swěźenjach pó dogronjenju.

Pisane swětlaška Rědnje se swěśe te pisane swětlaška na bomje – na zasněgowanem zajtšu we Wjerbnje pśi Seydlitzowem kněžkojskem domje. Foto: Anna Günikerowa (09.12.21)

Pisane swětlaška Rědnje se swěśe te pisane swětlaška na bomje – na zasněgowanem zajtšu we Wjerbnje pśi Seydlitzowem kněžkojskem domje. Foto: Anna Günikerowa

Gibt es im Jahre 2154 noch Wenden in Cottbus/Chóśebuz?

Cottbus/Město. Das Theaterstück „Feinstoff“ in der Cottbuser Kammerbühne präsentiert textile Stadtgeschichte auf unterschiedliche Art und Weise. Die vier Spielszenen scheinen auf den ersten Blick infolge der unterbrochenen zeitlichen Abfolge und verschiedenen Schwerpunktsetzung nicht zusammen zu passen. Doch mit einer gewissen Distanz offenbart sich ein Konzept, dass in sich stimmig ist.

Es beginnt 1943 am Gymnasium in Cottbus, wo sich der letzte sorbische/wendische Lehrer, gleich einer Seidenraupe, verpuppt im Kokon, versteckt hält. Eine seiner Schülerinnen, ebenfalls Sorbin/Wendin, hält den Kontakt zu ihm aufrecht. Die zweite Szene spielt nach dem 30-jährigen Krieg, als die Stadtoberen versuchen, mittels Waisenkindern die Seidenraupenzucht anzukurbeln. Friedrich II. greift dies auf und versucht, die Seidenproduktion mittels Pflanzung weiterer weißer Maulbeerbäume (morus alba) zu forcieren. Die dritte Episode konzentriert sich auf die Umweltgruppe „Morus Alba“, die in den 1980er-Jahren von der Staatssicherheit observiert wird. Am Schluss sitzen drei Jugendliche, darunter ein Sorbe/Wende, am Cottbuser Ostsee, der im Jahre 2154 nur noch eine Schlammlandschaft ist, doch ideale Bedingungen für Maulbeerbäume bietet.

Der Autor und Kleist-Förderpreisträger Lars Werner, geboren 1988 in Dresden, hat aufwendig dazu recherchiert, auch im Sorbischen Institut. Das Sorbische/Wendische ist – wie selbstverständlich – Bestandteil der Inszenierung. Sogar die sorbische Sprache ist zu hören. Dies ist eine neue Qualität. Das Thema bietet ob der überzeugenden darstellerischen Leistung reichlich Stoff für Diskussionen. Weitere Spieltermine des vom Jungregisseur Rafael Ossami Saidy inszenierten Stückes sind am 15. Dezember, 29. Dezember und 7. Januar.

Weitere Informationen unter www.staatstheater-cottbus.de/programm/feinstoff/.

Nimsko-serbska namša za Łužycu

Z Města/Cottbus. Tśeśu adwentsku njeźelu, to groni 12. decembra, buźo nimsko-serbska namša za Łužycu (Lausitzgottesdienst) z wušeju promštowku Theresu Rineckeroweju, zeger 10:00 w chóśebuskej Nimskej cerkwi. Namša jo wugótowana wót Centruma za dialog a pśeměnjenje (faraŕ Matthias Scheufele) z pótrjefjonymi k temje „wóda“. Glědajśo pšosym na tuchylu płaśece 2-G-regule.

Wugódanje adwentskego rebusa

Lube źiśi,

w Nowem Casniku wót 25. nowembra smy měli za was mały rebus k prědnemu adwentoju. Sćo wy jen wugódali? Mě se zda, až to njejo był wjelgin śěžki rebus. A což wugódanje wugronijo, sćo snaź teke južo cynili w tuchylnem adwentskem casu. Wugódanje ga jo: „Pjacomy placki.“

Cytanje Margi Morgensternoweje wupadnjo

Z Bórkow/Burg. Planowane jo było, až pětk, 17. decembra, cyta błośańska awtorka Marga Morgensternowa w bórkojskem Domje zmakanjow (Haus der Begegnung) basni a proza-teksty k temje „Gódy w Błotach“. To zarědowanje bóžko wupadnjo glědajucy na problematisku korona-situaciju. Strowota awtorki se njeriskěrujo.

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś