ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (15.08.18)

Wuježk/Wuischke

14. Serbski swěźeń we Wuježku

Sobotu, 18. awgusta, buźo 14. Serbski swěźeń we Wuježku pód Čornebohom (Hochkirch). Zmakanišćo buźo zeger 13:00 na Krygarojc dwórje (Wuježk nr. 31A). Wót tam budu wandrowaś na Čorneboh. Tam buźo se kuždy ze swójogo nakśebjatnika zestaraś.

Zeger 17:00 buźo kafej a pótom nabóžnina ze serbskim superintendentom Janom Malinkom na Pawlikojc dwórje. Wót zeger 18:00 grajo kupka Kula Bula, a rejowaś kśě až do nocy. Teke za źiśi budu wšake pśechwatanja.

W brožni buźo buffet, a kuždy móžo něco sobu pśinjasć. Chtož co tykańc abo něco za buffet sobu pśinjasć, dej to pśizjawiś (pód 03 59 39 – 80 502). Jo móžno, wu Krygarojc w zagroźe stanowaś a pśenocowaś. Gaž buźo se pak padaś, buźo to zmakanje na wósebnen zalu w Bukecach (Hochkirch) na Cerkwinej droze (Kirchweg) 5.

Wětošow/Vetschau

Serbsko-nimska namša

Njeźelu, 19. awgusta, buźo zeger 19:00 serbsko-nimska namša we wětošojskej Serbsko-nimskej cerk-wi. Wugótowaś buźotej namšu fararja I. Kśenka a R. Eiselt. Pótom su wše pšosone na kafej a spiwanje do susedneje Nimskeje cerkwje.

Bórkowy/Burg

Twarog a lany wólej

W bórkojskem Kurowem park buźo 18. a 19. awgusta festiwal za žywjenje a wochłoźenje w Błotach „twarog a lany wólej“. We wjele budkach móžośo wopytaś lěbgody a jěderne jěze z błośańskich stronow. Teke rucnikarske produkty „za wurědnjenje žywjenja“ budu na pśedań, wušej togo pyšny program. Tam buźo zjawne warjenje (Schaukochen) z Jörgom Thielom a Peterom Frankom, z muziku a programom za źiśi. Wěcej zgóniśo w interneśe na boku www.quarkundleinoel.de.

Wobej dnja jo wótcynjone wót zeger 10:00 do 18:00, zastup płaśi za ceły źeń 7 euro (pónižony 6 euro). Dajo wšake rabaty, źiśi njemuse nic zapłaśiś.

Prezentacija nowego „Stoga“

Stwórtk, 23. awgusta, budu zeger 19:00 we Wendigojc gósćeńcu „Deutsches Haus“ pśedstajiś nowy „Stog. Der Schober“ za lěto 2019.

Chóśebuz/Cottbus

Zmakanje Župnego pśedsedarstwa Dolna Łužyca

Stwórtk, 23. awgusta, wobradujo wót zeger 16:30 pśedsedarstwo župy Dolna Łužyca w klubowni Serbskego doma w Chóśebuzu.

Kokoty kóńc tyźenja

Janšojce/Jänschwalde

Łapanje kokota

W Janšojcach budu sobotu, 18. awgusta, kokota łapaś. Zachopjeńk buźo zeger 14:00 na swěźeńskem naměsće. Tam budu wjacor teke reje.

Strobice/Ströbitz

Łapanje kokota

W Strobicach budu sobotu, 18. awgusta, kokota łapaś. Zmakanišćo buźo pśi wognjowej woborje. Šesćo rejtarje a źowća w drastwawch coju se wót tam zeger 14:00 wupóraś na swěźeńske naměsto na Kwětkowej droze (Blumenstraße). Wót zeger 15:00 dajo kafej, tykańc a mlince, ako strobicańske pśigótuju. Za źiśi buźo teke program, jim stajaju tam skokanišćo. Wjacor budu reje na W. Nevoigtowem naměsće.

Dešno/Dissen

Łapanje kokota

W Dešnje budu njeźelu, 19. awgusta, kokota łapaś. Rejtarje a źowća w drastwach budu se zmakaś zeger 13:00 w Serbskem dwórje, a wót tam wumaršěrowaś na swěźeńsku łuku pśi sportnišću. Jadnab źewjeśo rejtarje kśě se wobźěliś. Wjacor budu reje z „nAund“ w sportarskem domje. Južo wjacor do togo buźo disko a pśiwześe nowych do młoźiny w Serbskem dwórje.

Casnik swěśi narodny źeń w Bórkowach!

Waš dolnoserbski tyźenik buźo lětosa 170 lět stary – to buźomy swěśiś sobotu, 1. septembera zgromadnje z bórkojskeju Domowniskeju śpu. Wót zeger 14:00 – 17:00 buźo pisany ruš pśed teju Domowniskeju śpu. Buźo dujarska muzika, pśedstajenje pśěźarkow a kórbikarja a wót zeger 16:00 buźo graś serbska kupka „Kula Bula“. Marlene Jedrowa buźo moderěrowaś a casnikarje budu luštne a wažne tšojeńka ze zachadnosći Casnika wulicowaś. Buźćo nam witane!

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 18.08.2018, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

W awgustojskem wudaśu magacina Was wuwjeźomy do casa dowola a drogowanja. Moderator Christian Matthée jo ducy z wuknikojskeju firmu „Lutki-Tours“ wót Dolnoserbskego gymnaziuma, kótaraž póbitujo wósebne wandrowanja pśez „bajkowe“ Bórkowy a tak wabi woglědarjow Błotow na serbske slědy.

Dalšne temy magacina:

Rozpšawimy wó jězbje dolnoserbskeje wósady do Pólskeje. Raz wob lěto woglědaju dolnoserbske kśesćijany městnam, kótarež maju wjeliki wuznam za Dolnoserbow. Lětosa su se wudali na wulět do wokoliny wokoło Žarow, aby se rozchójźowali na slědach pśestajarja Nowego Testamenta do dolnoserbskeje rěcy - angažěrowanego protestanta Mikławša Jakubice.

– Teke naše „serbske koparje“ su byli ducy a to w Dańskej, źož su na wjelikem kulturnem a sportowem swěźenju w pódpołdnjowem Šleswigu grali pśeśiwo mustwoju tamneje nimskeje mjeńšyny. „Łužyca“ jo grajarjow pśewóźiła.

– Z nekrologom dopominamy na wuznamnego serbskego komponista Detlefa Kobjelu, kenž jo lětosa w maju wumrěł.

– Našo „casowe drogowanje“ z Hanku Rjelcyneju se zaběra tenraz z Albinom Mollerom, pšawym „starom“ mjazy wuconymi jogo casa.

– A nic naslědku buźomy w našej seriji „woglěd do domu“ z gósćom pla Julije Šmytojc, referendarki Dolnoserbskego gymnaziuma, za kótaruž jo zachowanje našeje dolnoserbskeje rěcy wěc wutšoby.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 16.08.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulujomy

pětk, 17.08.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglěd do telewizijnego magacina „Łužyca“a na serbski njeźelski program w radiju

– Gratulujomy

njeźelu, 19.08.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: nowosći a pśinoski

– Kokoty w Dolnej Łužycy

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 20.08.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Póglědajomy do Casnika

­– Gratulujomy

wałtoru, 21.08.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk: na Šusteroc dwórje w Trjebinje

­– Gaž muzika zagrajo: muzikaliske drogowanje pśez Šotisku

­– Gratulujomy

srjodu, 22.08.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Naša serbska rěc

– Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś