W Mósće su mósty twarili, sebjewědobnje a z lubosću

Awtor: Marion Hirchowa stwórtk, 01. julij 2021
How su wšake zgromaźone, ako su sobu statkowali na cerkwinem dnju. Mjazy drugim: Christine Adamowa (cele slězy wesrjejź) a Ehojc Annekatrin (na pšawem boce ze žołteju šorcu a kuźeratymi włosami). Wónej stej byłej głownej organizatorce tog swěźenja z mósćańskego boka. Muski napšawo jo Manfred Hobliš z Barbuka. Foto: Marion Hirchowa

Z Mósta/Heinersbrück. Ned dwa jubileja stej se pśed dwěma tyźenjoma w Mósće swěśiłej: K 75. razoju jo se wótměł Serbski ewangelski cerkwiny źeń. A ta cerkwja w Mósće jo se wóswěśiła pśed 120 lětami ako zarownańska twaŕ za „pśedchadnikowu twaŕ“ z lěta 1740. Spócetnje jo dejał jubilej teje cerkwje se akle k pšawemu datumoju we oktobrje togo lěta wóswěśiś.

Ako dr. Hartmut Leipner, pśedsedaŕ Towaristwa za spěchowanje serbskeje rěcy w cerkwi, jo pytał za městnom za lětosny serbski cerkwiny źeń, jo cerkwina rada mósćańskeje cerkwje se za to póbitowała. Tamna pśedsedaŕka Christine Adamowa se dopomnjejo: „No, my smy měli respekt napśeśiwo tomu wupominanju. Ale kradu malsnje smy teke wósebnu šansu wiźeli, naš cerkwiny jubilej we dostojnem ramiku wóswěśiś.“ Ten swěźeński komitej, kenž jo ten wjeliki nadawk mejstrował, jo wobstojał z njeje, Christy Halkoweje, Annekatrin Ehojc a Heike Pěšikojc.

Mjazy wěrjecymi mósćańskeje wósady a zastupnikami Towaristwa za spěchowanje serbskeje rěcy w cerkwi su se we tej nastupnosći „mósty“ twarili we tej jsy samskego mjenja.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś