W Turjeju kśě stronine mjenja na tofle spóraś

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 16. maj 2019

Z Turjeja/Tauer. Šołtowka Karin Kalawcyna ma wótglědanje, mjenja pólow, łukow, górow a drugich flakow we jsy na tofle spóraś a je stakim pśed zabyśim wuchowaś. Wóna jo prědk jatš kazała staršym rolnikarjam dla teje wěcy na zmakanje do gmejnskeje wjaže. Pśišli su pěśo bury, mjazy nimi jaden wejsanaŕ, ako serbski powěda a z casami chójźi na serbsku namšu. Šołtowka jo pśinjasła knigły Stronie mjenja Chóśebuskego wobcerjenja z pjera fararja Šwjele sobu, źož su teke turjańske mjenja zezběrane. A wóni su je pó rědu pśejšli a glědali, lěc su jim znate. Na bliźe su měli kórtu turjańskich gruntow, źož su pytali a pópisali flaki, kótarež te mjenja maju.

Kraj, Jazminy, Stupnik, Kamjenice, Glinica, Tśi Łužki, Wótšow ‒ to su jano někotare wót wěcej ako 20 mjenjow, ak su jim byli znate. Rownož te dowěrniki za wětšy źěł serbku rěc wěcej njeznaju, su wóni se wjelich mjenjow dopomnjeli. Teke šołtowka sama jo wót nana a mamy wjele zasłyšała , a wóna jo se aktiwnje na tom rozgronje wobźěliła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś