Erwin Mjerśeńc – pśijaśel a ceptaŕ

Awtor: Maria Elikowska Winkler stwórtk, 02. maj 2019
Erwin Mjerśeńc pśed sćěžańku na swójom dwórje. Foto: M. E-Winklerowa/Rěcna šula

Pśed dwěma tyźenjoma, 18. apryl, jo we starstwje 93 lět wumrěł Erwin Mjerśeńc ze Žylowa.

Erwin Mjerśeńc jo se naroźił 1926. Jo wótrosł Žylowje w serbskej familiji. Wót małego jo wjele wó tšojenjach we jsy zgónił. Jogo stary nan jo ga był šołta, a cesto su k njomu luźe woglědali. Mjerśeńcojc familija jo była kśesćijańska. Faraŕ Bogumił Šwjela jo był Erwinoju Mjerśeńcoju pśikład. To wšo jo jogo pregowało, tak až jo wót młodych lět chopił se teke za zachadnosć jsy zajmowaś. Ten zajm jo sebje cas žywjenja wobchował, a wólu, pśecej něco pśiwuknuś a swóju wědu dalej dawaś.

Jogo nan njejo se z wójny wrośił. Wón sam jo musał južo ako 17lětny na frontu a akle 1946 jo pśišeł zas domoj. Pó smjerśi mamy jo burski dwór derbnuł. To źěło jo ga wót małego znał, tak jo był něnt sam bur. Z wutšobu.

W 1960tych lětach jo wordował wjednik pla LPG za kubłanje rostlinow. Ale wón jo se teke dalej pedagogiski kubłał a študěrował na agrarnego inženjera. Z tym jo až do politiskego pśewrośenja był ten kubłaŕ pla LPG. We lichem casu jo se pak nadalej we jsy a cerkwi angažěrował.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś