W kloštarju

Awtor: Astrid Schramm srjoda, 06. junij 2018
Gołbinska wósada jo se woglědała baroknu cerkwju w Nowej Cali. Foto: U. Natho

Njeźelu pó stupnem stwórtku jo gołbinska wósada wuleśeła do Noweje Cale. Ze śěgom smy tam jěli a byli spokojne, až jo było take wódychanje dla wašnje drogowanja. Dogromadu 22 luźi su se mógali we tom casu rědnje wulicowaś. A ako pla nas gołbinskich pśecej, su byli někotare w serbskej drastwje.

Wjedro jo było kšasne a dla togo jo była droga wót dwórnišća do kloštarja rědny špacěr. Tormy katolskeje cerkwje su nam pokazowali drogu. Mimo ducy pla gata a piwarnje smy pśišli k wrotam. Wšykno jo statkowało wjelgin kradne.

Dokulaž jo naše wjeźenje akle pózdźej było, smy se nejpjerwjej rozglědowali. Katolska cerkwja jo wót wenka wjelgin rědna a nutśi pychotna (prunkvoll). Wšuźi na tych wjele hołtarjach a teke na pśibocnych sćěnach su freski a figury. Wjele jo wobzłośane, ako jo nałog w katolskich cerkwjach. Ławki pak su wjelgin njegódne. Njekažu k sejźenju. To pak teke njejo trjeba; nejskerjej tam se wěcej kóleńkujo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś