Zachopjeńk rozestajenja ze stawiznami

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 20. junij 2018
Z takim plakatom su wabili wukniki DSG za swój projekt. Dwójorěcnosć jo jim pśi tom wažna była. Foto: I. Neumannojc

Na kóńcu su pśišli te nejwěcej zajmne wótegrona: Harald Końcak jo měnił, až toś ten projekt móžo płaśiś ako dobry zachopjeńk kritiskego rozestajenja ze stawiznami Domowiny w DDR – nanejmjenjej za Dolnu Łužycu. Ten něgajšny dłujkolětny zastupny jadnaŕ Domowiny jo był 12. junija w Centrumje za cłowjeske pšawa (CCP) Chóśebuz ako casowy znank. Dogromadu 70 luźi jo se tam woglědało dwě prezentaciji wót projektowu wuknikow.

Końcak jo powědał we jadnom filmje, kótaryž su wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma (DSG) pśigótowali. Tam jo wulicował wót swójich śěžkosćow ako funkcionaŕ Domowiny. Su jogo kradu pód śišć spórali, aby šeł do SED. A až pominanja za politisko-ideologiske źěło na zgromaźinach Domowiny su kradu wusoke, su z jogo słowami „idiotiske‘“ byli. Wón jo tam mjenjej cynił ako pominane, howacej njeby luźe wěcej pśišli, jo měnił.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś