„Jeje pomnik jo ten swajźbarski pśeśěg“

Awtor: Ines Neumann srjoda, 14. měrc 2018
Marlies Šmolkowa jo była znata woblekarka serbskeje drastwy, jeje znaśa su byli wjelgin póžedane. Toś ta fotografija jo z lěta 2014: Wóna jo wuwoblekała 25 zapustarkow a 8 źiśi k 170. zapustoju w zaspach. Foto: A. D.

Zaspy/Saspow. „Mamy wšykne jaden wjeliki zlěk“, wulicujo Casnikoju jadna Zaspowarka. Jo ga dobra duša za Zaspy a ceły region njezjapki nam wujšła: Marlies Šmolkowa jo 22. februara ze 60 lětami wumrěła. Serbska drastwa a serbske tradicije su byli jeje wjelicka lubosć, kótaruž jo z wuznamnym elanom a wjeliknymi mócami pśez lětźasetki woplěwała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś