Serbski sejm: „Źěło na nowem wujadnanju ze statom jo se zachopiło“

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 28. nowember 2019

Z Bórkow/Burg. Na wobradowanju Serbskego sejma pśed tśimi tyźenjami (Casnik jo gano krotko pisał) jo se ako gósć wobźělił a grono źaržał pśedsedaŕ towaristwa Ponaschemu a Witaj-wucabnik w bórkojskej šuli Uwe Gutschmidt. Wón jo wulicował wót pilnowanja wó załoženje serbskeje Witaj-klase na tamnej wušej šuli („A-klase“) – ten projekt su za jogo powěsću inicěrowali starjejše. Serbsku Witaj-wucbu dejali wukniki we tej klasy až do abitury měś. Wón jo pšosył, aby Serbski Sejm to wótglědanje pódpěrał a oficielnje póžedanje formulěrował. Wótpósłane su wobzamknuli, až jich wuběrk za šulstwo dej se z tym zabraś, we zgromadnem źěle z Gutschmidtom.

Wušej togo su wótpósłane zgłosowali, až ku kuždemu wobzamknjenju we pśichodu deje tejerownosći słušaś konkretne statki a kšocenje k jogo realizěrowanju, a teke wustajenje, chto jo za nje zagronity a chto dej je kontrolěrowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś