Zmócnjenje Serbstwa notne ako pśed 30 lětami

Awtor: Christina Kliemowa stwórtk, 31. oktober 2019

Spominamy lětosa na 30 lět měrnje rewolucije w DDR, na wótwórjenje granice mjazy wobyma nimskima statoma, na dłujkožyconu lichotu. Tejerownosći glědamy slědk na zachopjeńki narodnego gibanja w Serbach. Nejžpjerwjej jo se Narodna zgromaźina konstituěrowała w Górnej Łužycy a tšochu pózdźej (wót januara 1990 sem) tež w Dolnej Łužycy. Tegdy jo był cel, cele jadnorje něco cyniś a něco pśeměniś móc k lěpšemu Serbstwa w Dolnej Łužycy, njedostatki wótpóraś. To jo było motiwacija w casu pśewrośenja. A zasej smy dožywili, až musymy se w Dolnej Łužycy sami wó rozwězanje našych problemow staraś, což jo było pógóń za Narodnu zgromaźinu w Chóśebuzu, źož jo mjazy drugimi šło wó jadnotnu Łužycu, wó zdźaržanje wobgrozonych jsow pśed wuglowymi jamami, wó serbsku rěc w źiśowni a šuli, wó swójski Serbski dom ako zmakanišćo Serbow a wjele drugego. To wšo smy kśěli w pólěpšonej DDR dojśpiś. Mjazy akterami jo wjele angažěrowanych kśesćijanow było w zgromadnosći z drugimi luźimi samkeje mysli.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś