BÓŽE SŁOWO

„My to zwónoźijomy“

Awtor: Cyril Pjech srjoda, 06. junij 2018

Gronim to spšawnje: partaja, kótaraž se „kśesćijańska“ pomjenijo, njedostanjo mój głos. Ale kněni Merkel by ja, gaby we jeje wólbnem wokrjesu bydlił, wuzwólił. A to jeje wugronjenja dla, kótarež stoj w nadpismje: Tegdy běchu towzynty luźi we nejwětšej nuzy, sejźecy z nicym, mjazy drugim na naměsće pśed dwórnišćom w Budapesće – a we tej situaciji groni kanclerka bogatego a mócnego kraja: „My jim pomóžomy, my smy mócny a bogaty kraj, my to zwónoźijomy!“

Wóna njejo luźi witała, do Nimskeje pśepšosyła, kaž su jej pótom wumjatowali. Wóna jo jano praktiske wugronjenje wót se dała. To pak jo to jadnučke wěrne politiske wugrono, kenž se stanjo „z kśećijańskego wida“! A pó tom nastanjo wjelicne napšawdu kśesćijańske gibanje, „kultura witanja“.

A co stanjo se na drugem boce? We kraju kśesćijańskich gódnosćow a we partaji, kenž se kśesćijańska pomjenjujo, nastanjo mócne napśeśiwne gibanje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś