Serbsko-nimska w Wjerbnje / Kśě pśewjasć skóro „serbsku klawsuru“

Awtor: Hartmut S. Leipner srjoda, 14. februar 2018

Pśiducu njeźelu, 18. februar, zeger buźo serbsko-nimska namša we Wjerbnje we tamnem domje za sotšy (Schwesternhaus). Prjatkujo faraŕ na wumjeńku Helmut Hupac. Na orgelach grajo dr. Matthias Blume a ewangelium cyta Martina Golašojc. Pó namšy jo wšyknym kazane wót wjerbańskeje wósady na gromadne kafejpiśe.

*

Srjejź januara stej gromadu pśišłej Źěłowa kupka „Serbska namša“ a pśedsedarstwo Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. na prědnej wobradowani w nowem lěśe. Na dnjownem pórěźe jo było wugódnośenje reformaciskego lěta 2017 a planowanje pśedewześow na lěto 2018. Mjazy drugim jo cerkwinske spěchowańske towaristwo wobzamknuła, až pśichod Serbskeje wósady dejali diskutěrowaś na wósebnem zmakanju. Taka „klawsura“ buźo 21. apryla na farje w Kórjenju. Projektowe kupki se budu zaběraś z dalšnym wugótowanim serbskich namšow, z wudaśim nowych duchownych knigłow a z koncepciju Serbskego wósadnego centruma. Južo na głownej zgromaźinje w decemberje su se zjadnali, až serbska wósada Dolneje Łužyce změjo swój wobrěd za Bóže blido ze serbskim napismom.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś