Kak se lětosa pśigótujośo na gódy, w casu korony?

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 17. december 2020
Fidekojc źiśi pjaku (wótlěwa): Anja, Kasper a Julia. Foto: G. Gittelowa

Taki adwent ako lětosny njejsmy hyšći měli. Dla pandemije, dla pśiběrajucych licbow inficěrowanych, dajo wšake napšawy, ako tomu zadoraju, až se we tom casu – a teke ku gódam – tak zaźaržujomy, ako smy to zwucone. Weto luźe se wjasele na gódy, pśigótuju, a někak kśě rědny swěźeń měś. Nowy Casnik jo se dopšašał, kak to jo a buźo we familijach z pśedgódownym a gódownym cynjenim.

Kak běže lětosa pla Was pśigótowanja na gódy?

Anna Šulcojc z Lubina: W tom lěśe mam mało dekoracije, dokulaž mója źowka jo hyšći mała a mam tšach. W bydlenju stoje elektriske swěcki, ruprajcht z drjewa a sněgowego muža. Ja se myslim, w pśiducem lěśe móžom zasej adwentski wěnc basliś a ze źowku placki pjac.

Maksimilian Hasacki z Dešna: Nejpjerwjej som musał do gódownych myslow pśiś, za to njamóžo mój gódowny playlist fělowaś. Pón smy dwór ze swěckatymi šnorami wupyšnili a z nanom gódowny bom pśed našeju cerkwju stajiłej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś