PŠAŠATA RĚPA

Bórkojske źiśi su zasej „domoj“ śěgnuli

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 15. awgust 2019
Źiśi su sajźali bom pśi wobnowjonej źiśowni. Politikarje pomagaju. Na pšawem boce jo wiźeś ministaŕ Jörg Vogelsänger. Fota: S. K.

Lube źiśi,

sćo Wy južo raz pśeśěgnuli? Młoge luźe to cynje. Wšake luźe pśeśěgaju, dokulaž kśě měś rědnjejše abo wětše abo tuńše bydlenje. Druge luźe muse pśeśěgnuś. Młogi raz jo jich bydlenje pśedroge. Młoge pśeśěgnu, dokulaž jich bydlenje abo dom buźo renowěrowany. Tak jo se zejšło bórkojskim źiśam. Wóni chójźe we swójej jsy do źiśownje. Tej źiśowni se groni „Strowotna źiśownja błośańske lutki“.

W lěśu 2017 su tam chopili twarís. Togodla njejsu wšykne źiśi mógali wěcej tam chójźiś. Jano małutke źiśi a pśedšulske źiśi su nadalej tam šli. Wšykne druge su musali kuždy źeń do Wjerbna jěś. Witaj, to su měli we Wjerbnje a w Bórkowach.

Dwě lěśe dłujko su twaŕske źěłaśerje pilnje źěłali. Něnto jo wšykno gótowe. Rědnje jo! Śpy maju wjelike wokna. Za sport maju swójsku śpu. Źiśi maju kuchnju. W źiśowni jo dalšna kuchnja, źož kuchaŕki warje sami wobjed. Wence jo kšasnje, how jo wjele lězadłow a druge wěcy. Jo, how mógu źiśi rědnje grajkaś! Něnto jo wěcej městna za źiśi. Až doněnta su 145 źiśi how chójźili. Něnto móžo how 165 źowćow a gólcow pśebywaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś