Swětocna namša 2. septembera pśi góźbje 30 lět serbskich namšow prezentěruju nowu bibliju

Awtor: Mato Krygaŕ srjoda, 08. awgust 2018
Te tśi wersije dolnoserbskeje biblije wopśimjejo ta nowa cejdejka, kótaruž prezentěruju 2. septembra w Nimskej cerkwi.

Lube sotšy a bratšy,

serbske namše we Łužyce njejsu móžne bźez njewomucnego procowanja angažěrowanych serbskich a nimskich kśesćijanow. W lěśe 1987 jo se raźiło, wóžywiś w Dolnej Łužycy namše w serbskej rěcy, pó 46 lět zakaza a njezajma z oficialnego boka. Wšykne aktiwity su wjadli k załoženju bazowodemokratiskeje źěłoweje kupki „Serbska namša“ 26. septembera 1988. Wót togo casa organizěrujo kupka kužde lěto wokoło źaseś serbskich abo dwójorěcnych namšow, kužda z narowno 70 namšarjami. Ten jubilej comy wóswěśiś ze swětocneju namšu njeźelu, 2. septembra 2018, zeger 10:00 w chóśebuskej Nimskej cerkwi. Jubileum jo teke dobra góźba prezentěrowaś nowe wudaśe Serbskeje Biblije. Až slědne wudaśe jo z lěta 1868, buźo prezentacija napšawdu historiski event. W mjenju Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t., źěłoweje kupki „Serbska namša“ a wušego promšta Martina Herchego, kenž nawjedujo namšu, kśěł Was wutšobje kazaś na swětocnu namšu. By se wjelgin wjaselili, gaby z nami wóswěśili.

Liebe Schwestern und Brüder,

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś