ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (21.02.18)

Chóśebuz/Cottbus

Wótwórjenje wustajeńce „Namakane na Chóśebuskej najśpje – fotografije wót Friedricha Seybertha“

Chósébuski tekstilny inženjer jo měł fotografěrowanje ako hobby a jo ze swójimi wobrazami, ako su nastali mjazy 1912 a 2. swětoweju wójnu, wótbłyšćił žywjenje na zachopjeńku 20. stolěśa w měsće Chóśebuz, ale teke na jsach. Budyšyński fotograf Jürgen Maćij jo pokład fotowych platow wótekšył a Měsćański muzeum prezentěrujo něnto wuběrk z nich. Wótwórjenje wustajeńce muzeuma jo srjodu, 21. februara, zeger 19:00, we wjelikej rumnosći na 3. etažy (Dwórnišćowa droga 22).

11. wuběźowanje „Młoda serbska muzika“

Serbski ludowy ansambl wugótujo wuběźowanje młodych muzikowych talentow we starstwje wót 6 – 23 lět. Serbske spiwy a muzika deje pśi tom we srjejźišću stojaś. Wuběźowanje we Dolnej Łužycy wótmějo se 14. apryla we rumnosćach Academy of Music w Chóśebuzu. Pšosym pśizjawśo se až do 28.02.2018! Formulary a pśidatne informacije pód: www.sne-bautzen.de.

Wósebny film w Obenkinje

„Slěd“ – pólski film jo łoni dobył na filmowem festiwalu Berlinale jaden tych „slobranych mjadwjeźow“ a jo lětosa pla OSCARow ako wukrajny film nominěrowany. Film grajo w pólsko-českich granicnych stronach. Žeńska, pensioněrowana inženjerka za twarjenje móstow, jo głowna ryśarka togo komiskego dedektiwnego tšojenja w pólskej prowincy. www.obenkino.de

Terminy: stwórtk, 22.02. zeger 20:00, pětk, 23.02. zeger 19:30, sobotu, 24.02. zeger 18:00, njeźelu, 24.02. zeger 20:30, pónjeźele, 26.02. zeger19:00, film a rozgrono wałtoru, 27.02. zeger 20:00, original z pódtitulkami srjodu, 28.02. zeger 20:00.

Barliń/Berlin

Zapust w kinje Krokodil

Sobotu, 24. februara, swěśi kino Kokodil zapust, ako zachopk rěda ze serbskimi filmami. Na programje stoje dokumentarny film „Černe jagody“, krotki film „Zmij“ a łužyska filmowa baseń wót Konrada Hermanna „Struga“. We tom filmje pokazuju se pśegótowane camprowarje ako mjadwjeź, bóśon a jajarka. Nanejměnjej jadna serbska jajarka (na zapusće pó tradiciji wót muža grajona) jo swój woglěd pśilubiła a pśiźo snaź samo z muzikarjom. Toś dejali woglědarje drobne pjenjeze a jaja sobu měś. Kino Krokodil, Greifenhagenska droga 32, 10437 Barliń.

Budyšyn/Bautzen

Mark jatšownych jajow

24./25. februar, zeger 10:00 do 18:00 buźo 27. mark jatšownych jajow, organizěrowany wót Spěchowańskego kružka za serbsku ludowu kulturu w Serbskem domje.

Smogorjow/Schmogrow

Pójsynoga

Stwórtk, 1. měrca, pśiźo serbska pójsynoga zeger 14:30 do Sportarskego domu.

Slěpe/Schleife

Cytanje

Serbska stawiznarka Trudla Malinkowa (Serbski institut) buźo stwórtk, 1. měrca wót zeger 16:00 cytaś ze swójich knigłow „Ufer der Hoffnung“ wó serbskich wudrogowarjach. To buźo w Serbskem kulturnem centrumje na Droze měra 65.

Janšojce/Jänschwalde

Pójsynoga

Pětk, 2. měrca, pśiźo serbska pójsynoga do Janšojc. We Serbsko-nimskem domowniskem muzeju co wóna wót zeger 14:30 rozwjaseliś luźi.

Zapusty w Dolnej Łužycy

Pětk, 23. februara

– w Radowizy/Radewiese

Sobotu, 24. februara

– w Zaspach/Saspow

– w Mósće/Heinersbrück

– w Žylowku/Merzdorf

– w Barbuce/Bärenbrück

– na Górach/Guhrow

– we Wusokej/Märkischheide

Njeźelu, 25. februara

– w Dešnje/Dissen

– w Kśišowje/Krieschow

Wobraz napšawo:

Daniel Kubik ze Žylowa jo namakał we skłaźe stareju starjejšeju to zapustowe foto. Slězy stoj to lěta togo zapusta: 1955. Wón jo gódał, až foto jo ze Strjažowa, njejo ale wěsty. Raźi comy wěźeś: w kakej jsy jo to? Cośo Wy, lube lazowarki a cytarje, nam pomagaś? Toś zazwóńśo we redakciji na 0355/4302256 abo piśćo mejlku na: redakcija[at]nowycasnik.de.

Pśiduce Serbske blido wó serbskich žeńskich

W Bramborskej budu žeńske ceły tyźeń dłujko tema na wšakich zarědowanjach. Tomu se pśizamknjo Serbski muzej w měśce a pšosy dnja 7. měrca, na Serbske blido k temje „Serbske žeńske – kak rownopšawne su byli něga a kótary wliw maju źinsa“. Gósć buźo dr. Christiana Piniekowa, wjednica Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje we Chóśebuzu (ABC).

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 22.02.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa: „Ducy pó Balkanje“

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 23.02.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Pósejźenje župnego pśedsedarstwa Domowiny

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program – Gratulacije dnja

njeźelu, 25.02.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin

– Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny w Chóśebuzu

– Česka narodna mjeńšyna w Kroatiskej

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 26.02.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Wukniki DSG – rěc a domownja

– Powěsći

– Póglědajomy do Casnika

– Gratulacije dnja

wałtoru, 27.02.

Kulturny magacin:

­– Gaž muzika zagrajo: Portrej Bena Njekele

­– Kalendarske łopjeno: Kito Gryz

– Gratulacije dnja

srjodu, 28.02.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce/Powěsći

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś