Konsekwentnosć jo se kněžyła na cerkwinem dnju

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 19. september 2018
Serbski dušepastyŕ Ingolf Kśenka jo spiwał na dwórje fary nimske a ludowe spiwy. Druge kupki su byli rownocasnje w cerkwi pśi cytanju a naśpu w groźi su diskutěrowali. I. Neumannojc

Błośański cerkwiny źeń su swěśili 9. septembra w Dešnje. Nowy Casnik jo slědny tyźeń južo krotko wó tom pisał. Z wósadow Dešno-Žylow, Brjazyna, Gołkojce, Wjerbno, Bórkowy a Popojce-Kśišow jo pśichwatało wokoło 350 namšarjow. Mjazy nimi su byli luźe teke z dalšnych wósadow; źělnje su to byli serbske luźe. A južo krejz wobźělonych pśi pśigótowanju a wugótowanju cerkwinego dnja jo licył wušej hundert luźi. W serbskej drastwje su byli někotare žeńske z Dešna, ze Žylowa, Města a dalšne. Mjazy nimi jo była zasej dešańska fararka a serbska dušepastyrka Ka­tharina Köhlerowa.

Namša jo była we wjele dypkach dwójorěcna. Tak su wugótowali głowne bjatowanja tak, až jo mógał kuždy we swójej rěcy bjatowaś. Psalm 23 su wšykne we wobyma rěcoma bjatowali a kjarliže su měli cesto serbsku štucku.

Spiwał jo namšy „błośański chor“ z dogromadu 60 luźimi pód nawjedowanim Lydije Budyšynoweje. Spiwarki a spiwarje su cłonki chorow wobźělonych wósadow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś