ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (21.02.19)

Chóśebuz/Cottbus

„Wuznamne muske Dolneje Łužyce“

Pětk, 22. februara, buźo w Serbskem domje w Chóśebuzu Studijny źeń k temje „Wuznamne muske Dolneje Łužyce“. To budu tśi pśednoski, ten prědny buźo wót 9:00 do 10:30, Hartmut S. Leipner powěda k temje „Wjeliki praktikaŕ: Serbski uniwersalist Albinus Mollerus“. Wót zeger 10:45 do 12:15 powěda Rudolf Bönisch z Ljubnjowa k temje „Janźelskej głowje ako pśiznamje – Wuměłski blidaŕ Abraham Jäger z Grabina a jogo twórby w cerkwjach Dolneje Łužyce“. Slědny dupk buźo wót zeger 13:00 do 14:30, źož Katrin Urbańscyna powěda wó „Dolnoserbskej tšojce“. Zastup płaśi za jaden pśednosk 4,50 euro, za cełe dopołdnjo 12 euro. To jo zarědowanje Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu.

Sympozij k cesći Albina Mollera

Srjodu, 27. februara, buźo wót zeger 16:00 w klubowni Dolnoserbskego internata sympoziji pśi góźbje 400. pósmjertnego dnja fararja Albina Mollera. Pśednosowaś budu w nimskej rěcy: Pětš Šurman: Ze žywjenja fararja Mollerusa, Hartmut S. Leipner: Astrolog Mollerus a Sebastian Elikowski-Winkler: Mollerus ako karližaŕ. Slědny pśednosk buźo w serbskej rěcy, powědaś buźo Fabian Kaulfürst k temje „Serbska rěc Albinusa Mollerusa“.

Błobošojce/Bloischdorf

Bal larbatych

Sobotu, 23. februara, swěśi towaristwo „Dolnołužyska serbska muzeumowa wjas“ wót zeger 19:00 swój 14. bal larbatych. Pódla budu teke gósći z pólskego Babimosta, zeger 21:30 buźo to demaskěrowanje. Městno buźo błobošojska muzeumowa brožnja, wjas słuša ku gmejnje Feliksowy jazor.

Nowa Niwa/Neu zauche

Wjasele do rejki

Njeźelu, 24. februara, buźo Michael Apel wót zeger 15:00 nawjedowaś ludowe reje. To buźo w gósćeńcu „Zum Oberspreewald“ na Studnjowem naměśce (Brunnenplatz) 11.

Žylow/Sielow

Wjasele do rejki

Njeźelu, 24. februara, buźo Michael Apel wót zeger 19:00 nawjedowaś ludowe reje. To buźo w sportarskem domje w Górnej gasy (Berggasse)1.

Budyšyn/Bautzen

Mytowanje wuběźowanja wó nejlěpše źiwadłowe graśe

Njeźelu, 24. februara, budu zeger 11:00 mytowaś a prezentěrowaś dobyśarske źiwadłowe graśe z wuběźwanja „Lausitzen-Stückewettbewerb“ ako su budyšynske, chóśebuske a złykomorojske źiwadło 2018 wupisali. Pytali su za graśim, ako se rozestaja z Dolneju a Górneju Łužycu. To spěchowańske myto źo na Ulrike Müller za kus „JAY“ a to wjelike myto na Olivera Bukowskego za „Der Sohn“.

Dešno/Dissen

Serbski mob pśi zapusće na farje!

Serbske luźe, pśiźćo njeźelu, 24. februara, na dešański zapust: młodše a starše, górne a dolne, měsćańske a wejsańske! Rozšyrjajmy tenraz to serbske na „nimskem“ zapusće, a rozgrějmy našu serbsku wutšobu! Wšykne mógu se na serbskem flashmobje wobźěliś, kótaryž buźo krotko pó wumaršěrowanju, někak zeger 13.30 na farje. Gaž kapała znatu serbsku štucku zagrajo, ga zestupajśo se gromadu, spiwajśo zgłosom sobu a pokažćo, až zapust jo hyšći serbski! Grońśo to dalej! (pśipósłane wót Maksimiliana Hasackiego)

Gołkojce/Kolkwitz

Diskusija wó wjelkach

Za stwórtk, 28. februara, pšosy towaristwo NABU na diskusiju wó wjelkach pód titelom „Wieviele Wölfe verträgt das Land?“. Zachopiś budu zeger 18:00. Referenty budu Steffen Butzeck (Zagronity za wjelki w Bramborskem krajnem wobswětowem amśe), Edwin Majaura (cesnoamtski wótwardowaŕ wjelkow), Axel Voigt (wjednik góńtwow) a Hendrik Schuhr (UNB SGL wokrejsa SPN).

Zapusty kóńc tyźenja

Hochoza/Drachhausen

Hochoske muske a žeńske zapustuju južo pětk, 22. februara. Žeńske zmakaju se zeger 18:00 w sportarskem domje. Wóttam wótholiju je te muske, kótarež pśidu z gósćeńca „Złośany plon“. Zgromadny pśeśěg buźo do Plona, źož budu wjacor reje. Campruju sobotu.

Radowize/Radewiese

Radowiski zapust buźo pětk, 22. februara, w janšojskej kjarcmje „Zur Linde“. Tam budu domaršěrowaś zeger 20:00.

Kósobuz/Kunersdorf

Sobotu, 23. februara, budu se zmakaś we swěźeńskem stanje a zeger 14 :00 wumaršěrowaś. Wjacor budu w stanje reje, wót zeger 19:30.

Wusoka/Märkischheide

Póriki se zmakaju sobotu, 23. februara, na zgromadny zapust zeger 14:00 w gósćeńcu „Dorfkrug“, wumarš buźo zeger 14.30. Zeger 18:30 budu reje.

Móst/Heinersbrück

Sobotu, 23. februara, zmakaju se młoźina a ženjone na zgromadne zapust, a to wót zeger 13:00 w stanje pla wognjoweje wobory. Zeger 14:00 budu wumaršěrowaś z kapału „nAund“. Reje budu wót zeger 20:00 w stanje.

Góry/Guhrow

Sobotu, 23. februara, zmakaju se młoźina a ženjone w sportarskem domje, pó wuwitanju a swěźeńskem nagronje budu zeger 15:30 wumaršěrowaś. Pó prědnej reji ze sponsorami a zgromadnem fośe budu zeger 15:45 zastaś pśi busowem zastanišću „Eiche“, zeger 17:00 budu zastaś pśi „Waage“. Zeger 18:00 kśě domaršěrowaś do „Ballhaus Eiche“ w Brjazynje. Tamkor buźo wót zeger 19:30 zapustojska reja.

Šlichow/Schlichow

Sobotu, 23. februara, buźo zgromadny zapust jsy. Zmakaś budu se w stanu na sportnišću, zeger 14:00 budu wót tam wumaršěrowaś. Pó pśeśěgu buźo reja w stanje.

Bórkowy/Burg

Sobotu, 23. februara, buźo w Bórkowach muskecy zapust. Pśeśěg zachopijo se zeger 16:30 pśi „Kur- und Wellness-Haus Spreebalance“. Dalej źo pó dwórnišćowej droze ku „Hafeneck“ a pótom pó Głownej droze ku Wendigojc gósćeńcoju „Deutsches Haus“. Tam budu reje z „Lutzketaler“ gercami.

Bobow/Babow

Sobotu, 23. februara, budu how zeger 14:00 wumaršěrowaś wót gósćeńca „Zum Bergchen“ a śěgaś pó jsy. Wjacor zeger 20:00 budu tam reje.

Kśišow/Krieschow

Njeźelu, 24. februara, budu se zmakaś w Hahnojc kjarcmje a zeger 13:00 wumaršěrowaś. Wót zeger 17:00 buźo reja z Picańskimi gercami we tej kjarcmje.

Dešno/Dissen

Njeźelu, 24. februara, zmakajo se młoźina pśi „Serbskem dwórje“ a buźo wót tam zeger 13:00 wumaršěrowaś. Wót tam budu śěgaś pó jsy, zeger 20:00 buźo reja.

Župne pśedsedarstwo

Srjodu, 27. februara, buźo zeger 17:00 pósejźenje pśedsedarstwa župy Dolna Łužyca w Serbskem domje w Chóśebuzu.

Serbska rada

Wałtoru, 26. februara, buźo w Pódstupimje wót zeger 13:30 pśiduce pósejźenje Serbskeje rady w Bramborskem krajnem sejmje we jśpje E.070a. na dnjownem porěźe stoj ako prědne fachowe rozgrono z cłonkami rozgłosoweje rady wót rbb a zastupnikami rbb-studija w Chóśebuzu. Pótom źo zwětšego wó kubłańske pšašanja.

Łužyska alianca

Partaja Łužyska alianca co kandiděrowaś za komunalne wuzwólowanje w maju a za wuzwólowanje bramborskego parlamenta w okotoberje. Wóni kśě se profilěrowaś ako „regionalno-politiska móc a partaja wšyknych Łužycanarjow, ako stoj k serbstwu w Łužycy a co lěpjej wužywaś kulturne a wědomnostne potenciale Łužyce“, dajotej k wěsći Hanzo Wylem-Keł a Ignac Wjesela z pśedsedaŕstwa. Wónej nagranjatej łužyske luźe, aby se tomu gibanjeju pśizamknuli a za partaju kandiděrowali. Pśiducu sobotu, 23. februar, zeger 10.00 pśe-pšosyjotej wónej dla togo wšykne interesěrowane luźe z Dolneje a Górneje Łužyce na wuzwólowaŕsku zgromaźinu do Łaza (Laasow; źěl Wětošowa), Wejsna droga 30. Dalšne informacije pód www.luzyska-alianca.org; na facebooku: „Łužyska alianca“ abo pśez e-mail:

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 21.02.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenjapśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 22.02.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 24.02.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: nowosći a pśinoski (mjazy drugim Michał Hórnik, serbski

teolog a wucony)

– „Koncert pó muzikowych žycenjach pśisłucharjow“

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 25.02.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Nowosći

– Aktualny telefonat

­– Gratulujomy

wałtoru, 26.02.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

– Gaž muzika zagrajo

srjodu, 27.02.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Póglědamy do Nowego Casnika

– Rěcne wobroty pó

dolnoserbsku rozkłaźone


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś