„Ak słyńco górjej stupašo –10 lět jatšownego spiwanja w Janšojcach“

Awtor: Rosemarie Kargowa stwórtk, 05. měrc 2020
Kupka spiwaŕkow, ak wót 2011 tradiciju jatšownego spiwanja w Janšojcach dalej wjeźo, jo w Serbsko-nimskem muzeumje wustupiła. Fota: Rosemarie Kargowa

Z Janšojc/Jänschwalde. Za tym, ako 1957 jo ta tradicija se pśetergnuła, su w lěśe 2011 na póstarcenje Stefanie Krawcojc zasej młode žeńske w Janšojcach gromadu pśišli na jatšowne spiwanje. Lětosa buźo se to źasety raz wótměś, a toś ten jubilej su kśěli te žeńske wokoło kantorki Diany Šejcojc słušnje wóswěśiś.

Dokulaž te spiwaŕki su se wót wšogo zachopjeńka pśewóźowali wót reportarjow Nowego Casnika a teke pśecej zasej wót kamerateamow rbb, ga jo ta mysl bliska była, až se iniciěrujo fotowa wustajeńca wó „jatšownem spiwanju nowego casa“ w Serbsko-nimskem domowniskem muzeju w Janšojcach.

Nadine Adamowa, wjednica muzeuma a tejerownosći jatšowna spiwaŕka „prědneje góźiny“, jo se bejnje wjaseliła wjelikemu zajmoju wobydlarjow Janšojc a gósći pśi wótwórjenju teje wustajeńcy dnja 28. februara. A tak su woglědarje – glědajucy na fota na sćěnach a pśisłuchajucy rědnemu spiwanjeju žeńskich – se wuwjasć dali do atmosfery zajtša jatšowneje njeźele, gaž te spiwaŕki hyšći we jśmě swójo chójźenje pó jsy zachopiju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś