PŠAŠATA RĚPA

Klowny su wšuźi rozluštowanje za źiśi

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 25. junij 2020
Klowny kśě graś, až sejźe w awśe. Wóni maju dosć fantazije! Tak móžośo wy teke awto graś. Fota: Kristof Huf

Lube źiśi,

kak se Wam źo? Co buźośo cyniś we ferijach? Smy hyšći w casu korona-pandemije. Weto su wšake wěcy zasej dowólone. Cirkus jo na pśikład zasej dowólony. Glědamy raz, ga artisty, klowny a zwěrjeta budu nas zasej rozwjaseliś!

Ja mógu Wam jano klowny na fotach pokazaś. To su luštne bildki! Z nimskego cirkusa pak njejsu te fota. Ale klowny su z Nimskeje. Wóni su doleśeli do Kambodže, do města Siem Reap. Towaristwo „Klowny bźez granicow“ jo to organizěrowało. To towaristwo ma cel, źiśam wjasele a smjejkotanje pśipóraś, ako su žywe w krizowych stronach swěta.

Teke Kambodža jo krizowy stat. Kambodža, to jo kraj w Aziskej. Dłujke lěta su how Cerwjene Khmer kněžyli. Wóni njejsu luźam dobre byli, ale su je terorizěrowali. Luźe how su chude. Až źiśi mógu šulsku wucbu wótzamknuś, se njerozmějo wót samego. W Siem Reap jo centrum „Kaliyan Mith“. Tam wuce źiśi a kubłaju młodostnych. Na pśikład mógu tam wuknuś na šlodarja abo frizerku.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś