Su pósćili muzejoju drogotne fotografije

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 18. julij 2018
Jatšowne jaja, drjewjanka a z ornamentami pyšnjona flašowa banja ze Serbiskeje. To jo faraŕ Šwjela sobu pśinjasł domoj z drogowanja do Serbiskeje we 20tych lětach. Foto: G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Pótomniki dešańskego fararja Bogumiła Šwjele su pódarili Serbskemu muzejoju drogotne originalne fotografije, kótarež jo zgótował chóśebuski fotograf Richard Klau (1857–1934) na zachopjeńku 20. stolěśa, a teke někotare bildy fotografa Carla Metznera (1849–1923). Na nich su wótmólowane za wětšy źěł žeńske w burskej drastwje ze wšakich jsow Dolneje a Górneje Łužyce, kaž teke pśěza a swajźbarje z Dešna. Mjazy tymi fotografijami namakaju se teke cerkwine zwóny, ak su wordowali we prědnej swětowej wójnje za wójnske pótrjebnosći zeškrěte.

Bogumiła Šwjele źowki źowka Irmelda Scholzowa z Hollandskeje jo slědny tyźeń drogowała ze swójeju źowku Iris a źiśisynoma Hayom a Thorbenom pśez Łužycu. Wóni su woglědali do Zgórjelca a Budyšyna, Wochoz (Nochten), Skjarbošca (Schorbus) a naslědku do Chóśebuza a Dešna. Na tom drogowanju su stwórtk pśišli woglědat do Serbskego muzeja w Chóśebuzu, źož to pśepowdaśe tych wobspomnjetych darow z familijowego derbstwa jo se stało.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś