Su słyšali teke serbski jazz

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 05. december 2018
Wuknice 12. klase pśepokazuju se we drastwje, kótaruž su sebje wumyslili a wušyli we wucbje wuměłstwa, pśi tom su se dali inspirěrowaś wót elementow a motiwow, ak su znate ze serbskeje ludoweje drastwy. Lena Melnikoffojc z Wjerbna (slězy) wulicujo, kak su źěłali a co su sebje pśi tom myslili. Foto: G. W.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś