Naźeju se wuskego zgromadnego źěła z Düppelom

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 13. junij 2018
Pśeměnjenje we wjasce Stary Lud: Kornelius Kuš jo pódarił swójomu pśiducnikoju šlinku płatu k drastwje, z ruku tkany bant (ako znamje „kooperaciskego wujadnanja“) a šwicałku z bóśonoweje knoški. Foto: G. W.

Z Dešna/Dissen. Dešański muzej ma wót zachadneje srjody nowego muzejowego pedagoga. Doněntejšny pśistajony, 35lětny Kornelius Kuš, jo gronił muzejoju a wjasce Stary Lud bóžemje. Na jogo město jo stupił 45lětny Torben Schmeiduch z Barlinja, doněnta źěłajucy we muzejowej wjasce Düppel, źož se prezentěruju słowjańske kórjenje Barlinja. To oficielne pśepowdaśe togo amtu do nowych rukow jo se stało zachadnu srjodu.

Tomu wótejźecemu su dali wu­tšobne bóžemje a togo nowego su z klěbom a solu pówitali. Zastupnica spěchowańskego towaristwa za muzej Christina Kliemowa jo se wjaseliła, až jo se raźiło ned gódnego pśiducnika namakaś. Wóna se naźejo, až na ten part nastanjo zgromadne źěło z Düppelom a až wóno buźo wjelgin wužytne.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś