Dolnołužyska župa jo měła głownu zgromaźinu

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 14. měrc 2018

Z Depska/Döbbrick. „Pomogajśo luźi pśeznaniś, aby słali swóje źiśi do serbskeje wucby. Wulicujśo luźam, cogodla jo to gódne serbsku rěc wuknuś“ – tak jo napominał něgajšny župan Měto Nowak zastupniki Domowinskich kupkow a towaristwow pětk wjacor na głownej zgromaźinje dolnołužyskeje Domowiny w zalu pśi sportnišću. To jo był jaden wót wjelich diskusijnych pśinoskow na zgromaźinje. Pśedsedaŕ Serbskeje rady Torsten Mak jo wulicował, až serbske zastupniki su musali nadběgi wótwoboraś [glej nastupnosć wustawjenja za serbsku wucbu]. Až jo se to raźiło, na tom maju swóju źělbu starjejše, kótarež su protestěrowali pśeśiwo planam ministarstwa. Toś jo wón napominał zgromaźinu „Pódpěrajśo starjejšysku iniciatiwu a diskutěrujśo kubłańske nastupnosći w kupkach: Co móžośo cyniś, kak gótowaś reklamu za šulu a te jadnotliwe wucabniki a wótkubłarje na měsće pódpěraś“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś