W slěpjańskej wósaźe spiwaju zasej k jatšam

Awtor: Martina Arlt srjoda, 04. apryl 2018
Jatšownicu zajtša napoł šesćich pśi slěpjańskej cerkwi: slěpjańske žeńske spiwaju serbske kjarliže. Foto: Martina Arltowa

Ze Slěpego/Schleife. Jatšownicu jo tudy drugi raz we nowem casu dało jatšowne spiwanje pśed cerkwju (stary nałog jatšownego spiwanja jo se tudy woplěwał až do lěta 1956, łoni su jo wótžywili). Ta iniciatiwa za to jo pśišła wót towaristwa Kólesko. Wóni su se załožyli 2011, a maju něnto 20 cłonkow, Hartmut Hantšo jo pśedsedaŕ.

Te spiwarki su musali jěsno stawaś. Zastupjone su byli wšykne geenracije: nejmłodša spiwarka jo Bertonojc Lara, akle 14 lět stara. Ta nejstarša: Marie Hentšelowa z 86 lětami. Na tom dnju su wšykne měli połžałowarsku drastwu woblaconu. Źěl tych drastwow słuša tym žeńskim, drugi źěl pśiźo ze zběrki towaristwa. Starše spiwarki woblekaju se sami, te młodše póderbje pomocy. Elvira Rathnerowa jo měła dla togo wjele wuźěła: wóna jo južo wót napoł tśich dejała šesć źowćow pó rědu wuwoblekaś. Pśeto nawłos zeger 5.30 su dejali wšykne pśi zymnem wjedrje pśed cerkwju stojaś a až do słyńca serbske kjarliže wót górjejstawanja Jezusa spiwaś. K tym woglědarjam, ako tomu tšojenju su pśiglědali, jo słušała fararka Jadwiga Malinkowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś