„Co su nosanki?“

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 07. februar 2019
Ramotojc Manfred a Doris stej sebje wutwariłej dom jogo starjejšych w 1980ych lětach. Wón jo wjelgin za to serbske, a teke docełego za wejsańske žywjenje. Wóna jo sportojska a póbitujo w Górnej sportowu kupku. Wobej cesćitej historiske wěcy. Ramotojc Manfred pśepyskujo rad najśpu, piwnicu a brožnju za zajmnymi starymi wěcami. Na taki part jo starcył na stare serbske spiwarske. I. N.

Z Górneje/Milkersdorf. Mjazy Gołkojcami a Bórkowami su byli wšykne jsy cysto serbske. Ale źinsa jo to pitśku hynac, to wěmy. We tom rožku luźe jano małko serbski powědaju.

Ale we někotarych tych jsow su hyšći wěcej serbske ako we drugich, to wě Ramotojc Manfred z Górneje. Wón měni, až pla njogo we jsy su wěcej serbske. We tom pak skerjej se mysli na swój źiśecy a młoźinski cas we 1940ych a 1950ych lětach.

Ako wón jo wótrosł w domje ned pódla kjarcmy, jo pó jogo spomnjeśu tam wšykno cysto serbske było. Wón serbsku rěc hyšći źinsa pitśku rozmějo. Ale małko powěda. Dłujko teke jo był pšec z Górneje. Študěrował jo w Greifswaldu. Wóttam jo swóju žeńsku Doris sobu wzeł a stej bydliłej až do lěta 1989 w Chóśebuzu.

Wóna jo cysto pomorska, doma su powědali dolnonimsku rěc. Su tam teke měli swóje ludowe drastwy, jo wóna wulicowała Casnikoju. Dłujke su te kóšule byli a carne, se dopomnjejo. Na te serbske kóšule a drastwy njejo se žednje pśiwucyła, jo wóna wulicowała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś