Layout2

Layout2

Kokot w Drjenowje

stwórtk, 17 september 2020 14:00

Z Drjenowa/Drehnow. Slědnu sobotu su w Drjenowje kokota łapali. Cuzych jo było mało, ale śim rědnjejša jo była atmosfera. Kuždy jo kuž...

Samo ministaŕ Reichelt jo woglědał do Smogorjowa

stwórtk, 17 september 2020 14:00

W 50tych lětach, 8. junija 1952 su załožyli w DDR prědne rolnikaŕske prodrustwo, prědnu LPGeju. Pśisamem źaseś lět jo to pón trało, ...

Za górami, za lěsami, za sedym dołami

stwórtk, 10 september 2020 14:00

Ze Zagorow/Zagori (Griechenland). Mój cłowjek a ja mamej rady njewšedne drogowańske cele. Źinsa, w casu masowego turizma, pśerědko...

Su swěśili a nowu wósebnu wustajeńcu wótwórili

stwórtk, 10 september 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. Šery, nazymski źeń jo był slědna sobota. Weto su někotare turisty w Bórkowach se na cołnowanje wupórali. Zajmnjejše w...

Kulturny dialog w Korutańskej

stwórtk, 03 september 2020 14:00

Z Pliberka/Bleiburg. Wuměłc a korutański Słowjeńc Karl Vouk jo iniciěrował wósebny tśi-krajowy projekt, na kótaremž se wobźěliju w...

Martina Baumgartowa jo „ta nowa“ w žylojskej źiśowni „Mato Rizo“

stwórtk, 03 september 2020 14:00

Ze Žylowa/Sielow. Z Martinu Baumgartoweju dejali luźe z wjelikim respektom wobchadaś. Wšak jo wóna pó źaseś lět w chóśebuskej źi...

„Źož kólaso se wjerśi“

stwórtk, 03 september 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. „Pśed ,Schoberhut‘ se zběraju tšojeńka, ideje a fakty, togodla se góźi mě ,Stog‘ za domowniski lětopi...

Radušańske groźišćo nowo wugótowane

stwórtk, 03 september 2020 14:00

Z Raduša/Raddusch. Słowjańske groźišćo w Radušu jo se za jadnasćo mjasecow dopołnje pśetwariło a nowo wugótowało. 28. awgust...

Dit un dat in Sävko

stwórtk, 27 awgust 2020 14:00

Ze Sewekowa/Sewekow (Sävko). Góruco jo na drugej awgustojskej srjoźe we wittstockowem městnem źělu Sewekow. Krowy laže mucne na pastwje m...

Bogatosć motiwow pśi fotowem wuběźowanju NABU

stwórtk, 27 awgust 2020 14:00

Z Lěšćow/Hornow. Sabine Brücknerowa, pśedsedaŕka regionalnego grodkojskego zwězka NABU jo se wjaseliła, až njeglědajucy na górcot...

Chto pśewzejo w pśichoźe zagronitosć?

stwórtk, 27 awgust 2020 14:00
Angelika Balckowa.

Z Trjebina/Trebendorf. Pó nowozałoženju Domowiny krotko pó Drugej swětowej wójnje w lěśu 1945 bu załožona Domowi...

Wót pśigótowanjow kokota w Dešnje

stwórtk, 27 awgust 2020 14:00

Z Dešna/ Dissen. Dnja 19. awgusta su naše gólcy zachopili list holowaś, aby mógli wše gromaźe (gólcy a źowća) wrota a wěnce wiś....

„Kula Bula“ jo grała w Grodku

stwórtk, 20 awgust 2020 14:00

Z Grodka/Spremberg. Pśedslědny pětk su tudy dožywili serbski koncert, ako kupka „Kula bula“ jo tym jadnab 30 pśisłuchaŕ*kam zagra...

W pazorach gestapo

stwórtk, 20 awgust 2020 14:00

Lětosa, 75 lět pó kóńcu fašistiskeje diktatury, spomina se na jeje wopory. Teke serbskich woporow fašizma a śerpjecych pód nim jo dosć...

„Nun muss keine Gardine mehr dafür herhalten, wenn jemand eine Plisseeschürze möchte“

stwórtk, 20 awgust 2020 14:00

Saspow/Ze Zaspow. Traditionell wird zur wendischen Festtagstracht über dem Rock eine Einsatzschürze getragen. Diese wird aus zwei bis drei etw...

Tim Grünert jo depšćański žnjowny kral

stwórtk, 20 awgust 2020 14:00

Z Depska/Döbbrick. Pandemija korony jo dłujko wobgranicowała źěło, wšedne žywjenje, statkowanje a zaběry luźi. We ser...

Velkomin til Íslands! Welcome to Iceland! Witaj do Islandskeje!

stwórtk, 13 awgust 2020 14:00

Ako su wikingarje pódpołnocnym kupam Europy mě dali, su se źe pitśku zamólili. W Grönlandskej, což wóznamjenijo „zelena kupa“, laž...

Wichtige Weichen für künftige sorbische Bildung sind gestellt

stwórtk, 13 awgust 2020 14:00

Schleife/Ze Slěpego. 2008 bis 2020 war Reinhard Bork (parteilos) Bürgermeister der Gemeinde Schleife. In seine Amtszeit fielen wichtige En...

K 70. narodninam wuměłcowki Ellen Lehmannojc

stwórtk, 06 awgust 2020 14:00

Z Janšojc/Jänschwalde. Ellen Lehmannojc jo se naroźiła dnja 26. julija 1950 w Baršću – a jo ze žywjenja wujšła w Barlinju dnja 1. mě...

„Mójo lětanišćo funkcioněrujo, nic kaž BER“

stwórtk, 06 awgust 2020 14:00

Z Wjerchownje/Werchow. Dirk von Bargen bydli we Wjerchowni. W toś tom městnem źělu Kalawy/Calau ma wón hodlaŕski a sokołowy dwór, ten ja...

Te jazora su na serbskej zemi

stwórtk, 30 julij 2020 14:00

Z Łužyskeje jazoriny/Lausitzer Seenland. Wó Chóśebuskem jazorje (oficialnje se k tomu groni „Cottbusser Ostsee“) se wjele ...

Łužycanarje su sebje cowanja z dali do domu holili

stwórtk, 30 julij 2020 14:00
Kafejownja „Cafe Venedig“ na Lědach bu 1925 natwarjona a rozwjaselujo gósći z jězu a piśim. Bernd Marx

Z Dolneje Łužyce/Niederlausitz....

Serbske spiwy w spomnjeśu na wótbagrowane serbske jsy

stwórtk, 30 julij 2020 14:00
Wjednica chora, Walburga Wałdźic, jo tek w jazzowej scenje znata.

Prědny lětosny kokot we wóźe

stwórtk, 30 julij 2020 14:00

Z Barbuka/Bärenbrück. Prědny kokot lěta 2020 su sobotu swěśili w Barbuce. Młoźina teje jsy jo lětosa zasej pokazała swóju kreatiw...

Fryco Wojto – cas žywjenja za to serbske

stwórtk, 23 julij 2020 14:00

Fryco Wojto jo se naroźił 18. julija 1940 w Hochozy. Jogo mama Ana jo roźona Pěśkinojc. Nan Fryco Wojto jo był z Drjejc. Starjejšej stej ...

Kathrin Hipkojc na slědach swójich wóścow

stwórtk, 23 julij 2020 14:00

Z Engelskeje/England. Tuchylu slěźi 27lětna dr. Kathrin Hipkojc (Hiepko) z Manchestera za zwuconosćami wužywarjow Serbskeje centralneje...

Kak běžy studium sorabistiki w casu korony?

stwórtk, 23 julij 2020 14:00

Z Lipska/Leipzig. Prědny tyźeń casa bźez cytanjow jo zachopił. Z tym jo se teke „zajmny“ semester skóńcył, dokulaž korona njejo pś...

Gmejna Slěpe co zmócniś serbsku rěc a identitu

stwórtk, 23 julij 2020 14:00

Z Rownego/Rohne. Rowniska Witaj-źiśownja w nosaŕstwje gmejny Slěpe dej ako źěł pśiducego serbskego wejsańskego jědra w Rownem nowo nat...

Wjasele se nowej drogostce w Serbskem muzeju

stwórtk, 23 julij 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Serbski muzej se wjelgin wjaseli, až ma wót junija objekt wěcej we swójej wuměłstwowej z...

Serbske powěsćowe figury wuwitaju gósći w nowej strjažojskej ferijowej idyli

stwórtk, 23 julij 2020 14:00

Ze Strjažowa/Striesow. Na wótwórjenju ferijoweje idyle Sprjewinego ługa na kšomje Strjažowa jo był wjeliki wótgłos. Něźi 600 narskich...

„Som zwěsćiła, až dajo wjeliku pótrjebu za wulicowanjami z togo casa“

stwórtk, 16 julij 2020 14:00

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Za krotkofilm „Zmij – Der Drache“ jo filmaŕka Angela Šusterowa na Łužyskej filmowej pśeglědce 2016 głowne m...

Kuždy źeń něco w serbskej rěcy za źiśi

stwórtk, 16 julij 2020 14:00

Tak ako wšykne serbske institucije su se musali w redakciji Bramborskego serbskego radija w Chóśebuzu w slědnych styri mjasecach bejnje bě...

„Jo rědnjej, gaž móžoš na wikach byś, z kupcami tam do rozgrona pśiś“

stwórtk, 16 julij 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. Bórkojske turistikarje njejsu se z rozsudom lažko měli. Wóni su weto tradicionelne wiki rucnikarjow a burow pśewjadli. Na k...

Módrosć z běłymi kwětami

stwórtk, 16 julij 2020 14:00
Z Dešna/Dissen. W Dešańskem domowniskem muzeju jo se njeźelu wótwóriła wustajeńca wó módrośišću. Pokazane worduju mjaz drugim dras...

Lětosa jo samo luby psyk serbski wuknuł!

stwórtk, 09 julij 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Wót 29. junija až do 3. julija jo se wótměł tradicionelny kompaktny kurs Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu w rumnosća...

„Wir sind optimistisch für ein gutes Saison-Ende“

stwórtk, 09 julij 2020 14:00
Nun bevölkern wieder viele Badegäste die Strände des Senftenberger Sees, auch sind viele Segler unterwegs.

Lohsa/Z Łazu. Der Tourismus...

„Mato Kosyk w Americe“ wót Jennifer Kretšmarojc

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

W lěśe 2019 jo serbske wědomnostne towaristwo Maćica Serbska wóspjet wupisało Maśicne myta, za dolnoserbske gymnaziasty a gymnaziastki jo to...

„Wažne jo, až maska jo w tašy“

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Z Gubina/Gubin. Młogim jo se tak šło w tych pśisamem tśich mjasecach, źož smy byli dla teje korony zawrěte: Su pytnuli, co jim wjelgin f...

Mjeńšyny z drugich krajow we Łužycy

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Iran (Persiska) jo kraj we Krotkozajtšnej Aziji z tysaclětnymi stawiznami a bogateju kulturu. Wón jo domownja wjelikich wě...

Nowy Chmjelow a jogo wobydlarje

stwórtk, 02 julij 2020 14:00

Za sportowym palastom jěźo elektriska spóromje zagrodkow Friedenseck z. t. a pómału zajěźo do Nowego Chmjelowa, do nejmłodšego chóśeb...

„Rola serbskich žeńskich w casu industrializiacije“

stwórtk, 25 junij 2020 14:00

W lěśe 2019 jo serbske wědomnostne towaristwo Maćica Serbska wóspjet wupisało Maśicne myta, za študańce a absolwent*ki uniwer...

Teke stara serbska drastwa z Gołkojc jo wiźeś

stwórtk, 25 junij 2020 14:00

Z Glinska/Glinzig. Głažana cerkwja w gołkojskem wejsnem źělu Glinsk jo něco wósebnego. W kólasowaŕskej cerkwi su źurja wócynjone....

Z narskosću a fantaziju Krabatowu powěsć póznaś

stwórtk, 25 junij 2020 14:00

Z Čornego Chołmca/Schwarzkollm. Dožywjeńska sćažka rozkładujo w Čornem Chołmcu Krabatowu powěsć pó romanje Otfrieda Preußlera. Dwan...

Kokoty 2020 – ně abo jo?

stwórtk, 25 junij 2020 14:00

Z Dolneje Łužyce/Niederlausitz. Buźomy lětosa dožywiś, kak młoźina w serbskich jsach kokota łapjo a zabijo abo wó kołac rejtuj...

„Šanse za Witaj-góle w towarišnosći“

stwórtk, 18 junij 2020 14:00

W lěśe 2019 jo serbske wědomnostne towaristwo Maćica Serbska wóspjet wupisała Maćizne myto: Myto Arnošta Muki za študańce a absolwent*ki ...

Wlogowanje – aktualna forma zwuraznjenja

stwórtk, 18 junij 2020 14:00

„Wěsćo, co jo TikTok?“, jo pšašała serbšćinaŕka šesteje klase. Ako som gronił „Ně“, jo se zachachała. Njejsom wěrił, až b...

Vanessa Thielojc jo źasetu rědownju wuspěšnje wótzamknuła a co pózdźej serbšćinu wucyś

stwórtk, 18 junij 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. Dnja 19. junja dostanu wukniki a wuknice źasetego lětnika bórkojskeje wušeje šule „Mina Witkojc“ swóje wopisma. Teke V...

Šćitarje pśirody su wopjeršćenili ryboraki

stwórtk, 18 junij 2020 14:00

Nad Grabicańskim jazorom/Am Gräbendorfer See. Sto ryborakow jo se z mócnym kśikanim zwignuło do njebja pśed Grabicańskim jazorom. Slědk ...

Su wjerśili w našej redakciji

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Z Města/Cottbus. Srjodu tyźeń stej do redakcije Nowego Casnika w Chóśebuzu dwa gósća na woglěd pśišłej, ako stej kameru a wšen t...

„Gósći su mě felowali“

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. Jana Czubowi-czowa z Bobowa jo glucna, skóńcnje móžo wóna swóje prozninske domy zasej pśenajmaś. Pśi tom jej mjenjej ź...

Lětosa žeden nawal „carnych póstawow“ w Lipsku

stwórtk, 04 junij 2020 14:00

Z Lipska/Leipzig. Wjele pompoznych suknjow, wjele machawkow, wjele cylinderow a pśedewšym wjele carnego – to dajo wót 1992 ku...

Pytaju fota za „kulturny rum“ w starej šuli

stwórtk, 28 maj 2020 14:00

Z Depska/Döbbrick. Wucba na depšćańskej šuli, kótaruž su 1898 natwarili a 1959 pśetwarili, jo w lěśe 2000 wopśestała, a te depšća...

Šorca, kafejowy wogrěwak, adwentski kalendaŕ a wjele wěcej

stwórtk, 28 maj 2020 14:00

Z Bórkow/Burg. Wótwórjenje wósebneje wustajeńce w Bórkojskej domowniskej śpě jo było kradu śiche. Jeje titel jo „Mójo nejrědnjejš...

Na tej za dobru lawnu w serbskem běrtylu

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Z Města/Cottbus. „Dobry źeń. Witajśo k nam. Žycym Wam wjele wjasela pśi piśu teja“, z wjelgin dobrym wugronom strowi wobsejźa...

Dobra žywa dolnoserbska rěc – jogo wjelika starosć

stwórtk, 21 maj 2020 14:00

Wót lěta 1848 maju Dolnoserby swój Casnik – jano pó lětach 1933 a krotki cas pó Drugej swětowej wójnje nic. Pśecej su to byli głowne...

„Som teke rozdźeliła nadawki za serbšćinu“

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

W slědnych tyźenjach su zakładne šule w Bramborskej byli zacynjone, ako napšawa pśeśiwo dalšnemu rozšyrjenjeju chórosći korony. We to...

Vor 75 Jahren wurde die Domowina neu begründet

stwórtk, 14 maj 2020 14:00

Z Chrósćic/Crostwitz. Jan Cyž, sein Sohn Jan, Franc Natuš, sein Schwager Jan Zarjenk, Jan Meškank, Mikławš Brězan aus Räckelwitz/Wo...

Šćit a gluka na kšywowem kokacu

stwórtk, 07 maj 2020 14:00

Z Błotow/Spreewald. Hyšći źinsa słušaju bolane chromy w Błotach k nejwěcej markantnym twarjenjam w tom regionje. A pśi nich njebijo...

Źiśi su mólowali majske bomy

stwórtk, 07 maj 2020 14:00

Z Dešna a Smogorja/Dissen und Schmogrow. Jo pla nas rědna tradicija, až pśedwjacor prědnego maja abo prědny maj se stajaju wupyšnjone maj...

Cogodla módrośišć? – „Dokulaž som Błośanaŕka!“

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00

Z Lubnjowa/Lübbenau. Chtož co lisćinu angažowanych Lubnjowaŕkow a Lubnjowarjow wustajiś, njedejał Sabine Neupötschowu zabyś. Njeglědaj...

Kuždy glěda na te rědne kórty ze stroninymi mjenjami

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00

Z Noweje Niwy/Neu Zauche. To jo wšeje chwalby dostojna iniciatiwa, ako howacej njama swójogo rownja w našych stronach: We tudsk...

Jetzt haben auch die Friesen eine Stiftung

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00

Alle vier nationalen Minderheiten in Deutschland – die friesische Volksgruppe, die dänische Minderheit, die deutschen Sinti und Roma und das ...

Su schowali sedym lutkow

stwórtk, 30 apryl 2020 14:00
Z Dešna/Dissen. Wót slědnego stwórtka jo Domowniski muzej Dešno zasej swóje źurja za woglědarjow wótcynił. A teke, gaž wjeźenja w a...

Neue Ausstellung über das Johannisreiten in Casel

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

Casel/Kózle. Ostern ist das traditionelle Waleien ausgefallen. Und eigentlich sollte die Ausstellung des Fördervereins Kirche Casel sch...

Naše bóśony: To lěto njebuźo za nje lažke

stwórtk, 16 apryl 2020 14:00

Licba bóśonow w našych stronach wóteběra južo žedne lěta zasobu. Luźe pśemysluju, co jo na tom wina. To wusuźenje pśiźo za wětšy ...

Statt Eiermalen Arbeitsblätter sortieren

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Krieschow/Kśišow. An der Grundschule Krieschow lernen 151 Schüler. Sie werden von 10 Lehrern unterrichtet, zwei von ihnen sind für den Sorbi...

Pśipósłane z Limbarka: Lěto ekstremow pla jatšownych spiwaŕkow

stwórtk, 09 apryl 2020 14:00

Z Limbarka/Limberg. Jatšy hyšći njejsu mimo, weto jo južo něnto móžno a teke jo trjeba groniś, až toś to lěto wjelgin wósebne...

Mammuts, Riesenhirsche und prähistorische Menschen

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00

Klinge/Klinka. In der Ferne heult ein einsamer Wolf. Er kann seine nächste fette Mahlzeit schon erschnüffeln. Ein krankes Wollhaarmammut brich...

Jajka za mamu a za nana

stwórtk, 02 apryl 2020 14:00

Z Drjowka/Drebkau. Muzej Serbska tkajarska śpa w Drjowku jo zacynjony, jatšowny mark a kurse za mólowanje wótpowěźone. Gaž njamó...

Mě „Serby“: Jadna smuga ceri se pśez cełu Pólsku, druga pśez Česku

stwórtk, 26 měrc 2020 13:00
Wobalka nowych knigłow. Wóni płaśe 88 euro, skazaś je móžośo we kuždej knigłaŕni abo pśez internet w nakładnistwje baar.

Prě...

„So habe ich mir mein Auslandssemester nicht vorgestellt“

stwórtk, 26 měrc 2020 13:00

Kraków/Krakau. Es ist Dienstag, der 10. März. In einem Seminar zum zeitgenössischen Polnischen Film schauen wir uns eine kurze Dokumentation ...

Njebuźo „kreatiwne zmakanje“, ale weto su źěkowne za kreatiwne ideje

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Z Bórkow/Burg. Dla aktualneje situacije su wótpowěźeli kreatiwne zmakanje („Kreativtreffen“) k nowemu wugótowanjeju noweje wěcejza...

Knorojc Mina z Husa – slědna zapustaŕka Dolneje Łužyce 2020

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Z Husa/Maust. W Gatojskej gmejnje swěśe zapust pśecej wjelgin pózdźe – teke lětosa. W Nowej Jsy na prědnej sobośe w měrcu jo s...

„Mit der Feldmaus auf der Wiese“ – Sorbisch lernen mit Spaß

stwórtk, 19 měrc 2020 13:00

Ganz wie die echte graue Feldmaus, hielt sich auch die Pappmaus gut versteckt: Die Kinder der Radduscher Kindertagesstätte „Marjana Do...

Jaden, dwa, tśi – Nowa Wjas njespi!

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Z Noweje Jsy/Neuendorf. Na lětosnem pśestupnem dnju (Schalttag), pótakem 29. februara, su Nowsanarje swój 123. zapust swěśili. Z19 mł...

Słyńco jo swěśiło za pěś pórow

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Ze Zaspow/Saspow. Wetom až pśi łońskem 175. jubilejnem zapusće su w Zaspach wušej 90 pórow měli, jo lětosny zapust how snadnjej ...

62 pórow a 22 lapow

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Z Raduša/Raddusch. Łoni su zapust w Radušu z dešćom swěśili. Lětosa jo dešć zasej był pśipowěźony, ale su gluku měli! Wjed...

Pilnje treněruju, rědnje wustupiju

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Ze Zaspach/Saspow. Wokoło 20 lět jo Zaspowaŕka Marlies Smołcyna (Schmolke) rejowańsku kupku za źiśi w Zaspach wjadła. Za tym, až ten pr...

Jaden wjerašk lětosnych zapustow

stwórtk, 12 měrc 2020 13:00

Z Hochoze/Drachhausen. Ten 70. jubilejny muskecy zapust w Hochozy, ako jo se wótměł pětk, 21. februara, jo bźez cwiblowanja wjerašk l...

Zapusty

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

w Kózlem/Casel: Sobotu, 7. měrca, zmakaju se zeger 08:30 pśi gósćeńcu „Schönknecht“ w Kózlem a du pón camprowat. Zeger 20:0...

How su z wjedrom gluku měli!

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

Z Gór/Guhrow. Su swěśili swój 143. zapust na Górach – a pasujucy k tej licbje jo se jim raźiło, až jo było 43 zapustojskich p...

Wónej stej spórałej historiju zapusta na swětło

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

Z Turnowa/Turnow. Pśiducu njeźelu budu tudy swěśiś wjeliki 150. zapust. A gaž te 120 pórow a 20 źiśecych pórikow se zestupaju p...

Kśě serbski kurs dalej wjasć a nowe cłonki pytaś

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00
Njepilic towaristwo jo měło woklapnicu. Łońske lěto jo było to nejwěcej źěłabne a nejwěcej napinajuce lěto wót załoženja 1999 – jo...

Domowinska kupka Chóśebuz: Comy swěśiś 30 lět Serbski dom

stwórtk, 05 měrc 2020 13:00

Z Města/Cottbus: Lětosa buźo kradu 30 lět, až mamy w Chóśebuzu Serbski dom ako centrum serbskego a Domowinskego žywjenja w Dolnej...

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 27 februar 2020 13:00

stwórtk, 27.02.

Łužyske impresije:

­– Marijank – ptašk lěta

– Dopołnjujomy muzikowe

žycenja pśisłuch...

Serbsko-nimska namša

stwórtk, 20 februar 2020 13:00
Njeźelu, 23. februara – to jo njeźela do spótnego casa – buźo zeger 9:30 serbsko-nimska namša w gołkojskem wósadnem domje. Li...

Rolf Radochla z Rubyna mólujo wšo móžne

stwórtk, 20 februar 2020 13:00

Tšojło jo se to w septemberje lěta 2017 w Radušu. Tam su swěśili bramborski wejsny a žnjowny swěźeń. Mjazy tymi, ako su se tym wjele t...

Jubilejny zapust mimo „Sabine“

stwórtk, 20 februar 2020 13:00
Z Běłeje Góry/Byhleguhre. How su 9. februara z 121 pórami, mjazy nimi 20 źiśecych pórow, swój 130. jubilejny zapust swěśili. Chwaliś...

Serbsko-nimska namša

stwórtk, 13 februar 2020 13:00
Njeźelu, 23. februara – njeźela do spótnego casa – buźo zeger 9:30 serbsko-nimska namša w gołkojskem wósadnem domje. Liturgis...

Zapusty

stwórtk, 13 februar 2020 13:00

we Hochozy/Drachhausen: Sobotu, 15. februara, buźo how młoźina camprowaś. Zeger 20:00 buźo reja w zmakanišću „Złoty plon“/...

„Něnto jo Dešno we cełem kraju znate“

stwórtk, 06 februar 2020 13:00

Chtož jo pśišeł pětk, 28. januara, do Dešna, togo jo tam wótcakowała pśisamem prozna wjas. Bejny źěł wobydlari ga jo se ten źeń ju...

Program k ptaškowej swajźbje wót SLA

stwórtk, 06 februar 2020 13:00

„Štož so zwaži, tomu so radźi! Wer wagt – gewinnt!“

Dalšne informacije:

www.ansambl.de abo

www.sorbisches-kultu...

Gott preisen im Schleifer Sorbisch

stwórtk, 06 februar 2020 13:00

Mit dem Advent beginnt das Kirchenjahr, und mit Adventsliedern begrüßte die Gesangsgruppe des Vereins „kólesko“ die Gemeinde bei der Vorstel...

Co jo było na „Zelenem tyźenju“ 2020?

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Z Barlinja/Berlin. Zeleny tyźeń jo južo wót lěta 1926. Za naše prědowniki a starše swójźbne jo pódwjacorny Barliń wažne město za w...

Złoto za Dešno

stwórtk, 30 januar 2020 13:00

Z Barlinja/Berlin. Dešno jo južo wjele dojśpiło a njejo z tym jano znate we wokrejsu Sprjewja-Nysa, we Łužycy a cełej Bramborskej, al...

Lětosna Ptaškowa swajźba jo kulowata wěc

stwórtk, 23 januar 2020 13:00

Z Noweje Niwy/Neu Zauche. Tśi raze jo Serbski ludowy ansambel ptaškoswajźbny program pokazał w Dolnej Łužycy pód titelom „Chtož se...

Wobrazowy swět Błotow

stwórtk, 23 januar 2020 13:00
Z Dešna/Dissen. Ku góźbje 75. narodnego dnja lubinskeje ilustratorki Ingrid Grošcyneje su njeźelu tyźeń w Domowniskem muzeju Dešno wust...

Jo był pśecej narski: Co gótuju Serby?

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Gaž jo něcht wokoło 40 lět dłujko źěłał ako serbski casnikaŕ w redakciji Nowego Casnika, ten jo se zmakał na wšaki part z wjele, wjele ...

Změju lětosa „jubilejny kokot“

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Z Gór/Guhrow. Zachadny pětk jo pšosyła wejsna pśirada na woklapnicu we wejsnem domje. Powědali su wót togo, až Góry su w lěśe 2019 k...

Mit Fontane durch das wendische Brandenburg

stwórtk, 16 januar 2020 13:00

Es herrscht Einigkeit darüber, dass Theodor Fontane in Bezug auf seine Reisebeschreibungen ein Ausnahmekünstler war: Da zeigte sich eine gutbürg...

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś