Argument skjaržecych gmejnow: Kultura sama njejo dosć, teke serbska rěc dej byś wopokazana

Awtor: Gregor Wiezcorek stwórtk, 14. měrc 2019

Tśi gmejny wokrejsa Damna−Błota – Gojacki Jazor (Schwielochsee), Stara Niwa–Wózwjerch (Alt Zauche-Wußwerk) a Markojska Góla (Märkische Heide) – měnje, až nowelěrowana Serbska kazń njepśenjaso se z krajneju wustawu (Landesverfassung) Bramborskeje. To jo jich argumentacija pśi skjarženju pśeśiwo pśipóznaśu ako serbski sedleński rum. Wóni póžedaju wót zastojnikojskego sudnistwa (Verwaltungsgericht) w Chóśebuzu, aby wóno tu proceduru pśipóznaśa wótstarcyło a pśepowdało wustawowemu sudnistwoju (Verfassungsgericht) k pśespytowanju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś