PŠAŠATA RĚPA

Co su źiśi rědnego kreslili?

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 08. julij 2021
Wustajone wobraze źiśi we Wochozach. Foto: A. Kirschke

Lube źiśi,

něnto su ferije. Co cyniśo? Sćo we horśe z pśijaśelami? Sćo w dowolu z familiju? Sćo pla starkego a starkeje? A co cyniśo? Njocośo mě pisaś, co cyniśo? Kresliś móžośo se wě teke.

Wjele źiśi rad mólujo. To se spódoba starjejšym. Drugim se to teke spódoba. Źiśi su gjarde, gaž luźe wobźiwuju jich kreslanki. Młogi raz dajo samo wuběźowanje wobrazow. Taka wustajeńca jo něnto wiźeś we Wochozy. Tych wobrazow jo samo 300! To jo wuslědk wuběźowanja lěta 2020. Wiźeś su te wobraze we „Łužyskem parku znjasonych kamjenow“ (Findlingspark Nochten). Wót togo smy dostali powěsć:

„Park zanjasonych kamjenjow we Wochozach pokažo hyšći wuslědki mólowańskego wuběźowanja. To wuběźowanje jo było wokoło jatš lěta 2020. To jo groniła Simone Beyerowa. Wóna jo zagronita za zjawnostne źěło spěchowańskego towaristwa. Wóna jo wulicowała: ‚Smy dostali wěcej ako 300 stwóŕbow małych wuměłcow. Wóni su byli małe a wjelike, młoge su byli tśi lěta. Dalšne su byli dwanasćo lět. Bóžko hyšći njejsmy mógali wugódnośiś a wustajaś te wobraze. Pśicyna jo koronowa pandemija. To něnto nachwatajomy.‘

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś