Teke šlazyńske maju źiśetko!

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 19. december 2018
Bóže kórytka ze źiśetkom Jezus su rozšyrjone we cełej Pólskej. Tudy wiźiśo jadno pśi cerkwi w měsće Žywiec w Beskidach (to njejo Šlazyńska). To źiśetko, ak pśiźo gwězdku w Šlazyńskej wobraźowat, wóstanjo njewidobne, ale źiśi mysle se pśi tom na to źiśetko, ako znaju z cerkwje. Foto: Robert Wierzbicki

Pólski lud Górneje Šlazyńskeje jo pśisamem jano katolski. K jich gódownym nałogam słuša dziecióntko (lazuj: „dźećontko“), což se nawłos maka ze serbskim słowom „źiśetko“. Z tym jo wu nich měnjone to źiśetko Jezus. We Šlazyńskej chójźi wóno gwězdku źiśam wobraźowat! To se tšoj tak: Nježlic wšykne se zesedaju gwězdku k wjaceri, deje wšykne domacniki z dobreje śpy wen hyś – a prědku wen te źiśi, to se wě! Wetom pśiźo kšajźu do jśpy „dziecióntko“ (to móžo byś sused abo jaden tych domacnikow, ako jo se pjerwjej we jśpě abo na balkonje schował) a pśinjaso dary. Wón je skłaźo pód gódowny škrjok a wujźo zasej kšajźu.

To „źiśetko“ njewordujo wiźone daniž póznate, ale źiśi słyše, až we jśpě něcht chójźi a stupa. A gaž źurja do jśpy su z mlokowego głažka (to jo we socialistiskem casu moda była), ga wiźe źiśi nanejmjenjej tu seń, ako se myka we swětłu tych lampkow a swěckow na škrjoku.

To napněśe trajo radnu chylu. Akle gaž we jśpě jo zasej měr, a mama a nan zwólijotej, až źurja mógu se zasej wótcyniś, ga ženu źiśi naskoki nutś glědat, co „dziecióntko“ jo jim pśinjasło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś