Wóńkotata nazyma – z nosom pśez lěto

Awtor: Till Wojto stwórtk, 05. nowember 2020

Luźoju jo pěś zmysłow danych, z kótarymiž swět wokoło sebje zacuwa: wizuelny, awditiwny, taktilny (z palcami), olfaktoriski (z nosom) a gustatoriski (ze šmekom) zmysł. Wón wiźi, słyšy, cujo z kóžu a cujo z nosom a jězykom. To wiźenje a słyšanje stej za nas luźi centralnej. Wónej słužytej komunikaciji, ale zrownju stej našej muziskej zmysła. Wšykne klasiske wuměłstwa su wót njeju wótwisne. Za cuśe – lěc z kóžu, z nosom abo z jězykom – mamy w serbskej rěcy jano jadno słowo. Wóno jo hyšći wěcej ako wizuelny a awditiwny zmysł ze śěłom a materielnym wobswětom zwězane a zawěsćijo cele njepósrědnje našo pśežywjenje ako teke seksuelnu interakciju a z tym dalejwobstaśe cłowjestwa. Wšykne zmysły maju jadnu zgromadnosć: Wóni su naše woknyška do materielnego a energetiskego swěta, pótakem zwězowańske městno mjazy wenkownym fyzikaliskim a nutśikownym psychiskim swětom.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś