„Te knigły su mě wócy wótwórili“

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 20. februar 2020
Nowa biografija Kita Šwjele jo se pśedstajiła w Serbskem domje. Awtor Dietmar Schulze ze Skjarbosća jo z njeje lazował. Foto: G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Dietmar Schulze ze Skjarbosća (Schorbus) jo prezentěrował stwórtk w Serbskem domje pśed 40 pśisłucharjami swóje nowe knigły: biografiju Kita Šwjele, šularja, kantora a 54 lěta redaktora Bramborskego Serskego Casnika.

Ideja za take knigły jo nastała pśi góźbje pisanja wejsneje chroniki. Ten pisaŕ Dieter Schulze jo pśi tom wuznał, až Kito Šwjela jo za­pšawym ta jadna sama paršona we historiji Skjarbosća, kótarejež statki dosegaju dalej ako granice jsy, a jo togodla dostojna wósebnego wobspomnjeśa. Nejpjerwjej su stajili jomu pomnik, a něnto, dwě lěśe pózdźej, jo se wudała biografija.

A ta sama jo ceło wósebna. Pśeto awtor jo wužył doněnta njewózjawjone žrědła, mjazy drugim nimskorěcnu awtobiografiju z pjera Šwjele a jogo listy. Wušej togo jo wopisał góspodaŕske a politiske wobstojnosći, ako su se tencas kněžyli. Stakim móžoš je naglědaś ako wucbne knigły k regionalnej historiji, kótarež pak wót stila rownaju se změstymi romanoju. A wóni góźe se za našym suźenim ako pśedłoga za scenariske knigły.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś