ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (22.08.19)

Bórkowy/Burg

Prezentacija „Stog – der Schober“

Stwórtk, 22. awgusta, budu zeger 19:00 pśedstajiś wudaśe kolendarja „Stog – Der Schober“ za 2020. To buźo we Wendigojc gósćeńcu „Deutsches Haus“. Lětosa wěnujo se wóna błośańska pratyja (zwětšego w nimskej rěcy) zeleznicy. Wšak jo pśed 50 lětami (w januarje 1970) ta błośańska zeleznica, ta „tšochta“, pśestała źěłaś. Dalšne temy su gołkojske dwórnišćo, a cera mjazy Barlinjom a Zgórjelcom. Zwězane ze złośanymi casami zeleznice jo teke pśiběranje turistow do Błotow. Teke Błota w mólbach, błośański krimi a lyrika maju swójo městno w Stogu.

Pitkunings spiwa Błośańske kuchnine spiwy

Wałtoru, 27. awgusta, zeger 20:00 prezentěrujo serbski pěsnikaŕ Bernd Pittkunings wjasoły muzikalisko-literarny program. Pódla budu ludowe a swóje spiwy w nimskej a serbskej rěcy, měšane z anekdotami a kabaretistiskimi kusami wó zgromadnem žywjenjow Serbow, Nimcow a dalšnych pśidrogowarjow w Błotach. Městno jo gósćeńc „Bordmannojc brožnja/ Bordmannscheune“, Prědne Prizarske (Erste Kolonie) 5. Zastup płaśi 5 euro.

Dešno/Dissen

Twarjenje z glinu w muzeju

Sobotu, 24. awgusta, a njeźelu, 25. awgusta, sćo pšosone na tematiski twaŕski kóńc tyźenja w muzeju pód gołym njebjom „Stary lud“. Muzeumowy pedagog Torben Schmeiduch buźo pokazowaś, kak su w srjejźowěku twarili z glinu a kak se pjac natwarijo z witkow a glinu. Chtož co, móžo sobu gótowaś! Muzej jo sobotu wótcynjony wót zeger 11:00 do 15:00 a njeźelu wót zeger 12:00 do 16:00. Zastup płaśi ako pśecej 4 euro, pónižona płaśizna jo 2 euro.

Slopišća/Schlepzig

„Klincece nocne fantazije“ Serbskego ludowego ansambla

Sobotu, 24. awgust, buźo w ramiku festiwala Aquamediale w brožni burskego muzeja wustupiś Serbski ludowy ansambel. Na wósebny komorny koncert z wjacornymi, nocnymi a zajtšnymi zukami pśepšosyju muzikarje kwarteta Chordophone . Program se dopołnijo z rejowaŕskimi improwizacijami Lize Čornakoweje. We drugem źělu koncerta wjedu „Adiemus“-wariacije wót Karla Jenkinsa do swěta popularneje muziki. Wjacor dokóńcuju z ludowym spiwanim „Dobra noc“.

Błobošojce/Bloischdorf

Koncert

Njeźelu, 25. awgusta, buźo wót zeger 15:00 w muzeumowej brožni wósebny koncert z chóśebuskeju spiwaŕku Kathrin Clara Jantke.

Budyšyn/Bautzen

Pśednošk wó gólnych burach w Tirolu

Wałtoru, 27. awgusta, pśednosujo zeger 14:00 Elisabeth Tauber wót uniwersity w Bozenje (Pódpołdnjowy Tirol) w Serbskem instituśe w Budyšynje na Dwórnišćowej droze 6. Tema su gólne bury, ako su we tej krajinje (pódpołdnjowy Tirol słuša k Italskej) wažny symbol tych, ako maju nimsku identitu. Pśednosk buźo w nimskej rěcy.

Janšojce/Jänschwalde

Michael Becker cyta

Pětk, 30. awgusta, cyta grajaŕ Michael Becker wót zeger 19:00 w brožni muzejuma. Muziku wobstara Mario Hess. Zastup jo dermo.

Kokoty

Rogozno/Willmersdorf

Sobotu, 24. awgusta, swěśe rogozańske swój žnjowny swěźeń. Zachopjeńk buźo zeger 14:00 pśi hotelu „Willmersdorfer Hof“. Pótom budu wumaršěrowaś na swěźeńske naměstno pśi sańkowej górje. Muzicěrowaś buźo kapała „nAund“. Někak zeger 15:00 zachopiju se to łapanje kokota. Wjacor buźo wót zeger 19:30 reja we tom hotelu z „nAund“ a z dj.

Swěźeń domownje a drastwow w Bórkowach

Wót pětka, 23. awgusta, do njeźele, 25. awgusta, swěśi w Bórkowach zasej wjeliki swěźeń domownje a drastwow. Tam buźo mark rucnikarjow a markarjow, pyšny program za rozwjaselenje a wjele ludowych drastwow. Městno jo swěźeńske naměstno w Bórkowach. Swěźeń se zachopijo pětk, zeger 15:00 z wótpołdnjom seniorow. Wótpołdnjo budu mjazy drugimi źiśi wót Lipa-ansambla wustupiś. Wót zeger 16:00 wustupijotej Tina Söllner a rejowańska kupka bórkojskeje Domowinskeje młoźiny. Wót zeger 17:00 do 20:00 buźo program za źiśi, na kóńcu buźo pśeśěg z lampionami. Wjacor buźo program za dorosćone na jawišću, zeger 19:30 buźo dujaŕski koncert w cerkwi.

Sobotu zachopijo se swěźeń zeger 11:00. Wótpołdnjo buźo pyšny program. Pśi wustawadlišću (Am Spreehafen) zachopijo se zeger 21:00 program, a „Serbski kralojski pórik“ co pśepódaś ceptaŕ na swójeju naslědnikowu. Laser show buźo wjacor.

Njeźelu buźo zeger 10:00 nam-ša, źož žeńske Towaristwa domownje a drastwow pśidu burske. Wót zeger 10:30 graju pla cołnaŕnje „Bootshaus Leineweber“ Górjenjojske šwikałkarje a wót zeger 11:00 Berstetaler Blasmusikanten na swěźeńskem naměstnje. Wjerašk buźo swěźeński pśeśěg zeger 14:00 pó jsy. We wěcej ako 40 „wobrazach“ pokazuju wobydlarje, towaristwa a firmy to žywjenje a nałogi w bórkojskem amśe. Pódla budu gósći ze Strobic, Mósta, Běłeje Góry a Tšupca. Pótom buźo program na jawišću na swěźeńskem naměstnje. Pódla buźo Serbski swajźbaŕski pśeśěg z Mósta a rejwański ansambl „Barbuk“. Wjacor budu reje. Zastup jo dermo. Glědajśo: w Bórkowach njamóžośo na tom dnju derje parkowaś, wóstańśo awto na kšomje jsy.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 22.08.

Łužyske impresije:

­– Ze serbskego archiwa

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 23.08.

Muzika a pórucenja:

– Naš póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 25.08.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: powěsći, dwójorěcne wopisma,

komentar: wólbne plakaty

– SMILE – projekt za rewitalizaciju rěcow

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 26.08.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Aktualny telefonat

– Gratulacije dnja

wałtoru, 27.08.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

­– Gaž muzika zagrajo

– Gratulacije dnja

srjodu, 28.08.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Naša serbska rěc (serija)

– Póglěd do Nowego Casnika

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś