ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (22.11.17)

Chóśebuz/Cottbus

Serbske gódy

Južo do adwenta budu we Dolnoserbskem internaśe Serbske gódy swěśiś, a to srjodu, 29. nowembra. Wót zeger 15:00 do 16:30 buźo program ze serbskimi gódownymi spiwami. Tam pśiźo Dolnoserbski źiśecy ansambl a kupka KulaBula. Teke Ruprajcht pśiźo.

Konferenca „Łužyca pó kóńcu brunice“

Sobotu, 2. decembra, buźo we Bramborskej techniskej uniwersiśe we Chóśebuzu konferenca „Transformacija Łužyce ‚pó brunicy‘ a Serby“. Na to pšose wóna uniwersita, Załožba Rosy Luxembergoweje a Serbski institut. Zachopjeńk buźo zeger 11:00.

Někotare pśednoski su how: We prědnem bloku wót zeger 11:15 powěda Daniel Häfner ku temje „Łužyca bźeze Serbow? Ku stawje diskusije“ a pózdźej Lutz Laschewski „Wót indigenych pšawow až ku regionalnej transformaciji“. Wótpołdnjo wót zeger 13:30 pśednosujotej Susanne Hozyna na temu „Krabat ako marka“ a Fabian Jacobs wó łužyskem centrumje we Slěpem. Wót zeger 15:30 buźo podiumowa diskusija „Transformacija ako šansa za Serby“. Městno konference buźo „Senatssaal, Hauptgebäude Zentralcampus“. Zarědowarje pšose wó pśizjawjenje pód rls_cottbus[at]web.de.

Dešno/Dissen

Baslenje glinjanych gwězdkow

Srjodoma, 22. a 29. nowembra, budu we dešańskem domowniskem muzeju glinjane gwězdki a zwónki wugótowaś. Pśecej zeger 10:00, zeger 15:00 a zeger 17:00 buźo zachopjeńk. Kuždy jo na to pšosony, nicht njemusy se do togo wuznaś z běłeju glinu. Do togo měkego materiala móžośo rědne mustery tłocyś. Za to dejśo apki, glicki, źaśowe kołki (Stricknadeln) a zubne šparacki (Zahnstocher) pśinjasć. Zastup płaśi 5,50 €. Z tym su wšykne kosty wótbyte. Pšosym pśizjawśćo se pód 035606 – 256.

„Telewizijna pójsynoga“ ducy w Nowej Niwje

Sobotu, 25. nowembra, zeger 10.25, rbb

Tenraz pyta Anja Kochojc za serbskimi slědami we jsy na kšomje Błotow mjazy Lubinom a Luborazom. Wóna woglědajo do WITAJ-źiśownje „Spreewaldspatzen“ a do wejsneje domowniskeje śpy, se rozgranja z cołnarjami a slěźi za serbskimi mjenjami błośańskich tšugow. Mimo togo dajo se wulicowaś wó „rejtowanju wó kołac“ – serbskem nałogu, kótaryž se w tej wósebnej tradicionelnej formje jano hyšći w Nowej Niwje woplěwa.

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 25.11.2017, zeger 13:15 – 13:45, w rbb telewiziji

dokumentacija „My – Słowjany w Nimskej“, 1. źěl

awtor: Wolfgang Albus

Na lětosnem chóśebuskem filmowem festiwalu jo měła tśiźělna dokumentaciska serija „My – Słowjany w Nimskej“ – koprodukcija wót rbb, MDR a ARTE – swětowu premjeru. W njej wulicuju stawizny Łužyce a Serbow – emocionalnje, w gnujucych wobrazach a grajnych scenach, pó nejnowšem stawje archeologije a z interviewami ekspertow.

W prědnem źělu źo wó to, kak su Słowjany wobsedlili pódzajtšo Nimskeje – pśełapjece pśibliženje dweju kulturowu, pśi comž jo se germaniska zwólniwje tej serbskej pśizamknuła.

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 30. November, um 19.00 Uhr im Gasthaus Wendig in Burg statt.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. aktuelle Themen der Vereinsarbeit, Vorbereitung der Jahreshauptversammlung am 6.1.2018 in Drachhausen, Aufnahme neuer Mitglieder und Verschiedenes.

Mitgliederlisten sind in doppelter Ausführung mitzubringen. Beiträge sind bis zum 15.12.17 zu überweisen. Auf dem Überweisungsauftrag ist Name und Fischergruppe einzutragen.


SERBSKE RYBAKARJE

Adwentska jězba

Serbska wósada pśepšosyjo sobotu, 16.12., na wulět do Budyšyna. Zeger 10.00 wótjědu wót Nimskeje cerkwje w Chóśebuzu. Pó wobjeźe woglědaju se Krabatowu wustajeńcu w Serbskem muzeju. Wótpołdnjo jo nabóžnina a woglědanje Michałskeje cerkwje, a wót zeger 17.00 adwentski koncert chora Serbskego gymnaziuma. Na kóńcu du na gódowne wiki a se wrośe 19:30 do Chóśebuza. Pśizjawśo se pśez mejlku na abo telefoniski na 0174/6997743.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 23.11.

Łužyske impresije:

­– Drogostka z našogo archiwa – Dopołnjujomy žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 24.11.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju a do magacina „Łužyca“

njeźelu, 26.11.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: powěsći a pśinoski mjazy drugim „absolwentka Dolnoserbskego gymnaziuma“

– Dopomnjeśe na serbskego ceptarja Hanza Hühnchena

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 27.11.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Rozpominanje na tyźeń

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Póglědajomy do Nowego Casnika

wałtoru, 28.11.

Kulturny magacin:

­– Gaž muzika zagrajo: serbske reje w šenkach

­– Kulturne noticki

– Gratulacije dnja

srjodu, 29.11.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Naša serbska rěc (serija)

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś