„Serbska namša mě wósebnje wabi“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 28. měrc 2018
Měto Pernak z Barlinja jo dosegnuł 80. lěto žywjenja. Foto: Madlena Norbergowa

Z Barlinja/Berlin. Sobotu tyźeń, 17. měrc, jo Měto Pernak z Barlinja měł swój 80. narodny źeń – znaty Serb, gymnazialny wucabnik na wuměńku, wjele lět pśedsedaŕ wótžywjoneje Maśice Serbskeje, cłonk rěcneje komisije, basnikaŕ a pśestajaŕ, publicist, cłonk Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi, kótaryž jo sobu źěłał na wudaśu nowych spiwarskich a perikopach, a lawreat Myta Ćišińskego 2009.

Kak jo cesćony jubilar swój cesny źeń pśepórał? „Ja njejsom na tom dnju wjele swěśił, ta wjelika gósćina ga jo akle tyźeń pózdźej, za to smy wjeliki zal najmjeli. Ja som mój narodny źeń pśebył z familiju, a teke dwa Bórkowarja, ak w Barlinju bydlitej, stej pśišłej k nam woglědat“. Telefon pak jo cesto zwónił, a wón jo dostał ceły brjog gratulacijow. Wósebnje jo jogo zwjaseliło, až głowna zgromaźina Maćice Serbskeje, ak jo se rowno na tom dnju w Budyšynje wótźaržała, jo jomu gratulěrowała (glej napšawo).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś