Jo wótpisował wulicowanja z Pratyje a serbsku bibliju a wjadł serbski portal w interneśe

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 16. maj 2018
Marcin a Michał Kuryłłowicz na jadnom swójich wjelich woglědow w Dolnej Łužycy, how pódla Serbskeje cerkwje: Nan ze synom stej wjadłej internetowy portal wó Serbach. Foto: Siegfried Malk

K redakciji jo gano doleśeła tužna powěsć, až pśijaśel Serbow a polyglot Michał Kuryłłowicz z města Sopot w Pólskej jo na 30. aprylu we 63. lěśe žywjenja zamrěł. Wón jo rozšyrjał wěźenje wó Serbach w Pólskej a jo wjadł portal www.luzyca.y0.pl, źož jo wótpisował a wózjawjał powěsći a wulicowanja z historiskich pratyjow a z Tešnarjowych prjatkarskich knigłow, mjazy drugimi zběrku wulicowanjow Bog se njedajo k směchu měś, a wušej togo k aktuelnym góźbam powěsći z Łužyce, basnje, kjarliže, burske kaznje, pśisłowa, bildki a druge interesantne wěcy, kaž informacije wót Kašubow z jogo domacnych stronow. Wón jo ze swójeju familiju wěcej raz do Dolneje Łužyce woglědał na serbske namše a zmakanja z maminorěcnymi, mjazy drugim do Wětošowa. Prědny raz jo wón póbył w Dolnej Łužycy we lěśe 2002, w Długach pla serbskego wucabnika Jürgena Simona. Pózdźej jo pytał kontakt k cłonkam towaristwa Pónaschemu, mjazy drugim k prjatkarju Juro Franoju, kótaregož rěc, głos a kjarliže jo wón wjelgin lubo měł, a k Siegfried Malkoju ze Smogorjowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś