Nowy Casnik

Nowy Casnik

e-mail:
stwórtk, 12 apryl 2012 14:00

Wuběźowanje/Ausschreibung

*Wejsna młoźina!* Młoźinski aktiw Domowinskeje župy Dolna Łužyca a Nowy Casnik wugótujotej lětosa k stwórtemu razoju wuběźowanje „Nejrědnjejšy majski abo swětkowy bom Dolneje Łužyce“. Młoźina z kuždeje jsy móžo se na tom wuběźowanju wobźěliś. Na zakłaźe pśipósłanych pódłožkow buźo jury te nejrědnjejše majske bomy wuzwóliś. Prědne tśi kupki dostanu atraktiwne myta. Pśi gódnośenju kuždego majskego boma buźomy wóseb­nje glědaś a mytowaś tradicije, ako su typiske za tu wjas. Preměrujomy teke nejžlěpšu prezentaciju. Na wopisowanja w serbskej rěcy buźo se wósebnje glědaś. *Kriterije gódnośenja a mytowanja a jich wažnosć su:* - wupyšnjenje boma, pśi comž serbske barwy abo druge serb­ske elementy su wósebnje žycone. Teke to, kak majski bom we cełem wuglěda, a kak wjele źěła sćo se z tym bomom cynili (maksimalnje 30 dypkow) - wobźělenje (licba wobźělonych luźi pśi stajanju, maksimalnje 10 dypkow) - wiza stajanja (za stajanje z ruku pósćijomy bonus wót 10 dypkow) - wusokosć boma (maksimalnje 10 dypkow). *Kužda młoźinska kupka, ako co sobu gótowaś, dej nam pśipósłaś:* - nanejmjenjej jadno foto abo wideofilm wót stajanja, źož jo derje wiźeś, kak a z cym sćo bom stajali - nanejmjenjej jadno foto abo wideofilm wót stajanja, źož jo wiźeś, kak wjele luźi jo sobu gótowało - nanejmjenjej tśi fota abo wideofilm, ako derje pokazuju, kak jo bom wupyšnjony - slědujuce informacije: Wusokosć štoma mimo brjaze, mě wašeje jsy, licba aktiwnych cłonkow a licbu luźi, kótarež su se wobźělili pśi wugótowanju boma a pśi stajanju - móžnosć kontakta (pśigranjański partnaŕ, adresa, telefoniske + handyjowe cysło, e-mail-adresa). Móžośo nam pósłaś list (redakcija Nowy Casnik, Ines Neuman­nojc, Dro­ga młoźiny 54, 03050 Chóśebuz) abo napisaś e-mail (). Fota trjebamy w digitalnej formje. Gaž maśo pšaša­nja, zatelefoněrujśo pla młoźinskego koordinatora Helmuta Matika (0355/48576-453) abo pla Casnika (0355/481-360). *Kóńc zapósłanja jo 8. junij 2012*. *An alle Jugendgruppen!* Zum vierten Mal rufen das Jugendaktiv des Domowina-Regionalverbandes Niederlausitz und der Nowy Casnik einen Wettbewerb um den schönsten Mai- oder Pfingstbaum der Niederlausitz aus. Daran kann sich jede Jugendgruppe beteiligen. Unter den Einsendungen werden die schönsten Bäume von einer Jury ausgewählt. Die drei prämierten Gruppen erhalten attraktive Preise. Bei der Bewertung werden die örtlichen Traditionen berücksichtigt und gefördert. Es wird ein Zusatzpreis für besonders gelungene Präsentationen verliehen. Sorbischsprachige Beschreibungen werden besonders honoriert. *Die Bewertungskriterien und ihre Gewichtung sind folgende:* - Ausschmückung des Baumes, bei der niedersorbische/wendische Elemente ausdrücklich erwünscht sind. Auch der Gesamteindruck und der Aufwand, der mit der Ausgestaltung verbunden war, werden bewertet (max. 30 Punkte). - Beteiligung (wieviele Personen haben sich bei der Aufstellung des Baumes beteiligt, max. 10 Punkte) - Art der Aufstellung (bei Handaufstellung gibt es 10 Bonuspunkte, bei Aufstellung mit Kränen o.a. Technik 0 Punkte) - Die Höhe des Baumes (max. 10 Punkte). *Jugendgruppen, die sich beteiligen wollen, sollten folgendes einreichen:* - mindestens ein aussagefähiges Foto oder einen Filmclip, die die Art der Aufstellung belegen - mindestens ein aussagefähiges Foto oder einen Filmclip, die belegen, wieviel Personen sich an der Aufstellung beteiligt haben - mindestens drei aussagefähige Fotos oder einen Filmclip, die die Ausschmückung des Baumes belegen - Folgende Informationen: die Gesamtlänge des Stammes ohne Birke, aus welchem Ort die Einsendung erfolgt, die Anzahl der aktiven Mitglieder der Jugendgruppe, die Anzahl derjenigen, die an den Vorbereitungen und beim Aufstellen beteiligt waren - einen namentlich genannten Ansprechpartner mit Adresse, Telefon- und Handynummer sowie E-Mail-Adresse. Es werden Einsendungen per Post und per Mail berücksichtigt. Alle Fotos werden in digitaler Form benötigt. Die Einsendungen sind zu richten an den Nowy Casnik, Ines Neumann, Straße der Jugend 54, 03050 Cottbus oder an . Rückfragen können beim Jugendkoordinator der Domowina Helmut Mattick (0355/48576-453) oder beim Nowy Casnik (0355/481-360) gestellt werden. *Einsendeschluss ist der 8. Juni 2012*.
Na jubilejach, pśewrośenjach abo pó wósebnych wótrězkach žy­wje­­nja jo z wašnju, až se slědk glěda na zachopjeńk, na wuwiśe a na to, což jo se dojśpiło. To jo teke mě pógnuło, slědk glědaś na źěłabnosć našogo wuměł­ske­go śělesa za­chadnych lět, do­po­m­­njeś se na kórjenje, na za­měr jogo za­ło­ženja a rozmys­lowaś wó pro­fe­sionalnosći a ludo­wu­měł­­skem źě­le pśi wuměnje­njach no­wych struk­turow pómjeń­šo­nego an­sam­­bla. Ako pósrědkowaŕ nejmjeńšogo słowjańskego luda jo SLA wót wšogo zachopjeńka dejał słužyś zdźaržanju a dalejwuwijanju rěcy a kultury swójogo luda, kótaryž ga njama swój maminy kraj, za to pak njewšednu kšasnosć muziki, słowow a rejow a k tomu bogatosć nałožkow a tradicijow. To jo było to prědne, na což som se dopomnjeła, ako som pśed lětoma intendantstwo pśewzeła. Ale SLA jo był dospołnje zadłužony. Aby njemusał hyś do insolwence, su byli nowe struktury trěbne. Ze 108 pśistajonych jo se dejało 27 ansamblowcow pušćiś. To jo se pominało dospołnu pśetwaŕ našeje kulturneje institucije. W běgu 60 lět jo SLA južo někotare změny strukturow pśetrał, ale žednje njejo w takich financnych wuskosćach stojał ako pśed dwěma lětoma. Pśidatny problem jo był ten, až njejsu nam bóžko někotare zagronite luźe w serbskich medijach měrnje źěłaś dali a jadnobocne rozpšawnistwo, zwjerchne rešerše a połwěrnosći šyrili a nam moraliski škóźeli. Wjelika mań archiwěrowanych ma­terialijow to dopokazujo. W prědnem lěśe mójogo inten­dantstwa smy se pódla wuměłskego źěła na take nadawki koncentrěrowali, ako pśetwórje­nje ku­lturnego śělesa, nawězanje kontaktow a namakanje nowych partnarjow za wobstaranje tśeśich pśidatnych srědkow, zbliženje SLA k bazy serbskego luda, kak dojśpijomy młoźinu a srjejźnu generaciju, kak wótwěramy se nimskemu publikumoju, kak pódłymijomy, pólěpšyjomy a spěchujomy wuměłske źěło w Dolnej Łužycy, na kótaru wašnju dobywamy wuměłski a techniski dorost atd. Toś to wobšyrne źěło slězy jawišća pak njejo směło profesionalnosć našogo śělesa wobgranicowaś. Južo w 1960ych lětach jo se tegdejšny intendant Handrij Cyž wót swójich wuměłcow powołańske wukubłanje a zakóńcenje studiuma w teoretiskich a muzikowych pśedmjatach, w rejowanju, w ludowem a wuměłskem spiwanju, solistiski a w chorje pominał. Na tom njejo se do źinsajšnego dnja nic změniło z rozdźělom, až njamamy wěcej chor ze 40, ale jeno hyšći ze 16 spiwarjami. To se pomina wusoku kwalitu kuždego jadnotliwego spiwarja. Ansambel stoj pśecej hyšći wót casa swójogo załoženja w procesu nejwětšego koncepcionalnego a kwantitatiwnego pśetwórjenja. Comy zasej slědk ku kórjenjam a ze zajmnymi a wótměnjatymi programami profesionalnje serb­sku kulturu głownje we Łužycy pśed­stajaś a nic jano ze źiśecymi musicalami a nimskimi programami pó swěśe drogowaś. Se rozmějo, až jo pósrědnistwo we wukraju trěbne, ale pśecej ze serb­­skeju premisu. Łoni som swój prědny grajny plan z nowym tea­mom pśedpołožyła. A co smy zwó­noźeli? *1. Wjeraški pśedstajonych klasiskich twórbow* Pó 40 lětach smy w połno wob­sajźonej Radworskej cerkwi zgromadnje z chorom „Meja“ zanjasli oratorium „Zyma“ wót Karla Awgusta Kocora. Kulturnowědomnostne slěźenja zboka SLA su nas pógnuli, nowu orchestraciju oratoriuma wuźěłaś, kótaraž lěpjej wótpowědujo muzikowej estetice 19. stolěśa, a oratorium na taku wašnju ludoju znowa spśistupniś. Nowy choroway direktor Gabriele Dona jo z toś teju nowotwórbu a jeje interpretaciju swój póraźony debit dał. Dalšny oratorium, „Nalěśe“, ze swójim bogatym składom harmonijow jo nejwěcej woblubowa­ny w Serbach. Zgromadnie z lajskimi chorami pód nawjedowanim Judit Kubicec smy jen w Chóśebuzu, Kamjencu, Praze a wurězki w Drježdźańskej cerkwi Našeje kně­nje (Frauenkirche) pre­zentěro­wa­­li. Teke ten oratorium smy z no­weju orchestraciju pód južo na­spomnjonymi premisami pśed­stajili. Muzikowe fachow­ce su no­wu instrumentaciju chwalob­nje gód­nośili. To njejo broje­nje pje­njez, ale inwesticija jo se wuda­niła. Wobej oratoriuma jo dogromady 4.500 pśisłucharjow dožywiło. To jo gódny statk ku Kocorowemu 190. narodnemu dnju. W Hodźiju a w Budyšyńskej Tuchorskej cerkwi jo se w spótnem casu „Serbski rekwiem“, teje- rownosći wót Karla Awgusta Kocora, zanjasł. Cuśniwje, nic tužnje, a serbskemu duktusoju zwěrny jo jen Gabriele Dona dirigěrował. W awgusće jo chor SLA w Drježdźańskej cerkwi Našeje kně­nje z Bulankoweju twórbu „Missa sorabica“ namšu wurědnił. *2. Spominanja* W lěśe 2011 smy wósebnje 150. narodny źeń Bjarnata Krawca wopominali. Z wósebnym koncertom na zalu SLA ze solistami, chorom a baletom jo se załožaŕ wuměłskeje muziki pócesćił. Zgro­madnje z rěcnym centrumom WITAJ smy w Ralbicańskej šuli wustajeńcu wótwórili a ze sło­wami a muziku Bjarnata Krawca źiśam jogo žywjenje pśedstajili. Koncert wósebnego raza jo se wótměł na cesć Jana Bulanka pśi góźbje jogo 80. pósmjertnego narodnego dnja. Tšochu hynakša dramaturgija, do kótarejež jo było rozgrono intendantki z komponistom a něgajšnym intendantom SLA, Detlefom Kobjelu, za­pśi­mjete, jo wobraz Jana Bulanka wudospołniło. Wót Majki Ko­warjec pśednjasone spominanja něgajšnych pśijaśelow Jana Bu­lanka su koncertny wjacork wó­žy­wili. Lěto 2012 jo jubilejne lěto, Do­­mowina spomina na stote a SLA na šesćźasete narod­niny. Za­wje­źeński koncert stej togodla intendantka SLA a pśed­sedaŕ Do­mo­winy zgromadnje mode­rě­ro­wałej. Gratulanty lajskich kulturnych kupkow su we wobłuku jubilejnego tyźenja SLA ze swójskimi pśinoskami toś ten „Koncert z pśijaśelami“ wobrubili. We Ła­zoj­skej cerkwi jo se z gódnym pro­gramom na załoženje Załožby za serbski lud pśed 20 lětami spominało. W Bukecańskej a Budyšyńskej Michałskej cerkwi jo se koncert na cesć kjarližarja Jana Kiliana wugótował, kótaryž jo se pśed 200 lětami naroźił. *3. Tradicije* Program Ptaškoweje swajźby jo w serbskej Łužycy južo pśecej wjeliku rolu grał. Ansambel jo jen wót lěta 1957 do swójeje zagronitosći pśewzeł a kužde lěto znowa wu­gótował. Program ptaškoweje swajźby a k zapustoju jo až do źinsajšnego tradicio­nalne ale teke eksperimentalne pólo SLA. „Gaž Serby jen pśiwzeju, maju cłonki ansambla swójo wjasele, gaž nic, wjasele se žurnalisty“, jo něga Handrij Cyž gronił. SLA jo teke pśecej zasej źiśi z wósebnym programom ku ptaš­kowej swajźbje zwjaselił. Lětosa smy na 18 pśedstajenjach 1.800 źiśi rozwjaselili. Tradicija by mógła teke wurosć z kuždolětneje familijoweje schadowanki, kótaruž zgromadnje wugótuju SLA, župa „Michał Hór­nik“ a Rěcny centrum WITAJ w Chrósćicach. K lětnym casam wót­měwaju se wótpowědne programy: nalětne, jatšowne, adwentne a silwesterske koncerty, nowolětne pśijeśe, programy festiwalow a Budyšyńske nalěto. *4. Nagrawanja* Pśi góźbje 425. narodnego dnja Budyšynarja dr. Gregoriusa Mättiga jo Liana Bertókowa kantatu skomponěrowała, kótaraž jo se na CD nagrawała. Teke Kilianowe kjarliže pśedlaže na CD. W nadawku WDR jo se opera „Das Unmögliche von Allem“ nagrawała, a filmowe studio Sorabia jo wó 60-lětnej źěłabnosći ansambla wudało DVD w serbskej a nimskej rěcy. *5. Zgromadne źěło z Dolneju Łužycu* Nowum našogo źěła jo, až pśe­wjeźomy wěcej ako do togo projekty w Dolnej Łužycy, aby Górnych a Dolnych Serbow wuzčej do cełka spórali. Wažne jo pśi tom, až wuwijaju se programy, kótarež wótbłyšćuju tradicije regiona. Z Chóśebuskim Statnym źiwadłom jo se dobra kooperacija natwariła. SLA jo teke na wšakich zarědo­wanjach w Dolnej Łužycy był prezentny, na Mešćańskem swěźenju w Chóśebuzu, w Dešnje, Lubnjo­wje, Picnju a na koncerśe rbb w Brjazynje. SLA spěchujo teke źiśecy dorost. Wósebnu rolu grajo tśidnjowy lěśojski swěźeń w Radušu, do kótaregož zapśijimujomy wše generacije: źiśi, familije, młoźinu a dorosćonych. Spektrum jo šyroki a póbitowanja su wšakorake a wótměnjate. *6. Moderna* Naš SLA njejo muzeum. Wót zachopjeńka załoženja jo był jogo nadawk teke, kulturu dalej wu­wijaś. Togodla smy wopytali, pó nowych drogach kšacaś. Moderne wuměłstwo móžo se teke z tradicijami zwězaś: „Serbska lichota“ jo moderne rejowańske źiwadło na baseń Zej­lerja „Co pomoga lichotnosć?“ Jadnanje wobstoj z muziki a rejow, scenow a gestow, same błu­­źenje, pytanje a samoprezen­tacija, a na kóńcu weto zgromad­na formacija. „Serbska lichota“ jo kus mimo tšojenjow, ale z wo­pśimjeśim. To jo był eksperiment, wó kótaremž njejsmy wěźeli, lěc se raźi. A wón jo se raźił. To jo był prědny projekt kooperacije ze Złykomorowskim Nowym ja­wišćom. *7. Źiśi a młoźina* Naša młoźina njewótpokazujo starodawne wuměłstwo, ale wó­na lubujo teke modernu. To do cełka zwjasć, jo dopokazał „Lě­śoj­ski swěźeń pód Kopcami“ we Wotrowje. Zgromadny projekt župy „Michał Hórnik“, SLA a Wotrojskeje młoźiny jo generacije do cełka zwjadł. Młoźina jo na jawišću stojała a swój wuměłski směr prezentěrowała: jazz, do kótaregož su elementy serbskich ludowych spiwow zdrasćone byli. Jazzowa muzika kupki „Slavicon“ a balet SLA stej twóriłej jawišćowy wuměłski cełk. Teke Serbska GmbH jo publikum wo­chłoźiła. Kaka to zgromadnosć ze serbskim flairom! *8. A co smy hyšći gótowali?* Smy kjarmušku župy „Michał Hórnik“ w Hórkach wobrubili. Smy se na 47. muzikowych ­dnjach we Wórjejcach prezen­tě­ro­­wali. Smy spiwne wjacorki wu­­góto­wali. Smy 2.500 zajmcow do našeje šlodarnje a historiskeje bašty witali na dnju wótwórjo­nych źurjow. Smy wurědnili wjacork serb­skich rucnikarjow w Lejnje. Smy se na „Folklornej lawinje“ w Picnju wobźělili. Wósebnje gjarde smy, až smy se na muzikowem lěśu MDR w Erfurśe wobźělili. *9. Serbska muzikowa akademija SLA* Nowozałožony słup SLA jo akademija, kótaraž wobstoj rowno tak ako SLA z tśich słupow: spiw – reje – muzika. Pedagogi akademije su cłonki ansambla. Serbski spiw, kubłanje głosa, spiwnu techniku a cytanje notow nawjedujo solistka Tanja Donatec. Wóna nawjedujo dwa raza wob lěto teke dalejkubłański wucabnikojski seminar „Głos – powědanje a spiwanje“. Załožony źiśecy chor nawjedujo chorowy direktor Gabriele Dona. Workshop spiwarjow se pśewjeźo, chor jo južo tśi raze wustupił a małe solisty su na koncerśe akademije pokazali, co wuměju. Rejowarje „Łužycanki“ su źě­lone na Budyšyńsku (20 źiśi) a Chró­sćańsku kupku (55 źiśi). Bu­dy­šyńske rejowarje su wustu­pili na Budyšyńskem nalěśu a Chrósćańske na Lěśojskem swě­źenju we Wotrowje. Rejowa­rjow wuwucuju baletna mejstarka Mia Facchinelli-Šiška, Alexandra Wagner a Jan Kozelnicky. Starosć sposćijomy teke mło­dym muzikowym talentam. Na njeźelskich familijowych koncertach smy w zajźonem lěśe źiśam muzikowe instrumenty zbližyli. Ten nadawk jo pśewzeł fachowc­ Christian Kabitz, kóta­ryž jo źiśi šykownje do koncerto­wanja zapśimnuł. Derje by było, gaby w pśichoźe za take a pódobne zarědowanja serbski powě­dajucych pedagogow měli. Až šty­cy w źiśach dobry potencial, jo do­pokazał mejstarski kurs duja­rjow pód nawjedowanim znatego trompetarja prof. Ludwiga Güttlera. Koncert „Źiśi muzicěruju za źiśi“ jo pśisłucharjow w połno wobsajźonem zalu SLA rozpalił. Teke młodych komponistow smy do wuběźowanja zwołali. Kom­pozicija „Noticka B.K.“ wót Sebastiana Elikowskego-Wink­le­ra a nalětny spiw Oksany Wein­gardt-Schönoweje stej se na wu­rědnem koncerśe k cesći Bjarnata Krawca w Budyšyńskem źiwadle pśedstajiłej. Akademija póbitujo pomoc te­ke źiśownjam, šulam a lajskim kup­kam. To jo inwesticija do pśi­choda a garant za to, až wóstanjo serbska kultura dalej žywa. Jurij Winar jo raz gronił: „Wšo nowe ma se na zachopjeńku ze śěžkosćami běźiś.“ Teke SLA a jogo wjednistwo jo se běźiło, jo se musało bólostnje rozestajaś, jo casy teke cwiblowało, ako su jomu někotare luźe do puśa stupili abo kopali. Ale w takich momentach jo stawnje něchten był, kenž jo mě kšebjat zasej zrownał. Dobry pśijaśel jo mě raz gronił: „Njewiźiš-li wjerašk góry, njegroni to, až góra žeden wjerašk njama. Na wjerašku rostu rostliny, wuše a niše.“ Smy pó nowych drogach kšacali a do pśichoda inwestěrowali a smy se cesćej w serbskich regionach prezentěrowali a z tym wjele doj­śpili. Pšawidło mudrego bura jo: 1/3 na póli 1/3 w brožni 1/3 na ban­ce. Gaž jadna tśeśina wótpad­njo, dosegatej tamnej tśeśinje za pśe­žywjenje. To jo teke mója žy­wjeń­ska filozofija ako intendantka: 1/3 profesionalne jawišćo 1/3 zgromadne projekty a pódpěra lajskich kupkow 1/3 muzikowa akademija. Wšykne tśi se mjazy sobu tak wudospołniju, až SLA njezajźo.
srjoda, 12 september 2012 14:00

Wót pšawego a njepšawego kokota

Brjazyna/Briesen. Kak rědnje su tudy wuglědali sobotu tyźeń te jadnasćo źowća w serbskich drastwach, a kak rědnje jo wónjał ten fryšny mazańc! Jen napjakli su žeńske ze sportowego towaristwa, lětosa z grupy II, kótarejž pśisłuša 35 žeńskich. W Brjazynje bydli 860 wobydlari, a z jich krejza su wujšli šesćo rejtarje, kótarež su z 11 źowćami a kapału „Prostataler“ śěgnuli ze starego dwórnišća k swěźenišću. Bettina Stempelowa jo nam wulicyła, co to ma na se z tym dwójnym kokotom w Brjazynje: „Cora smy stwórty raz swěśili žeńskecy kokot. Pśi tom jo ta stara tradicija pśewobrośona: źowća woblekaju se rejtarsku drastwu a gólcy pśidu pśewoblacone ako źowća, w burskej drastwje. Ta ideja jo nam prědny raz do mysli pśišła pśed wjele lětami, ako smy raz wrota za kokot wili a žortowali. Pótom smy se gronili: něnt comy to wuwjasć“. Heike Županojc (Schuppan) do­dajo: „Dobyśarka kokota jo lětosa Franciska Schreiberojc z Kalawy. Sobu gótowaś mógu wšykne źow­ća wót wšuźi, nic jano z Brja­zyny. Kužde źowćo musy pak pśiwjasć ze sobu towariša w žeńskecej drastwje. To jo jano za špos, a njama z tradiciju nic cyniś. My to zwucone, tradicionelne stajamy na głowu.“ To pak jo było cora, ale źinsa jo ten pšawy kokot. Wjednik mło­źiny Willi Jahnhöfer wita wšykne gósći na 17. kokot pó lěśe 1990. Źowća rejuju dwójcy za sobu, mjaztym worduju rejtarje z mjenim pśedstajane, teke źowća w burskej drastwje. Něnt kśě se rej­tarje pitśku rozgrěś a se z tym flakom wopóznaś. Akle pótom mógu te prědne trofeje wordowaś wót wrotow wótryte. Ale kokot wisy hyšći pśewusoko, aby mógli jen z ruku dostaś. Šołta Klaus Heinrich njejo z teju manju woglědari spokojom, rownož mało jich njejo. „To jo małko pśiglědari, dokulaž we wokolinje dajo źinsa wjele swě­źenjow a tšojenjow. Razka našo balokopanje njejsmy pśemogli wót­starcyś. Ja som wjasoły, až smy šesćoch rejtari namakali“. Na žeńskecem kokośe jo było tych woglědari teke telik. Šołta ma weto wobmyslenja: „Źowća kśě se how ako rejtarki wopokazaś, ale mě jo wónako, gaž na nje glědam. Gólcy ceło hynac se zaźaržuju, gaž wóleśiju z kónja. Se wě, až žeńskecy kokot pśiwabijo wěcej luźi, źowća z drugich jsow ga gótuju sobu. Togodla su kutše pśijěli ze Zakaznje a Hochoze, a źowća su pśiwjadli ze swójich jsow pśi­jaśelow a pśijaśelki“. Jürgen Hanška z Domowinskeje kupki jo gronił: „Derje, až gólcy su se namakali, ako su kśěli se na kónja šwignuś. Te su z rejtowarnje Jerol w Běłej Górje, a naša gmejna jo za nje zapłaśiła. Mimo pódpěry njeby mógli tu tradiciju źaržaś“. Mjaztym su rejtarje a jich kónje se rozgrěli, gólcy su skóro tu kokotowu šyju dostali, źowća su jich spiwajucy a rejujucy pógónjowali. Ten wěnc prědnego krala jo slědkoju dostał Kay Bagola, jogo kralowka jo Julia Hillmannojc. A wónej stej kralojski pórik ceło pó tradiciji – to buź na tom měsće kradu wustajone. 
srjoda, 24 apryl 2013 14:00

Ausschreibung zum Maibaumwettbewerb

Zum fünften Mal rufen das Jugendaktiv des Domowina-Regio­nalverbandes Niederlausitz und der Nowy Casnik einen Wettbewerb um den schönsten Mai- oder Pfingstbaum der Niederlausitz aus. Daran kann sich jede Jugendgruppe beteiligen. Unter den Einsendungen werden die schönsten Baume von einer Jury ausgewählt. Die prämierten Gruppen erhalten attraktive Preise. Bei der Bewertung werden die örtlichen Traditionen berücksichtigt und gefördert. Es wird ein Zusatzpreis für besonders gelungene Präsentatio­nen verliehen. Sorbischsprachige Beschreibungen werden besonders honoriert. Die Bewertungskriterien und ihre Gewichtung sind folgende: - Ausschmückung des Baumes, bei der niedersorbische/wendische Elemente ausdrücklich erwünscht sind. Auch der Gesamteindruck und der Aufwand, der mit der Ausgestaltung verbunden war, werden bewertet (max. 30 Punkte). - Beteiligung (wieviele Personen haben sich bei der Aufstellung des Baumes beteiligt, max. 10 Punkte) - Art der Aufstellung (bei Handaufstellung gibt es 10 Bonuspunkte, bei Aufstellung mit Kränen o.a. Technik 0 Punkte) - Die Höhe des Baumes (max. 10 Punkte). Jugendgruppen, die sich beteiligen wollen, sollten folgendes einreichen: - mindestens ein aussagefähiges Foto oder einen Filmclip, die die Art der Aufstellung belegen - mindestens ein aussagefähiges Foto oder einen Filmclip, die belegen, wieviele Personen sich an der Aufstellung beteiligt haben - mindestens drei aussagefähige Fotos oder einen Filmclip, die die Aus­schmückung des Baumes belegen. Folgende Informationen: - die Gesamtlänge des Stammes von der Erdoberfläche inklusive Birke, aus welchem Ort die Einsendung erfolgt, die Anzahl der aktiven Mitglieder der Jugendgruppe, die Anzahl derjenigen, die an den Vorbereitungen und beim Aufstellen beteiligt waren - einen namentlich genannten An­sprechpartner mit Adresse, Tele­fon- und Handynummer sowie E-Mail-Adresse. - den Namen des Fotografen der Fotos Es werden Einsendungen per Post und per Mail berücksichtigt. Alle Fotos werden in digitaler Form im jpg-Format oder als Papierabzug benötigt. Fotos aus dem Drucker, aus dem Internet oder aus Präsentationen können nicht akzeptiert werden, da deren Qualität für die Veröffentlichung der Ergebnisse nicht genügt. Die Einsendungen sind zu richten an den Nowy Casnik, Ines Neumann, Straße der Jugend 54, 03050 Cottbus oder an . Rückfragen können beim Jugendkoordinator der Domowina Helmut Mattick (0355/48576-453) oder beim Nowy Casnik (0355/481-360) gestellt werden. Einsendeschluss ist der 3. Juni 2013.
Domowina - župa Dolna Łužyca z.t./Domowina - Regionalverband Niederlausitz e.V. Richtlinien zur Spendenmittelverwendung und Projektförderung §1 Allgemeines (1) Die Domowina - župa Dolna Łužyca z.t./Domowina – Regionalverband Niederlausitz e.V. (im Folgenden: župa Dolna Łužyca) ist ein anerkannter gemeinnütziger Verein. In dieser Eigenschaft kann er für seine eigenen Mitglieder (inkl. eingetragene und nicht eingetragene Vereine) sowie Kooperationspartner im Zusammenhang mit der Durchführung von Projekten in gemeinsamer Trägerschaft Drittmittel einwerben und die Bereitstellung durch Spendenbescheinigung bestätigen. (2) Als Mitglied der Domowina - Bund Lausitzer Sorben e.V. und deren Gebietsgliederung für die Niederlausitz organisiert die župa Dolna Łužyca die Projektförderung auf der Grundlage der „Gemeinsamen Erklärung - Aus Verantwortung für die sorbische Bevölkerung in der Bergbauregion der Lausitz“ vom 09.11.2007 zwischen der Vattenfall Europe Mining AG und der Domowina - Bund Lausitzer Sorben e.V. auf ihrem Gebiet (Niederlausitz im Land Brandenburg). §2 Fördergrundsätze (1) Die župa Dolna Łužyca fördert auf Antrag Dritter einzelne Projekte, die zur Erhaltung und Weiterentwicklung der niedersorbischen Sprache und Kultur und zur Entwicklung und Wahrung der sorbischen/wendischen Identität beitragen. (2) Gefördert werden können Projekte von Institutionen, Vereine und Gruppen, nicht jedoch einzelne Privatpersonen. Besondere Berücksichtigung erfahren Projekte aus Gemeinden, die unmittelbar vom Braunkohleabbau betroffen sind. (3) Förderfähig sind nur Projekte mildtätiger/gemeinnütziger Art. (4) Priorität haben langfristig wirksame, integrierende Projekte mit hoher Außenwirkung. Dabei ist Projekten der Vorzug zu geben, die an sorbische/wendische Traditionen anknüpfen und die ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen im sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet Rechnung tragen. (5) Spendenmittel des Konzerns Vattenfall dürfen nur für Projekte eingesetzt werden, die unmittelbar den Auswirkungen dieser Industrie auf das gesellschaftliche Leben bzw. die betroffene sorbische/wendische Bevölkerung entgegen wirken. Vorrangig sind mit diesen Spendenmitteln Projekte zur Bewahrung und Fortentwicklung der niedersorbischen Sprache in den vom Bergbau betroffenen Gemeinden zu fördern. (6) Über die Förderung von Projekten beschließt der Vorstand der župa Dolna Łužyca in öffentlicher Sitzung.* Der Vorstand der župa Dolna Łužyca veröffentlicht eine Liste mit geförderten, zurückgestellten und abgelehnten Projekten. (7) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. §3 Förderinhalte (1) Inhaltliche Schwerpunkte der Projektförderung sind Projekte 1. der Sprachvermittlung für alle Altersgruppen (z.B. Begegnung mit Sprecherinnen und Sprechern, Lehrmaterialien, Sprachgebrauch unterstützende Materialien, Selbstlernkurse), 2. die neue Domänen des Sprachgebrauches entwickeln bzw. bestehende stützen und Projekte weiterentwickeln (z.B. Familienarbeit, Ferienprojekte, Freizeitprojekte, kirchliche Projekte), 3. der Jugend-, Sozial- und Pflegearbeit sowie des Sportes mit Schwerpunkten in den Bereichen der Sprachanwendung, Identitätsentwicklung und der Sensibilisierung für sorbische/wendische Geschichte, Kultur und Sprache, 4. die in Verbindung mit der sorbischen/wendischen Sprache wirtschaftliche Aktivitäten (z.B. Ausbau des Tourismus) fördern, 5. der Erstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Online-Publikationen und Internetseiten, CD, DVD, Reportagen, Beiträge und Filme) in sorbischer/wendischer Sprache, sofern diese im Anschluss frei zugänglich sind, 6. die für den Gebrauch der sorbischen/wendischen Sprache werben und über Möglichkeiten des Sprachgebrauches und die Sprache informieren, 7. der wissenschaftlichen Sprachdokumentation und Sprachplanung, 8. der Brauchtums- und Traditionspflege mit aktiver sorbischer/wendischer Sprachanwendung (z.B. einsprachig sorbisch/wendisch, mindestens durchgehend zweisprachig in Werbung und Durchführung), 9. des Gedenkens an und der mehr- oder sorbisch-/wendischsprachigen Information über die Auswirkungen des Braunkohleabbaus und mit ihr verbundener Industrie (z.B. Tag der abgebaggerten Dörfer), 10. die den Austausch mit anderen Sprachminderheiten im Hinblick auf ihre Revitalisierungsbemühungen fördern, sofern diese Erkenntnisse anschließend in die sorbischen/wendischen Diskussionen einfließen, 11. der Bereiche Theater, Tanz und Musik sofern sie nicht durch prinzipielle Förderungsmöglichkeiten der Stiftung für das sorbische Volk abgedeckt sind, 12. der qualifizierten Entwicklung, Sammlung, Anschaffung, Restauration und Bewahrung von Elementen der sorbischen/wendischen Kultur sofern sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, 13. des Bereiches sorbisch-/wendischsprachiger Kunst und Kultur in Kooperation mit anderen Fördermittelgebern sowie 14. der Brauchtums- und Traditionspflege in Verbindung mit einer minimalen Präsenz der sorbischen/wendischen Sprache (z.B. Überschriften, Begrüßungssatz) (2) Es werden keine Vorhaben gefördert, die - nicht unmittelbar der Förderung der niedersorbischen Sprache, Kultur und Identität dienen oder - nicht mildtätiger/gemeinnütziger Art sind oder - einen wirtschaftlichem Hintergrund haben (darin eingeschlossen ist auch der kommerzielle Verkauf von Produkten, deren Produktion teilweise oder ganz durch bereitgestellte Spendenmittel erfolgte wie z.B. Bücher, Videos, DVD, CD etc.) oder - staatliche bzw. kommunale Aufgaben sind. (3) Volksfeste und Kapellen werden nicht gefördert. §4 Ablauf der Projektförderung (1) Der Vorstand der župa Dolna Łužyca schreibt die Projektförderung öffentlich über seine Internetangebote sowie die niedersorbischen Medien Nowy Casnik und serbski rozgłos (rbb) aus. (2) Alle fristgerecht eingereichten und den veröffentlichten formalen Anforderungen und Vorgaben entsprechenden Anträge werden bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt. (3) Nach der Entscheidung durch den Vorstand der župa Dolna Łužyca werden alle Antragsteller schriftlich benachrichtigt. (4) Die Spenden und die entsprechenden Ausgaben sind in den Büchern der Mitglieder und Kooperationspartner zu buchen. Die Nachweisführung der Mittelverwendung ist als zahlenmäßige Aufstellung der Ausgaben und durch Ausstellen einer Spendenquittung gegenüber der Domowina-Geschäftsstelle fristgerecht abzurechnen. (5) Zum Ende des Projektes ist ein kurzer Bericht über den Projektverlauf zu verfassen und an die župa Dolna Łužyca zu übermitteln. Beschlossen vom Vorstand der župa Dolna Łužyca am 21. 08. 2013. * Bei § 2 (6) Satz 1 muss noch überprüft werden, ob dem bestehende Vereinbarungen mit Vattenfall entgegen stehen. Sollte dies der Fall sein, entfällt dieser Satz.
srjoda, 16 apryl 2014 14:00

Wjasołe gódy!

Ein altes wendisches Sprichwort sagt: „Wenn dein Nest im Spreewald ist, musst du auch hier deine Jungen großziehen.“ Der Theodor Fontane schreibt „der Fleck, der einen geboren hat, schließt 100 Kräfte in sich ein“. Das ist auch die Erfahrung meines Lebens – die Heimat mit ihren Menschen, ihren Träumen, dem Brauchtum aus längst vergangenen Zeiten, das sind auch die Wurzeln meiner Kraft, wenn auch Krieg und große Schrecken mitunter dazu führten, dass die Reihe männlicher Vorfahren – wie z.B. die Brüder meiner Mutter, die beiden nicht aus dem 2. Weltkrieg zurück kamen – unterbrochen worden ist. Wie oft erlebte ich als Kriegskind, dass meine liebe Mutter nach getaner Arbeit am Abend saß und bitterlich weinte. Wieder war ein Tag ohne Post vom Vater aus dem Krieg vergangen. In solcher Zeit musste ihr ein Lehrer den folgenden Spruch in Kunstschrift malen, den sich die Mutter rahmen ließ und gut sichtbar aufhängte. Er lautete: „Das Leben geht weiter seinen Lauf und fragt nicht nach Leid oder Sorgen. Trauern und Grübeln halten nicht auf den Wechsel von heute auf morgen. Trage drum still erfahrenes Leid. Doch bei allem sei froh und heiter. Du hast noch Pflichten in dieser Zeit. Bedenke, das Leben geht weiter!“ Die Großmutter Faber betrieb in dem großen Garten bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges einen Cafegarten, und oft half die wendische Großmutter in ihrer Tracht beim Bedienen der Gäste. Der Krieg beendete dann alle Heiterkeit. Der große Garten, am Ende des Dorfes gelegen, war Schauplatz der Kämpfe zwischen Russen und deutschen Soldaten, bis eine weiße Fahne vom Kirchturm wehte. Welche Menschen sie hissten, bleibt bis heute das Geheimnis des Kirchturmes. Im Garten der deutschen Großeltern lagen tote Soldaten. Großvater holte meine Mutter zu Hilfe, um die Gefallenen zu beerdigen. So lagen sie dann friedlich nebeneinander, die einstigen Feinde. Die russischen Gefallenen wurden später nach Lübben umgebettet. Die Gräber der deutschen Soldaten aber mahnen uns noch heute, Frieden zu bewahren, auf unserem Friedhof in Straupitz. Ich bin 1935 geboren, meine Schwester 1939 und mein Bruder 1940. Als der 2. Weltkrieg zu Ende ging, war ich 10 Jahre alt. Die Kindheitserinnerungen, die ich hier aufschreibe, werden also zwangsläufig auch immer wieder Berührungspunkte zu diesen Ereignissen haben. Ein altes Sprichwort sagt, der Wende ist wie Gras im Wind. Wie alles in der Schöpfung konnte auch er in seiner Eigenart, den Sitten, Bräuchen, Trachten, mit seiner wechselvollen Geschichte, nur durch solche Art von Anpassung – eben Gras im Wind – nun schon über 1000 Jahre leben. „Beispiel und Liebe ist das ganze Geheimnis der Erziehung“, sagte einmal Friedrich Fröbel. Ich hatte das große Glück, dass in meinem Elternhaus das Wort „Feindesliebe“ vorgelebt wurde und so saß eben auch der Kriegsgefangene Franzose mit am Tisch, trotz Strafandrohung durch den Ortsgruppenführer der NDSAP für meine Mutter. Oder ein anderes Beispiel – das von der Heimat, die verpflichtet. Der Altbischof Schönherr schrieb noch 1989/90 sein Buch „Aber die Zeit war nicht vergebens“. Da geht es u.a. um den Psalm vom guten Hirten, der seine Herde nicht verlässt. Hin und wieder fragen mich Gäste, warum ich nicht „abgehauen“ bin damals aus der DDR. Weil Heimat verpflichtet, das war und ist auch die Lebenslehre meiner Vorfahren für mich. Im 3. Reich wurde die wendische Großmutter auch bedrängt, die wendische Tracht abzulegen. Sie hielt daran fest, bis zum Tode. Sie ließ sich in ihrer Tracht beerdigen. Von ihr habe ich die beschwörende Lehre: „Margachen, es ist nicht die pauersche Tracht, es ist die wendische Tracht“. Mit der Bezeichnung „Pauersch“ wurde das Ziel der „Abwertung“ verfolgt. Auch zum ordentlichen Ankleiden höre ich noch heute – beim Anlegen der Tracht – ihre beschwörende Stimme: Margachen, das ordentliche Ankleiden ist genau so wichtig, wie die Tracht „elleene“. Na, und die Haube, war für die wendische Großmutter überhaupt das Größte. Nicht eine Locke durfte vorkommen, denn die Haube sollte die Klarheit der Stirn und des ganzen Gesichts unterstreichen. Da Großmutter naturgewelltes Haar hatte, glättete sie mit Zuckerwasser die Locken.
stwórtk, 11 september 2014 14:00

Wahlprüfsteine Bündnis 90/Die Grünen

Antworten von Bündnis 90/Die Grünen Landesverband Brandenburg auf die Wahlprüfsteine von DOMOWINA Župa Dolna Łužyca z. t./Regionalverband Niederlausitz e. V. *1. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Land Brandenburg auf ein erneuertes Finanzierungsabkommen für die Stiftungfür das sorbische Volk mit einer Dynamisierungsklausel dringt?* Wir von Bündnis 90/Die Grünen bekennen uns klar zu den Verpflichtungen durch das Sorben/Wenden-Gesetz, insbesonderefür Erhalt und Förderungder kulturellen Vielfalt. Dazu gehört auch eine auskömmliche Finanzierung sämtlicher Aufgaben nach dem novellierten Gesetz. Mit Blick auf die Zuschüsse des Landes an die Stiftungfür das Sorbische Volk sagen wir Grüne: Der Deckel muss vom Topf; wir brauchen zumindest einen Ausgleich der Inflation. *2. Wie möchten Sie die bis 2016 nach dem Sorben/Wenden-Gesetz möglichen Antragstellungen von Gemeinden bzgl. der Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden von Landesseite aus unterstützen?* Wir Bündnisgrünen haben stets gefordert, dass das angestammte Siedlungsgebiet durch den Gesetzgeber gesetzlich festgelegtwerden soll. Die Festlegung des angestammten Siedlungsgebietes sichert die kulturelle Infrastrukturdes Sorbisch/Wendischen und verhindertweitere Verluste. Die nach dem Gesetz möglichen Antragstellungen der Kommunen oder Gemeinden sind zwar möglich, werden aber nur in wenigen Fällen proaktiv und auf Eigeninitiative erfolgen, wie aus den offiziellen Stellungnahmen im Anhörungsverfahren zur Novelle des Sorben/Wenden-Gesetzes zu entnehmen ist. Aus unserer Sicht ist es enorm wichtig, durch konstruktive und regelmäßige Dialogveranstaltungen mit den Gemeinden und den Vertreterinnen und Vertretern der Sorben und Wenden auf das Recht der Sorben/Wenden auf ihr angestammtes Gebiet hinzuweisen. Insoweitfreuen wir uns auch auf eine fruchtbare Zusarnrnenarbeitrnit dern Sorbenbeauftragten der Landesregierung, dern in diesem Prozess eine zentrale und besondere Bedeutung zukornrnt. *3. Befürworten Sie die Erarbeitung eines Landesplans rnit Maßnahmen zur Ermutigung und zur Belebung des Gebrauchs der niedersorbischen Sprache in der nächsten Legislaturperiode?* Die Förderung und Maßnahmen zur Belebung der niedersorbischen Sprache sind Voraussetzungen für den Schutz der Minderheit. Insbesondere der sog. Revitalisierungsprozess sollte in den Fokus der Förderpolitik rücken. *4. Welche Maßnahmen möchten Sie zur Umsetzung der bildungspolitischen Verpflichtungen aus Sorben/Wenden-, Schul-, Kita- und Lehrerbildungsgesetz im Hinblick auf Wenden/Sorben ergreifen?* Zu den wichtigsten bildungspolitischen Maßnahmen zur Umsetzungdes Sorben/WendenGesetzes gehörtzweifelsfrei die Förderung und Vermittlungder niedersorbischen Sprache in den Kitas sowie in den Schulen. Deshalb setzen wir uns für eine auskömmliche Finanzierungsämtlicher identitätsstiftenden Maßnahmen ein wie z. B. auch für die Kulturförderung. *5. Wie möchten Sie weitere Regelungen des Sorben/Wenden-Gesetzes und anderer minderheitenpolitischer Rechtsvorschriften praktisch umsetzen?* Der Minderheitenschutz, sei es die Umsetzungdes Sorben/Wenden-Gesetzessowie dessen Weiterentwicklung oder der Schutz der deutschen Sinti und Romastehen im Mittelpunkt unserer Minderheitenpolitik. Wir fordern die kommende Landesregierung auf, hierzu einen Staatsvertrag mit dem Landesverband der Sinti und Roma abzuschließen. Eine Verankerung in der Brandenburgischen Verfassung muss dann im zweiten Anlauf umgesetzt werden. Unsere bündnisgrüne Fraktion wird im Parlament dafür notwendige Anträge und oder Gesetzesvorlagen erarbeiten. Ebenfalls wird die Fraktion das Antragsverfahren zur Aufnahme von Gemeinden in das Siedlungsgebiet im Rahmen ihrer Möglichkeiten im Hauptausschuss und Parlament bis zum Ablauf der Antragsfrist in Jahr 2016 kritisch und konstruktiv begleiten. *6. Was werden Sie in der nächsten Legislatur gegen die braunkohlebedingte Devastierungvon Gemeinden unternehmen?* Wir Bündnisgrüne kämpfen gegen den Aufschluss neuer Tagebaue. Wir setzen uns für den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung und den Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energien ein. Der Aufschluss neuerTage baue ist nicht nur klimapolitisch unverantwortbar und energiepolitisch überflüssig. Es gibt auch ohnedem keine Rechtfertigung dafür - wie von der Landesregierung befürwortet - weitere Dörfer umzusiedeln und damit 800 Menschen ihrer Heimat zu berauben. Die Umsiedlung sorbischer Dörfer stellt zudem einen Eingriff in das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf Erhalt und Schutz des Siedlungsgebietes dar. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um weiter gegen die Braunkohlepolitik der Landesregierung zu kämpfen. Die Antworten wurden übermittelt von Ulli Reichardt, Studentischer Mitarbeiter Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg
Der Wahlausschuss für die Wahlen zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Land Brandenburg gibt bekannt: *Wahlen zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden am 31. Mai 2015* *I. Wahltermin sowie Wahlzeit* Gemäß § 4 Absatz 2 der Wahlordnung zum Sorben/Wenden-Gesetz wird als letzter Tag der Briefwahl und als Ende der Wahlzeit der 31. Mai 2015, 10 Uhr, bekannt gegeben. *II. Wahlberechtigung* Wahlberechtigt sind alle Sorben/Wenden, die am letzten Tag der Briefwahl zur Wahl des Landtages Brandenburg wahlberechtig sind (§ 8, Wahlordnung). *III. Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag* Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich bis zum 24. Mai 2015 in der Geschäftsstelle des Wahlausschusses zu stellen (§ 12 Absatz 1, Wahlordnung). Jede wahlberechtigte Person hat das Recht, (§ 14, Wahlordnung), vom 11. Mai bis 13. Mai 2015 und vom 26. Mai bis 27. Mai 2015 in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Richtigkeit ihrer im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen und gegebenenfalls schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einzulegen. Wahlberechtigte Personen erhalten unverzüglich vom Wahlbüro, jedoch nicht vor Zulassung der Einzelwahlvorschläge, die Wahlbenachrichtigung und die Briefwahlunterlagen übersandt. Jede Wählerin und jeder Wähler hat jeweils fünf Stimmen. Sie oder er kann einem Einzelwahlvorschlag nur eine Stimme geben. Gewählt sind die fünf Bewerberinnen und Bewerber mit den meisten Stimmen. Die nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerber sind Ersatzpersonen in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmenzahlen. *IV. Einreichung von Einzelwahlvorschlägen* Gemäß § 18 der Wahlordnung zum Sorben/Wenden-Gesetz sind Einzelwahlvorschläge bis zum 13. April 2015 bis 16.00 Uhr schriftlich in der Geschäftsstelle des Wahlausschusses einzureichen. Einzelwahlvorschläge können alle Vereine und Vereinigungen einreichen, die eine eigene Satzung mit sorbischem/wendischem Bezug haben. Jede Vereinigung hat das Recht bis zu zehn Einzelwahlvorschläge einzureichen. Die Bewerberin oder der Bewerber muss im Wählerverzeichnis eingetragen sein, sowie am letzten Tag der Briefwahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und zur Wahl des Landtages Brandenburg berechtig sein. Jörg Masnik Vorsitzender des Wahlausschusses für die Wahlen zum Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Land Brandenburg Sielower Straße 41 03044 Cottbus Fon: 0355 / 12162683 Mail: ___________________________________________________________ !Wózjawjenje wjednika wólbnego wuběrka k wólbam Rady za nastupnosći Serbow w kraju Bramborskeje wót 17. februara 2015 Wólbny wuběrk k wólbam Rady za nastupnosći Serbow w kraju Bramborskej dajo k wěsći: *Wólby Rady za nastupnosći Serbow w kraju Bramborskej, dnja 31. maja 2015* *I. Termin wólbow a wólbny cas* Pó paragrafje 4 wótstawk 2 wólbnego pórěda k Serbskej kazni se póstajijo slědny źeń listowych wólbow a kóńc wólbnego casa na 31. maj 2015, zeger 10:00. *II. Za wólbne wopšawnjenje* Do wuzwólowanja wopšawnjone su wše Serby, kenž su na slědnem dnju listowych wólbow za wólby do Krajnego sejma Bramborskeje do wuzwólowanja wopšawnjone (§ 8, wólbny pórěd). *III. Zapisanje do zapisa wólarjow na póžedanje* Póžedanje na zapisanje do zapisa wólarjow ma se pisnje až do 24. maja 2015 w jadnańskem běrowje wólbnego wuběrka stajiś (§ 12 wótrězk 1, wólbny pórěd). Kužda do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba ma pšawo, (§ 14, wólbny pórěd), wót 11. maja do 13. maja 2015 a wót 26. maja do 27. maja 2015 w casu wót zeger 16:00 do 18:00 pšawosć datow, kótarež su we wólbnem zapisu zapisane, pśespytowaś. Chtož ma zapis wólarjow za njepšawy abo njedopołny, móžo pisnje abo ako wuzjawjenje k zapisanju spśeśiwjenje pśeśiwo zapisoju wólarjow w jadnańskem běrowje zapódaś. Kužda do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba dostanjo wót jadnańskego běrowa bźez komuźenja, nic pak pśed pśizwólenim jadnotliwych wólbnych naraźenjow, powěsć za wuzwólowanje a pódłožki za listowu wólbu. Kužda wólarka a kuždy wólaŕ ma pěś głosow. Wóna abo wón móžo wólbnemu naraźenju jadnotliwego jano jaden głos daś. Wuzwólone su pśecej te pěś kandidatki abo kandidaty z nejwěcej głosami. Njewólone kandidatki abo kandidaty su narownańske wósoby w rěźe dojśpitych głosow. *IV. Zapódaśe wólbnych naraźenjow jadnotliwego* Pó paragrafje 18 wólbnego pórěda k Serbskej kazni ma se wólbne naraźenja jadnotliwego až do 13. apryla 2015, zeger 16:00 pisnje w jadnańskem běrowje wólbnego wuběrka zapódaś. Kužde zjadnośeństwo, kenž se w swójich wustawkach k serbskim cilam wuznajo (§ 2, wótstawk 3), móžo až do źaseś wólbnych naraźenjow jadnotliwego zapódaś. Kandidatka abo kandidat musy wobtwarźiś, až jo do wuzwólowanja krajnego sejma wopšawnjona/y a až jo 18. žywjeńske lěto zakóńcyła/zakóńcył. Jörg Masnik Pśesedaŕ wólbnego wuběrka k wólbam Rady za nastupnosći Serbow w kraju Bramborskeje Žylojska droga 41 03044 Chóśebuz Fon: 0355 / 12162683 Mail:
An alle Jugendgruppen Auch in diesem Jahr suchen der Nowy Casnik und das Jugendaktiv der Domowina den schönsten Mai- oder Pfingstbaum der Niederlausitz. Am Wettbewerb kann sich jede Jugend- oder andere Gruppe beteiligen. Eine Jury wählt die schönsten Bäume aus. Bei allen Gruppen bedanken wir uns für die Teilnahme und die drei Besten erhalten einen Preis. *Die Bewertungskriterien:* - Aussehen des Baumes, - Beteiligung beim Winden der Kränze und – wenn zutreffend - Girlanden und beim Aufstellen des Baumes, - Art der Aufstellung (bei traditioneller Handaufstellung gibt es Bonuspunkte), - die Höhe des Baumes. *Gruppen, die sich beteiligen wollen, sollten folgendes einreichen:* - jeweils mindestens drei aussagefähige Fotos (digital) oder einen Filmclip, • von der Vorbereitung und vom Schmücken des Baumes, • vom Aufstellen, - mindestens ein Foto (digital) vom aufgestellten Baum. *Folgende weitere Informationen benötigen wir:* - einen Ansprechpartner mit Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, - die Höhe des Baumes und die Anzahl der Beteiligten bei der Vorbereitung sowie beim Stellen. Unterlagen bitte per Post oder Mail an: Domowina, Helmut Mattick, August-Bebel-Str. 82, 03046 Cottbus/Chóśebuz; E-mail: (für Rückfragen: 0355/48 576 453). Einsendeschluss ist der 31. Mai 2015. Der Nowy Casnik wird vom Wettbewerb berichten. * Wšyknym młoźinskim kupkam Teke lětosa pytatej Nowy Casnik a młoźinski aktiw Domowiny ten Nejrědnjejšy majski abo swětkowny bom Dolneje Łužycy. Kužda młoźinska abo druga kupka móžo se pśi tom wuběźowanju wobźěliś. Jury wubjerjo te nejrědnjejše bomy. Pśi wšyknych kupkach buźomy se wuźěkowaś a te tśi nejlěpše kupki dostanu myto. *Kriterije pógódnośenja:* - wuglědanje boma, - wobźělenje pśi wiśu wěncow a – gaž pśitrjefijo – girlandy a pśi stajanju boma, - wašnja stajanja (za stajane z ruku dajo bonusowe dypki), - wusokosć boma. *Kupki, kótaryž kśě se wobźěliś, deje nam slědujuce pósłaś:* - nanejmjenjej tśi wugroniwe fota (digitalnje) abo jaden wideoclip • wót pśigótownja a teke wót pyšnjenja boma, • wót stajanja, - nanejmjenjej jadno wugroniwe foto wót stajanja (digitalnje). *Slědujuce dalšne informacije su trjebne:* - pśigranjański partnaŕ z adresu, telefoniskim cysłom a e-mail-adresu, - wusokosć boma a licba paršonow, kótarež su pśi wiśu a pśi stajanju boma pomogali. Pódłožki pšosym z postom abo ako mail na: Domowina, Helmut Matik, Droga Awgusta Bebela 82, 03046 Chóśebuz; mail: (gaž su pšašanja, zatelefoněrujśo 0355/48 576 453). Kóńc zapósłanja jo 31. maj 2015. Nowy Casnik buźo wó wuběźowanju rozpšawiś.
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś