„Pcołki su k nama pśileśeli“

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 13. junij 2018
Pcołkowe wjeźenja z Šultkojc Reinhardom su dožywjenje. Wósebnje, gaž fryšny a śopły mjod wabi. Ako jo se stało 5. maja, źož su byli kašćiki połne nejžlěpšego a nejfryšnjejšego lipowego mjoda. Foto: I. N.

Z Dešna/Dissen. Až pcołki su jogo zagóritosć a až wjelgin rad wót nich wulicujo, to ned markujoš. Pcołkaŕ Reinhard Šultka z Drjejc njama jano doma pcołki, ale teke na drugich flakach Dolneje Łužyce. Mjazy drugim w Dešnje, na tom dwórje, źož ta kafejowna Liska jo a centrum bóśonow.

Na tom dwórje we brožni jo mała wustajeńca historiskego rěda za pcołkarstwo. A wence na gibelu stoje někotare kašćiki z pcołkowymi ludami. Tam su raz w mjasecu wjeźenja k pcołkam. Tak jo se stało 5. maja ze tśimi zajmcami, kótarež su byli wjelgin narske a na kóńcu teke zagórjete wót pcołkarstwa a pcołkow.

To zwisujo z tym, až wjeźenje jo naglědniwe a zmóžnijo direktne dožywjenje pcołkow. Se wě, až njejo to nic za alergikarjow pśeśiwo pcołkam. A njedejš měś tšach, jo wulicował pcołkaŕ zajmcam. To pcołki cuju a bywaju agresiwne. To jo dobra wucba źiśam, až deje byś spšawne. Gaž łdgaju a gronje, až njamaju tšach, markuju pcołki weto, až maju tšach a jich štapiju. Ale teke, gaž jo něcht pił alkohol abo mócny deo brał, to pcołki njelubuju. Rowno tak malsne gibnjenja honorěruju z agresiwnosću.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś