Cas pśichoda w našych jsach

Awtor: Rosi Kargowa, Andreas Kirschke stwórtk, 24. december 2020
Taka jo była adwentna nabóžnina w Mósće. Foto: Rosemarie Kargowa

Wót muzikaliskeje nabóžniny „Wjasel se!“

Z Mósta/Heinersbrück. Muzikalisku adwentsku nabóžninu w swětle swěckow su dnja 12. decembra swěśili w mósćańskej cerkwi. Źěkowne gósći su se tomu wjaselili we tom wónakem casu. Tim Šmit, 15lětny kantor wósady, jo gromaźił młodych luźi wokoło sebje a jo se z mentorom, fararjom Kśeńku, dał na pśigótowanje togo projekta a jo to źiwno do statka stajił. Tim Šmit jo wótspiwał liturgiju, jo na klawěrje pśewóźował Kati Sprigoźic a Jose-phinu Šindelojc, ako stej spiwałej. K tomu jo hyšći Richard Schönfelder grał na gitarje a Heide Šinowscyna na prěcnej flejśe.

Z muziku z Taizé, klasiskeju gódowneju muziku, serbskimi zukami a modernymi kjarližami su młode luźe wobraźili štucki za wutšobu. Pitśku su mógali pśisłucharje zabyś wšedne starosći. Wšykne su byli źěkowne za to wótměnjenje, su se culi zwězane w swójich bjatowanjach – lěcrownož wótstawk jo był mjazy luźimi. Jano w kuždej drugej ławce jo něcht sejźeł, wšykne z nagubkom.

Gluku, strowotu a Bóže žognowanje

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś