ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (26.05.22)

Chóźebuz/Cottbus

Nalětny pśeśěg DSG

Stwórtk, 2. junija, buźo Dolnoserbski gymnazium nachwataś swój zapust. Póry se zmakaju zeger 12:00 na šulskem dwórje, pón budu ako pśeśěg ducy pó Měsće

PolkaBEATS Open Air 2022

Sobotu, 28. maja, buźo wót zeger 20:00 koncert w ramiku tych „PolkaBEATS“ z kupkoma 17Hippies a Skatapult w „Strombad“.

Prjawoz/Fehrow

Zmakanje trjekarjow

Sobotu, 28. maja, buźo w Prjawozu zmakanje trjekarjow, źož luźe budu pokazaś swóju staru rolnikaŕsku techniku. To buźo wót zeger 9:00 do 23:45. Towaristwo „Schlepperfreunde Fehrow“ jo program za cełu familiju zestajiło, teke „Parcours Mini-traktorow. Reja buźo wót zeger 21:00. Swěźenišćo jo pśi Běłogórjańskej droze.

Bórkowy/Burg

Drogowanje pó Bórkowach

Sobotu, 28. maja, pśigótuju „Lutki-Tours“ wót zeger 14:30 do 16:00 na ekspediciju pód motom „Witajśo k nam we Bórkowach“, gósći budu wšake zgóniś wót serbskich nałogow, wótergi teke w serbskej rěcy. Zastupnicki dostanjośo w tourist-informaciji, regularnje wóna płaśi 6 euro za dorosćone, chtož ma GästeCard, dej daś 5 euro, za starše źiśi dajo rabat, źiśi kótarež su młodše ako źewjeś lět mógu zadermo pódla byś.

Radowiza/Radewiese

Pśeśěg pó wjasce

Sobotu, 28. maja, buźo tudy wót zeger 16:00 pśeśěg z gercami „Spreewälder Blasmusikanten“. Zeger 20:00 budu maršěrowaś do Labšojc gósćeńca w Pipanojcach (w Janšojcach). Wjacor buźo tam reja.

LUBIN/LÜBBEN

PolkaBEATS Open Air 2022

W „Dodge City Saloon“ budu stwórtk, 26. maja zasej polku graś - klasiski a exostiski. Zachopjeńk jo zeger 19:00. Jo prědny źeń openair-festiwala lětosa, až do 29. maja móžośo hyšći w Lubnjowje, Chóśebuzu a Łukowje dobru muziku póžywaś. Tikety a informacije su na: www.polkabeats.de.

Lubnjow/Lübbenau

PolkaBEATS Open Air 2022

Pětk, 27. maja, buźo wót zeger 19:00 koncert w ramiku tych „PolkaBEATS“. W kulturnem centrumje „Gleis 3“ budu graś Frankfurter Polka Trio, Polkaholix a dujaŕska klasa Gymnaziuma Paula Fahlischa.

Slěpe /Schleife

Serbske mustwo za Europeadu se pśedstaja

Cas doběgujo a Europeada, europske balokoparjow mjeńšynow w Korutańskej, se bližy. Togodla pśedstaja pśigótowański wuběrk Domowiny kader za to serbske mustwo, a to pětk, 27. maja, wót zeger 18:00 w Nimsko-serbskem šulskem centrumje na Grodkojskej droze 25-27.

Łukow/Luckau

PolkaBEATS Open Air 2022

Njeźelu, 29. maja buźo wót zeger 15:00 koncert w ramiku tych „PolkaBEATS“ z Frankfurter Polka Trio a Currao. Městno jo Grodowa góra (Schloßberg) na pódpołnocnej promenaźe 20.

Raduš /Raddusch

Źeń źiśi w Słowjańskem groźe

Srjodu, 1. junija, buźo wót zeger 10:00 swěźeń za źiśi we Słowjańskem groźe. Zastup jo ten samy ako pśecej a stoj na homepage https://slawenburg-raddusch.de.

Zły Komorow/ Senftenberg

Łužyske fotografije

do 22. awgusta pokažu w „Łužyskej wuměłstwowej zběrce“ na Grodowej droze fota cełeje Łužyce, kótarež jo Mario Koch wótmólował. Ta zběrka jo wótcynjona wałtoru do njeźele wót zeger 10:30 do 17:30, w lěśojskich ferijach teke pónjeźele.

Serbska namša k swětkam

Serbske kśesćijany su pšosone na serbsku swětkownu namšu w Turjeju drugi swětkowny swěźeń, ga 6.junij, zeger 14:00. Liturgiske nawjedowanje ma serbski dušepastyŕ Kśenka, faraŕ w Janšojcach.

Pokažu serbske wuměłstwo

Heinrich Kohnert: Rückkehr von der Heuernte. Foto: H. Straehler-Pohl W „Kunsthalle Lausitz“ jo wót 4. junija wustajeńca „Sorbische Künstler – Sorben in der Kunst“ ze stwóŕbami serbskich mólarjow 20. lětstotka a z našogo casa. Teke nimski wid na Serbow wordujo wótbłyšćowany. Ta hala jo na Dowózowańskej droze (Güterzufuhrstraße 7) w Měsće.

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś