„Rola serbskich žeńskich w casu industrializiacije“

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 25. junij 2020

W lěśe 2019 jo serbske wědomnostne towaristwo Maćica Serbska wóspjet wupisało Maśicne myta, za študańce a absolwent*ki uniwersitow abo wusokich šulow jo to Myto Arnošta Muki. To myto su pósćili Annje Měrćinowej. Šarlota Kušcyc (Charlotte Kuschka) z Dešna jo jadna tych tśoch młodych luźi, ako jo spěchowańske myto dostała za swójo bachelorowe źěło „Rola serbskich žeńskich: na pśikład serbskich seśelnicow a źiśetkow. Wobraz a napšawdnosć serbskich žeńskich w Barlinju“ na Instituśe za sorabistiku Lipšćańskeje uniwersity. Stefanie Krawcojc jo se z njeju zmakała.

Nowy Casnik: Šarlota, ceja sy?

Šarlota Kušcyc: Som Dešanaŕka, som 22 lět stara a lěcrownož študěrujom sorabistiku w Lipsku, som cesto w rodnjej jsy. To dej tak byś, wšak som wjednica młoźiny.

Som tuchylu zapśěgnjona do projekta wó kulturnem derbstwje w Dešańskem muzeju. Łoni som była wótwardowaŕka we Witaj-campje, a pśed dwěma lětoma praktikantka pla Nowego Casnika.

Kake źěło sy zapódała, aby se pro cowała wó Myto Arnošta Muki?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś