ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (20.06.18)

Lubin/Lübben

Wót stroninych mjenjow

Stwórtk, 21. junija, buźo Gregor Wieczorek wót zeger 18:00 pśednosowaś wót „Serbskich mjenjow w Lubinje – Našo słowjańske derbstwo: serbske, stronine mjenja w Lubinje a wokolnosći“. To buźo w lubinskej radnicy na Postowej droze 5. Zastup płaśi 4,50 euro.

Chóśebuz/Cottbus

Koncert pód lipu

Pětk, 22. junija, buźo w Chóśebuzu 23. Komorny koncert pód lipu, a to wót zeger 16:00 z kafejom a tykańcom. Wutšobnje pśepšosyjo Domowinska kupka Chóśebuz. Městno buźo dwór Serbskego domu na Droze Awgusta Bebela 82. Graś budu wuknice a wukniki chóśebuskego konserwatoriuma, słuchaś budu Violinowe duo, Kwartet blokowych flejtow, Kwintet tšubalinych dujarjow, Trio precneju flejtowu a grajaŕ na akkordeonje. Nawjedowaś buźo je Bettina Biesecke. Zastup jo dermo.

Wótwórjenje wustajeńce

Pětk, 29. junija, budu zeger 20:00 we chóśebuskej galeriji „galerie haus 23/Kunst- und Kulturförderverein Cottbus e. V.“ wótwóriś fotowu wustajeńcu „Gebrochene Landschaften“ ze stwórbami wót Matthiasa Junga, Thomas Kläbera, Michael Kruschy, Jura Maćija a Andreas Schnögla. Jörg Sperling, kustos muzeja „Dieselkraftwerk“, buźo zawjasć do wustajeńce. Galerija jo na Marijinej droze 23 blisko busowego dwórnišća.

Prezentacije cełkownego wudawka Spisow Mata Kosyka

Pětk, 29. junija, budu zeger 19:00 prezentěrowaś cełkowny wudawk Spisow Mata Kosyka we klubowni Serbskego doma w Chóśebuzu. Źewjety a slědny zwězk tych spisow jo gano w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšeł. Na prezentaciju buźo prof. Roland Marti. Kosykowe twórby cytaju Jill-Francis Ketlicojc, Madlena Norbergowa a Katrin Urbańscyna.

Bórkowy/BURG

Literarno-muzikaliske cołnowanje

Sobotu, 23. junija, buźo zeger 15:00 literarno-muzikaliske cołnowanje z kafejom a wódnym mužom. Z tym kśě spomnjeś na Minu Witkojc. Korty płaśe 24,50 euro a su na pśedpśedań w Turistiskej informaciji w Bórkowach.

Tšupc/Straupitz

Jańske wiki

Sobotu, 23. a 24. junija buźo w 25. Błośański jański mark w Tšupcu, ako jo nejžwětšy we Błotach. Tam budu wjelike regionalne a tradicijske wiki, dolabowaš móžomy nałogi, rucnikarstwo, swěźeńsku namšu a kulturu. Ceły źeń móžośo cołnowaś.

Sobotu budu zachopiś zeger 10:00. Wjele atrakcijow za źiśi dej byś a we wjelikem stanje wustupy znatych spiwarjow. Moto buźo „25 lět cołnowański korso“. Swěśiś kśě teke 120lětne wobstaśe wognjoweje wobory a 20 lět drastwineje kupki. Mlincow a tykańcow dajo dosć a nadosć, rolnikarsku techniku móžośo se woglědaś, traktory a techniku wognjoweje wobory. Drastwina kupka buźo spiwaś a Lothar&Klaus buźotej spiwaś, wósebny gósć buźo Gerd Christian. Zeger 20:00 budu reje.

Njeźelu buźo zeger 10:00 swěźeńska namša na jawišćiu faraŕ Hanke buźo prjatkowaś. Pótom buźo swěźeńske zajtšne piwko z dujarskimi gercami. Wótpołdnjo buźo Joe Carpenter pśiś, wjerašk buźo cołnowańske korso.

Wětošow/Vetschau

Homage na Wylema Šybarja

Wałtoru, 26. junija, kśě wót zeger 18:30–20:00 cesćiś serbskego mólarja Wylema Šybarja (Schieber) z Wětošowa/Husokeje (Märkisch-heide). Z tym kśě jogo twórjenje hyšći raz daś do fokusa zjawnosći. Toś buźo Uta Henšelowa wót Šule za serbsku rěc a kulturu wulicowaś wó njom. Městno buźo Wobydlarski dom we Wětošowje na Droze Awgusta Bebela 9.

Dešno/Dissen

Wjasele do rejki

Njeźelu, 24. junija, buźo w Dešnje „Wjasele do rejki“ w Serbskem dwórje na Głownej droze 33. To buźo wót zeger 15:00 do 17:00, zastup jo dermo.

Słopišća/Schlepzig

Pśednosk wó mentalitach Błośanarjow

Stwórtk, 28. junija, buźo Uta Henšelowa wót Šule za serbsku rěc a kulturu powědaś k temje „Wó rědnosći serbskich marušow a wó mentalitach domorodnych Błośanarjow“. To buźo wót zeger 18:00 w kjarcmje „Gasthof zum Unterspreewald“ na Wejsnej droze 41. Zapłaśonk jo 4,50 euro.

Janšojce/Jänschwalde

Wótwórjenje wustajeńce

W Serbsko-nimskem domowniskem muzeju budu stwórtk, 28. junija, zeger 19:00, wótwóriś wustajeńcu „Menschen bei der Arbeit“ wót picańskego foto-kluba. Ten klub (ako jo zasedlony pla „AWO Seniorenbegegnungsstätte“ Picańskego amta) wustajijo prědny raz swóje fota z rěda „Źěłajuce luźe“, ako su nastali w slědnyma lětoma.

Wjasele do rejki

Njeźelu, 1. julija, buźo w Janšojcach „Wjasele do rejki“ w brožni Serbsko-nimskego domowniskego muzeja na Cerkwinej droze 11. To buźo wót zeger 15:00 do 17:00, zastup jo dermo.

Swěte módracki a kónje

Na dnju swětego Jana, to jo njeźela, 24. junija, buźo we Kózlem Jańske rejtowanje. To cełe zachopijo se zeger 13:00 w kózlańskej cerkwi, ako su akle łoni dorenowěrowali. Fararka Schlüter tam žognujo kronu Jana a rejtarje, we tom ak wence pyšnje tog Jana (to buźo Marcel Bertram). Paralelnje mógu se luźe „woblekanje“ Jana woglědaś pśi starej wognjowej woborje. Zeger 14:30 se wupórajo šwita na swěźeńsku „arenu“ pśez zelenu gólu, z Janom, kapału, rejtowarjami a źowćami w tamnych drastwach w serbskich barwach. Lětosa změju te pitśku starše źowka nowu drastwu, dajśo se pśechwataś!

Na tej arenje musyš zapłaśiś, dorosćone 5 euro a góle 2 euro. Tam buźo pyšny program za kuždego. Za dorosćonych budu kónjowe źiwadło pokazaś we pśedprogramje. Moderacija buźo we dwěma rěcoma, serbski późěl buźotej wobstaraś dwa tudejšnej młodej luźa, ako chójźitej na Dolnoserbski gymnazium. Pótom zachopijo se góńtwa za módrackami – to groni, na tog Jana. Pótom budu Kózlańske rejtowarje hyšći pokazaś swóje kumšty.

Južo wjacor do togo, 23. junija, budu wót zeger 20:00 reje we Kózlańskej kjarcmje „Landgasthof Schönknecht“.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 21.06.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

pětk, 22.06.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Muzikowa zaběra w źiśecych zagrodkach

– Kulturne pokazki

– Dolnoserbske koparje w Dańskej

– Póglědanje na serbski program w radiju

njeźelu, 24.06.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: nowosći

– Nowy muzeumowy pedagoga w Dešnje

– Tak ja to wiźim

– Spomnjeśe na Mata Kósyka k 165. narodninam

– Nabóžne wusćełanje

pónjeźele, 25.06.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report: koncert pód lipu

– Powěsći

– Póglědajomy do Casnika

wałtoru, 26.06.

Kulturny magacin:

­– Pisana serbska literatura: tema jo lěśojski cas

­– Gaž muzika zagrajo: jański swěźeń w sb. muzice

srjodu, 27.06.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce: župne pśedsedarstwo jo wobradowało

­– Powěsći

– Naša serbska rěc


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

We swójej a Wašej nastupnosći

Nowa kazń za šćit wosobinskich datow wót EU njepśiwdajo wózjawjenje wosobinskich datow luźi (mě, narodny źeń, bydlenje) pśez druge. W radiju su wót teje kazni pótrjefjone gratulacije. Ten, ak ma narodny źeń a dostanjo pśez radijo póstrow wót gratulantow, musy wózjawjenju pisnje pśigłosowaś.

Pótakem, lube pśisłucharje: jolic cośo někomu k narodnemu dnju pśez serbske radijo gratulěrowaś, pón pósłajśo pódpisane dowólenje narodninarki/narodninarja ned sobu do našeje redakcije.

Za pšašanja zawołajśo: 0355/14 39 171.

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś