Su dostali pśigronjenja za spěchowanje

Awtor: amt Bórkowy stwórtk, 08. apryl 2021

Z Bórkow/Burg. Z tym, až spěchowańske srědki su se pśizwólili, mógu w Bórkowach južo skóro jaden projekt do statka stajiś, wót kótaregož jo južo dłujko tam to grono. Rozmjej: Kulturny a sportowy centrum móžo se twariś. Planuju wěcejzaměrowu halu, kulturny dwór w Kurowem parku tak ako parkowy dom. „To žurne źěło a to wójowanje w slědnyma lětoma stej se wupłaśiłej“, wjaselitej se amtski direktor Tobias Hentšel a góspodaŕska spěchowaŕka Isabelle Lea Stephanowa, kótaraž jo koordiněrowała projekt. „Něnto dajomy se do detailowych póraźowanjow z Inwesticiskeju banku Bramborskeje a z Bramborskim krajnym zawodom (Landesbetrieb) za grunty a twarjenje“, wujasnijo góspodaŕska spěchowaŕka. Wóna se naźeja, až te twaŕske źěła mógu w nalěśu 2022 se zachopiś. Projekt jo wjele pódpěrowarjow trjebał a jich teke namakał. Za to jo amtski direktor wjelgin źěkowny, wiźi to ako znamje za pśichod.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś