ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (20.06.24)

Chóśebuz/Cottbus

Serbski swěźeń – zwucujśo tek serbske štucki za to

We wobłuku Chóśebuskego měsćańskego swěźenja wótmějo se sobotu, 22. junija, wót zeger 14:00 do 18:00 na jawišću wót rbb w Puškinowem parku pěśnasty raz „Serbski swěźeń“, kenž buźo zasej wótměnjaty serbski jawišćowy program bitowaś kaž teke wjeleserake pórucenja pśi stojnišćach w dobrej atmosferje.

Wy sćo teke pšosone na zgromadne spiwanje serbskich ludowych spiwow w ramiku togo serbskego swěźenja. Gaž njejsćo se wěste teksta a wugranjanja dla, pśiźćo sobu pětk, 21. junija, zeger 18:00 do Serbskego doma na wótwórjonu probu z Geraldom Šejnom, Janšojskim chorom, Grzegorzom Klembu (akordeon) a Tomasom Dödingom (fidle). Pótom buźo sobotu, 22. junija, zeger 15:45 pśed jawišćom to zgromadne serbske spiwanje.

Serbska reja pód gołym njebjom

Pónjeźele, 24. junija, pšosy Was Rejowański dom Łužyca na reju pód gołym njebjom, ga zeger 19:00 na Starych wikach w Měsće.

Public viewing na dwórje Serbskego muzeja

Njeźelu, 30. junija, pšosy Serbski muzej zeger 11:00 na swój dwór na public viewing graśa Europeady Serbske Mustwo : Roma National Minority z Rumuńskeje.

Tšupc/Straupitz

Wejsny swěźeń

Sobotu, 22. junija, pšose Tšupcanarje na wejsny swěźeń na swěźeńsku łuku. Wót zeger 13:00 Was docakajo dujaŕska muzika z „Spreewälder Landbuben“, wót zeger 18:00 program z DJ ProjektM. Tykańc, mlince, grilowe jěze, lod a piśa budu k dostaśu, a móžośo se na tomboli wobźěliś.

Bórkowy/Burg

Kšamaŕske wiki za knigły

Sobotu, 22. junija, wót zeger 10:00 do 15:00 pśepšosyjo zasej knigłaŕnja „Cytańske znamuško“ (Lesezeichen, Hauptstr. 19b) wjelike a małe za cytanim póžednych swóje knigłowe regale zrumowaś a docytane knigły z noweju lekturu wuměniś. Źiśece knigły su rowno tak witane ako romany za dorosćonych abo wěcne knigły. Mimo togo budu zasej graśa a špos kołowokoło knigłow. Wobźělenje jo dermo, ale pšosym pśizjawśo se w knigłaŕni pód cysłom 035 603/75 03 71.

Slěpe/Schleife

Namša pśi wuglowej jamje

Ewangelska slěpjańska wósada swěśi njeźelu, 23. junija, wót zeger 10:00 pód gołym njebjom – pśi wochožańskej (nochtener) wuglowej jamje – namšu k zdźaržanju stwórjenja. Prjatkowaś buźo generalna superintendentka Theresa Rineckerowa (Zgórjelc). Wuglowa jama se rozpśestrějo, ale pśi droze mjazy Slěpym a starym Miłorazom jo slědny, wót jamy zdźaržany kus góle, kenž jo zbytk za wětšy źěl zgubjonego pśirodowego rezerwata Trjebinska zwěrjetna zagroda.

Stróža/Wartha

Prědny łužyski powěsćowy sympozium

„Krabat – zwischen Verstrickung und Entwicklung“ jo titel prědnego łužyskego powěsćowego sympoziuma, ako buźo pětk, 21. junija, zeger 18:00 w „Domje 1000 gatow“ w Stróžy. Wugótowaŕ jo Towaristwo Carla Gustava Junga Sakska z.t. z pódpěru Domowiny. Wěcej pód cgjung-sachsen.de.

Jańske rejtowanje w Kózlem

Z Kózlego/Casel. Njeźelu, 23. junija, sćo wutšobnje pšosone do kózlańskeje cerkwje na Serbsko-nimsku namšu k jańskemu rejtowanju zeger 13:00. W samskem casu se ten Jan pśi wognjowej woborje pśigótujo.

Wumaršěrowanje Jana a jogo pśewóźowaŕstwa wót srjejźi jsy na rejtowanišćo buźo wokoło zeger 14:30,

Wót zeger 15:00 pśewjeźo Tradiciske towaristwo Kózle nałog jańskego rejtowanja. Změju teke wobšyrny program za cełu familiju.

Źeń do togo, 22. junija, buźo zeger 20:00 rejtaŕski bal z show-programom na rejtowanišću.

Serbski rěcny swěźeń

Prědny lětnik Zorjow se chyla ku kóńcu. Togodla comy my Zorjacki a Zorjaki was wutšobnje pśepšosyś, aby hyšći raz pšawje z nami swěśili! Toś pśiźćo sobotu, 29. junija wót zeger 18:00 do Dešna na naš rěcny swěźeń. W rěcnem gnězdźe cakaju fryšna pizza z našogo pjaca a serbske cocktaile na was. Teke naše gerce wót „Ale Ale“ a „Kula Bula“ budu live za was graś. Wjaselimy se južo, až móžomy z wami swěśiś až do zajtšnych zorjow!

Der erste Zorja-Jahrgang neigt sich dem Ende. Deshalb wollen wir „Zorjaki“ euch herzlich dazu einladen, nochmal ordentlich mit uns zu feiern! Kommt dafür am Samstag, 29. Juni ab 18.00 Uhr auf unser Sprachfest in Dissen/Dešno. Im Sprachnest (Döbbricker Straße 26) warten frische Pizza aus unserem Backofen sowie serbske Cocktails auf euch. Auch unsere Kapelle „Ale, Ale“ und die Band „Kula Bula“ werden für euch live spielen. Alle Menschen, die serbske sprechen, lernen oder noch lernen wollen, sind herzlich willkommen. Wir freuen uns schon darauf, mit euch bis ins Morgenrot zu feiern!

Lawreatka Myta Miny Witkojc 2024 se wuźěkujo

Wutšobny źěk!

To cu groniś wšyknym za gratulacije z lubymi słowami, za kwětki, dary, listy, mejlki, SMSe a telefonaty k mójomu mytowanju.

Wósebnje teke se źěkujom zarědowarjeju, lawdatoroju a wšym, ako su mě z oficielnymi słowami pócesćili. Se źěkujom teke za dobre medialne rozpšawjenje a Lutherowej cerkwi.

Som se wjelgin wjaseliła.

Bramborske serbske radijo rbb

stwórtk, 20.06.

Serbski magacin k połdnju:

­– młoźinski magacin Bubak: žywjenje w serbskem internaśe, Chekov festiwal w Chóśebuzu, póbitowanje za lichy cas

– Muzikowe žycenja

– Muzika tyźenja/gratulacije

pětk, 21.06.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Pśepšosenje na Serbski

swěźeń w Chóśebuzu

– Naša dolnoserbska rěc

– Kulturne pórucenja

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Muzika tyźenja/gratulacije

njeźelu, 23.06.

Program za cełu familiju:

– Póstrow za źiśi

­– Aktualny magacin: powěsći a pśinoski

– Tematiske wusćełanje: Zorja / prědny pśeběg jo mimo

– Nabóžne wusćełanje ­– Muzika tyźenja/gratulacije

pónjeźele, 24.06.

Serbski magacin k połdnju:

­­– Póstrow za źiśi

­– Doškrabki Serbskego

swěźenja w Chóśebuzu

– Powěsći

­– Europeada skóro se zachopijo

– Muzika tyźenja/gratulacije

wałtoru, 25.06.

Kulturny magacin:

­– Serbski etymologiski słownik

­– Elementy w muzice: 2. wóda

– Muzika tyźenja/gratulacije

srjodu, 26.06.

Serbski magacin k połdnju:

­– serbske ferijowe póbitowanja

­– Powěsći

– Póglěd do Nowego Casnika

– Muzika tyźenja/gratulacije

Změny w programje su móžne!


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

whats app 0151 118 088 65

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12:00 do 13:00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19:00;

njeźelu wót zeger 12:30 do 14:00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś