Wóna źěła dalej k lěpšemu našeje rěcy a serbstwa

Awtor: Maria Elikowska Winkler srjoda, 05. september 2018
Dr. Doris Teichmanowa na serbskej namšy w Žylowje. Foto: M. Helbig

Kóńc julija jo dr. Doris Teichmanowa swěśiła swój 85. narodny źeń. Wóna źěła a jo žywa skerjej za śichem. Dokulaž jo wó serbskem pismojstwje Dolneje Łužyce slěźiła a publicěrowała, comy ju krotko pśedstajiś.

Naroźiła jo se 29.07.1933 w Grodku. Do abitury jo Doris Šwarcojc bydliła z mamu a młodšym bratšom we swójom rodnem mĕsće, we Grodku. Tam jo teke chójźiła do šule. Bydlili su w nejmjeńšem chromcyku Grodka gromadu z maminyma starjejšyma. Starše generacije familije starkeje (Krawcojc) su južo pśecej bydlili w Lĕšćoch, w małej jsy pla Grodka, we bliskosći Strittmatterowych Bošojc.

Starka jo rada enkelźowce spiwała a wulicowała wót starych casow. Pśi tom jo cesćej serbski powědała. Wóna jo na pśikład znała wšykne pomjenjenja cerkwinych tyźenjow na serbske. Tam a zas jo wšake słowa na serbski groniła. Na nje jo se enkelźowka teke pózdźej ako dorosćona dopomnjeła, což jo ju pó-gnuło, aby serbsku rěc wuknuła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś