Nowy Casnik w lichotnej towarišnosći

Nowy Casnik jo we źinsajšnem casu njewótwisny a rozpšawja wó wšyknych aspektach serbskego žywjenja w Dolnej Łužycy. K tomu słuša źěło towaristwow, mjeńšynowa politika na europskej, zwězkowej, krajnej a komunalnej rowninje, problemy šulstwa, rolnikarstwo, rucnikarstwo, potrety serbskich luźi, zarědowanja, ludowe nałogi, serbska literatura, wuměłstwo a muzika; problemy wobswěta, natury a brunicowego górnistwa (Braunkohle-Bergbau), reportaže ze jsow, tematiske reportaže a wjele drugego.

Horst Adam, kenž jo źěłał 42 lět ako redaktor Nowego Casnika

Horst Adam, kenž jo źěłał 42 lět ako redaktor Nowego Casnika

W lěśe 2004 jo šeł Horst Adam na zasłužony wuměńk – pó 42 lětach ako redaktor Nowego Casnika (wót togo 31 slědnych lět ako šefredaktor).

Źinsa źěłaju w redakciji tśo redaktory a dalšnej dwa sobuźěłaśerja matej na starosći zestajanje casnika, sekretarske źěło a wótbywanje.


Gregor Wieczorek, šefredaktor Nowego Casnika wót lěta 2006


Redakcija Nowego Casnika źěkujo se Serbskemu institutoju w Chóśebuzu za to, až jo nam scany starych wudaśow Serbskego Casnika k dispoziciji stajił a zmóžnił rešeršu w tekstowem korpusu.

 
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś