Kjarcmy směju zasej wótcyniś - źo móžomy hyś?

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 21. maj 2020
Góspodarja „Husańskego młyna“ stej Reiner Sommermeyer a jogo žeńska Silvia (wóna jo lěwa na fośe). Wót 15. maja su restawrant, wjelika piwowa zagroda a teke wobłuk za sebjepósłužowanje zasej wótcynjone. Wjele luźi hyšći njejo pśišło prědny wótcynjony kóńc tyźenja. Wótwórjeńske case su zasej ako su byli do wjelikego zacyńskego casa korony dla. Stupny stwórtk njejsu mógali gósći how pśiś. Rozmjej: Kjarcmarje maju tuchylu winowatosć, na wótstawk mjazy gósćimi glědaś. Howacej jim grozy, až muse pokutu zapłaśiś. Góspodaŕ Sommermeyer jo Casnikoju gronił: „Som južo 35 lět kjarcmaŕ. Ja wěm derje, co se tšoj stupny stwórtk a wěm, až njejo móžno za kjarcmarja, pla pijanych luźi na to tłocyś, až deje 1,5 meter wótstawk doźaržaś. Licym z tym, až policaja abo amt za pórěd pśiźo kontrolěrowat. Pón musym ja do kapse grapsnuś. To ja njok, togodla wóstanjo „Husański młyn“ zacynjony stupny stwórtk, to jo mója licha wóla.“
W Žylowje maju hyšći tu jadnu kjarcmu pśi športnišću, tej drugej kjarcmje (we jsy a pśi rejtowanišću) stej zacynjonej. Daś jo: Športaŕski dom jo 15. maja zasej wótcynił swóje wrota, a tudejše muske se wjasele, až mógu se zasej pśi piwje a balokopanju (w telewiziji) zmakaś. Na blidach laže cedliki, ak informěruju, až jano luźe z dweju domacnosćowu směju tam gromadu sejźeś. Jaden abo drugi jo se samo stajił nagubk, něcht jo měł nagubk kopaŕskego mustwa „Borussia Dortmund“, lěcrownož to drje jo intresantna ideja w kjarcmje (pśez nagubk ale nicht njejo swójo piwo pił). Rědnje jo se sejźeło, ako šenkaŕka Heike Droganowa jo je wobsłužowała. Pśišli su na tom dnju na pśikład Hanškojc Mario. Jogo maś Gisela (77) jo dłujko nawjedowała žylojsku źiśownju „Mato Rizo“. Slědnu sobotu jo teke kjarcmaŕski pjas Ginger pódla był. Wón słuša šenkaric źowce.

Z Dolneje Łužyce/Niederlausitz. Wót srjejźa měrca su gósćeńce w Bramborskej zacynjone. Wót 15. maja směju wóni zasej wótcyniś, gaž maju něco k jěźi. Wšake pśedpise nadalej płaśe, kužda góspoda njoco abo njamóžo pó nowych regulach źěłaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś