Maksimilian Hasacki jo do prezidiuma wubrany

Awtor: pm/Jill-Francis Ketlicojc stwórtk, 25. junij 2020
M. Hasacki jo dolnoserbski wědomnostnik. Foto: Domowina

Ze Slěpego/Schleife. Pětk tyźeń jo Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny prědny raz w korona-casu na pósejźenje gromadu pśišło, a to w Serbskem kulturnem centrumje w Slěpem. Pśibytne – jich jo było wokoło 30 cłonkow gremiuma a gósći – su se, se wě, musali měś pó płaśecych wótstawkowych pšawidłach. Wažna tema na pósejźenju jo było pśesedlenje Miłoraza/Mühlrose do Slěpego až do lěta 2024. Slěpjański šołta Reinhard Bork jo informěrował wó aktualnem stawje. Jo wuzwignuł, až nichten njejo nuzkany, Miłoraz spušćiś, pśeto trajo hyšći dłujko, až wuglowe bagry tu wjas dojśpiju. Jo tek naspomnjeł, až firma LEAG by mógała w ramiku statnego procesa wóstupowanja wót wudobywanja wugla dostaś narownanje a až konflikty se tak snaź rozwězaś mógli. Teke kuždolětne spomnjeśe Domowiny na wótbagrowane jsy jo se wótměło. Tencas su w tom ramiku tek aspekty wótstupowanja wót wugla tematizěrowali: Domowina pomina zrědowany kóńc wugla a dłujkodobny a pśigódny statny spěchowański program za strukturnu změnu we Łužycy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś