Dupjenje ako w casach Jezusa: Tak jo se stało w Chóśebuzu w Sprjewi

Awtor: Frank Matijašk srjoda, 01. september 2021
Dupjenje Kati Šprigodojc w Rěce. Foto: Frank Matijašk

Z Chóśebuza/Cottbus. Pśechójźowarje pśi Sprjewi su wiźeli wótpołdnja 8. awgusta njewšedny wobraz. Tak, ako su kśesćijanow dupili w casu Jezusa w Jordanje, tak jo se stało tam dupjenje w Sprjewi. Słyńco jo swěśiło, jo było śopło. Kati Sprigodojc jo była dupjeńc. Wóna jo cłonk w serbskej wósaźe a jo južo wobogaśiła serbske namše ze swójim spiwanim. Łoni jo narosło we njej žycenje, se dupiś daś. Impuls jo wujšeł z muzikaliskego pśewóźowanja dupjenja a pśez to, až jeje muzikaliski kolega Tim Šmit jo wulicował wót swójogo dupjenja. To póžedanje za dupjenim jo lětko zdrjało. Dupjenje w rěce jo było inspirěrowane pśez film „Maria Magdalena“, kótaryž jo ju dłymoko gnuł. Hartmut Leipner jo jej pśiraźił film w ramiku pśigótowanja zgromadneje nabóžniny. Za dupjenje jo se rozsuźiła za fararja Matthiasa Eßweina, dłujkolětnego pśijaśela. Dupjenje w rěce, z tym wón se derje wuznajo. Kati jo se to južo woglědała. Z jogo baptistiskeju wósadu w měsće Ratzeburg jo se Kati južo wopóznała a tam serbske kjarliže spiwała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś