ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Cytanje Benedikta Dyrlicha

Z Münstera/Münster. Pónjeźele, 28. junija, buźo serbski spisowaśel Benedikt Dyrlich w „Erlöserkirche“ w Münsterje ze swójich knigłow we serbskej a nimskej rěcy cytaś. Wót zeger 19:00 wón na taki part dajo póglědy do swójogo žywjenja w DDR a pó politiskem pśewrośenju, ako kśesćijan, lyrikaŕ, dramaturg, politikaŕ a žurnalist. Teke wubrane basni w nimskej a serbskej rěcy buźo cytaś. Gaž cośo se to zarědowanje ako live-stream we interneśe woglědaś, ga pśizjawśo se z mejlku na , tak dostanjośo wótpowědny link.

Wustajeńca w Domje zmakanjow

Z Bórkow/Burg. W nalěśu 2018 su pokazali wustajeńcu „Frauensache?!“ w Cartoonowem muzeju we Łukowje. Mjaztym su se te cartoony a karikatury wót 20 wuměłcowkow na drogu dali. Až do 2. julija wóni gastěruju w Domje zmakanjow we Bórkowach. Wustajeńca „Frauensache?!“ co wustajiś, až žeńske maju swójski, žeńskecy póglěd na wšake towarišnostne debaty. Wiźeś jo wóna we wótwórjeńskich casach Błośańskeje biblioteki Mina Witkojc: wałtoru a stwórtk wót zeger 14:00 do 18:00, pětk wót zeger 09:00 do 12:00.

Jańske rejtowanje 2021 wupadnjo

Z Kózlego/Casel. Tradiciske towaristwo Kózle ma to na starosći, až se we tej jsy w drjowkojskej gmejnje kužde lěto pśewjeźo stary serbski nałog jańskego rejtowanja, kenž wšuźi hynźi jo wusnuł. Južo łoni jo korona-pandemija pśewjeźenju togo nałoga zadorała. Lětosa jo to bóžko rowno tak. Tradiciske towaristwo informěrujo na swójom boce (https://www.johannisreiten.de/), až wuwiśe infekciskich licbow njejo žedno wěste planowanje zmóžniło, togodla su jano mógali to wótpowěźeś. óni pak pokazuju na to, až zajmce mógu sebje w Kózlem nanejmjenjej na rědny part informěrowaś wó stawiznach a woplěwanju togo swěźenja na Jana. K prědnemu maju nowu informacisku toflu pśed kózlańskim wěcejzaměrowym twarjenim, pódla wognjoweje wobory. A wěcej hyšći zgónijośo, gaž woglědajośo do jich Tradiciskeje śpě we wěcejzaměrowem twarjenju. Pśizjawśo se za woglěd z mejlku na .

Cłonki kózlańskego tradiciskego towaristwa, z pśedsedarjom Hagen Domašk, naźejaju se, až w lěśe 2022 jich Jan buźo zasej móc a směś rejtowaś. To pón buźo teke we wósebnem jubilejnem ramiku: Kózlańske ga swěśe pśiduce lěto 575. narodniny swójeje jsy.

Nazymske prozniny z twójim instrumentom

Z Budyšyna/Bautzen. Źiśi a młodostne lětnika pěś do wósym, ako maju lušt na muzikaliske dožywjenja w nazymskich prozninach, mógu se do 16. julija pśizjawiś za póbitowanje Serbskego ludowego ansambla. W Budyšynje budu pón te młode wobźělniki a wobźělnice z cełeje Łužyce styri dny muzicěrowaś, ga wót 19. do 23. oktobra, pód rozpokazanim profesionelnych orchestrowych muzikarjow Serbskego ludowego ansambla. Nawuknjośo jano za was skomponěrowany kus a jen prezentěrujośo w skóńcnem koncerśe pśed publikumom. Wobźělnica abo wobźělnik by dejał/a swój instrument pótakem južo derje wobkněžyś a noty cytaś wuměś.

Nocowanje buźo w młodowni Budyšyn a wótpołdnja caka wótměnjaty program. Pśizjawjeński formular tak ako dalšne informacije namakajośo we interneśe pód www.ansambl.de. Městna su wobgranicowane, togodla pórucyju jěsne pśizjawjenje. Cyń pak malsnje, městna su wobgranicowane. Prědnych pěś pśizjawjenjow dostanjo mały darik.

Płaśizna za noclěg a połne zažarbowanje wucynijo 250 euro. Pśigranjańska partnaŕka w Budyšynje jo Christina Knobloch (telefoniski numer: 03591/358110), pśigranjańska partnaŕka w Chóśebuzu jo Jana Krygarjowa (telefoniski numer: 0355/48576477).

„Vereine vereint“: Žylojski kokot buźo zachopjeńk septembra

Ze Žylowa/Sielow. Pór terminow za lětosne łapanje kokota zgónijośo z artikla wó Młoźinskem aktiwje na pětem boce togo towaristwa. Ze Žylowa tek wěmy: Tam budu na prědnej njeźeli w septemberje kokota łapaś.Tak ako kužde druge lěto jo nałog, buźo swěźeń trekarjow („Schleppertreffen“) teke na tom kóńcu tyźenja. „Pšosbu smy stajili, a se wjelgin naźejamy, až wšykno móžo wótběžaś ako howacej. Lětosa ga njejsmy mógali kokota łapaś“, jo Janine Vettersowa groniła Casnikoju. Wóna jo pśed lětoma iniciěrowała žylojske zmakanje towaristwow, kenž stoj pód motom „Vereine vereint“. Take zmakanje jo slědny stwórtk zasej było, wence pśi młoźinskem klubje, kenž Domowina jo najmjeła za młodostne jsy. To zmakanje jo styri raze wob lěta, pśecej styri tyźenje do wujźenja casnika „Sielow Journal“. Tam mógu wšykne towaristwa a institucije we tej jsy pśiś a powědaś wót planow a problemow tudy. Dalšne temy su byli to wótwardowanje sańkowanišća jsy, ten flak kśě pśizamknuś na wódowu seś. Źěło buźo stakim, ale teke dalšny swěźeń stoj prědk źurimi: Žylojske športojske zjadnośeństwo změjo pśiducy kóńc tyźenja športowy swěźeń. To dej byś w mjeńšem ramiku, z balom kśě kopaś a voleyball graś. Wjacorny program drje njebuźo. Źož towaristwa gromadu pśidu, jo cesto to grono wót cłonkow. Tak jo teke było stwórtk: Tam jo wognjowa wobora se wjaseliła, až wjele luźi jo se jej pśizamknuło. Pśi tej woborje jo něnto teke 20 źiśi. Hynac se źo Nimsko-serbskemu choroju jsy: Wón se žycy dalšnych cłonkow.

Zarědowanja Serbskego muzeja w Chóśebuzu

Z Města/Cottbus. Chtož we tom lěśe njewuleśijo z łužyskeje domownje do dowola, ten móžo teke pla nas młoge dožywiś. Na pśikład slědujuce zarědowanja w Serbskem muzeju w Měsće, ako su dermotne:

Jurij Koch buźo cytaś na Žydojskem tyźenju w Lipsku

Z Lipska/Leipzig. W Lipsku buźo wót njeźele, 27. junija, až do pśiduceje njeźele, 4. julija, „Žydojski tyźeń 2021“. We tom ramiku buźo wałtoru, 29. junija, Jurij Koch cytaś ze swójich knigłow „Hana. Eine jüdisch-sorbische Erzählung“. Cytanje buźo wót zeger 19:00 w GRASSI Muzeju za ludospyt w Lipsku. Knigły „Hana. Eine jüdisch-sorbische Erzählung“ su ujšli we łońskem awgusće pla „Hentrich & Hentrich Verlag“ Barliń/Lipsk. We kooperaciji z tym nakładnistwom to cytanje se pśewjeźo.

Južo14. raz swěśi Lipsk pśez ceły tyźeń žydojsku kulturu. Ten tyźeń jo tenraz źěl jubileja „1.700 lět žydojske žywjenje w Nimskej“, ak se pó cełej Nimskej swěśi.

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś