„Dajśo nam wuchowaś, což hyšći mamy“

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 20. junij 2018
Zgromadnje su wobźělnice a wobźělniki Ewangelskego domowniskego dnja spiwali ludowe arije w Blunju. Foto: A.Kirschke

Njeźelu, 17. junija, su se Serby wórjejskich stron zmakali na 11. Ewangelski domowniski źeń. Ten źeń jo wuznaśe k rěcy, kulturje, domowni a wěrje. „To wšo dejmy našym źiśam dalej dawaś“, jo Dieter Koark gronił. Wón jo šołta wjelikeje gmejny Halštrowska hola (k njej teke Bluń słuša) a jo powědał na tom dnju. Dalej jo gronił: „Dajśo nam wuchowaś, co hyšći mamy!“

Zachopili su ten źeń z dwójorěcneju namšu a Bóžym blidom we tej rědnej blunjańskej cerkwi, to jo pachany chrom. Chor ze Źidźinego (Seidewinkel) jo spiwał, nawjedowany wót Kerstin Lieder, kaž tež blunjański cerkwiny chor. Prjatkował jo serbski promšt Jan Malink. Wón jo powědał wó domowni a zgubjenju domownje. Troštujucy jo wón gronił: „Jesus móžo gójś a pomagaś, žywjenje namakaś we wódaśu.“ Malink jo wuzwignuł, až ten domowniski źeń spomina na serbske kórjenje luźi we wórjejskich stronach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś