Serbski? Se wě! Teke pśi Jańskem rejtowanju

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 08. nowember 2018
Žognowanje rejtarjow jo wažny źěl nałoga Jańskego rejtowanja. W prědnej ławce w srjejźi sejźi pśedsedaŕ towaristwa Hagen Domašk.

Wěcej wó tom powědaś, co naše luźe wšykno gótuju a dojśpiju: To jo moto rěda Nowego Casnika. We njom comy pśedstajiś Domowinske kupki a towaristwa ze swójimi luźimi a swójim zapalonym źěłom (3. źěl).

Serbske nałogi su w Dolnej Łužycy skerjej normalna a znata wěc. Rědko jo, gaž ma jadna wjas wósebny nałog, ako jo jano tam. A to pśitrefijo za Kózle/Casel. Jańske rejtowanje maju napšawdu jano tam. A jo su swěśili mimo wopśestaśa; jano we casu wójny jo było dwělětna pśestawka.

Pó pśewrośenju su to Jańske rejtowanje ako swěźeń wěcej wutwarili a pówětšyli. We tom casu su pśistupili teke Domowinje. Na pśikład dla zawěsćenja. Ale to njejo za Kózlańskich jano taka praktiska wěc. Wóni źarže teke k tomu serbskemu, su gjarde na njo. A k tomu słuša za nich teke serbska rěc.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś