Zběra zuki strony a trjeba pódpěru

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 14. januar 2021
Kat Austen pśi terenowych slěźenjach w arktis. Foto: Roger Pimenta

Z Barlinja/Berlin. Kat Austen, wuměłcowka z Engelskeje, zaběra se wót lěta 2020 z Łužycu. Projekt „This Land is Not Mine“ (Ta zemja njejo mója) dej zjadnośiś wjele impresijow a wobstoj ze zukoweje instalacije. Luźe su napominane, daś jadnore nagraśe ako dataju do zběrki na website https://lausitzklang.katausten.com. Austen jo nagrała rozdźělne zuki a wideo na městnach, kótarež su symbolizěruju regionalny pśewrot, ako na pśikład pśi kšomje brunicoweje jamy, pśi rěkach a drogach.

Wóna bydli w Barlinju a jo mjazy drugim sobuźěłaśeŕka Centruma za medijowe wědomnosći w Bramborskej (MeZ) a Artistic Fellow na IASS Pódstupim (Institute For Advanced Sustainablity Studies e.V., Institut za studije póstupneje trajnosći).

W lěśe 2017 jo wóna prědny raz Łužycu woglědała a Serbow póznała. „Som wiźeła wjele paralelow k Waliziskej, ten region ga jo se teke z górnistwom wuwijał. W bliskosći granicy z Waliziskeju som wótrosła. Pšašanje, co pó wudobywanju wugla pśiźo a pó kakej wašni se identitu transforměrujo, jo teke tam zawinowało wjele wuwijanjow.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś