Za wugbanja we sporśe, serbskej wucbje a na pólu muziki

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 10. oktober 2019
Józef Brězan, gitarist a sobuzałožaŕ kupki JANKAHANKA, kótaraž wjelgin wuspěšnje grajo serbsku muziku za młoźinu. Fota: Maćij Bulank

Mikławš Krawc, z rodom ze jsy Sernjany (Zerna), jo wordował pócesćony z Mytom Domowiny za swójo wugbanje na pólu serbskego sporta, za wobstawne žurnalistiske źěło a za woplěwanje mjazynarodnych kontaktow k drugim Słowjanam. Wón jo absolwěrował serbski gymnazium w českich Warnoćicach, źož jo se słowjańskego ducha nasrěbał. Wón jo studěrował na pedagogiskem instituśe w Małem Wjelkowje a pśišeł ako „nowowucabnik“ do Dolneje Łužyce, serbske šulstwo twarit. Jo wucył serbsku rěc w Bórkowach. Pótom jo se pśistajił na serbskej wótnožce Nimskego pedagogiskego centralnego instituta, źož jo pisał wucbne plany a materialije za wucabnikow.

Cas žywjenja pak wón jo zapalony sportaŕ. Južo w młodych lětach jo balo kopał a był cłonk serbskego balokopaŕskego mustwa. Pótom jo wuspěšnje grał volleyball we sportowem towaristwje Rotacija Budyšyn a był wjednik volleyballoweje sekcije budyšyńskego wokrejsa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś