Teke jogo enkelźowka Lara jo spiwała

Awtor: Horst Adam stwórtk, 07. nowember 2019
Pó dlejšem casu su se zasej raz gromaźe spiwali cłonki Zjadnośonych serbskich chorow z Dolneje Łužyce, pódpěrowane wót chora Serbskego ludowego ansambla. Fośe: Horst Adam

Jaden z nejwuznamnjejšych a nejwěcej znatych a woblubowanych serbskich komponistow pó lěśe 1945 jo był Detlef Kobjela. Až jo se wón naroźił 7. apryla 1944 w Rogoznje blisko Chóśebuza w familiji serbskego pjakarja, pśinosujo k tomu, až su luźe w Dolnej Łužycy na njogo wósebnje gjarde. Na wšaki part jo był zwězany z Dolnymi Serbami. Jo wuknuł na Serbskej rozšyrjonej wušej šuli „Marjana Domaškojc“ w Chóśebuz a jo pózdźej pó studiumje teke krotki cas wót lěta 1980 źěłał ako muzikowy ceptaŕ na tej šuli. Nawjedował jo dlejšy cas šulski ansambel. Teke pón, gaž jo pśeśěgnuł do Budyšyna a tam w lětach 1990 do 1995 ako dramaturg a intendant nawjedował Serbski ludowy ansambel, jo wóstał Dolnej Łužyce pśecej zwěrny. Ako wósebny projekt jo tegdy nawjedował Zjadnośone dolnoserbske chory, jo z nimi pilnje ako dirigent zwucował a wustupił a za spiwaŕki a spiwarjow zestajał, komponěrował a wobźěłał cyklus „Doma rědnje jo“ z młogimi kšasnymi štuckami a melodijami. Hyšći źinsa słušaju wóni do repertoira wšakich dolnoserbskich chorow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś