Ze župy Dolna Łužyca

Pśiduca „głowna“ buźo w Bórkowach

Awtor: Horst Adam srjoda, 05. december 2018

Pśiduca „głowna“ buźo w Bórkowach

Domowinska župa Dolna Łužyca pśewjeźo swóju pśiducnu głownu zgromaźinu pětk, 2. februara, w Bórkowach w tamnem Wendigowem gósćeńcu „Deutsches Haus“ To su cłonki župnego pśedsedarstwa na swójom pósejźenju w Serbskem domje wobzamknuli. Z tym deje se teke pśipóznaś wše te aktiwity w Domowinskem a serbskem źěle w tej wjelikej błośańskej nimsko-serbskej gmejnje. Maju ga tam mócnu młoźinsku Domowinsku kupku, dwě kupce serbskich błośańskich rybarjow a wjelike Domowniske a drastwine towaristwo, a we wejsnej šuli wuknjo wjele źiśi a młodostnych dolnoserbsku rěc we Witaj-wucbje a w normalnej serbskej wucbje, w Kita wuknu te nejmjeńše serbsku rěc.

Wokoło 80 delegatow z tych 39 kupkow a 24 towaristwow z dogromady 2350 cłonkami a gósći budu na głownej zgromaźinje wó źěle w lěśe 2018 śěgnuś bilancu a wobzamknuś nadawki za 2019. Pśi tom by dejało byś to grono wósebnje wó šulstwje a hyšći wěcej wó bogatem kulturnem źěle, w kótaremž jo w slědnem casu wjele nowego nastało w župje a w kupkach.

„Serbska kjarmuša“ – wjelgin woblubowana

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś